รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565
# pr ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสารและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 อว75041001/1777/2564 จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 งาน 72,008,000.00   72,008,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-72,008,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 72,008,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2 2480000016 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 149,000.00   149,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-138,600 บาท 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด-139,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี-146,000 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 138,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
3 2460000015 จ้างเหมาบริการกำจัดมด แมลงสาบและปลวก 1 งาน 18,000.00   12,840.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 2.บริษัท วินส์ ยู จำกัด 3.บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด 1.บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด-12,840 บาท 2.บริษัท วินส์ ยู จำกัด-30,000 บาท 3.บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด-64,200 บาท บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 12,840.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
4 2460000014 ซื้อกล้องวงจรปิด Closed Circuit Television 4 ตัว 35,000.00   34,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 2.บริษัท สยาม ฟูคูโร่ จำกัด 3.บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด-34,000 บาท 2.บริษัท สยาม ฟูคูโร่ จำกัด-37,343 บาท 3.บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด-38,600 บาท บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 34,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
5 2440000012 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 136,000.00   136,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-135,020 บาท 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด-138,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 135,020.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
6 2440000011 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 47,100.00   47,100.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด -46,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-47,000 บาท 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด-47,100 บาท บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 46,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
7 2440000010 ซื้อระบบปฏิบัติการสมาร์ทสตูดิโอความคมชัดสูงสำหรับผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลวิดีโอขนาดย่อม จำนวน 1 ระบบ 2,910,000.00   2,910,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด (SMEs)-2,890,000 บาท 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMEs)-2,900,235 บาท บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2,890,000.00   SMEs
8 2440000009 ซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 26 รายการ 1,814,000.00   1,814,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ (SMEs)-1,690,000 บาท 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด (SMEs)-1,774,860 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1,690,000.00   SMEs
9 2440000008 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 รายการ 6,408,000.00   6,408,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอเอ็นเอส คอนโทรล โซลูชัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 4.บริษัท เอ็ม 16 จำกัด 5.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี-6,320,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 6,320,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
10 2440000007 ซื้อระบบดิจิทัลสนับสนุนรายการผลิตวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 1 ระบบ 1,455,000.00   1,455,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัทเอ็ม 16 จำกัด 1.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด-1,450,000 บาท 2.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 3.บริษัท เอ็ม 16 จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,450,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
11 2440000006 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 6 รายการ 451,000.00   451,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2.หจก.ป2 วัสดุก่อสร้าง 3.ร้านพีวีโฮม เฟอร์นิเจอร์ 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์-440,500 บาท ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 440,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
12 2440000005 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 รายการ 175,000.00   175,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น-173,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น-174,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น 173,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
13 2440000004 ซื้อระบบตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทางคลีนิค จำนวน 1 ระบบ 485,000.00   485,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด 3.บริษัท พอร์ซิโนเทค จำกัด 1.บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด-483,900 บาท 2.บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด-487,920 บาท 3.บริษัท พอร์ซิโนเทค จำกัด-508,271.40 บาท บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด 483,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
14 2410000001 จ้างออกแบบตกแต่งภายในหน่วยประสานงาน นปม.กท. ชั้น 19 1 งาน 496,000.00   496,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ 1.นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ-496,000 บาท นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ 496,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
15 2390000008 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิชาการ 1 จำนวน 9 รายการ 722,000.00   722,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท พรีไซซ ควอลิตี้ จำกัด 3.บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 4.บริษัท เอส.เอ็น.พีเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 5.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (SMEs)-560,000 บาท 2.บริษัท พรีไซซ ควอลิตี้ จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค 3.บริษัท เอส.เอ็น.พีเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (SMEs)-589,500 บาท บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 560,000.00   SMEs

หน้า: 1 / 25  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End