รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
# pr ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นเอกสารและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 เลขรับ 4283/64 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 1 ระบบ 12,000,000.00   10,500,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด 1.บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด-10,500,000 บาท บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด 10,500,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว
2 อว756600/203/2562 เช่าอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี 2,383,149.60   2,383,149.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้(1996) จำกัด-2,383,149.60 บริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้(1996) จำกัด 2,383,149.60   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
3 อว75479000/659/2564 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารวิทยาการ 2 1 งาน 482,356.00   482,356.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด-480,000 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 480,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
4 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องให้ความอบอุ่น พร้อมช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด 13 เครื่อง) 11,700,000.00   11,115,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-8,710,000 บาท 2.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด-9,100,000 บาท 3.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด-6,851,000 บาท 4.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด 6,851,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
5 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้น ชุดชั่งน้ำหนัก และปรับระดับสูงต่ำด้ว 11,400,000.00   10,830,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-7,980,000 บาท 2.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด-10,450,000 บาท 3.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)-8,455,000 บาท บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 7,980,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
6 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด ที่มีภาวะวิกฤตชนิดปรับแรงดันอากาศเข้า-ออก ภายในปอด พ 4,200,000.00   3,990,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-3,000,000 บาท 2.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด-3,900,000 บาท 3.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)-2,856,000 บาท 4.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด-ไม่ผานการพิจารณา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 2,856,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
7 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน และชนิดความถี่สูง 2 เครื่อง ) 3,000,000.00   2,850,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด ยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 0.00  
8 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองชนิดหลอด LED 10 เครื่อง) 3,000,000.00   2,850,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา-2,500,000 บาท 2.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด-3,000,000 บาท บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 2,500,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
9 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองแบบผ้าห่ม 5 เครื่อง) 1,500,000.00   1,187,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด-1,175,000 บาท 2.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)-787,000 บาท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 787,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
10 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย 2 ตู้) 1,200,000.00   1,140,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-890,000 บาท 2.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด-1,140,000 บาท บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 890,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
11 อว75180100/2033 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานทารกแรกคลอด 9 รายการ (เครื่องผสมออกซิเจน 8 เครื่อง) 560,000.00   494,000.00   e-bidding 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด 2.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด 3.บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท เอริ์ธ ไลน์ จำกัด 5.บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด 6.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท เอโอเอฟ อิเล็กทริคแอนด์ดีไซน์ จำกัด 8.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 9.บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ที อี คิว จำกัด-448,000 บาท 2.บริษัท เอิรธ์ ไลน์ จำกัด-480,000 บาท บริษัท ที อี คิว จำกัด 448,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
12 อว75180100/2021 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ 15 รายการ 68,065,000.00   64,660,000.00   e-bidding 1.บริษัท โซวิค จำกัด 2.บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 3.บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด 4.บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด 1.บริษัท โซวิค จำกัด-63,000,000 บาท 2.บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด-64,423,050 บาท 3.บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด-64,557,950 บาท บริษัท โซวิค จำกัด 63,000,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
13 อว75180100/1955 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา (เครื่องตรวจกระจกตาละเอียดแบบถ่ายภาพแผนที่ (Pentacam) 1 เครื่อง 5,000,000.00   4,750,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์นิสา จำกัด 2.บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด 3.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 4.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6.บริษัท คาร์ล ไซสส์ จำกัด 7.บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 8.บริษัท นิว อาย จำกัด 9.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 10.บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด 11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ ซัพพลาย 12.บริษัท พี เอ็น บี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา 1.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด-4,730,000 บาท 2.บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด-5,000,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ ซัพพลาย-5,100,000 บาท บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 4,730,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
14 อว75180100/1955 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา (เครื่องสลิท แล้มป์) (Slit lamp) 2 ชุด 4,200,000.00   3,990,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์นิสา จำกัด 2.บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด 3.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 4.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6.บริษัท คาร์ล ไซสส์ จำกัด 7.บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 8.บริษัท นิว อาย จำกัด 9.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 10.บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด 11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ ซัพพลาย 12.บริษัท พี เอ็น บี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา 1.บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด-3,900,000 บาท 2.บริษัท พี เอ็น บี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด-4,150,000 บาท บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด 3,900,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด
15 อว75180100/1955 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา (เครื่องPhacoemulsification พร้อมอุปกรณ์ประกอบ )1 ชุด 3,500,000.00   3,325,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์นิสา จำกัด 2.บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด 3.บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 4.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6.บริษัท คาร์ล ไซสส์ จำกัด 7.บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 8.บริษัท นิว อาย จำกัด 9.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 10.บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด 11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ ซัพพลาย 12.บริษัท พี เอ็น บี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณี การโยธา 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด-3,170,000 บาท 2.บริษัท นิว อาย จำกัด-3,325,000 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,170,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 1 / 37  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End