รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
61 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 2,639,000.00   2,639,000.00   e-Auction 1.บริษัท เค เค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1.บริษัท เค เค โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ไฮเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2,600,100.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
62 ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ENT Unit พร้อมไฟส่องสวมศรีษะ จำนวน 1 ชุด 800,000.00   800,000.00   สอบราคา บริษัท อิสเมด จำกัด บริษัท อิสเมด จำกัด บริษัท อิสเมด จำกัด 800,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
63 วัสดุ 28 รายการ 167,023.10   167,023.10   ตกลงราคา 1.บริษัท ซัน เมดิคอลไลน์ จำกัด 2.บริษัท ซี อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซัน เมดิคอลไลน์ จำกัด 2.บริษัท ซี อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด บริษัท ซัน เมดิคอลไลน์ จำกัด 59,042.60   ราคาที่ต่ำที่สุด
64 ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนชนิดมือถือ จำนวน 2 ชุด 40,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 40,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
65 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00   5,500,000.00   คัดเลือก 1.บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด 1.บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 5,300,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
66 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 1,500,000.00   1,500,000.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 3.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด 4.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 5.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 4.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1,245,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
67 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ 850,000.00   899,000.00   สอบราคา บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 848,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
68 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา สมญาการเกษตร สมญาการเกษตร สมญาการเกษตร 11,930.00   เฉพาะแหล่งที่มา
69 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา ร้านป้าแดงดินเผา ร้านป้าแดงดินเผา ร้านป้าแดงดินเผา 12,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
70 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ 6,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
71 เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นพร้อมติดตั้งหอพักลักษณานิเวศ 1,3,4 และ5 100,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้าน เจ.บี.เครื่องกรองน้ำ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 1.ร้าน เจ.บี.เครื่องกรองน้ำ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 87,600.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
72 เครื่องฉายสัญญาณภาพ จำนวน 2 เครื่อง 143,700.00   143,700.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 143,700.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
73 ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 รายชื่อ 57,751.20   0.00   ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 57,751.20   เฉพาะแหล่งที่มา
74 ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing 146,750.00   146,750.00   ตกลงราคา 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 146,750.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
75 ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 รายชื่อ 36,972.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 36,972.00   เฉพาะแหล่งที่มา

หน้า: 5 / 40  First Previous ... [ ๒] [ ๓] [ ๔] [ ๕ ] [ ๖] [ ๗] [ ๘] ...Next End