เรียน    ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกท่าน

             ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือเวียนตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อการทำงาน ส่วนพัสดุ จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการสืบค้นดังกล่าว

  รายการ
ลำดับที่ รายการ คำอธิบาย
1   ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ หรือส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
2   ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลัย สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ค่าหรีดหรือพวงมาลา รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
3   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ สัมมนา จัดงานและให้ความหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม ตามที่จำเป็น เช่น ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าไวนิล ค่าของที่ระลึกวิทยากร รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
4   ค่าของขัวญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
5   ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐในนามของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
6   ค่าของขัวญหรือของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีหรือเนื่องในเทศกาลต่างๆ ในนามของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม เช่น กระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ ของชำร่วย รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
7   ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัลของที่ระลึกสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
8   ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
9   ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราตามหน่วยงานของรัฐหรือบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
10   ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสำหรับผู้สามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อนของสถานบริการของหน่วยงานของรัฐหรือสำหรับผู้ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผู้ที่ถูกใช้มาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาว่าการกระทำความผิด หรืออาหาร นม หรืออาหารเสริมสำหรับเด็กที่อยู่ในสงเคราะห์ของทางราชการ หรือหน่วยงานของทางราชการ รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
11   ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
12   ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของหน่วยงานของรัฐ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้พักอาศัย รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
13   ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการหรือปฏิบัติงานกรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
14   ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
15   ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
16   ค่าน้ำดื่ม รายการนี้่หากซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทำการถัดไปก็ได้ โดยรายงานขอความเห็นชอบสามารถเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แต่หากหรือหรือจ้างเกินกว่า 10,000.- บาท โดยจะต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22) โดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก แล้วจึง 2) รายงานผลการจัดซื้อ โดยกรณีซื้อหรือจ้างไม่เกินวงเงินที่อธิการบดีมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโดยเข้าใช้งานได้ที่ คลิก หรือกรณีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน ให้เข้าใช้งานได้ที่ คลิก  
17   ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
18   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ค่าเช่าที่พัก สำหรับการจัดประชุมราชการและให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดสัมมนา การจัดงานทั้งในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
19   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชม หน่วยงานของรัฐ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ การแถลงข่าวของหน่วยงานรัฐ การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
20   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยรถราชการหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้มาโดยวิธีการซื้อ การยืม หรือบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น การเช่า หรือรถส่วนตัวของราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้อราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
21   ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรัฐสั่งให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
22   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทำธุกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของส่วนราชการที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
23   ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดรถยนต์ส่วนกลางได้ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
24   ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
25   ค่าระวางรถบรรทุก ขนส่งหรือพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
26   ค่าตรวจร่างกายของบุคลกรเพื่อตรวจหาสารกัมตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจาการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่ราชการลูกจ้างประจำหรือ พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฏหมายเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่ารักาพยาบาล ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
27   ค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าตรวจสุขภาพสัตว์ สำหรับหน่วยงานที่ภารกิจปกติในการดูแลสัตว์ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
28   ค่าสาธาณูปโภค เช่น 1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ของหน่วยงานของรัฐและบ้านพักราชการ 2) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 3) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
29   การบริจาคหรือการดำเนินการเพื่อการกุศล เช่น บัตรการกุศล ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
30   ค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงประจำปีของสถาบัน องค์กร หรือสโมสรต่างๆ ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
31   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนในการจ้างให้บริการสันทนาการ หรือค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกัน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้เลย แต่ต้องดำเนินการภายใต้งบประมาณ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง  
  End of Searching

1 2 3 4 Next
  End of Searching
   
1 2 3 4 Next