กลุ่มจังหวัดที่เดินทางไปปฏิบัติงาน
   ๑.กลุ่มจังหวัดที่ 1 การเดินทางไปปฏิบัติงานจาก
      จังหวัดภาคใต้ หรือ กรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่
          1) จังหวัดภาคใต้
          2) เพชรบุรี
          3) ราชบุรี
          4) กรุงเทพมหานคร
          5) นครปฐม
          6) นนทบุรี
          7) สมุทรปราการ
          8) สมุทรสาคร
          9) สมุทรสงคราม
        10) ฉะเชิงเทรา
   ๒.กลุ่มจังหวัดที่ 2 ได้แก่ การเดินทางไปปฏิบัติงาน
       ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากที่ระบุในกลุ่ม 1
  โปรแกรมช่วยคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงนอกพื้นที่ในประเทศ
กลุ่มจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน
  กลุ่มจังหวัดที่ไปปฏิบัติงาน
ภารกิจตามกำหนด
      ภารกิจเริ่มวันที่         ภารกิจเริ่มเวลา
      ภารกิจสิ้นสุดวันที่         ภารกิจสิ้นสุดเวลา
การเดินทาง
      ออกเดินทางวันที่         ออกเดินทางเวลา
      กลับถึงที่พักวันที่         กลับถึงที่พักเวลา
จำนวนมื้ออาหารหลักที่มหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง