รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
76 วัสดุ จำนวน 2 รายการ 288,000.00   267,072.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์เจริญทรัพย์ 1.บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์เจริญทรัพย์ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 267,072.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
77 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด 386,869.00   386,869.00   ตกลงราคา 1.ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม 2.นายสวาท วัชรกาฬ 3.นายสังเวช เชาวลิต 4.นายอำนวย คงทน 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัยก่อสร้าง 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคทรัพย์การโยธา 1.ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม 2.นายสวาท วัชรกาฬ 3.นายสังเวช เชาวลิต 4.นายอำนวย คงทน 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัยก่อสร้าง 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคทรัพย์การโยธา นายสวาท วัชรกาฬ 315,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
78 วัสดุงานประปา จำนวน 25 รายการ 499,852.50   499,852.50   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 19,478.71   ราคาที่ต่ำที่สุด
79 วัสดุงานประปา จำนวน 25 รายการ 499,852.50   499,852.50   ตกลงราคา 1.บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด 2.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด 1.บริษัท สหมิตรค้าวัสดุ จำกัด 2.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด 335,247.91   ราคาที่ต่ำที่สุด
80 วัสดุถาวร จำนวน 3 รายการ 485,700.00   485,700.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี ดับเบิ้ลยู (1996) 3.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 1.บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี ดับเบิ้ลยู (1996) 3.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 485,700.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
81 ซื้อฉุกเฉินแบบหลอด LED จำนวน 106 ชุด 190,800.00   190,800.00   ตกลงราคา 1.ธนกฤตไลท์ติ้ง 2.บริษัท วี.อาร์.(1991) จำกัด 1.ธนกฤตไลท์ติ้ง 2.บริษัท วี.อาร์.(1991) จำกัด ธนกฤตไลท์ติ้ง 177,020.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
82 จัดทำเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง จำนวน 1 ชุด 20,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.นายศรายุธ ผิวเผือก 2.นายปกิต สุริยะไพบูลย์วัฒนา 1.นายศรายุธ ผิวเผือก 2.นายปกิต สุริยะไพบูลย์วัฒนา นายปกิต สุริยะไพบูลย์วัฒนา 20,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
83 จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องธุรการ ชั้น 2 ศูนย์บริการการศึกษา 139,746.00   139,746.00   ตกลงราคา 1.นายธัญญา สุดระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.นายอนุพงศ์ เกษรินทร์ 1.นายธัญญา สุดระ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน เรสซิ่ง 3.นายอนุพงศ์ เกษรินทร์ นายอนุพงศ์ เกษรินทร์ 137,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
84 ทาสีอาคารอัฒจรรย์สนามกีฬากลาง 492,256.80   492,256.80   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 492,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียว
85 วัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 70,100.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด 24,075.00   เฉพาะแหล่งที่มา
86 วัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 70,100.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 42,455.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
87 วัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 70,100.00   0.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 3.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 3,570.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
88 ครุภัณฑ์โทรศัพท์ จำนวน 4 รายการ 152,582.00   152,582.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เบอร์เชอร์ด เทเลคอม จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง 3.บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1.บริษัท เบอร์เชอร์ด เทเลคอม จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง 3.บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 152,582.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
89 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 262,000.00   251,800.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 138,600.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
90 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 262,000.00   251,800.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 96,700.00   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 6 / 40  First Previous ... [ ๓] [ ๔] [ ๕] [ ๖ ] [ ๗] [ ๘] [ ๙] ...Next End