รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
46 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 85,600.00   85,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทแอร์พลัส แอ๊บพลาย จำกัด 85,600.00   เฉพาะแหล่งที่มา (บริษัทผู้จำหน่าย)
47 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (Desktop PC 104 เครื่อง, Notebook 5 เครื่อง) 2,650,000.00   2,649,700.00   e-bidding จำนวน 5 ราย จำนวน 3 ราย คือ 1. บจก.แอดไวซ์ ไอที อินฟีนิท 2. บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 3. หจก.ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2,387,358.00   ราคาต่ำสุด
48 เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน 312 เครื่อง 249,999.36   249,712.32   1. บจก.เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น 2. บจก.บิ๊กคอม คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เน็ทเวิร์ค 3. บจก.เอสอีไอ มัลติซิสเต็มส์ บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จำกัด 237,026.00   ราคาต่ำสุด
49 ชุดสกัดสารตัวอย่าง 91,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอท จำกัด บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอท จำกัด 87,000.00   เกณฑ์ราคา
50 จ้างขุดคูระบายน่ำด้านทิศตะวันออกโบราณสถานตุมปัง ระยะทาง 430 ม. และด้านทิศเหนือ ระยะทาง 280 ม. 200,000.00   200,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย คงทน นายธราวุธ เพชรบูรณ์ นายอำนวย คงทน 190,000.00   ราคาต่ำสุด
51 ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0 333,375.00   333,375.00   เฉพาะเจาะจง 1.สุนทรการเกษตร สุนทรการเกษตร 333,375.00   เกณฑ์ราคา
52 เครื่องเขย่าสารละลายชนิดวงกลม 220,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 110,000.00   เสนอราคารายเดียว
53 ซ่อมแซมบ้านพัก บ้านเลขที่ 901 วลัยนิวาส 9 99,000.00   94,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 94,000.00   เสนอราคารายเดียว
54 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMSOL Multiphysics 600,000.00   597,029.55   เฉพาะเจาะจง 1.i-Math Pte Ltd i-Math Pte Ltd 585,493.13   เฉพาะแหล่งที่มา
55 รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   3,234,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวิศวกรรม 2.จตุรทิศ บิสซิเนส 3.บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด 4.บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์วัสดุ 6.หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวิศวกรรม 2.บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด 3.หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด 3,230,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
56 เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ 11,642,900.00   11,640,000.00   คัดเลือก มีหนังสิอเชิญ 2 ราย 1.บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 2.บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จก. มีหนังสิอเชิญ 2 ราย 1.บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 2.บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น จก. 10,280,000.00   ราคาเหมาะสมและรายละเอียดตรงตามมหาวิทยาลั
57 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 1,436,000.00   1,436,000.00   e-bidding บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จก. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จก. บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จก. 1,388,000.00   ราคาเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาล
58 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณหน้าร้านกล้าดี 231,000.00   231,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.นายอำนวย คงทน 2.นายอนุชา บุบผัน 3.นายสวี แก้วขาว นายอำนวย คงทน 231,000.00   เกณฑ์ราคา
59 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 3,400,000.00   3,400,000.00   e-Auction 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหมก่อสร้าง 2.บริษัท โชตินครการโยธา จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูอนันต์ 5.บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรักคอนสตรั๊คชั่น (2006) 1.บริษัท โชตินครการโยธา จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรักคอนสตรั๊คชั่น (2006) 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 3,388,000.00   เสนอราคาดีที่สุด
60 เครื่องลดความชื้น 30,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท โฟลดิ้ง เกท จำกัด 2.K.S.P OCTATECH Co.,LTD 3.บริษัท นิไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท โฟลดิ้ง เกท จำกัด 28,500.00   เกณฑ์ราคา

หน้า: 4 / 15  First Previous  [ ๑] [ ๒] [ ๓] [ ๔ ] [ ๕] [ ๖] [ ๗] ...Next End