รายการที่ขอโอนย้ายทรัพย์สิน - รออนุมัติ
Do All
No All
รายการ เลขที่ Barcode ยี่ห้อ รุ่น ย้ายไปที่ หน่วยงาน(ใหม่)ที่ครอบครอง
อาคาร(ใหม่) ห้อง(ใหม่)