ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อวัสดุถาวรภายในขอบเขตในขอบเขตที่รับมอยอำนาจ

แจ้งการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียน

โปรแกรมช่วยคำนวณค่าขนย้ายพัสดุ

แบบสอบถามประเมินควมพึงพอใจส่วนพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

คลิปความรู้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานของส่วนราชการต่าง ๆจากกรมบัญชีกลาง

ระบบเบิกพัสดุออนไลน์

ระบบประกาศราคากลาง

ระบบสืบค้นสัญญา e-Contract

หนังสือตรวจสอบ-->หลักประกันซองกับธนาคาร

หนังสือส่งคืน-->หลักประกันสัญญา--> ให้กับคู่สัญญา