รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
16 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 650,000.00   650,000.00   พิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิทส์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิทส์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิทส์ แอร์ เซอร์วิส 650,000.00   ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว
17 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   793,317.36   สอบราคา บริษัท ยุ้ยล้งโฮมเอ็กเฟริ์ท จำกัด ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ยกเลิกการจัดหา 0.00   ไม่มีผู้สนใจยื่นซอง
18 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อระบบผลิตสื่อการศึกษา จำนวน 1 ระบบ 773,000.00   734,255.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 2.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 4.บริษัท สงวนพาณิชน์ จำกัด 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.บริษัท สงวนพาณิชน์ จำกัด ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก 0.00   ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
19 รายงานการรับเอกสารหลักฐานการประมูลและรายงานผลการพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิกของงานจัดซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 1 2,040,000.00   1,998,760.00   e-Auction 1. บริษัท เวิลด์ อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. บริษัท เวิลด์ อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยกเลิกการจัดหา 0.00   ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
20 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรบปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ชั้น 2 1,980,000.00   1,980,000.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3.ห้างหุ้นส่วนจำัด จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอนด์ บี วิศวกรรม 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ นครวิศวกรรม 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหมก่อสร้าง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 1,970,000.00   เสนอราคาต่ำสุด
21 รายงานผลการประกวดราคาซื้อระบบเสียงและภาพอาคารปฎิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 ระบบ 4,377,000.00   4,377,000.00   e-Auction 1. บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 3.บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด 4.บริษัท โปร เอวี จำกัด 5.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย)จำกัด 6. บริษัท เอ็กซ์เฟิร์ท อิเล็คโทรนิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 7. บริษัท บอสคอมพิวเตอร์แอนด์เวอร์วิส จำกัด 1. บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 3.บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด 4.บริษัท โปร เอวี จำกัด 5.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย)จำกัด 6. บริษัท เอ็กซ์เฟิร์ท อิเล็คโทรนิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท โปร เอวี จำกัด 3,877,000.00   ราคาต่ำสุด
22 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพห้องสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ 585,500.00   551,146.30   สอบราคา 1.บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 3.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 4.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 5.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 3.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โปร เอ วี จำกัด 436,000.00   ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
23 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 3 ระบบ 600,000.00   569,525.00   สอบราคา 1.บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 3.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 4.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 5.บริษัท เท็นอินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 2.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 3.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 535,000.00   ราคาต่ำสุด
24 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน 2 ชุด 150,000.00   149,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด 3.ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด 3.ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 149,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
25 เปิดซองสอบราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลเต็มตัว จำนวน 2 ตัว 589,200.00   554,040.00   สอบราคา 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด 550,000.00   เสนอราคารายเดียว
26 เปิดซองสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำลายชนิดไร้ท่อ จำนวน 4 ตู้ 1,400,000.00   1,120,000.00   สอบราคา 1. บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท แล็บ ซิสเต็มไทยแลนด์ จำกัด 3. บริษัท เคเอสพีอ๊อคต้าเทค จำกัด 4. บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 1. บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท แล็บ ซิสเต็มไทยแลนด์ จำกัด 3. บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 1,089,688.00   ราคาต่ำสุด
27 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ จำนวน 4 ตู้ 1,400,000.00   1,120,000.00   สอบราคา 1. บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด3 2. บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 1. บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 1,120,000.00   ราคาต่ำสุด
28 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อหุ่นฝึกการคืนชีพ จำนวน 2 ตัว 579,600.00   560,000.00   สอบราคา 1. บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 2. บริษัท เค มิดิค จำกัด 3. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 4. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด 1. บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 2. บริษัท เค มิดิค จำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 533,800.00   เสนอราคารายเดียว
29 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 1,350,000.00   1,350,000.00   สอบราคา 1. บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด 2. บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายน์ด์ 1. บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด 2. บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายน์ด์ บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด 1,320,000.00   ราคาต่ำสุด
30 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อหุ่นสาธิตฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด 960,000.00   932,000.00   สอบราคา 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด 918,000.00   เสนอราคารายเดียว

หน้า: 2 / 40  First Previous  [ ๑] [ ๒ ] [ ๓] [ ๔] [ ๕] ...Next End