รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
31 ไมโครปิเปต ชนิด 12 ช่อง จำนวน 2 ชุด 60,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 43,000.00   เสนอราคารายเดียว
32 จ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   2,770,000.00   e-bidding 1. บริษัท ซี.เอ.ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 3. บริษัท พริษ จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลัียม 5. ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันมณี 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 8. หจก.นครพรหมก่อสร้าง 1. บริษัท ซี.เอ.ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2. บริษัท พริษ จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลัียม 4. ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันมณี 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 7. หจก.นครพรหมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลัียม 2,260,000.00   ราคาต่ำสุด
33 จ้างทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   1,532,767.80   e-bidding 1. หจก.รัฐภูมิ แลนด์สเคป 2. หจก.ณัฐณิชา กรุ๊ป 1. หจก.รัฐภูมิ แลนด์สเคป หจก.รัฐภูมิ แลนด์สเคป 1,530,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ในวงเงินงบประม
34 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 32 รายการ 384,311.40   384,311.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 382,475.80   ราคาต่ำสุด
35 เก้าอี้ปฎิบัติการ จำนวน 230 ตัว 0.00   0.00   e-bidding บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 448,500.00   ราคาต่ำสุด
36 ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II) 2,400,000.00   2,375,400.00   e-bidding 1.หจก.เอ็น.วาย.อาร์ 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 3.บจก.เคโมไซด์ (ประเทศไทย) 1.หจก.เอ็น.วาย.อาร์ 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ หจก.เอ็น.วาย.อาร์ 1,960,000.00   ราคาต่ำสุดและสเปคถูกต้องตามข้อกำหนดของมห
37 ประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   2,727,600.00   e-bidding จำนวน 5 ราย จำนวน 3 ราย คือ 1. บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 2. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. สำน้กงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,759,080.00   ราคาต่ำสุด
38 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และ ชั้น 2 1,980,000.00   1,980,000.00   สอบราคา 1. หจก.ว.นครนานากิจ 2. หจก.เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3. หจก.จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง 4. หจก.เค.แอนด์ บี วิศวกรรม 5. หจก.ท่าหินธุรกิจ 6. หจก.9นคร วิศวกรรม 7. หจก.นครพรหมก่อสร้าง 1. หจก.ว.นครนานากิจ 5. หจก.ท่าหินธุรกิจ หจก.ว.นครนานากิจ 1,970,000.00   ราคาต่ำสุด
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงปลา จำนวน 5 สูตร 779,366.00   779,366.00   e-bidding 1.บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษตรพัทลุง 3.ร้านนิวเพื่อนเกษตร 1.บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษตรพัทลุง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 760,000.00   เสนอเอกสารครบถ้วนถูกต้องและราคาที่เสนอต่
40 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 268,000.00   256,800.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สิทธิพร แอสโซซฺเอท จำกัด บริษัท สิทธิพร แอสโซซฺเอท จำกัด 256,800.00   เสนอราคารายเดียว
41 ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง จำนวน 7 รายการ 0.00   0.00   e-bidding บริษัท บิลเลี่ยนแนเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 1,180,000.00   ราคาต่ำสุด
42 รถเข็น จำนวน 3 รายการ 0.00   0.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด 104,000.00   ราคาต่ำสุด
43 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 130,000.00   120,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด 120,000.00   เกณฑ์ราคา
44 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องแก๊สโครมาดทรกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ 57,333.76   57,333.76   เฉพาะเจาะจง บริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ปท) จำกัด 57,333.76   เฉพาะแหล่งที่มา (บริษัทผู้จำหน่าย)
45 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ low temperature incubator 56,282.00   56,282.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 56,282.00   เฉพาะแหล่งที่มา (บริษัทผู้จำหน่าย)

หน้า: 3 / 15  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓ ] [ ๔] [ ๕] [ ๖] ...Next End