รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
# pr ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสารและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 อว756600/203/2562 เช่าอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี 2,383,149.60   2,383,149.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้(1996) จำกัด-2,383,149.60 บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้(1996) จำกัด 2,383,149.60   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2 อว75110100/1310 ซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง 3,800,000.00   3,000,000.00   e-bidding 1.บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตั้ จำกัด 2.บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด 3.บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริเมดิเทค บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด มีผู้ยืนข้อเสนอเพียงรายเดียวยกเลิกการประกวดราคา ยกเลิกการประกวดราคา 0.00  
3 อว75110100/1299 ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 838,900.00   538,000.00   e-bidding 1.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 2.บริษัท ไลฟ์ ไซแอนด์ เอพี จำกัด 1.บริษัท ไลฟ์ ไซแอนด์ เอพี จำกัด-537,500 บาท 2.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด-ไม่ผ่านคุณสมบัติ บริษัท ไลฟ์ ไซแอนด์ เอพี จำกัด 537,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
4 อว75110100/1297 ซื้อชุดสไลด์ถาวรพยาธิทางสัตวแพทย์ 13 ระบบ 60 แผ่น จำนวน 15 ชุด 720,000.00   720,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-720,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 720,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
5 อว750415/21073 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ 41,200,000.00   41,200,000.00   คัดเลือก บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด-41,200,000 บาท บริษัท ปกรณ์และเพื่อน จำกัด 41,150,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
6 อว 75 04 14/87/2562 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 49,000,000.00   49,000,000.00   e-bidding 1.บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2.บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-47,828,000 บาท บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 47,828,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
7 จ้างซ่อมในระยะรับประ จ้างซ่อมสระว่ายน้ำมาตรฐาน 109,340.00   109,340.00   เฉพาะเจาะจง นายวรสิทธิ์ ใบหมะ-109,340 บาท จ้างซ่อมในระยะรับประกัน วงเงินเกินแสน ไม่มีใบPR นายวรสิทธิ์ ใบหมะ 109,340.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
8 24923 จ้างปรับปรุงครัวสาธิต 4,700,000.00   4,700,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ปากพนังก่อสร้าง 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดามณี วิศวกรรม 5.บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 6.บริษัท เอฟฟอร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น-4,150,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา-4,546,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดามณี วิศวกรรม-4,620,000 บาท 4.บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 5.บริษัท เอฟฟอร์ท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด-4,460,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น 4,150,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
9 24536 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 166,999,028.75   166,999,028.75   e-bidding 1.บริษัท สยามธรรมนนท์ 2.บริษัท เอส.โซน จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 1.บริษัท สยามธรรมนนท์-166,900,000 บาท 2.บริษัท เอส.โซน จำกัด-(ไม่ผ่านข้อกำหนด) บริษัท สยามธรรมนนท์ 166,900,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
10 24536 จ้างรื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานของร้านอาศรมยาวลัยลักษณ์ 132,000.00   132,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.นายปภังกร พัดวี-132,000 บาท นายปภังกร พัดวี 132,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
11 24530 จัดซื้อวัสดุงานตัดซ่อมแซมถนนภายในเขตการศึกษา จำนวน 2 รายการ 296,275.00   296,275.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด-296,275 บาท บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 296,275.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
12 24513 อาหารสุนัขโตและอาหารสุนัขเล็ก จำนวน 2 รายการ 315,750.00   315,750.00   เฉพาะเจาะจง สว่างการค้า-315,750 บาท สว่างการค้า 315,750.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
13 24454 ซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด แบบสอดแขน 4 ถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง 2,963,000.00   2,963,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด 2.บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด-2,960,000 บาท 2.บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด-2,963,000 บาท บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด 2,960,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
14 24453 ซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 1 เครื่อง 1,710,000.00   1,700,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ 2.บริษัท พี.ที.เอส.เอส.จำกัด 3.บริษัท เอ็นวิชั่น ไซพลัส จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์-1,690,000 บาท 2.บริษัท พี.ที.เอส.เอส.จำกัด-1,704,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ 1,690,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
15 24426 ซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่าตามแนวนอนหรือแนวดิ่ง จำนวน 2 ตู้ 642,000.00   642,000.00   e-bidding 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-636,650 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 636,650.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

หน้า: 1 / 18  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End