แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
ลำดับที่  ชื่อโครงการ  งบประมาณโครงการ  คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1   วัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ฉลากเขียว จำนวน 1 รายการ 552,000.00   10/2562
2   วัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 500,776.00   10/2562
3   น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 20 รายการ พร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,887,840.00   10/2562
4   วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ 500,776.00   10/2562
5   วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม) 552,000.00   10/2562
6   เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1,500,000.00   10/2562
7   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารสหกิจศึกษา จำนวน 1 ระบบ 1,300,000.00   09/2562
8   ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงรายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 3,500,000.00   09/2562
9   งานตกแต่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัฒกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 679,000.00   09/2562
10   งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อาคาร 128,200,000.00   09/2562
11   เช่าอาคารสำนักงานศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 จำนวน 1 รายการ 2,383,149.60   09/2562
12   ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,860,000.00   09/2562
13   ปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   09/2562
14   เช่าอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 794,383.20   09/2562
15   งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อาคาร 128,000,000.00   09/2562
16   อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 55 ชุด 990,000.00   09/2562
17   อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00   09/2562
18   ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ 2,200,000.00   09/2562
19   รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) จำนวน 1 คัน 4,500,000.00   09/2562
20   เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 1 ระบบ 1,340,000.00   08/2562
21   เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 44 เครื่อง 1,340,000.00   08/2562
22   กล้องวงจรปิด จำนวน 92 ตัว 1,495,000.00   08/2562
23   พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   08/2562
24   ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลส 1,134,000.00  
25   โครงการปรับผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง (ก่อสร้างถนนซอยวลัยตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 600,000.00   08/2562
26   จ้างเหมาบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,200,000.00   08/2562
27   ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จำนวน 19 รายการ 730,040.00   08/2562
28   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 1,3,7 จำนวน 16 ห้องและห้องบรรยาย 10 ที่นั่ง 1 ห้อง 780,000.00   08/2562
29   ตู้วางรองเท้า จำนวน 1280 ตู้ 1,216,000.00   08/2562
30   ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   08/2562
31   ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   08/2562
32   เช่าอาคารธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2และชั้น 3 และวิทยาคาร 3 ชั้น 1 ถึงชั้น 4 290,583,108.00   08/2562
33   บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1,058,000.00   07/2562
34   เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 49,000.00   07/2562
35   เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED 18,000,000.00   07/2562
36   เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับดำเนินกิจการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 540,000.00   07/2562
37   เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับดำเนินกิจการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 540,000.00   07/2562
38   เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED 18,000,000.00   07/2562
39   เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 49,000,000.00   07/2562
40   กันซึมดาดฟ้าหอพักนักศึกษา จำนวน 8 อาคาร 2,500,000.00   07/2562
41   ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10,000,000.00   07/2562
42   สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงเครื่องแมสสเปกโตรสโปปี (LC-MS/MS) 905,541.00   06/2562
43   ติดตั้งตาข่ายกันนก ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 600,000.00   06/2562
44   บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 1 ฐาน 1,200,000.00   06/2562
45   จ้างเหมาบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 40,585,000.00   06/2562
46   สไลด์แก้วถาวรทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อทางการสัตว์แพทย์ จำนวน 16 ชุด 512,000.00   06/2562
47   ตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,200,000.00   06/2562
48   ปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร A ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 900,000.00   06/2562
49   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ 7 จำนวน 4 ระบบ 1,716,066.00   06/2562
50   ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ 1,222,919.00   06/2562
51   สไลด์แก้วถาวร จำนวน 2 รายการ 1,104,000.00   05/2562
52   ปรับปรุงอาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000,000.00   05/2562
53   เก็บข้อมูลแบบสอบถามในประชากรทั่วไป จำนวน 1 รายการ 771,250.00   05/2562
54   ปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 20,400,000.00   04/2562
55   รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   03/2562
56   งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าทางเชื่อมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 822,896.30   03/2562
57   เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม (Current meter electromagnetic type) จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ พร้อมชุดควบคุม (Multi-parameter Quality Profiler System) จำนวน 1 ชุด 1,410,000.00   03/2562
58   ปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ (64 ห้อง) 17,000,000.00   03/2562
59   ปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซนสีฟ้า จำนวน 1 โครงการ 1,480,000.00   03/2562
60   ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง 2,512,000.00   03/2562
61   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ 726,000.00   02/2562
62   ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง จำนวน 1 ระบบ 742,600.00   02/2562
63   ออกแบบตกแต่งภายใน อาคารวิทยาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคารวิทยาคาร 3 ชั้น 1 ถึงชั้น 4 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,000,000.00   02/2562
64   จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 18 เครื่อง 542,000.00   02/2562
65   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28,620,004.00   02/2562
66   ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ 2,591,610.00   01/2562
67   current meter (Electromagnetic type) เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุดและ Multiparameter Water Quality Profiler System เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด 1,409,190.00   01/2562
68   ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   01/2562
69   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microcentrifuge) จำนวน 10 ตัว 1,100,000.00   01/2562
70   ที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร B ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร C ชั้น 3 และชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,600,000.00   01/2562
71   งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 2,380,000.00   01/2562
72   ห้องนิทรรศการ CO Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2,000,000.00   01/2561
73   ก่อสร้างห้องน้ำในสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน 750,000.00   12/2561
74   ซุ้มประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 4,000,000.00   12/2561
75   ฐานข้อมูลออนไลน์ UPToDate Anywhere จำนวน 1 ฐาน 997,832.00   12/2561
76   ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,915,429.00   12/2561
77   กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2กระบอกตา จำนวน 42 ตัว 1,995,000.00   12/2561
78   กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 21 รายการ) 784,290.00   12/2561
79   ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   12/2561
80   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุงใหม่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี จำนวน 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด 14,487,500.00   12/2561
81   ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 710,000.00   12/2561
82   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 688,200.00   12/2561
83   พัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 6 รายการ 1,536,290.00   12/2561
84   จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12,075,200.00   12/2561
85   ควบคุมงานจัดทำห้องผ่าตัดและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 675,000.00   12/2561
86   เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   11/2561
87   สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน 848,000.00   11/2561
88   ที่ปรึกษากฏหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 780,000.00   11/2561
89   ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้อมงานบริเวณภายนอก 50,450,000.00   11/2561
90   เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง 2,200,000.00   11/2561
91   กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงา ห้องเรียน Smart Classroom อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน 798,000.00   11/2561
92   ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 2,313,000.00   11/2561
93   ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด 2,410,000.00   10/2561
94   อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19,982,302.28   10/2561
95   รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   10/2561
96   ห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   10/2561
97   ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   10/2561
98   น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,086,000.00   10/2561
99   เครื่องปั่นตกตะกอน 3,585,000.00   10/2561
100   ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารพิพิทธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา 14,000,000.00   10/2561
101   วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายกาาร 535,400.00   10/2561
102   วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายกาาร 700,000.00   10/2561
103   ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,820,000.00   10/2561
104   เครื่องวัดความเข้มแสง 1,800,000.00   10/2561
105   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   09/2561
106   ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   09/2561
107   ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,000,000.00   09/2561
108   ปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2,000,000.00   09/2561
109   ปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน 599,900.00   09/2561
110   ปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 950,000.00   09/2561
111   จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 3,200,000.00   09/2561
112   เก้าอี้ฟังบรรยาย 700,000.00   08/2561
113   ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 628,000.00   08/2561
114   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 780,000.00   08/2561
115   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง 1,100,000.00   08/2561
116   ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 552,750.00   08/2561
117   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสต (โครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล) จำนวน 5 รายการ 998,800.00   08/2561
118   งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   08/2561
119   ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉระ 530,000.00   08/2561
120   เก้าอี้ฟังบรรยาย 685,800.00   08/2561
121   กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น 798,813.00   08/2561
122   บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 2,000,000.00   08/2561
123   ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) 44,940,000.00   07/2561
124   ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 28,520,000.00   07/2561
125   รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 690,000.00   07/2561
126   ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 575,000.00   07/2561
127   เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00   07/2561
128   หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   07/2561
129   ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด 995,300.00   07/2561
130   ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,750,000.00   07/2561
131   เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด 610,000.00   07/2561
132   ตู้เย็นเก็บเลือด 642,000.00   07/2561
133   ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   07/2561
134   ชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด 1,065,000.00   07/2561
135   กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,323,000.00   07/2561
136   ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 7,412,400.00   07/2561
137   ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 จำนวน 1 ระบบ 1,998,700.00   07/2561
138   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1,300,000.00   07/2561
139   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   07/2561
140   ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   07/2561
141   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 3,658,000.00   07/2561
142   ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความยาว 90 นาที จำนวน 1 ตอน 1,000,000.00   06/2561
143   เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รายการ 571,200.00   06/2561
144   บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ SCOPUS 1,136,000.00   06/2561
145   เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า 1,600,000.00   06/2561
146   บอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,231,000.00   06/2561
147   ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   06/2561
148   ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 530,000.00   06/2561
149   ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 687,000.00   06/2561
150   ปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 2,840,000.00   05/2561
151   เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   05/2561
152   งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,400,000.00   05/2561
153   ถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ 2,000,000.00   04/2561
154   เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 990,000.00   04/2561
155   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,073,000.00   04/2561
156   วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   04/2561
157   ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11,700,000.00   04/2561
158   ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   04/2561
159   ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 599,200.00   04/2561
160   ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมีกระจก 341,094.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก 259,528.50) 600,623.10   04/2561
161   ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,077,400.00   04/2561
162   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,881,200.00   04/2561
163   ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Basic Smart Classroom จำนวน 27 ห้อง 2,910,000.00   04/2561
164   เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 538,000.00   03/2561
165   บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 700,000.00   03/2561
166   ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 563,000.00   03/2561
167   ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   03/2561
168   จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 6,138,000.00   03/2561
169   เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 675,887.28   03/2561
170   โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี 852,000.00   02/2561
171   ปรับปรุงห้องปฎิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   02/2561
172   จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   02/2561
173   จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561
174   กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
175   ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
176   โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
177   ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
178   ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
179   งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
180   การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
181   ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
182   ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
183   ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
184   ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
185   กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
186   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
187   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
188   โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
189   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
190   ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
191   สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
192   Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
193   อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
194   หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
195   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
196   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
197   ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
198   จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
199   จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
200   จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
201   หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
202   เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
203   ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
204   วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
205   จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
206   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
207   อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
208   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
209   ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
210   ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
211   จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
212   ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
213   ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
214   ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
215   ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
216   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
217   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
218   ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
219   ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
220   กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
221   หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
222   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
223   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
224   เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
225   เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
226   หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
227   หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
228   ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
229   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
230   ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
231   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
232   ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
233   ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
234   ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
235   ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
236   จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
237   เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
238   ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
239   ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
240   รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
241   ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
242   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
243   ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
244   รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
245   สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
246   กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
247   รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
248   เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
249   สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
250   เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
251   ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
252   เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
253   ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
254   เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
255   วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
256   ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
257   ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
258   ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
259   ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
260   กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
261   ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
262   เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
263   ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
264   เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
265   โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
266   เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
267   ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
268   เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
269   เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
270   โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
271   เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
272   เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
273   เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
274   กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
275   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
276   กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
277   เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
278   เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
279   เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
280   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
281   โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
282   จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
283   ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
284   เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
285   น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
286   เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
287   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
288   ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
289   วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
290   วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
291   ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
292   วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
293   กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
294   ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
295   ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
296   เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
297   สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560
End