รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
16 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 1 เครื่อง 48,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 16,550.00   เกณฑ์ราคา
17 คู่มือสหกิจ 53,800.00   53,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 20,250.00   เกณฑ์ราคา
18 ครุภัณฑ์4รายการ 240,000.00   240,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.อี. อกรีเทค จำกัด บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด 238,000.00   ราคาต่ำสุด
19 ระบบเสียงและภาพ ห้องประชุมเล็ก Lab ทรัพยากรฯ 222,500.00   207,670.95   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 206,000.00   เกณฑ์ราคา
20 ครภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ 280,000.00   265,050.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 265,050.00   เกณฑ์ราคา
21 ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ 405,000.00   399,999.97   ตกลงราคา 1.บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 390,000.00   เกณฑ์ราคา
22 ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ จำนวน 1 ระบบ 0.00   0.00   e-bidding บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2,130.00   ราคาต่ำสุด
23 ระบบเสียงและภาพสำหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด 247,500.00   233,286.75   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 230,000.00   เกณฑ์ราคา
24 ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ แบบ 6 ช่องเสียบ 3 ตา 57,340.00   57,340.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 2.ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน 46,000.00   เกณฑ์ราคา
25 แผ่น CDR แผ่น DVD 57,340.00   57,340.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 2.ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 5,549.99   เกณฑ์ราคา
26 กระดาษสี 8 รายการ 41,445.00   41,445.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 2.ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 25,089.75   เกณฑ์ราคา
27 กระดาษสี 8 รายการ 41,445.00   41,445.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 2.ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน 14,400.00   เกณฑ์ราคา
28 วัสดุสำนักงาน จำนวน 108 รายการ 460,794.61   460,794.61   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 347,888.52   เกณฑ์ราคา
29 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 46,444.56   46,444.56   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน ร้านเจ้าสัวเครื่องเขียน 43,718.40   เกณฑ์ราคา
30 พิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ซองและแบบฟอร์ม จำนวน 8 รายการ 154,265.00   154,265.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทม์พริ้นติ้ง จำกัด บริษัท ไทม์พริ้นติ้ง จำกัด 153,690.00   เกณฑ์ราคา

หน้า: 2 / 15  First Previous  [ ๑] [ ๒ ] [ ๓] [ ๔] [ ๕] ...Next End