รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 จัดซื้อคลอรีน สำหรับฆ่าเชื้อสำหรับการผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 231,120.00   231,120.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 2.บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 1.บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 231,120.00   ผ่านเกณฑ์การพิจารณาราคาต่ำสุด
2 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มวล. 1,913,211.00   1,913,211.00   เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1,900,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียวอยู่ในวงเงิน
3 นั่งร้าน ความสูง 1.7 เมตร 26,652.00   26,652.08   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร 26,649.00   เสนอราคารายเดียว
4 จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   1,880,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์จำกัด บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์จำกัด 1,880,000.00   ีราคาดีที่สุด
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (All In One Touch screen 2 เครื่อง และAll In One 6 เครื่อง) 210,372.00   210,372.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 195,810.00   เกณฑ์ราคา
6 ซื้อกล้องจุลทัศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 1,880,000.00   1,660,000.00   e-bidding 1.บริษัท ฮอลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1.บริษัท ฮอลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ฮอลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,600,000.00   ถูกต้องตามข้อกำหนด และต่อรองราคาได้
7 โต๊ะประชุม 2 ตัวและเก้าอี้ประชุม 6 ตัว 30,400.00   30,400.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 30,400.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด อื่น ๆ ผู้ใช้งานคัด
8 เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ จำนวน 1 ชุด 1,880,000.00   1,880,000.00   e-bidding 1.บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยม(ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยม(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยม(ประเทศไทย) จำกัด 1,880,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียว
9 จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 405,000.00   405,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีเว็ดดี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 1.บริษัท มีเว็ดดี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ บริษัท มีเว็ดดี จำกัด 405,000.00   เสนอราคารายเดียวที่อยู่ในวงเงิน
10 ซื้อเครื่องปฏิกรณ์เคมีความดันสูง 248,300.00   240,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด 1.บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด 235,000.00   เสนอรายเดียว
11 จ้างก่อสร้างอาคารประสานชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 380,000.00   380,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีเว็บดี จำกัด 1.บริษัท มีเว็บดี จำกัด บริษัท มีเว็บดี จำกัด 380,000.00   เสนอราคารายเดียวที่อยู่ในวงเงิน
12 กลีเซอรีนความเข้มข้น 99.5% 125,000.00   125,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด 125,000.00   เสนอราคารายเดียว
13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 3 ชุด 100,000.00   99,189.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เดอะวัน เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย)จำกัด 2.บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด 90,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
14 มู่ลี่(ม่านม้วน)พร้อมติดตั้ง 148,675.00   148,675.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 148,675.00   เสนอราคารายเดียว
15 เครื่องพิมพ์ UV 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม จำนวน 1 ชุด 730,000.00   720,000.00   e-bidding มีผู้ซื้อแบบ จำนวน 14 ราย บริษัท ชัยสกรีน แมชชินเนอรี่ จำกัด บริษัท ชัยสกรีน แมชชินเนอรี่ จำกัด 703,500.00   ไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่มีอยู่

หน้า: 1 / 46  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End