รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
46 กระเป๋าผ้าสปันปอนด์ จำนวน 10,000 ใบ 155,100.00   155,100.00   ตกลงราคา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 155,100.00   เฉพาะแหล่งที่มา
47 จัดทำเอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จำนวน 3 รายการ 70,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 41,500.00   เฉพาะแหล่งที่มา
48 ผ้าม่านม้วน จำนวน 1 ชุด 138,395.00   138,395.00   ตกลงราคา 1.ร้านตากสินผ้าม่าน 2.ร้านรัตนาผ้าม่าน 3.ร้านวัลภาม่านสวย 1.ร้านตากสินผ้าม่าน 2.ร้านรัตนาผ้าม่าน 3.ร้านวัลภาม่านสวย ร้านตากสินผ้าม่าน 138,395.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
49 แผ่นพับ จำนวน 42,000 ใบ 231,000.00   231,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 2.บริษัท โฟร์คัลเลอร์ อินเตอร์กราฟฟิก จำกัด 3.วี.พี.กรุ๊ป 1.บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 2.บริษัท โฟร์คัลเลอร์ อินเตอร์กราฟฟิก จำกัด 3.วี.พี.กรุ๊ป บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 231,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
50 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) จำนวน 1 ฐาน 490,000.00   490,000.00   ตกลงราคา BESCO International BESCO International BESCO International 490,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
51 ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 ระบบ 338,000.00   338,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท พี.เค.ซี.อีล็คทริคอล จำกัด 2.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.อีเล็คทริคซิตี้ 1.บริษัท พี.เค.ซี.อีล็คทริคอล จำกัด 2.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.อีเล็คทริคซิตี้ บริษัท พี.เค.ซี.อีล็คทริคอล จำกัด 332,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
52 กระดาษใบแจ้งผลการศึกษา จำนวน 30,000 แผ่น 37,500.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1.บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 37,500.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
53 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารเรียนรวม 1 278,220.00   287,218.27   ตกลงราคา 1.นายธัญญา สุตระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 1.นายธัญญา สุตระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 275,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
54 ซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ 219,741.00   219,741.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 216,484.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
55 ซื้อพัสดุ จำนวน 7 รายการ 99,300.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 99,300.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
56 ซื้อถังขยะ จำนวน 500 ใบ เพื่อการรณรงค์การทิ้งขยะของนักศึกษาและเกิดการเรียนรู้ในการจัดการขยะ 492,200.00   492,200.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 2.บริษัท โปรตอน คอนสแทนท์ จำกัด 3.บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 2.บริษัท โปรตอน คอนสแทนท์ จำกัด 3.บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 492,200.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
57 ก่อสร้างหลาทวดตุมปัง 363,046.58   363,046.58   ตกลงราคา นายวิทยา หวานสนิท นายวิทยา หวานสนิท นายวิทยา หวานสนิท 356,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
58 จ้างล้อมรั้วลวดหนามและติดตั้งป้ายชื่อแหล่งโบราณสถานกลุ่มเจดีย์ศรีวิชัย และวัดจันออกจันตก 63,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.นายสังเวช เชาวลิต 2.นายสัญญาวุธ พานชัย 1.นายสังเวช เชาวลิต 2.นายสัญญาวุธ พานชัย นายสัญญาวุธ พานชัย 52,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
59 กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว 42,180.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 42,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
60 ครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 444,850.00   444,850.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 444,850.00   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 4 / 40  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓] [ ๔ ] [ ๕] [ ๖] [ ๗] ...Next End