รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
76 มอเตอร์ไฟฟ้าประตูม้วน จำนวน 6 ชุด 165,000.00   165,000.00   ตกลงราคา 1.ร้านตลาดอาทิตย์การช่าง 2.ร้านนครโลหะอลูมิเนียม 1.ร้านตลาดอาทิตย์การช่าง 2.ร้านนครโลหะอลูมิเนียม ร้านตลาดอาทิตย์การช่าง 165,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด และ อื่น ๆ (หน่วยงานติด
77 ถังขยะเท้าเหยียบทรงกลม 5.5 ลิตร สีน้ำเงิน จำนวน 650 ใบ 110,500.00   104,325.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด 1.บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด บริษัท คลีนโนเวชั่น จำกัด 104,325.00   ราคาที่ต่ำสุด
78 ถังขยะหกเหลี่ยม 56 L 4 รายการ จำนวน 500 ใบ 522,000.00   492,200.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 2.บริษัท โปรตอน คอนสแทนท์ จำกัด 3.บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 2.บริษัท โปรตอน คอนสแทนท์ จำกัด 3.บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเกจจิ้ง จำกัด บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 492,200.00   ราคาที่ต่ำสุด และ ต่อรองแล้วบริษัทไม่ลด
79 ผู้บริหารร่วมพูดคุยในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" 181,900.00   181,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 181,900.00   หลักเกณฑ์ราคา
80 ลูกบิดประตูหัวกลมสแตนเลสด้าน มีกุญแจ จำนวน 80 ชุด 28,800.00   24,800.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด 1.บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด 24,800.00  
81 เครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในหอพักนักศึกษา จำนวน 13 เครื่อง 11,700.00   11,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 11,700.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
82 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฉายสัญญาณภาพขึ้นสู่จอและเครื่องควบคุมไมโครโฟน 31,400.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 31,400.00   เฉพาะแหล่งที่มา
83 ระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ 4,902,000.00   4,900,000.00   e-Auction 1.บริษัท เทรซ ออน จำกัด 2.บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยี จำกัด 1.บริษัท เทรซ ออน จำกัด 2.บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เทรซ ออน จำกัด 3,200,000.00   เสนอราคาที่ดีที่สุด
84 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง 37,600.00   37,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ้านตะเคียนดำการเกษตร 2.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 37,600.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
85 ประกวดราคาจ้างเทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   938,426.00   e-bidding 1.บริษัท พริษ จำกัด 2.หจก.อภิรัจจ์บริการ 3.หจก.ศักดิ์ศรีวิศวกรรมการโยธา 4.หจก.บัวจันทร์การโยธา 5.ยิ่งวงศืวิวัฒน์การโยธา 6.หจก.เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 7.หจก.ธ.พูลผลการช่าง 8.หจก.นครราชก่อสร้าง 9.หจก. 1 บุญถาวรก่อสร้าง 10.หจก.ธวัช ดีเวลลอปเม้นท์ 11.หกจ.ลิชลลอปเมนท์ 12.หจก.กันตกานต์ การโยธา 13.หจก.นครพรหม ก่อสร้าง 14.หจก.9 นคร วิศวกรรม 15.หจก.ส.ศิลาชัย 16.หจก.จตุพรภัณฑ์ 17.บจก.สุราษฎร์การก่อสร้าง 18.หจก.สินพิบูรณ์ กรุ๊ป 19.หจก.ชอบเจริญกิจการโยธา 20.หจก.ชายคลองวัสดุก่อสร้าง 1.หจก. ศักด์ิศรีวิศวกรรมการโยธา 2.หจก.บัวจันทร์การโยธา 3.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา 4.หจก.เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 5.หจก.นครราชก่อสร้าง 6.หจก. 1 บุญถาวรก่อสร้าง 7.หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 8.หจก.กันตกานต์ การโยธา 9.หจก.นครพรหม ก่อสร้าง 10.หจก.9 นคร วิศวกรรม 11. หจก.ชอบเจริญกิจการโยธา ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา 767,000.00   เสนอราคาต่ำสุด
86 ระบบแสดงผลแบบวีดีโอ จำนวน 1 ชุด 139,000.00   139,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.เอส.โซลูชั่น จำกัด บริษัท ที.อาร์.เอส.โซลูชั่น จำกัด 135,900.00   ไม่เกินราคากลางและงบประมาณที่มีอยู่
87 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) 210,372.00   210,372.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 195,810.00   ไม่เกินราคากลางและราคางบประมาณที่มีอยู่
88 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 32 ชุด 160,000.00   154,080.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2. บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 131,824.00   ราคาต่ำสุด
89 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (Notebook+Printer) 141,900.00   141,900.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 132,080.00   ราคาต่ำสุด
90 ประกวดราคาจ้างตกแต่งหภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   4,150,000.00   e-bidding 1. บริษัท พริษ จำกัด 2. บริษัทศรีลักมีโชค จำกัด 3. หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) 4. บริษัท อินไลน์ดีไซน์ จำกัด 5. หจก.จตุพรภัณฑ์ 6. หจก.อำนวยภัณฑ์ วิศวำัณฑ์ 7. บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด 8. หจก.เชษฐ์ก่อสร้าง 9. หจก.ชายคลองวัสดุก่อสร้าง 1.บริษัท พริษ จำกัด 2. บริษัท ศรีลักษมีโชค จำกัด 3. หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) 4. หจก.เชษฐ์ก่อสร้าง 5. หจก.ชายคลองวัสดุก่อสร้าง หจก.ชายคลองวัสดุก่อสร้าง 3,600,000.00   ราคาต่ำสุด

หน้า: 6 / 46  First Previous ... [ ๓] [ ๔] [ ๕] [ ๖ ] [ ๗] [ ๘] [ ๙] ...Next End