แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
ลำดับที่  ชื่อโครงการ  งบประมาณโครงการ  คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1   ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด 2,410,000.00   10/2561
2   อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19,982,302.28   10/2561
3   รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   10/2561
4   ห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   10/2561
5   ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   10/2561
6   น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,086,000.00   10/2561
7   เครื่องปั่นตกตะกอน 3,585,000.00   10/2561
8   ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารพิพิทธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา 14,000,000.00   10/2561
9   วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายกาาร 535,400.00   10/2561
10   วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายกาาร 700,000.00   10/2561
11   ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,820,000.00   10/2561
12   เครื่องวัดความเข้มแสง 1,800,000.00   10/2561
13   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   09/2561
14   ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   09/2561
15   ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,000,000.00   09/2561
16   ปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2,000,000.00   09/2561
17   ปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน 599,900.00   09/2561
18   ปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 950,000.00   09/2561
19   จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 3,200,000.00   09/2561
20   เก้าอี้ฟังบรรยาย 700,000.00   08/2561
21   ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 628,000.00   08/2561
22   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 780,000.00   08/2561
23   คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง 1,100,000.00   08/2561
24   ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 552,750.00   08/2561
25   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสต (โครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล) จำนวน 5 รายการ 998,800.00   08/2561
26   งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   08/2561
27   ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉระ 530,000.00   08/2561
28   เก้าอี้ฟังบรรยาย 685,800.00   08/2561
29   กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น 798,813.00   08/2561
30   บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 2,000,000.00   08/2561
31   ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) 44,940,000.00   07/2561
32   ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 28,520,000.00   07/2561
33   รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 690,000.00   07/2561
34   ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 575,000.00   07/2561
35   เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00   07/2561
36   หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   07/2561
37   ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด 995,300.00   07/2561
38   ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,750,000.00   07/2561
39   เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด 610,000.00   07/2561
40   ตู้เย็นเก็บเลือด 642,000.00   07/2561
41   ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   07/2561
42   ชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด 1,065,000.00   07/2561
43   กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,323,000.00   07/2561
44   ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 7,412,400.00   07/2561
45   ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 จำนวน 1 ระบบ 1,998,700.00   07/2561
46   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1,300,000.00   07/2561
47   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   07/2561
48   ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   07/2561
49   ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 3,658,000.00   07/2561
50   ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความยาว 90 นาที จำนวน 1 ตอน 1,000,000.00   06/2561
51   เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รายการ 571,200.00   06/2561
52   บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ SCOPUS 1,136,000.00   06/2561
53   เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า 1,600,000.00   06/2561
54   บอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,231,000.00   06/2561
55   ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   06/2561
56   ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 530,000.00   06/2561
57   ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 687,000.00   06/2561
58   ปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 2,840,000.00   05/2561
59   เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   05/2561
60   งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,400,000.00   05/2561
61   ถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ 2,000,000.00   04/2561
62   เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 990,000.00   04/2561
63   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,073,000.00   04/2561
64   วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   04/2561
65   ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11,700,000.00   04/2561
66   ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   04/2561
67   ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 599,200.00   04/2561
68   ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมีกระจก 341,094.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก 259,528.50) 600,623.10   04/2561
69   ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,077,400.00   04/2561
70   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,881,200.00   04/2561
71   ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Basic Smart Classroom จำนวน 27 ห้อง 2,910,000.00   04/2561
72   เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 538,000.00   03/2561
73   บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 700,000.00   03/2561
74   ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 563,000.00   03/2561
75   ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   03/2561
76   จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 6,138,000.00   03/2561
77   เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 675,887.28   03/2561
78   โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี 852,000.00   02/2561
79   ปรับปรุงห้องปฎิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   02/2561
80   จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   02/2561
81   จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561
82   กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
83   ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
84   โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
85   ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
86   ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
87   งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
88   การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
89   ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
90   ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
91   ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
92   ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
93   กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
94   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
95   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
96   โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
97   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
98   ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
99   สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
100   Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
101   อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
102   หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
103   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
104   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
105   ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
106   จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
107   จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
108   จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
109   หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
110   เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
111   ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
112   วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
113   จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
114   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
115   อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
116   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
117   ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
118   ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
119   จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
120   ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
121   ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
122   ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
123   ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
124   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
125   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
126   ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
127   ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
128   กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
129   หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
130   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
131   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
132   เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
133   เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
134   หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
135   หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
136   ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
137   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
138   ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
139   กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
140   ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
141   ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
142   ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
143   ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
144   จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
145   เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
146   ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
147   ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
148   รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
149   ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
150   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
151   ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
152   รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
153   สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
154   กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
155   รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
156   เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
157   สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
158   เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
159   ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
160   เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
161   ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
162   เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
163   วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
164   ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
165   ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
166   ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
167   ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
168   กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
169   ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
170   เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
171   ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
172   เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
173   โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
174   เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
175   ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
176   เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
177   เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
178   โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
179   เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
180   เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
181   เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
182   กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
183   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
184   กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
185   เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
186   เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
187   เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
188   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
189   โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
190   จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
191   ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
192   เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
193   น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
194   เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
195   รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
196   ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
197   วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
198   วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
199   ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
200   วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
201   กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
202   ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
203   ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
204   เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
205   สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560
End