รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
31 วัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ 373,508.00   373,508.00   ตกลงราคา 1.ร้านสมญญาการเกษตร 2.บริษัท ฟีน่าเทค จำกัด 3.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านสมญญาการเกษตร 2.บริษัท ฟีน่าเทค จำกัด 3.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านสมญญาการเกษตร 72,620.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
32 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 76,184.00   0.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 74,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
33 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด 453,600.00   453,562.00   ตกลงราคา 1.บริษัท อาร์ เอช แว็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 1.บริษัท อาร์ เอช แว็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 415,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
34 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 1.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 10,320.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
35 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 18,800.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
36 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 92,682.79   ราคาที่ต่ำที่สุด
37 วัสดุงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป จำนวน 34 รายการ 407,950.80   407,950.80   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 2.นายสุดใต้ ดีทองอ่อน 3.ร้านลูกพลับ ซัก-อบ-รีด 4.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 5.บริษัท พี.ที.ยูนิ แคร์ จำกัด 6.บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 108,899.92   ราคาที่ต่ำที่สุด
38 ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 รายชื่อ 36,972.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 36,972.00   เฉพาะแหล่งที่มา
39 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,500,000.00   5,500,000.00   e-Auction 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้มเกลี้ยงก่อสร้าง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีสัมพันธ์ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติบโต 168 ก่อสร้าง 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเณรการโยธา 8. บริษัท บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นครวิศวกรรม 11.บริษัท เค เอส เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้มเกลี้ยงก่อสร้าง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติบโต 168 ก่อสร้าง 6. บริษัท บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 8.บริษัท เค เอส เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 4,690,000.00   ราคาต่ำสุด
40 รายงานผลการเปิดซองเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 1,913,211.00   1,913,211.00   คัดเลือก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก 0.00   ยกเลิกการคัดเลือก
41 พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 40 ตัว 89,160.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2.บริษัท นครดี.ซี.จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ 1.บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2.บริษัท นครดี.ซี.จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 87,320.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
42 ตู้เย็น 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ 70,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เมดิคูล จำกัด 2.บริษัท เมดิคอล เคลิเบรชั่น จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นูเมดเทค 1.บริษัท เมดิคูล จำกัด 2.บริษัท เมดิคอล เคลิเบรชั่น จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นูเมดเทค บริษัท เมดิคูล จำกัด 69,550.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
43 กล้องดิจิตอลถ่ายภาพและวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 72,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 69,978.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
44 รถอีแต๋น 4 ล้อ บรรทุกน้ำความจุ 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 360,000.00   360,000.00   ตกลงราคา สยามนานาภัณฑ์ สยามนานาภัณฑ์ สยามนานาภัณฑ์ 350,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
45 จัดทำเอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จำนวน 3 รายการ 70,000.00   0.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 38,400.00   เฉพาะแหล่งที่มา

หน้า: 3 / 40  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓ ] [ ๔] [ ๕] [ ๖] ...Next End