รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
61 วัสดุการศึกษา 3 รายการ ใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 186,352.10   186,352.10   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 9,630.00   ผู้ใช้งานเป็นผู้คัดเลือก
62 ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารเรียนรวม 1 278,220.00   278,220.00   ตกลงราคา 1.นายธัญญา สุตระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 1.นายธัญญา สุตระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 275,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
63 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วบเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ 338,000.00   338,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท พี.เค.ซี อิเล็คทริคอล จำกัด 2.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.อีเล็คทริคซิตี้ 1.บริษัท พี.เค.ซี อิเล็คทริคอล จำกัด 2.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.อีเล็คทริคซิตี้ บริษัท พี.เค.ซี อิเล็คทริคอล จำกัด 332,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
64 จ้างสอบเทียบและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 150,977.00   150,977.00   ตกลงราคา 1.บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 1.บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 150,977.00   เฉพาะแหล่งที่มา
65 จัดซื้อไม้ดัด จำนวน 1 โครงการ 208,500.00   208,445.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์ 1.ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์ ร้านสวนเฟื่องฟ้า รักนิรันดร์ 207,345.00   เกณฑ์ราคา
66 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 14 ตู้ 96,460.00   0.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด 2.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 91,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
67 ติดตั้งประตูเหล็กดัดสแตนเลสในอาคารพลศึกษา 288,000.00   288,000.00   ตกลงราคา 1.นวรัตน์สแตนเลส 2.นายมยุรศักดิ์ แซ่ตั้ง 3.นายจิรสิน เกิดทอง 1.นวรัตน์สแตนเลส 2.นายมยุรศักดิ์ แซ่ตั้ง 3.นายจิรสิน เกิดทอง นายจิรสิน เกิดทอง 285,600.00   ราคาที่ต่ำสุด
68 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 12 รายการ (โครงการจัดตั้งศาลจำลองคลีนิกกฎหมายและห้องสมุดกฎหมาย) 175,500.00   175,500.00   ตกลงราคา 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2.ร้านบูรพาเครื่องเขียน 3.บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จำกัด 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2.ร้านบูรพาเครื่องเขียน 3.บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จำกัด ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 175,500.00   ราคาที่ต่ำที่สุด และ อื่น ๆ (ผู้ใช้งานคั
69 หลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ห้องประชุม 1500 ที่นั่ง 175,134.00   175,134.00   เฉพาะเจาะจง ธนกฤตไลท์ติ้ง ธนกฤตไลท์ติ้ง ธนกฤตไลท์ติ้ง 174,845.00   เกณฑ์ราคา
70 หลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ห้องประชุม 1500 ที่นั่ง จำนวน 289 หลอด 175,134.00   175,134.00   เฉพาะเจาะจง ธนกฤตไลท์ติ้ง ธนกฤตไลท์ติ้ง ธนกฤตไลท์ติ้ง 174,845.00   เกณฑ์ราคา
71 วัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ 33,569.60   0.00   ตกลงราคา ร้านเอเอสการไฟฟ้า ร้านเอเอสการไฟฟ้า ร้านเอเอสการไฟฟ้า 33,544.50  
72 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   2,906,100.00   e-bidding 1. บจก.ซี.เอ.ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2.บจก.พริษ 3.บจก.ศรีลักษมีโชค 4.หจก.นครพรหม ก่อสร้าง 5.บจก.โชตินครการโยธา 6.หจก.ชายคลองวัสดุก่อสร้าง 1.บจก.ซี.เอ.ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2.บจก.พริษ 3.บจก.ศรีลักษมีโชค 4.หจก. ชายคลองวัสดุก่อสร้าง บจก.ซี.เอ.ซีวิล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2,585,000.00   เสนอราคาต่ำสุด
73 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูล 90,000.00   87,900.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1.บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 87,500.00   ราคาที่ต่ำที่สุด และ อื่น ๆ หน่วยงานผู้ข
74 อุปกรณ์แสดงผลภาพเสมือนจริง 34,000.00   34,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 33,000.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
75 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ DELL รุ่น Vostro3468 จำนวน 15 เครื่อง 366,000.00   366,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 23,433.00   ราคาที่ต่ำสุด

หน้า: 5 / 46  First Previous ... [ ๒] [ ๓] [ ๔] [ ๕ ] [ ๖] [ ๗] [ ๘] ...Next End