รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
31 ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ 1,447,600.00   1,450,000.00   e-bidding จำนวน 9 ราย จำนวน 2 ราย คือ 1)บจก.จิตติ โอเอ 2)หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1,280,000.00   ไม่เกินราคากลางและมีรายละเอียดเป็นไปตามท
32 ปรับปรุงพื้นที่หอลักษณานิเวศ 14 60,000.00   63,609.36   เฉพาะเจาะจง 1.นายอนุพงศ์ เกษรินทร์ นายอนุพงศ์ เกษรินทร์ 60,000.00   เสนอราคารายเดียว
33 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 2 ชุด 81,320.00   81,320.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เดอะวัน เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด 75,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
34 กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 อาคารวิชาการ 4 156,434.00   156,434.00   e-bidding ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.ออฟฟิชเฟอร์ แอนด์ เด็คเคอเรส ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.ออฟฟิชเฟอร์ แอนด์ เด็คเคอเรส 155,000.00   ราคาต่ำสุด
35 โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ จำนวน 10 ชุด 120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2. บริษัท เอออร์ต้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เบสท์ อิควิปเม้น เซ็นเตอร์ จำกัด 117,000.00   ราคาต่ำสุด
36 แผ่นให้ความอบอุ่น จำนวน 4 ชุด 152,000.00   152,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 152,000.00   ราคาต่ำสุด
37 ซื้อโต๊ะผ่าตัดตรวจสัตว์ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 170,000.00   170,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2. บริษัท เอออร์ต้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 169,000.00   ราคาต่ำสุด
38 จ้างปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวส 7 จำนวน 100 ห้อง 195,000.00   195,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพรชัย อินทมาศ นายพรชัย อินทมาศ 167,000.00   ราคาต่ำสุด
39 บอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 22,350.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้านนายเอี๋ยวบุ๊คซิตี้ ร้านนายเอี๋ยวบุ๊คซิตี้ 18,480.00   เสนอราคารายเดียว
40 การบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โดยเริ่มออกรับตั้งแต่เดือนพฤศิกายน 2558-เดือนกันยายน 2559 255,010.00   227,420.00   ตกลงราคา 1.ร้านนายเอี๋ยว บุ๊คซิตี้ ร้านนายเอี๋ยว บุ๊คซิตี้ 12,118.00   เสนอราคารายเดียว
41 การบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โดยบอกรับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-เดือนกันยายน 2560 โดยยกเลิกการบอกรับวารสารอาวุธปื 130,095.00   130,095.00   ตกลงราคา 1.นายเอี๋ยว บุ๊คซิตี้ นายเอี๋ยว บุ๊คซิตี้ 129,195.00   เสนอราคารายเดียว
42 เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์เล็กแบบดิจิตอล 134,000.00   134,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 132,000.00   ราคาต่ำสุด
43 รถกอล์ฟไฟฟ้า 270,000.00   267,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด 2.บริษัท เค.ที.แพน จำกัด 1.บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด 2.บริษัท เค.ที.แพน จำกัด บริษัท เค.ที.แพน จำกัด 266,430.00   ราคาต่ำสุด
44 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดระบบแบบหลายตัวแปรภาคสนาม (Dometer ph meter) 13,161.00   13,161.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด 13,161.00   เสนอราคารายเดียว
45 เครื่องสแกนเนอร์ 60,000.00   58,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านทีเอ็น คอมพิวเตอร์ ช็อป แอนด์ ไอที เซอร์วิส ร้านทีเอ็น คอมพิวเตอร์ ช็อป แอนด์ ไอที เซอร์วิส 57,500.00   เสนอราคารายเดียว

หน้า: 3 / 46  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓ ] [ ๔] [ ๕] [ ๖] ...Next End