รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 110 ชุด 297,000.00   253,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2.บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด 3.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2.บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด 3.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 253,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น(Shotwave diathermy) 42,800.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด 42,800.00   เฉพาะแหล่งที่มา
3 ซื้อพัสดุ จำนวน 7 รายการ 99,300.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 99,300.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
4 ซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ 219,741.00   219,741.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 216,483.99   การส่งมอบที่ดีที่สุด
5 ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing 146,750.00   146,750.00   ตกลงราคา 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 146,750.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
6 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร จำนวน 2 ชุด 560,000.00   506,966.00   สอบราคา 1.บริษัท ไทร์โกนอล จำกัด 2.บริษัท แมริโกลด์ จำกัด 3.บริษัทเคเอสเซาท์เทริ์น จำกัด บริษัท แมริโกลด์ จำกัด ยกเลิกการจัดหา 0.00   ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว
7 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูควัน 58,850.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 58,850.00   เฉพาะแหล่งที่มา
8 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อชนิดอันตรายยิ่งยวด 70,031.50   0.00   ตกลงราคา บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด 70,031.50   เฉพาะแหล่งที่มา
9 วัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 49,641.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 49,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด ผู้ใช้งานคัดเลือกเอง
10 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บ.พี.ที.ยูนิ แคร์ จก. 6.บ.ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จก. 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บ.พี.ที.ยูนิ แคร์ จก. 6.บ.ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จก. บ.พี.ที.ยูนิ แคร์ จก. 58,878.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
11 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บ.พี.ที.ยูนิ แคร์ จก. 6.บ.ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จก. 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บ.พี.ที.ยูนิ แคร์ จก. 6.บ.ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จก. ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 117,545.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
12 การบอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,285,000.00   1,285,000.00   ตกลงราคา สำนักพิมพ์ ELSEVIER สำนักพิมพ์ ELSEVIER สำนักพิมพ์ ELSEVIER 1,173,094.57   เฉพาะแหล่งที่มา
13 วัสดุงานประปา จำนวน 25 รายการ 499,852.50   499,852.50   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 19,478.71   ราคาที่ต่ำที่สุด
14 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวโครงการประหยัดพลังงาน 40,000.00   0.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีที เทรดดิ้ง 2.นายนพดล เด็ชรโยธา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีที เทรดดิ้ง 2.นายนพดล เด็ชรโยธา นายนพดล เด็ชรโยธา 40,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
15 เก้าอี้พลาสติกโครงโลหะ จำนวน 30 ตัว 36,000.00   0.00   ตกลงราคา ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 32,700.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด

หน้า: 1 / 40  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End