รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ PR เลขที่ PO วันที่เลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา ผลการวิเคราะห์
1 ซื้อชุดปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ 165,000.00   165,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเจมส์บอนด์ 2.ร้านแหม่มบูติค 3.บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด 1.ร้านเจมส์บอนด์-165,000 บาท 2.ร้านแหม่มบูติค-175,125 บาท ร้านเจมส์บอนด์ 165,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2330000012 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
2 ซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 รายการ 14,280,000.00   13,566,000.00   e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 4.บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 5.บริษัท อรุณโรจน์ เฮลท์แคร์ จำกัด 1.บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด-13,205,940 บาท 2.บริษัท อรุณโรจน์ เฮลท์แคร์ จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 13,205,940.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2020000717 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 7.52 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.65 %
3 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 11 เครื่อง 13,200,000.00   12,540,000.00   e-bidding 1.บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 2.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 3.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 1.บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด (SMEs)-13,200,000 บาท -ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด 2.บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด-12,339,998 บาท บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 12,339,998.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2020000717 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 6.52 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.59 %
4 ซื้อระบบเชื่อมต่อเครือข่ายการจัดการคลินิก จำนวน 1 ระบบ 1,093,600.00   1,082,305.00   e-bidding 1.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 1.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด-1,075,000 บาท บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 1,075,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2130000064 21/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 1.7 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.67 %
5 ื้ซื้อสารเคมีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมดิทอป จำกัด 1.บริษัท เมดิทอป จำกัด-10,700 บาท บริษัท เมดิทอป จำกัด 10,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000322 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
6 ื้ซื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมระบบประปา จำนวน 4 รายการ 25,680.00   25,680.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-25,680 บาท 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด-28,850 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง-29,360 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 25,680.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000182 8080000108 21/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
7 ซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00   6,080,000.00   e-bidding 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท เจทีดี 2017 จำกัด 1.บริษัท เจทีดี 2017 จำกัด-5,920,000 บาท 2.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด-6,080,000 บาท บริษัท เจทีดี 2017 จำกัด 5,920,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000943 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 7.79 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.63 %
8 ซื้อสารเคมีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 11,984.00   11,984.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด-11,984 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์-12,401.30 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์-12,668.80 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 11,984.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000323 8050000311 19/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง 980,000.00   979,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 4.บริษัท เอมิ.โปร. จำกัด 1.บริษัท เอมิ.โปร. จำกัด (SMEs)-900,000 บาท 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด (SMEs)-928,900 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (SMEs)-955,150 บาท บริษัท เอมิ.โปร. จำกัด 900,000.00   SMEs 2170000087 20/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 8.16 % ต่ำกว่าราคากลาง 8.07 %
10 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 1 รายการ 1,829.70   1,829.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์(ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์(ประเทศไทย) จำกัด-1,829.70 บาท บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,829.70   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000320 8050000309 14/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
11 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 1 รายการ 3,531.00   3,531.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์ 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-3,531 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล็ป วัลเล่ย์-4,280 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 3,531.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000321 8050000310 14/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
12 ซื้อรถตัดหญ้านั่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 แรงม้า) จำนวน 1 คัน 143,000.00   143,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านวิทรุ่งเรืองเกษตรยนต์ 2.บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด 1.ร้านวิทรุ่งเรืองเกษตรยนต์-143,000 บาท 2.บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด-173,126 บาท ร้านวิทรุ่งเรืองเกษตรยนต์ 143,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2070000014 8070000009 17/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
13 ซื้ออาหารไข่ไ่ก่ จำนวน 550 กระสอบ 250,250.00   250,250.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสว่างการค้า 1.ร้านสว่างการค้า-250,250 บาท ร้านสว่างการค้า 250,250.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2030000042 8030000050 17/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
14 ซื้อรถเข็นใส่อุปกรณ์ทำแผลสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 13 คัน 455,000.00   455,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 2.บริษัท เจ.ซี.เมด จำกัด 3.บริษัท อนาไลซ์ บิสซิเนส จำกัด 1.บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด-455,000 บาท 2.บริษัท เจ.ซี.เมด จำกัด-624,000 บาท 3.บริษัท อนาไลซ์ บิสซิเนส จำกัด-650,000 บาท บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 455,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000824 11/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
15 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 1 รายการ 175,000.00   175,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น-173,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น-174,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพดล คอนสตรัคชั่น 173,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2440000005 12/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 1.14 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.14 %
16 ซื้อเครื่องฉายแสงทันตกรรมระบบ LED จำนวน 8 ชุด 200,000.00   200,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น วาย ที เด็นทอล ซัพพลาย 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-เด้นทัล ซัพพลาย 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด-200,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น วาย ที เด็นทอล ซัพพลาย-264,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-เด้นทัล ซัพพลาย-280,000 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 200,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2130000061 12/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
17 การดำนินการขอใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 16 ร่าง 400,000.00   400,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-400,000 บาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 400,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเฉพาะแหล่งที่มา 2050000314 12/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
18 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 รายการ 90,222.00   90,222.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ 3.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-90,222 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่-100,160 บาท 3.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด-102,292 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 90,222.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000318 8050000307 11/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
19 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 22 รายการ 88,573.01   88,573.01   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไดฟ์ ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ไดฟ์ ซัพพลาย จำกัด-88,573.01 บาท บริษัท ไดฟ์ ซัพพลาย จำกัด 88,573.01   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000319 8050000308 11/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
20 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 545,000.00   545,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด-530,000 บาท บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 530,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2310000004 11/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 2.75 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.75 %
21 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปาดปูน,เครื่องตัดคอนกรีตและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 47,700.00   47,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร 2.บริษัท เอสทีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร-47,700 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-53,890 บาท 3.บริษัท เอสทีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-67,859.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร 47,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000179 8080000107 06/01/2565 10/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ 48,063.00   48,063.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทย ไดนามิค จำกัด 1.บริษัท ไทย ไดนามิค จำกัด-48,063 บาท บริษัท ไทย ไดนามิค จำกัด 48,063.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000873 8020001477 06/01/2565 07/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
23 ซื้อหมึกพิมพ์ XEROX P 275 (CT 202877) 19,800.00   19,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์ 1.ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์-19,800 บาท ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์ 19,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000887 8020001470 06/01/2565 07/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
24 Link LC-LC Patch UFP922D31-03 8,300.00   8,300.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-8,300 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 8,300.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000888 8020001472 07/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
25 ซื้ออุโมงค์ปลอกแขน Cuff Assembly for HBP-902 5,800.00   5,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ เมดิคอล 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ เมดิคอล-5,800 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์ เมดิคอล 5,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000877 8020001469 06/01/2565 07/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 111 รายการ 821,755.00   821,755.00   คัดเลือก 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี คาร์ทริจ 2.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 3.บริษัท บี.บี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 4.ร้านพิบูลภัณฑ์ 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 6.บริษัท สมาร์ทคอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด (SMEs)-821,755 บาท 2.บริษัท บี.บี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (SMEs)-734,615 บาท -ไม่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 (SMEs)-817,535 บาท -ไม่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 821,755.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000159 06/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
27 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 67,185.30   67,185.30   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ที่นอนเบญจพร จำกัด 1.บริษัท ที่นอนเบญจพร จำกัด-67,185.30 บาท บริษัท ที่นอนเบญจพร จำกัด 67,185.30   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000291 8050000306 05/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
28 ซื้อวัสดุเทถนนทางเข้าอาคารเรียนรวม 6 จำนวน 2 รายการ 37,600.00   37,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์-37,600 บาท 2.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด-30,625 บาท (เสนอเพียง 1 รายการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์ 37,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000178 8080000105 05/01/2565 05/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
29 ซื้อวัสดุเทถนนทางเข้าอาคารเรียนรวม 6 จำนวน 1 รายการ 170,000.00   170,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 2.บริษัท ศิริภัณฑ์ท่าศาลา จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต 1.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด-170,000 บาท (เสนอ 100 ลบ.ม.) 2.บริษัท ศิริภัณฑ์ท่าศาลา จำกัด-705,000 บาท (เสนอ 375 ลบ.ม.) 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจคอนกรีต-1,795 บาท (เสนอ 1 ลบ.ม.) บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 170,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000178 8080000106 05/01/2565 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
30 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคาร 1,2 จำนวน 1 งาน 120,000.00   110,050.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2.บริษัท มิสเตอร์ ป๊อป คลีนนิ่ง จำกัด 3.บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด-107,000 บาท 2.บริษัท มิสเตอร์ ป๊อป คลีนนิ่ง จำกัด-178,690 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยและถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 107,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2130000067 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 10.83 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.77 %
31 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 5,885.00   5,885.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.บริษัท เอนวายเมด จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-5,885 บาท 2.บริษัท เอนวายเมด จำกัด-8,560 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 5,885.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000312 8050000298 29/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
32 ซื้ื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ 37,257.40   37,257.40   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.ร้าน พี.พี.ซาย แอนด์ ซัพพลาย 3.บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-37,257.40 บาท 2.ร้าน พี.พี.ซาย แอนด์ ซัพพลาย-41,837 บาท 3.บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด-47,112.10 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 37,257.40   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000313 8050000299 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
33 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 8,923.80   8,923.80   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 3.บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-8,923.80 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-9,287.60 บาท 3.บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด-9,523.00 บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 8,923.80   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000313 8050000300 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
34 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 25,466.00   25,466.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 3.ร้าน พี.พี.ซายน์แอน ซัพพลาย 1.ร้าน พี.พี.ซายน์แอน ซัพพลาย-25,466 บาท 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-56,704.65 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-126,912.70 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 25,466.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000313 8050000301 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
35 ซื้อสารเคมีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 7,318.80   7,318.80   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2.บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ็ดวานซ์ จำกัด 3.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย -7,318.80 บาท 2.บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ็ดวานซ์ จำกัด-7,800 บาท 3.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด-8,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 7,318.80   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000315 8050000302 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
36 ซื้ื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 51,360.00   51,360.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอีจี ซายน์แอนเซอร์วิส 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-51,360 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอีจี ซายน์แอนเซอร์วิส-54,827 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 51,360.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000316 8050000303 30/12/5256 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
37 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 3,627.30   3,627.30   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอีจี ซายน์แอนเซอร์วิส 3.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-3,627.30 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอีจี ซายน์แอนเซอร์วิส-3,670.10 บาท 3.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-6,270.20 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 3,627.30   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000317 8050000304 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
38 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 2,006.25   2,006.25   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-2,006.25 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2,006.25   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000317 8050000305 30/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
39 ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จำนวน 10 คัน 497,000.00   497,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1.บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด-497,000 บาท บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 497,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2060000026 29/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
40 ซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% และสารเคมีเพิ่มค่า PH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 5 1,135,800.00   1,135,800.00   e-bidding 1.บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เคม เอ็มไพร์ จำกัด 3.บริษัท อลิน เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด 4.บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด 1.บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด (SMEs)-989,964 บาท 2.บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด-1,013,700 บาท บริษัท เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 989,964.00   SMEs 2080000165 29/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 12.84 % ต่ำกว่าราคากลาง 12.84 %
41 ซื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 4 รายการ 19,400.00   19,400.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.บริษัท ไทวัสดุ จำกัด นครศรีฯ 3.บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-19,400 บาท 2.บริษัท ไทวัสดุ จำกัด นครศรีฯ-15,455 บาท (เสนอเพียง 3 รายการ) 3.บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด-13,167 บาท (เสนอแค่ 3 รายการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 18,400.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000174 8080000103 29/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.15 % ต่ำกว่าราคากลาง 5.15 %
42 ซื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 4 รายการ 19,446.00   19,446.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด 3.บริษัท STG จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-17,850 บาท 2.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด-11,000 บาท เสนอเพียง 2 รายการ) 3.บริษัท STG จำกัด-8,795 บาท (เสนอเพียง 2 รายการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 17,850.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000173 8080000104 29/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 8.21 % ต่ำกว่าราคากลาง 8.21 %
43 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 6,420.00   6,420.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-6,420 บาท 2.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด-11,556 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 6,420.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000307 8050000295 27/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
44 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ 6,259.50   6,259.50   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-6,259.50 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 6,259.50   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000308 8050000296 27/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
45 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ 11,500.02   11,500.02   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์-11,500.02 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 11,500.02   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000309 8050000297 27/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
46 ซื้อมอเตอร์กรอฟันความเร็วสูง จำนวน 20 ชุด 500,000.00   500,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ 2.บริษัท มีด้า พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญการค้า 2016 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์-500,000 บาท 2.บริษัท มีด้า พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด-560,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เจริญการค้า 2016-600,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ 500,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2130000065 28/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
47 ซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน poly aluminum chloride (PAC) จำนวน 4,000 กิโลกรัม 84,958.00   84,958.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา 2.บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ซัพพลาย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา-84,958 บาท 2.บริษัท กาญจนา เคมีคอล จำกัด-90,094 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ซัพพลาย-121,980 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา 84,958.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000175 8080000102 28/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
48 ซื้อระบบปฏิบัติการสมาร์ทสตูดิโอความคมชัดสูงสำหรับผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลวิดีโอขนาดย่อม จำนวน 1 ระบบ 2,910,000.00   2,910,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันว์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด (SMEs)-2,890,000 บาท 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMEs)-2,900,235 บาท บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2,890,000.00   SMEs 2440000010 27/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.69 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.69 %
49 จ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 งาน 8,700,000.00   8,700,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด (SMEs)-8,500,000 บาท 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านการพิจารณา ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 8,500,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2080000154 24/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 2.3 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.3 %
50 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ 63,932.50   63,932.50   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด-63,932.50 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส-108,819 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-118,128 บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 63,932.50   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000300 8050000278 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
51 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 16,585.00   16,585.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-16,585 บาท 2.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด-17,120 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส-59,920 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 16,585.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000300 8050000279 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
52 ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง 800,000.00   800,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ 2.บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด 3.บริษัท พี.ที.เอส.เอส. จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์-745,000 บาท 2.บริษัท พี.ที.เอส.เอส. จำกัด-788,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ 745,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2240000023 24/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.88 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.88 %
53 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ 7,276.00   7,276.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด-7,276 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด 7,276.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000311 8050000293 24/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
54 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 รายการ 51,005.40   51,005.40   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์แอนด์ ซัพพลาย 2.บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 1.ร้าน พี.พี.ซายน์แอนด์ ซัพพลาย-51,005.40 บาท 2.บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด-54,391.52 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 51,005.40   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000310 8050000292 24/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
55 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 ปี (65-67) 5,062,875.00   5,062,875.00   e-bidding 1.บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 2.บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด-3,014,832 บาท 2.บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณา 3.บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 3,014,832.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2020000653 23/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 40.45 % ต่ำกว่าราคากลาง 40.45 %
56 ซื้อธาตุอาหารรองและฮอร์โมนพืช จำนวน 3 โครงการ 106,550.00   106,550.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านพงศ์เกษตรภัณฑ์ 2.ร้านธีระการเกษตร 3.ร้าน เพชรศิริอนันต์ 2 1.ร้าน เพชรศิริอนันต์ 2-106,550 บาท 2.ร้านธีระการเกษตร-107,005 บาท 3.ร้านพงศ์เกษตรภัณฑ์-107,350 บาท ร้าน เพชรศิริอนันต์ 2 106,550.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000041 8030000049 17/12/2564 23/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
57 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 6 จำนวน 1 รายการ 260,000.00   260,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส-260,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 260,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2370000002 21/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
58 ซื้อรถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 คัน 100,000.00   99,980.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จำกัด 2.ร้านเอกมอเตอร์ 3.บริษัท นครปิยะกลการ จำกัด 4.ฮอนด้าศรีนคร 1.บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จำกัด-99,980 บาท 2.ร้านเอกมอเตอร์-100,370 บาท บริษัท เพชรไทยมอเตอร์เซล จำกัด 99,980.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2070000015 8070000008 20/12/2564 22/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.02 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
59 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 4 รายการ 89,077.50   89,077.50   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด-89,077.50 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-107,400.00 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส-159,537.00 บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 89,077.50   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000300 8050000277 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
60 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 2,247.00   2,247.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์แอนด์เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์แอนด์เซอร์วิส-2,247 บาท 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด-5,350 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-7,222.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 2,247.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000300 8050000280 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
61 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 426,200.00   420,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด 3.บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 5.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 6.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 7.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี--363,000 บาท 2.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด-420,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 363,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2170000086 22/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 14.83 % ต่ำกว่าราคากลาง 13.57 %
62 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 2 รายการ 5,029.00   5,029.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 2.บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส-5,029 บาท 2.บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด-7,599 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-8,506.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 5,029.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000281 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
63 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ 15,943.00   15,943.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์แอนด์เซอร์วิส 1.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-15,943 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-19,795 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์แอนด์เซอร์วิส-20,865 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 15,943.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000282 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
64 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 2,996.00   2,996.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 1.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-2,996 บาท 2.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย-4,280 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-8,089.20 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,996.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000283 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
65 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 4,879.20   4,879.20   1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-4,879.20 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส-6,848 บาท 3.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-7,704 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 4,879.20   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000284 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
66 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 34,561.00   34,561.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-34,561 บาท 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-37,985 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส-53,179 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 34,561.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000285 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
67 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 34,668.00   34,668.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-34,668 บาท 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-50,076 บาท 3.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-105,288 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 34,668.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000302 8050000286 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
68 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 4,831.26   4,831.26   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คลาริตัส จำกัด 2.บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด 3.บริษัท โปรดิจีซายน์ อินสทรูเมนท์ จำกัด 1.บริษัท คลาริตัส จำกัด-4,831.26 บาท 2.บริษัท โปรดิจีซายน์ อินสทรูเมนท์ จำกัด-5,350 บาท 3.บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด-6,039.08 บาท บริษัท คลาริตัส จำกัด 4,831.26   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000303 8050000287 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
69 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ 27,285.00   27,285.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จำกัด 2.บริษัท บางกอกเซอร์วิสคอนเทนเนอร์แอนด์พาร์ทส จำกัด 3.บริษัท ทวินส์ พี คอนเทนเนอร์ จำกัด 1.บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จำกัด-27,285 บาท 2.บริษัท ทวินส์ พี คอนเทนเนอร์ จำกัด-28,890 บาท 3.บริษัท บางกอกเซอร์วิสคอนเทนเนอร์แอนด์พาร์ทส จำกัด-30,709 บาท บริษัท เพทโทร อินสตรูเมนท์ จำกัด 27,285.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000304 8050000288 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
70 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 2,140.00   2,140.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 3.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-2,140 บาท 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-2,247 บาท 3.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-2,500 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2,140.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000305 8050000289 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
71 ซื้อชุดเครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องเรียน จำนวน 6 ชุด 1,388,700.00   1,385,329.00   e-bidding 1.บริษัท เมทริกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 1.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 1,370,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2130000057 21/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.35 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.11 %
72 ซื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 23,330.00   23,330.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด 3.บริษัท เอสเทจ เอนิเนียริ่ง จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-20,400 บาท 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด-26,000 บาท 3.บริษัท เอสเทจ เอนิเนียริ่ง จำกัด-4,173 บาท (เสนอเพียง 2 รายการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 20,400.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 20800001717 8080000101 21/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 12.56 % ต่ำกว่าราคากลาง 12.56 %
73 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 31,896.70   31,896.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด-31,896.70 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 31,896.70   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2050000298 8050000275 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
74 ื้ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ 32,184.00   32,184.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2.บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-32,184 บาท 2.บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด-34,494.66 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 32,184.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000296 8050000290 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
75 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ 84,530.00   84,530.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด 3.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด-84,530 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-102,400 บาท 3.บริษัท อิตัลมาร์ จำกัด-104,432 บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 84,530.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000299 8050000276 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
76 ซื้อลิขสิทธิ์ฐานข้อมูล Refinitiv Eikon with Datastream Fot Office จำนวน 1 รายการ 430,000.00   430,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด-430,000 บาท บริษัท รีฟินิทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด 430,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2120000003 17/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
77 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 รายการ 95,807.80   95,807.80   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-95,807.80 บาท 2.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-147,595.80บาท 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด-210,287.10บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 95,807.80   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000295 8050000273 16/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
78 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ 99,269.25   99,269.25   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.ร้าน เมทดิคอล ซัพพลาย 2009 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-99,269.25 บาท 2.ร้าน เมทดิคอล ซัพพลาย 2009-104,726.25 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 99,269.25   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000294 8050000274 16/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
79 สารเคมีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 235,614.00   235,614.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครศรี เคมีคอล จำกัด 2.บริษัท บางบัวทอง เคมีคอภัณฑ์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์ 1.บริษัท นครศรี เคมีคอล จำกัด-235,614 บาท 2.บริษัท บางบัวทอง เคมีคอภัณฑ์ จำกัด-237,540 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมโชค เคมีคอล โปรดักส์-243,960 บาท บริษัท นครศรี เคมีคอล จำกัด 235,614.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000237 8050000220 04/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
80 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ AD1403 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 ระบบ 544,700.00   536,986.00   e-bidding 1.บริษัท โปร เอวี จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 3.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท โปร เอวี จำกัด-500,000 บาท 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ บริษัท โปร เอวี จำกัด 500,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2100000043 16/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 8.21 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.89 %
81 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก จำนวน 1 รายการ 58,000.00   30,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด 3.บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-30,500 บาท 2.บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด-44,940 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด-58,000 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 30,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000239 8050000222 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 47.41 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
82 ซื้อเครื่องดูดจ่ายของเหลว จำนวน 1 รายการ 18,000.00   12,200.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 2.บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท เมดิทอป จำกัด 4.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-12,200 บาท 2.บริษัท เมดิทอป จำกัด-17,800 บาท 3.บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด-18,000 บาท 4.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-18,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 12,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000238 8050000223 10/11/2564 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 32.22 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
83 ซื้อชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน จำนวน 3 ชุด 255,000.00   251,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรียวัชร์ 3.บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์)-251,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรียวัชร์-285,000 บาท 3.บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด-294,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) 251,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000248 8050000228 16/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.57 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
84 ซื้อม่านกั้นเพื่อตรวจโรค จำนวน 30 อัน 123,000.00   123,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พารากอนแอสโซซิเอท จำกัด 2.บริษัท วี ไอ พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด 3.บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด 1.บริษัท พารากอนแอสโซซิเอท จำกัด-123,000 บาท 2.บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เทรด จำกัด-147,000 บาท 3.บริษัท วี ไอ พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด-159,600 บาท บริษัท พารากอนแอสโซซิเอท จำกัด 123,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000276 8050000254 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
85 ซื้อเครื่องกำเนิดแสงสีฟ้าสำหรับส่องเจล 30,000.00   28,890.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-28,890 บาท 2.บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด-42,800 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 28,890.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000047 8010000670 15/12/2564 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.7 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
86 ซื้อเครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง 12,000.00   9,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี.ออคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี.ออคต้าเทค จำกัด-9,900 บาท 2.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-28,500 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 9,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000049 8010000668 15/12/2564 23/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 17.5 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
87 ซื้อสารเคมีกำจัดโรค จำนวน 5 รายการ 271,140.00   271,140.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเพชรศิริอนันต์ 2 2.ร้านพงษ์เกษตรภัณฑ์ 3.ร้านธีระการเกษตร 1.ร้านเพชรศิริอนันต์ 2-271,140 บาท 2.ร้านพงษ์เกษตรภัณฑ์-272,850 บาท 3.ร้านธีระการเกษตร-275,850 บาท ร้านเพชรศิริอนันต์ 2 271,140.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000040 8030000048 16/12/2564 16/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
88 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ 11,984.00   11,984.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค 2.บริษัท เฟิร์มเมด จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค-11,984 บาท 2.บริษัท เฟิร์มเมด จำกัด-12,600 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟไดนอสติค 11,984.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000040 8050000263 14/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
89 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ 95,765.00   95,765.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดับเบิ้ลเอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 1.บริษัท ดับเบิ้ลเอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด-95,765 บาท บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 95,765.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000288 8050000267 14/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
90 ซื้อชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-29,900 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 29,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2150000051 8010000671 16/12/2564 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.33 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.33 %
91 ซื้อถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 ถัง 60,000.00   38,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 2.บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-35,000 บาท 2.บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด-37,500 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 35,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000050 8010000672 16/12/2564 20/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 41.67 % ต่ำกว่าราคากลาง 7.89 %
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานจัดจ้าง) คลังวัสดุกลาง จำนวน 7 รายการ 164,950.00   164,950.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครอินเตอร์เทค 2.บริษัท พี.ซี.โปรสเปค จำกัด 3.บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด-164,950 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีนครอินเตอร์เทค-197,150 บาท 3.บริษัท พี.ซี.โปรสเปค จำกัด-237,540 บาท บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 164,950.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000150 8080000100 16/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
93 ซื้อเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 เครื่อง 25,000.00   19,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี.ออคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-19,000 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี.ออคต้าเทค จำกัด-45,500 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 19,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000048 13/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 24 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
94 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพระบบ HD/SD Format 16 ช่อง จำนวน 1 งาน 287,800.00   287,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด-287,800 บาท บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 287,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2010000039 8010000666 09/12/2564 15/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
95 ซื้ออาหารไก่ไข่ จำนวน 550 กระสอบ 250,250.00   250,250.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสว่างการค้า 1.ร้านสว่างการค้า 1.ร้านสว่างการค้า 250,250.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2030000039 8030000047 13/12/2564 13/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
96 จ้างบริการเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (UHPLC รุ่น U-3000 ยี่ห้อ Thermo) จำนวน 1 รายการ 57,780.00   57,780.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด 1.บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด-57,780 บาท บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จำกัด 57,780.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2240000020 08/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
97 ซื้อกล้องแอคชั่นคาเมร่าและแบตเตอรี จำนวน 1 ชุด 19,900.00   19,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-19,900 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 19,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2300000007 8010000664 09/12/2564 17/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
98 จ้างบริการเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC รุ่น 1260 ยี่ห้อ Agilent)) จำนวน 1 รายการ 217,078.00   217,078.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 1.บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด-195,677.32 บาท บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 195,677.32   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2240000021 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 9.86 % ต่ำกว่าราคากลาง 9.86 %
99 ซื้อชุดบอร์ดอัจฉริยะสำหรับห้องเรียนและห้องประชุมอาคารวิทยาคาร 1 และ 2 2,488,000.00   2,487,750.00   e-bidding 1.บริษัท สมาร์ทเทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 2.บริษัท เมทริกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 3.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 1.บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด-2,440,000 บาท บริษัท เทคโน ทาเลนท์ โซลูชั่น จำกัด 2,440,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2130000056 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.93 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.92 %
100 จ้างบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี (LC-MS/MS) จำนวน 1 เครื่อง 1,133,075.00   1,133,075.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 1.บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด-1,098,000 บาท บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 1,098,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2240000022 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.1 % ต่ำกว่าราคากลาง 3.1 %
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิชาการ 1 จำนวน 9 รายการ 722,000.00   722,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท พรีไซซ ควอลิตี้ จำกัด 3.บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 4.บริษัท เอส.เอ็น.พีเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 5.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (SMEs)-560,000 บาท 2.บริษัท พรีไซซ ควอลิตี้ จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค 3.บริษัท เอส.เอ็น.พีเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (SMEs)-589,500 บาท บริษัท ทักษิณา ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 560,000.00   SMEs 2390000008 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 22.44 % ต่ำกว่าราคากลาง 22.44 %
102 ซื้อคลอรีนเหลว 192,600.00   192,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค็มเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 2.Legacy Management Co.,Ltd. 3.บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด 1.บริษัท เค็มเม็กอุตสาหกรรม จำกัด-192,600 บาท 2.Legacy Management Co.,Ltd.-8,560 บาท (แต่เสนอเพียง 80 กิโลกรัม จาก 3,000 กิโลกรัม) 3.บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด-225,000 บาท บริษัท เค็มเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 192,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000160 8080000097 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
103 ซื้อวัสดุคงคลัง วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 1,118.00   1,118.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจ้าวสัวเครื่องเขียน 2.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 1.ร้านจ้าวสัวเครื่องเขียน-1,118 บาท 2.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด-1,386 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-2,770 บาท ร้านจ้าวสัวเครื่องเขียน 1,118.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000166 8080000098 08/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
104 ื้ซื้อครุภัณฑ์กบไสไม้ไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 รายการ 4,900.00   4,900.00   เฉพาะเจาะจง ้1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร 2.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 3.บริษัท ไทยวัสดุ จำกัด ้1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร-4,900 บาท 2.บริษัท ไทยวัสดุ จำกัด-6,400 บาท 3.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด-6,420 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร 4,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000170 8080000099 08/12/2564 08/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
105 ซื้อระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 1000 KVA อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 งาน 9,500,000.00   9,500,000.00   e-bidding 1.บริษัท เจนเนอรัล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด 2.บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บริษัท กลอรี่ไนน์ จำกัด 4.บริษัท เอเวอร์เกน อินเตอร์เทรด จำกัด 5.บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 1.บริษัท เอเวอร์เกน อินเตอร์เทรด จำกัด (SMEs)-9,460,000 บาท 2.บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SMEs)-9,495,000 บาท 3.บริษัท กลอรี่ไนน์ จำกัด (SMEs)-9,497,000 บาท บริษัท เอเวอร์เกน อินเตอร์เทรด จำกัด 9,460,000.00   SMEs 2080000149 07/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.42 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.42 %
106 ซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 26 รายการ 1,814,000.00   1,814,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ (SMEs)-1,690,000 บาท 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด (SMEs)-1,774,860 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1,690,000.00   SMEs 2440000009 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.84 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.84 %
107 ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสีย จำนวน 4 เครื่อง 1,680,000.00   1,596,000.00   e-bidding 1.บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.บริษัท ดีซีเอส โซลูชั่น จำกัด 4.บริษัท ฮอลพิท๊อป อิควิปเม้นท์ จำกัด 1.บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด-ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ 2.บริษัท ดีซีเอส โซลูชั่น จำกัด-ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ 3.บริษัท เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด-1,590,000 บาท บริษัท เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,590,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2020000684 07/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.36 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.38 %
108 ซื้อปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด จำนวน 6 รายการ 292,680.00   292,680.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสมศักดิ์การเกษตร 2.บริษัท ตรังมาเลเซีย อะโกรเทค จำกัด 3.ร้านน้องไอติมการเกษตร 1.ร้านน้องไอติมการเกษตร-292,680 บาท 2.ร้านสมศักดิ์การเกษตร-297,230 บาท 3.บริษัท ตรังมาเลเซีย อะโกรเทค จำกัด-295,750 บาท ร้านน้องไอติมการเกษตร 292,680.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000038 8030000046 02/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
109 ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศระบบแสงยูวี 35,600.00   33,480.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-33,480 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 33,480.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2150000046 8010000660 02/12/2564 09/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.96 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
110 ซื้อตู้เย็น จำนวน 5 เครื่อง 45,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จำกัด บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จำกัด-42,000 บาท บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จำกัด 42,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2150000045 8010000661 02/12/2564 13/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.67 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
111 จัดซื้อสารเคมี 32 รายการ 8,485.10   8,485.10   เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-8,485.10 บาท บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 8,485.10   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000279 8050000259 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
112 จัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 15,268.90   15,268.90   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-15,268.90 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 15,268.90   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000279 8050000256 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
113 จัดซื้อสารเคมี 5 รายการ 14,316.60   14,316.60   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-14,316.60 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-22,452.80บาท บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 14,316.60   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000279 8050000257 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
114 จัดซื้อสารเคมี 3 รายการ 7,853.80   7,853.80   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-7,853.80 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ -8,699.10 บาท บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 7,853.80   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000279 8050000258 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
115 ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ 1 จำนวน 1 ระบบ 1,240,000.00   1,240,000.00   e-bidding 1.บริษัท โปรเอวี จำกัด 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วน จีโอเซาท์ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-1,177,990 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1,177,990.00   SMEs 2390000007 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5 % ต่ำกว่าราคากลาง 5 %
116 กล่องกุญแจ จำนวน 5 กล่อง 3,495.00   3,495.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)-3,495 บาท 2.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-7,500 บาท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 3,495.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000792 8020001291 02/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
117 จ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน (700 ตารางฟุต) 23,499.00   23,499.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน M.P.ออโต้แอร์ 2.ร้าน เอพี ซาวด์ เซ็นเตอร์ 3.ร้าน อาร์ม คาร์ออดิโอ 1.ร้าน M.P.ออโต้แอร์-23,499 บาท 2.ร้าน เอพี ซาวด์ เซ็นเตอร์-25,900 บาท 3.ร้าน อาร์ม คาร์ออดิโอ-28,000 บาท ร้าน M.P.ออโต้แอร์ 23,499.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000743 8020001267 02/12/2564 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
118 TONOSAFE (Disposable sterile prisms with adapter) จำนวน 6 กล่อง 30,000.00   30,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด-30,000 บาท บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด 30,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000751 8020001268 02/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
119 หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ 37,000.00   37,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์ ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์-37,000.00 บาท ร้านศิรินทร์ ซัพพลิเมนท์ 37,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000753 8020001279 02/12/2564 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
120 ถุงขยะ จำนวน 14 รายการ 51,120.00   51,120.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเจริญพาณิชย์ 2.ร้านเอ.พี.ซัพพลาย(A.P. SUPPLY) 3.ร้านนานาพาณิชย์ 1.ร้านเจริญพาณิชย์-51,120.00 บาท 2.ร้านเอ.พี. ซัพพลาย (A.P. SUPPLY)-54,000.00 บาท 3.ร้านนานาพาณิชย์-56,700.00 บาท ร้านเจริญพาณิชย์ 51,120.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000738 8020001266 02/12/2564 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
121 ผ้าขนหนู จำนวน 2 รายการ 32,120.00   32,120.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ท เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด-32,120.00 บาท บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด 32,120.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000739 8020001256 02/12/2564 03/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
122 ก้านสัมผัสตาเพื่อวัดความดันตา 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด-48,000.00 บาท บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 480,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000737 8020001249 01/12/2564 02/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ -900 % ต่ำกว่าราคากลาง -900 %
123 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ (จำนวน 14 รายการ) 306,459.20   302,606.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-119,478.34 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-115,027.16 บาท 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด-32,470.20 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-35,517.00 บาท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 119,478.34   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000231 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 61.01 % ต่ำกว่าราคากลาง 60.52 %
124 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ (จำนวน 17 รายการ) 306,459.20   302,606.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-119,478.34 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-115,027.16 บาท 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด-32,470.20 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-35,517.00 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 115,027.16   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000231 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 62.47 % ต่ำกว่าราคากลาง 61.99 %
125 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ (จำนวน 5 รายการ) 306,459.20   302,606.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-119,478.34 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-115,027.16 บาท 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด-32,470.20 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-35,517.00 บาท บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 32,470.20   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000231 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 89.4 % ต่ำกว่าราคากลาง 89.27 %
126 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ (จำนวน 4 รายการ) 306,459.20   302,606.70   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด-119,478.34 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-115,027.16 บาท 3.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด-32,470.20 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-35,517.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 35,417.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000231 8010000656 30/11/2564 07/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 88.44 % ต่ำกว่าราคากลาง 88.3 %
127 จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ 6,377.20   6,377.20   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 2.บริษัท ไลฟ์ ไซแอนซ์ เอพี จำกัด 1.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด-6,377.20 บาท 2.บริษัท ไลฟ์ ไซแอนซ์ เอพี จำกัด-6,904.50บาท บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 6,377.20   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000277 8050000251 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
128 จัดซื้อวัสดุ 1รายการ 23,968.00   23,968.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด-23,968.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-29,853.00 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 23,968.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000280 8050000253 01/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
129 จัดซื้อวัสดุ 1รายการ 12,600.00   12,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-12,600.00 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 12,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000278 8050000252 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
130 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุและไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง 3,200,000.00   3,040,000.00   e-bidding 1.บริษัท ลีโก้ อินสตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จำกัด 3.บริษัท ซี.อี.อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ลีโก้ อินสตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด-3,030,000 บาท 2.บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จำกัด-3,150,000 บาท 3.บริษัท ซี.อี.อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด-3,190,000 บาท บริษัท ลีโก้ อินสตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 3,030,000.00   SMEs 2050000245 30/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.31 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.33 %
131 จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ 69,000.00   69,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย-69,000.00 บาท 2.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด-70,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 69,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000271 8050000245 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
132 จัดซื้อสารเคมี 1 รายการ 2,300.00   2,300.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 3.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย-2,300 บาท 2.บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด-2,650 บาท 3.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด-2,695 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2,300.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000272 8050000246 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
133 จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ 2,407.50   2,407.50   เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-2,407.50 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2,407.50   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000273 8050000247 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
134 จัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 28,997.00   28,997.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย-28,997 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 28,997.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000274 8050000248 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
135 จัดซื้อสารเคมี 1 รายการ 1,899.25   1,899.25   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย-1,899.25 บาท 2.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด-1,900.00บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 1,899.25   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000275 8050000249 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
136 จัดซื้อสารเคมี 3 รายการ 5,970.00   5,970.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย 2.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด 1.บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด-5,970.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกไซแอนติฟิค ซัพพลาย-6,360.08 บาท บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกั 5,970.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000275 8050000250 25/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
137 ซื้อกระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน 7,000.00   5,640.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-5,500 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 5,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 21700000082 8010000655 26/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 21.43 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.48 %
138 ซื้อ ลังพลาสติก เปิดด้านกว้าง ,พาเลทพลาสติก,กล่องอะไหล่ จำนวน 7 รายการ 97,855.00   97,855.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 1.บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด-97,855 บาท บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 97,855.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000694 8020001204 08/11/2564 08/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
139 ซื้อแท่นป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้งขนาด A5 จำนวน 1 รายการ 13,050.00   13,050.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-13,050 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 13,050.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000708 8020001208 12/11/2564 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
140 ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 3 รายการ 11,880.00   11,880.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-11,880 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 11,880.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000709 8020001209 12/11/2564 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
141 ซื้อกล่องกุญแจ จำนวน 5 กล่อง 3,495.00   3,495.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)-3,495 บาท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,495.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000710 8020001210 12/11/2564 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
142 ซื้อชุดปฏิบัติการทางการแพทย์แผนก CSSD จำนวน 3 รายการ 31,440.00   31,440.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จำกัด 1.บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จำกัด-31,440 บาท บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จำกัด 31,440.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000702 8020001212 17/11/2564 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
143 ซื้อ Switch Cisco CBS110-24T-EU 24 Port Gigab Switch จำนวน 4 รายการ 98,820.00   98,820.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-98,820 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 98,820.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000704 8020001213 17/11/2564 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
144 ซื้อโต๊ะรับน้ำหนักสำหรับวางเครื่องจัดยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 9,095.00   9,095.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์-9,095 บาท ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 9,095.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000706 8020001214 17/11/2564 18/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
145 ซื้อ RJ11 Link Modular Plug (UL-3011) จำนวน 6 รายการ 9,500.00   950.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-9,500 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 9,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000701 8020001215 17/11/2564 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง -900 %
146 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 31,430.00   31,430.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-31,430 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 31,430.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000707 8020001216 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
147 ค่าบริการติดตั้งโทรทัศน์ จำนวน 2 งาน 3,980.00   3,980.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-3,980 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 3,980.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000705 8020001225 17/11/2564 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
148 ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว จำนวน 1 ตู้ 10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลนคร 2.บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด 3.บริษัท นคร.ดี.ซี.จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลนคร-9,900 บาท 2.บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด-10,890 บาท 3.บริษัท นคร.ดี.ซี.จำกัด-10,300 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลนคร 9,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2160000005 8010000654 24/11/2564 01/12/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.88 % ต่ำกว่าราคากลาง 3.88 %
149 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 11,200.00   11,200.00   เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง-11,200 บาท โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 11,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000718 8020001226 18/11/2564 18/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
150 ชุด MVA ท่อสอดสำหรับดูดมดลูก จำนวน 5 ชุด 21,100.00   21,100.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด 1.บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด-21,100 บาท บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด 21,100.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000722 8020001229 19/11/2564 22/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
151 จัดซื้อสารเคมี 2 รายการ 4,365.60   4,365.60   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์ 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-4,365.60 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์-4,605.50 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 4,365.60   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000265 8050000238 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
152 จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ 33,500.00   33,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด 2.บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด-33,500.00 บาท 2.บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด-36,250.00 บาท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด 33,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000266 8050000239 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
153 จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ 21,640.00   21,640.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊๊อคต้าเทค จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ 3.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายน์ จำกัด 1.บริษัท เค.เอส.พี อ๊๊อคต้าเทค จำกัด-21,640.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่-26,429.00 บาท 3.บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายน์ จำกัด-27,200.00 บาท บริษัท เค.เอส.พี อ๊๊อคต้าเทค จำกัด 21,640.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000267 8050000244 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
154 จัดซื้อสารเคมี 1 รายการ 8,217.60   8,217.60   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์-8,217.60 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์ 8,217.60   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000268 8050000241 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
155 จัดซื้อสารเคมี 1 รายการ 3,421.86   3,421.86   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์ 1.บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด-3,421.86 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอรีเอเจนท์-5,029.00 บาท บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด 3,421.86   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000269 8050000242 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
156 จัดซื้อสารเคมี 1 รายการ 2,879.37   2,879.37   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด-2,879.37 บาท บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด 2,879.37   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000270 8050000243 24/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
157 ซื้อถุงขยะดำ,ถุงขยะแดง จำนวน จำนวน 6 รายการ 18,585.00   18,585.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์-18,585 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์ 18,585.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000633 8020001111 06/10/2564 07/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
158 จ้างซ่อมแซมอาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค (โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ระยะที่ 1)จำนวน 1 งาน 185,503.50   185,503.50   เฉพาะเจาะจง 1.นายธีรยุทธ รัญจวน 1.นายธีรยุทธ รัญจวน-185,000 บาท นายธีรยุทธ รัญจวน 185,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2010000038 23/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.27 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.27 %
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 8,360.00   8,360.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กไทยก่อสร้าง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กไทยก่อสร้าง-8,360 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กไทยก่อสร้าง 8,360.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000635 8020001115 08/10/2564 11/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 6,900.00   6,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-6,900 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 6,900.00   เชิญเพียงรายเดียว 2020000638 802000111 11/10/2564 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 32,295.00   32,295.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-32,295 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 32,295.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000639 8020001117 14/10/2564 14/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
162 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 19 รายการ 28,162.40   28,162.40   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 2.บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-28,162.40 บาท 2.บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด-37,257.40 บาท 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด-49,964.65 บาท บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด 28,162.40   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000260 8050000231 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
163 ซื้ือวัสดุเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ 22,609.10   22,609.10   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด 1.บริษัท อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด-22,609.10 บาท 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-25,765.60 บาท 3.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด-33,191.40 บาท บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 22,609.10   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000260 8050000229 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
164 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 7 รายการ 7,318.80   7,318.80   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด 3.บริษัทห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 4.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอลซัพพลาย จำกัด-7,318.80 บาท 2.บริษัท ลิแกนด์ไซแอนติฟิค จำกัด-20,223 บาท 3.บริษัทห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-21,977.80 บาท (เสนอ 5 รายการ) 4.บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด-2,568 บาท (เสนอ 2 รายการ) บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 7,318.80   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000260 8050000230 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
165 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 2 รายการ 19,980.11   19,980.11   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด-19,980.11 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 19,980.11   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000262 8050000233 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
166 วัสดุเพื่อการเรียนการสอน 2 รายการ 4,061.72   4,061.72   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 1.ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย-4,061.72 บาท 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด-4,344.20 บาท ร้าน พี.พี.ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย 4,061.72   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000263 8050000237 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
167 ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 1 รายการ 13,910.00   13,910.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด-13,910 บาท บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 13,910.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000264 8050000235 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
168 ซื้อสารเคมีเพื่อการเรียนการสอน 2 รายการ 7,789.60   7,789.60   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-7,789.60 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 7,789.60   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000264 8050000236 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
169 ซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน 2 รายการ 8,500.00   8,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเบสท์ รูม 1.ร้านเบสท์ รูม-8,500 บาท ร้านเบสท์ รูม 8,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000640 8020001119 13/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
170 ปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ 48,120.00   48,120.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-48,120 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 48,120.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000641 8020001120 13/10/2564 14/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
171 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,000 ตัว 185,000.00   185,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.bekop sport 1.bekop sport-185,000 บาท bekop sport 185,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000642 8020001127 20/10/2564 21/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
172 ซื้อถังฉีดพ่นฝอยละอองชนิดสะพายหลัง,ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ 6,200.00   6,200.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 1.บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด-6,200 บาท บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 6,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000644 8020001122 18/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 3,290.00   3,290.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-3,290 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 3,290.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000647 8020000112 20/10/2564 21/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
174 ซื้ออะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 41,700.00   41,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสยามอิงค์ 1.ร้านสยามอิงค์-41,700 บาท ร้านสยามอิงค์ 41,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000648 8020001125 20/10/2564 25/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 3,000.00   3,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเบสท์ รูม 1.ร้านเบสท์ รูม-3,000 บาท ร้านเบสท์ รูม 3,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000652 8020001126 20/10/2564 25/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
176 ซื้อถังขยะ จำนวน 8 รายการ 294,892.00   294,892.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์ จำกัด 1.บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์ จำกัด-294,892 บาท บริษัท ซัน ควอลิตี้ อินดัสทรีส์ จำกัด 294,892.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000683 8020001170 01/11/2564 02/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
177 ปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 28,000.00   28,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-28,000 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 28,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000686 8020001172 01/11/2564 02/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ 7,114.00   7,114.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-7,114 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 7,114.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000687 8020001173 01/11/2564 03/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 30,700.00   30,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ นครศรีธรรมราช 2.บริษัท แพ็ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด 3.บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ แม็กซิมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ นครศรีธรรมราช-30,700 บาท 2.บริษัท แพ็ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด-43,500 บาท 3.บริษัท ควอลิตี้ แอนด์ แม็กซิมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด-41,350 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ นครศรีธรรมราช 30,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000698 8020001200 06/11/2564 08/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
180 อาหารไข่ไ่ก่ จำนวน 550 กระสอบ 242,000.00   242,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสว่างการค้า 1.ร้านสว่างการค้า-242,000 บาท ร้านสว่างการค้า 242,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2030000037 8030000045 23/11/2564 23/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
181 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน 26,000.00   26,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด-26,000 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 26,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000632 8020001110 06/10/2564 06/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
182 ซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการและวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด (5 รายการ) 16,550,000.00   15,722,500.00   e-bidding 1.บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทีฟิค จำกัด 2.บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด 1.บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทีฟิค จำกัด (SMEs)-15,700,000 บาท 2.บริษัท โทเทิ่ล อินโนโลยี จำกัด (SMEs)-16,500,000 บาท บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทีฟิค จำกัด 15,700,000.00   SMEs 2050000253 23/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.14 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.14 %
183 ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 10 ชุด 24,900.00   24,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านจีอีคอมพิวเตอร์ 2.ร้านไอทีเน็ตเวิร์ค 1.ร้านจีอีคอมพิวเตอร์-24,900 บาท 2.ร้านไอทีเน็ตเวิร์ค-28,800 บาท ร้านจีอีคอมพิวเตอร์ 24,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000036 8030000044 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
184 ซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID TAG) จำนวน 30,000 ชิ้น 660,000.00   636,000.00   คัดเลือก 1.บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด 2.บริษัท เทรซ ออน จำกัด 3.บริษัท สายชล ลอจิก คอนซัลแทนท์ จำกัด 4.บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด 5.บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด 1.บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด-615,000 บาท บริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด 615,000.00   SMEs 2010000034 19/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.82 % ต่ำกว่าราคากลาง 3.3 %
185 จ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำประจำอาคาร Tutor Center จำนวน 1 งาน 300,000.00   290,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น 2.นายนพดล ทองเสม 3.นางสาวประวีน์นุช ทิพย์รัตน์ 1.นายนพดล ทองเสม-290,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น-375,000 บาท นายนพดล ทองเสม 290,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2260000028 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.33 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
186 ซื้อชุดทดลองปฏฺิกรณ์จลพลศาสตร์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด 1,701,300.00   1,700,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท แพน เอวีเอชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด-1,690,600 บาท 2.บริษัท แพน เอวีเอชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,690,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000243 18/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.63 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.55 %
187 จ้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้า มวล. 1 งาน 11,200,000.00   11,200,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 2.บริษัท เอ็ม อาร์ บี ไทย จำกัด 3.บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 4.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัณกมล ก่อสร้าง 9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชัจจ์บริการ 11.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 12.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา 13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานดีการโยธา 14.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี 15.บริษัท เอส.โซน จำกัด 16.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเซลซีวิล (1999) 17.บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด 18.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด 19.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป 20.บริษัท อาร์ ซี แอสฟัลท์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานดีการโยธา (SMEs)-11,100,000 บาท 2.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)-11,150,000 บาท 3.บริษัท เอส.โซน จำกัด-10,960,354.92 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราเทพการโยธา-ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเซลซีวิล (1999)-ไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ 6.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัดไม่ผ่านการตรวจสอบ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานดีการโยธา 11,100,000.00   SMEs 2080000152 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.89 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.89 %
188 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 1,306,000.00   1,299,000.00   e-bidding 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท อินเกรสโอเอ (นคร) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (SMEs)-1,220,000 บาท 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด-1,165,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 1,220,000.00   SMEs 2170000081 17/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.58 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.08 %
189 ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ 10,700.00   10,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทย จำกัด 2.บริษัท เจแล็บอินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด 3.บริษัท พี.เอ็ม.อี แลบโบราทอรี่ จำกัด 1.บริษัท เวิลด์ไวด์เทรดไทย จำกัด-10,700 บาท 2.บริษัท เจแล็บอินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด-14,124 บาท 3.บริษัท พี.เอ็ม.อี แลบโบราทอรี่ จำกัด-15,151 บาท บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด 10,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000259 8050000227 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 8,153.00   8,153.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 1.บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด-8,153 บาท บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 8,153.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2080000155 808000090 12/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
191 ซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปการ จำนวน 5 รายการ 6,196.00   6,196.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-6,196 บาท 2.บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด-5,040 บาท (เสนอ 4 รายการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 6,195.99   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000158 808000088 12/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
192 ซื้อวัสดุคงคลังงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 5,710.00   5,710.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 2019 3.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-5,710 บาท 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด-5,910 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 2019-6,190 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 5,710.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000157 808000089 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
193 ซื้อวัสดุและวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำแปลงทุเรียน 16 รายการ 293,397.00   293,397.00   1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มิตรเกษตรภัณฑ์ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพงษ์ภัณฑ์การโยธา 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มิตรเกษตรภัณฑ์-293,397 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์-305,016 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพงษ์ภัณฑ์การโยธา-311,727 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มิตรเกษตรภัณฑ์ 293,397.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2030000035 8030000043 16/11/2564 16/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
194 ซื้ออาหารไก่ไข่ จำนวน 550 กระสอบ 242,000.00   242,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสว่างการค้า 1.ร้านสว่างการค้า-242,000 บาท ร้านสว่างการค้า 242,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2030000034 8030000042 26/10/2564 26/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
195 ซื้อชุดทดลองหอทำความเย็น จำนวน 1 ชุด 1,177,000.00   1,118,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1.บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด-1,112,800 บาท บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,112,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000244 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5.45 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.47 %
196 ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ 1,819.00   1,819.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ 1.บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด-1,819 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์-1,872.50 บาท บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 1,819.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000241 8050000218 28/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
197 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 3,531.00   3,531.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-3,531 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 3,531.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000254 8050000219 28/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
198 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 5,250.00   5,250.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วี.ไอ.พี.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด 3.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด 1.บริษัท วี.ไอ.พี.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด-5,250 บาท 2.บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จำกัด-6,650 บาท 3.บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด-8,750 บาท บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 5,250.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000256 8050000221 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
199 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 5,243.00   5,243.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส-5,243 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 5,243.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2050000258 8050000225 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
200 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 53,992.20   53,992.20   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท โฟร์ดี อีเอ็ม จำกัด 3.บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1.บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด-53,992.20 บาท 2.บริษัท โฟร์ดี อีเอ็ม จำกัด-92,000.00 บาท 3.บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด-98,000.00 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด 53,992.20   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000255 8050000226 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
201 ซื้อวัสดุคงคลังงานซ่อมระบบประปา จำนวน 10 รายการ 21,047.35   21,047.35   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออร์คิด เค็ดโคร์เรท จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์1982 3.บริษัท STG จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์1982-20,959.86 บาท 2.บริษัท STG จำกัด-21,047.35 บาท 3.บริษัท ออร์คิด เค็ดโคร์เรท จำกัด-26,206 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 20,959.86   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000156 808000092 12/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.42 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.42 %
202 ซื้ื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล จำนวน 7 รายการ 42,192.00   42,192.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 3.บริษัท STG จำกัด 1.บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด-42,192 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-47,715 บาท 3.บริษัท STG จำกัด-6,056.20 บาท (เสนอเพียง 1 รายการ) บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด 42,192.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000161 808000091 12/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
203 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวสุจิรา โส้ปะหลาง 2.นายประเสริฐ สีีแก้ว 1.นางสาวสุจิรา โส้ปะหลาง-48,000 บาท 2.นายประเสริฐ สีีแก้ว-50,000 บาท นางสาวสุจิรา โส้ปะหลาง 48,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2260000027 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
204 ซื้อตู้จัดเก็บสารเคมีไวไฟ จำนวน 1 ตู้ 350,000.00   350,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เซสท์ บิช อินเตอร์เทรด จำกัด 2.บริษัท แอลเคมิสท์ ไซเอนติฟิค จำกัด 1.บริษัท เซสท์ บิช อินเตอร์เทรด จำกัด-324,900 บาท 2.บริษัท แอลเคมิสท์ ไซเอนติฟิค จำกัด-380,700 บาท บริษัท เซสท์ บิช อินเตอร์เทรด จำกัด 324,900.00   SMEs 2240000011 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 7.17 % ต่ำกว่าราคากลาง 7.17 %
205 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00   1,500,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 2.บริษัท ซี บี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3.บริษัท เจนเนอรัล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด 4.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 5.บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด 6.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด 7.บริษัท เจ แอนด์ เอ ออโต้ พลัส จำกัด 8.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จำกัด 9.บริษัท พี พี ซี อิเลคตริคคอล จำกัด 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด (SMEs)-1,485,000 บาท 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด (SMEs)-1,497,000 บาท บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 1,485,000.00   SMEs 2170000084 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1 % ต่ำกว่าราคากลาง 1 %
206 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 รายการ จำนวน 1 ชุด (แบบเลนส์ประกอบและแบบเลนส์สเตอริโอ) 14,865,000.00   13,316,000.00   e-bidding 1.บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.บริษัท ไทย จุลทรรศน์ จำกัด 3.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด 4.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1.บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด (SMEs)-9,680,000 บาท 2.บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (SMEs)-10,644,939 บาท 3.บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-9,700,000 บาท 4.บริษัท ไทย จุลทรรศน์ จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด 9,680,000.00   SMEs 2050000250 08/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 34.88 % ต่ำกว่าราคากลาง 27.31 %
207 ซื้อเครื่องทดสอบประเมินสมบัติวัสดุ จำนวน 10 ชุด 370,000.00   370,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ 2.บริษัท มีด้า พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฟัน ขอนแก่น 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์-370,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ 370,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2130000052 8010000643 08/11/2564 18/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
208 ซื้อวัสดุคงคลังงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 5,710.00   5,710.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 2019 3.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982-5,710 บาท 2.บริษัท ซีพลัสสตีล จำกัด-5,910 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง 2019-6,190 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 5,710.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000157 808000089 09/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
209 จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 งาน 72,008,000.00   72,008,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-72,008,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 72,008,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว อว75041001/1777/2564 05/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
210 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 6 เครื่อง 96,600.00   95,550.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด-93,090 บาท บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 93,090.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2240000010 8010000641 08/11/2564 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.63 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.57 %
211 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายอาคารหัวตะพาน 1 ระบบ 425,400.00   425,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด-425,000 บาท 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด-467,700 บาท บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 425,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2170000078 03/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.09 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
212 ซื้ออุปกรณ์ Access Point จำนวน 50 ชุด 1,650,000.00   1,650,000.00   e-bidding 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด-1,620,000 บาท 2.บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด-1,645,000 บาท บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 1,620,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2170000079 05/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.82 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.82 %
213 ซื้อกรงสแตนเลสสำหรับสุนัขเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 ชุด 120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ณรงค์ศักดิ์การช่าง 2.แสงอรุณการช่าง 3.Pets Avenue 1.ณรงค์ศักดิ์การช่าง-120,000 บาท 2.แสงอรุณการช่าง-230,050 บาท 3.Pets Avenue-229,500 บาท ณรงค์ศักดิ์การช่าง 50,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000044 8010000639 04/11/2564 08/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 58.33 % ต่ำกว่าราคากลาง 58.33 %
214 ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด 96,000.00   96,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด 1.บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด-96,000 บาท 2.บริษัท ซี แอนด์ ซี อินโฟ แอดวานซ์ จำกัด-109,500 บาท บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด 96,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2170000080 8010000637 03/11/2564 15/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
215 ซื้ออากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ชุด 220,000.00   201,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท หนึ่งสาม สโตร์ จำกัด 1.บริษัท หนึ่งสาม สโตร์ จำกัด-200,190 บาท บริษัท หนึ่งสาม สโตร์ จำกัด 200,190.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2170000083 8010000636 03/11/2564 10/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 9 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.4 %
216 ซื้อระบบตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองทางคลีนิค จำนวน 1 ระบบ 485,000.00   485,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด 2.บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด 3.บริษัท พอร์ซิโนเทค จำกัด 1.บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด-483,900 บาท 2.บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด-487,920 บาท 3.บริษัท พอร์ซิโนเทค จำกัด-508,271.40 บาท บริษัท บลูเวล เทคโนโลยี จำกัด 483,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2440000004 03/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.23 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.23 %
217 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 23,200.00   23,200.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสยามอิงค์ 1.ร้านสยามอิงค์-23,200 บาท ร้านสยามอิงค์ 23,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000134 8020000169 11/12/2563 14/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
218 ชุดปฏิบัติการพยาบาล 25,000.00   25,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสินค้า anti aging ร้านสินค้า anti aging-23,750 บาท ร้านสินค้า anti aging 23,750.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000473 8020000822 04/08/2564 05/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 5 % ต่ำกว่าราคากลาง 5 %
219 ป้ายอะคลิลิคแสดงรายชื่อ จำนวน 6 รายการ 8,000.00   8,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน 104 design & print ร้าน 104 design & print-8,000 บาท ร้าน 104 design & print 8,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000478 8020000820 04/08/2564 08/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
220 ยาอบสมุนไพร , สมุนไพรแช่เท้า ฯลฯ จำนวน 4 รายการ 18,100.00   18,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์-18,100 บาท ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์ 18,100.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000479 8020000818 04/08/2564 06/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
221 จ้างซ่อมเครื่องวัดกำลังเลนส์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 22,500.00   22,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด-22,500 บาท บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด 22,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000491 8020000845 10/08/2564 10/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
222 ตู้อบสมุนไพร (ตู้อบซาวน่า) จำนวน 1 ตู้ 26,000.00   25,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์ 2.ร้าน ส.วิริยะ เฟอร์นิเจอร์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 ป วัสดุก่อสร้าง 1.ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์-25,500 บาท 2.ร้าน ส.วิริยะ เฟอร์นิเจอร์-26,900 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 ป วัสดุก่อสร้าง-28,500 บาท ร้าน พีวี โฮม เฟอร์นิเจอร์ 25,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000493 8020000850 11/08/2564 13/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.92 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
223 ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 1,100.00   1,074.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ บุ๊ค 1.ร้านถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ บุ๊ค-1,074 บาท ร้านถ่ายเอกสาร ก๊อปปี้ บุ๊ค 1,074.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000139 8020000172 14/11/2563 15/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 2.36 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
224 สติ๊กเกอร์สำหรับติด Barcode จำนวน 3 รายการ 7,169.00   7,169.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด-7,169 บาท บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด 7,169.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000497 8020000854 15/08/2564 16/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
225 ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 7,500.00   7,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง-7,500 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 7,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000514 8020000887 26/08/2564 27/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
226 ปริ้นสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 16 ป้าย 1,200.00   1,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง-1,200 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 1,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000515 8020000886 26/07/2564 27/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวไม่คงคลัง จำนวน 13 รายการ 20,932.00   20,932.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-20,932 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 20,932.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000137 8020000173 14/12/2563 16/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
228 อุปกรณ์ประจำรถพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 2,500.00   2,500.00   เฉพาะเจาะจง ห่างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาสนครศรีธรรมราช ห่างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้กลาสนครศรีธรรมราช-2,500 บาท ห่างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาสนครศรีธรรมราช 2,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000505 8020000895 27/08/2564 28/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,518.00   2,518.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-2,518 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2,518.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000135 8020000180 11/12/2563 14/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
230 วัสดุงานซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 96,000.00   96,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 2.บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด 3.บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-96,000 บาท 2.บริษัท สามพีพีเน็ตเวิร์ค จำกัด-119,300 บาท 3.บริษัท เอสทีพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ จำกัด-109,100 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) 96,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000605 8020000105 22/09/2564 23/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
231 จ้างปริ้น photo 2 หน้า จำนวน 300 ใบ 2,400.00   2,400.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-2,400 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 2,400.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000144 8020000191 22/12/2563 23/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
232 จ้างปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง 1,600.00   1,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.บ้านท่าหลาดีไซด์ 1.บ้านท่าหลาดีไซด์-1,600 บาท บ้านท่าหลาดีไซด์ 1,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000153 8020000204 26/12/2563 28/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
233 แบตเตอรี่ RR 12 v.9 Ah (สำหรับเครื่องสำรองไฟของครุภัณฑ์ทางการแพทย์) 2,760.00   2,760.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ออน คอมพิวเตอร์&เน็ตเวิร์ค ร้านเพาเวอร์ออน คอมพิวเตอร์&เน็ตเวิร์ค-2,760 บาท ร้านเพาเวอร์ออน คอมพิวเตอร์&เน็ตเวิร์ค 2,760.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000594 8020000103 16/09/2564 20/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
234 ซื้อสติกเกอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย 28,000 ดวง 10,500.00   10,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-10,500 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 10,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000182 8020000244 18/01/2564 19/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
235 ซื้อซอฟแวร์ Adobe Premiere Pro จำนวน 1 ชุด 8,750.00   8,750.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-8,750 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 8,750.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000184 8020000245 19/01/2564 21/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
236 ซื้อกระดาษเทอมัล จำนวน 100 ม้วน 1,391.00   1,391.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว. ไอที 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว. ไอที-1,391 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว. ไอที 1,391.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000183 8020000248 19/01/2564 20/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 12,437.00   12,437.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-12,437 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 12,437.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000189 8020000250 21/01/2564 22/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
238 จ้างปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 1,600.00   1,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-1,600 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 1,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000192 8020000251 22/01/2564 25/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 26,700.00   26,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-26,700 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 26,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000194 8020000256 25/01/2564 26/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
240 ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 10 เครื่อง 8,450.00   8,450.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-8,450 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 8,450.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000197 8020000257 25/01/2564 26/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
241 จ้างปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 1,600.00   1,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-1,600 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 1,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000207 8020000272 02/02/2564 02/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
242 ซื้อไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 2,500.00   2,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-2,500 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 2,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000215 8020000283 04/02/2564 05/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
243 อะแดปเตอร์ 12 โวลต์ 1 แอมป์ 900.00   900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยภัคโซลูชั่น จำกัด บริษัท ชัยภัคโซลูชั่น จำกัด-900 บาท บริษัท ชัยภัคโซลูชั่น จำกัด 900.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000592 8020000103 16/09/2564 17/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
244 ปริ้นสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ 800.00   800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง-800 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 800.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000571 8020000982 08/09/2564 09/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
245 อะไหล่เครื่อง Defibrillator จำนวน 1 ชุด 17,000.00   17,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 2.บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด 3.บริษัท สวอน เมดิแคร์ จำกัดบาท 4.บริษัท บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ จำกัด 1.บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด-17,000 บาท 2.บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด-18,000 บาท 3.บริษัท สวอน เมดิแคร์ จำกัด-19,500 บาท 4.บริษัท บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ซ จำกัด-25,000 บาท บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด 17,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000559 8020000957 06/09/2564 09/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
246 อุปกรณ์ประจำรถพยาบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (กษ6214) 36,980.00   36,980.00   เฉพาะเจาะจง KING AUTO (คิงออโต้แอลอีดี) KING AUTO (คิงออโต้แอลอีดี)-36,980 บาท KING AUTO (คิงออโต้แอลอีดี) 36,980.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000534 8020000958 07/09/2564 08/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
247 Grave vaginal speculum จำนวน 10 ชิ้น 20,271.00   20,271.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด-20,271.15 บาท บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 20,271.15   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000486 8020000844 10/08/2564 13/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ -0 % ต่ำกว่าราคากลาง -0 %
248 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ 18,640.00   18,640.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-18,640 บาท 2.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด-18,730 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 18,640.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000520 8020000888 26/08/2564 30/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
249 ชุดคนไข้ จำนวน 100 ชุด 59,000.00   59,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด-59,000 บาท บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด 59,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000531 8020000909 01/09/2564 03/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
250 วัสดุสำนักงาน (เครื่องคิดเลข) จำนวน 2 รายการ 3,190.00   3,190.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด-3,190 บาท บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด 3,190.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000532 8020000908 01/09/2564 01/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
251 พลาสติกเคลือบ,กาว 2 หน้า,กระดาษ A4,แผ่นใส จำนวน 7 รายการ 10,171.00   10,171.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี่ เซ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี่ เซ้ง-10,171 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้ม จี่ เซ้ง 10,171.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000528 8020000906 31/08/2564 01/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
252 วัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนปิคนิค) จำนวน 1 รายการ 5,600.00   5,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านที่นอนสุขสบาย ร้านที่นอนสุขสบาย-5,600 บาท ร้านที่นอนสุขสบาย 5,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000530 8020000910 02/09/2464 02/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
253 ซื้อขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ชุด 2,500.00   2,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-2,500 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000216 8020000284 04/02/2564 04/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
254 วัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้แขวนเสื้อ) จำนวน 1 รายการ 500.00   500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกุ๊กเครื่องครัว ร้านกุ๊กเครื่องครัว-500 บาท ร้านกุ๊กเครื่องครัว 500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000551 8020000915 03/09/2564 03/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
255 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 28,970.00   28,970.00   เฉพาะเจาะจง ไทยบุรีภัณฑ์ ไทยบุรีภัณฑ์-28,970 บาท ไทยบุรีภัณฑ์ 28,970.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000553 8020000951 03/09/2564 06/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
256 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ) จำนวน 2 รายการ 3,420.00   3,420.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.เอส.การไฟฟ้า ร้าน เอ.เอส.การไฟฟ้า-3,420 บาท ร้าน เอ.เอส.การไฟฟ้า 3,420.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000555 8020000914 02/09/2564 03/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
257 โปรแกรมส่ง SMS ออนไลน์ แพ็กเกจ Corporate SMS จำนวน 1 แพ็กเกจ 3,745.00   3,745.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด-3,745 บาท บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด 3,745.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000533 8020000912 03/09/2564 03/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
258 จ้างออกแบบตกแต่งภายในหน่วยประสานงาน นปม.กท. ชั้น 19 1 งาน 496,000.00   496,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ 1.นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ-496,000 บาท นายวสวัตติ์ รุจิระภูมิ 496,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2410000001 01/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
259 สติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ จำนวน 30,000 ดวง 5,100.00   5,100.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค-5,100 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 5,100.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000569 8020000980 08/06/2564 10/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
260 ซื้อหนังสือคู่มือสุมดประจำตัวผู้ป่วยโรคไทรอย์ จำนวน 500 เล่ม 12,500.00   12,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครอินเตอร์พริ้น 1.ร้านนครอินเตอร์พริ้น-12,500 บาท ร้านนครอินเตอร์พริ้น 12,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000226 8020000312 09/02/2564 10/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
261 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 7 งวด 60,000.00   60,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด-60,000 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 60,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000243 8020000346 15/02/2564 15/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
262 ซื้ออะไหล่และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 35,500.00   35,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสยามอิงค์ เสนอราคา 35,500.00 บาท 2.หจก.ทีพีพี พริ้นติ้ง เสนอราคา 37,900.00 บาท 3.ร้าน พีเคซัพพลาย เสนอราคา 38,400.00 บาท 1.ร้านสยามอิงค์-35,500.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีพี พริ้นติ้ง- 37,900.00 บาท 3.ร้าน พีเคซัพพลาย-38,400.00 บาท ร้านสยามอิงค์ 35,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2000000245 8020000347 17/02/2564 18/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 10,300.00   10,300.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-10,300 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 10,300.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000246 8020000349 17/02/2564 19/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
264 จ้างสอบเทียบตู้เย็นแช่ยา จำนวน 2 ตู้ 6,420.00   6,420.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมดิคูล จำกัด 1.บริษัท เมดิคูล จำกัด-6,420 บาท บริษัท เมดิคูล จำกัด 6,420.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000252 8020000361 22/02/2564 24/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
265 ซื้อชุดซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานระยะไกล 24,800.00   24,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-24,800 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 24,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000214 8020000282 09/02/2564 09/02/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
266 ซื้อชุดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ 70,000.00   70,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-70,000 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 70,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000214 8020000282 09/02/2564 09/02/5256 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
267 จ้างติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 รายการ (140 ตารางฟุต) 7,000.00   7,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน M.P.ออโต้แอร์ 1.ร้าน M.P.ออโต้แอร์-7,000 บาท ร้าน M.P.ออโต้แอร์ 7,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000277 8020000420 08/03/2564 09/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 27,667.00   27,667.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-27,667 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 27,667.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000270 8020000396 01/03/2564 03/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
269 ซื้อซองจดหมาย จำนวน 16 แพ็ค 2,800.00   2,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-2,800 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 2,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000287 8020000430 11/03/2564 12/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
270 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 8,850.00   8,850.00   เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง-8,850 บาท โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 8,850.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000288 8020000500 15/03/2564 15/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
271 ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 24 ม้วน 5,906.40   5,906.40   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด 1.บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด-5,906.40 บาท บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด 5,906.40   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000296 8020000441 22/03/2564 23/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
272 จ้างปริ้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 1,600.00   1,600.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-1,600 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 1,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000297 8020000440 21/06/2564 23/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
273 ซื้ออะไหล่และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 6,000.00   6,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โซวิค จำกัด 1.บริษัท โซวิค จำกัด-6,000 บาท บริษัท โซวิค จำกัด 6,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000298 8020000445 22/03/2564 23/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
274 ซื้อเข็มฝัง (ปลอก) DONG BANG จำนวน 2 รายการ 7,276.00   7,276.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1.บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต-7,276 บาท บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7,276.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000293 8020000443 23/03/2564 24/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
275 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 4,880.00   4,880.00   เฉพาะเจาะจง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 1.โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง-4,800 บาท โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 4,880.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000307 8020000501 30/03/2564 30/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
276 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ 1,390.00   1,390.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-1,390 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1,390.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000308 8020000469 26/03/2564 31/03/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
277 ซื้อโซ่กุญแจรหัส 5 หลักหุ้มปลอกผ้า จำนวน 9 ชิ้น 1,791.00   1,791.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)-1,791 บาท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1,791.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000399 8020000695 10/06/2564 14/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
278 ซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 2 รายการ 2,000.00   2,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด 1.บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด-2,000 บาท บริษัท เจ เอส วิชัน จำกัด 2,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000516 8020000885 26/08/2564 27/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
279 จ้างปริ้นไวนิล จำนวน 2 รายการ 1,900.00   1,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง- 1,900 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 1,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2020000368 8020000637 21/05/2564 24/05/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
280 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 30,848.00   30,848.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพาณิชย์ ร้าน ดีพาณิชย์- 30,848 บาท ร้าน ดีพาณิชย์ 30,848.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000385 8020000666 03/06/2564 07/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
281 สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด จำนวน 2 รายการ 2,080.00   2,080.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง- 2,080 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 2,080.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000386 8020000691 03/06/2564 07/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
282 จ้างซ่อมปั๊มน้ำดีหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 1,2,3,4,5 และ 7 469,000.00   469,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 1.บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด-440,000 บาท บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 440,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2080000138 01/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.18 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.18 %
283 ปริ้นป้ายชื่อแพทย์ประจำคลินิก จำนวน 5 ป้าย 350.00   350.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน เคปริ้นติ้ง ร้าน เคปริ้นติ้ง- 350 บาท ร้าน เคปริ้นติ้ง 350.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000396 8020000691 09/06/2564 10/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
284 กล่องพลาสติกทึก จำนวน 25 ใบ 13,375.00   13,375.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทเกอร์ แพค จำกัด บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท คอนเทนนี่ จำกัด บริษัท ไทเกอร์ แพค จำกัด- 13,375 บาท บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด- 18,500 บาท บริษัท คอนเทนนี่ จำกัด- 13,910 บาท บริษัท ไทเกอร์ แพค จำกัด 13,375.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000399 8020000694 10/06/2564 11/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
285 ซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 เครื่อง 8,580.00   8,580.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 1.บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด-8,580 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 8,580.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000027 8010000633 01/11/2564 08/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
286 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 6,600.00   6,600.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด- 6,600 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 6,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000400 8020000692 09/10/2564 10/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
287 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 15,130.00   15,130.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด- 1,5130 บาท บริษัท อินเกรส โอเอ (นคร) จำกัด 15,130.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000401 8020000696 10/06/2564 11/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
288 จ้างซ่อมเครื่องตรวจจอประสาทตา จำนวน 1 งาน 48,150.00   48,150.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด- 48,150 บาท บริษัท เซาท์ เมดิคอล ไบโอเทค จำกัด 48,150.00   ตรงตามข้อกำหนดและเชิญเพียงรายเดียว 2020000388 8020000687 04/06/2564 07/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
289 คีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2ชุด 3,000.00   3,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเพาเวอร์ออน ร้านเพาเวอร์ออน- 3,000 บาท ร้านเพาเวอร์ออน 3,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000406 8020000710 28/06/2564 30/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
290 ชุดทดสอบสำเร็จรูปทางชีวภาพสำหรับไอน้ำ จำนวน 2กล่อง 17,500.00   17,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด-17,500 บาท บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด 17,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000408 8020000711 28/06/2564 30/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
291 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 6,000.00   6,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ (เมท) ไทย จำกัด บริษัท ออฟฟิศ (เมท) ไทย จำกัด-6,000 บาท บริษัท ออฟฟิศ (เมท) ไทย จำกัด 6,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000410 8020000714 01/07/2564 01/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
292 ถังออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า 2 คิวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 34 ชุด 181,900.00   181,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 2.บริษัท โกลบอลเมท กรุ๊ป จำกัด 3.บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส แอนด์ เมดิคอล จำกัด 1.บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์)จำกัด-181,900 บาท 2.บริษัท โกลบอลเมท กรุ๊ป จำกัด-332,000 บาท 3.บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส แอนด์ เมดิคอล จำกัด- 323,000 บาท บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์)จำกัด 181,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000412 8020000727 03/07/2564 04/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
293 ชุดช่วยหายใจชนิดบีบมือ พร้อมหน้ากาก สำหรับผู้ใหญ่ (adult ambu bag with mask) จำนวน ๖๑ ชุด 213,500.00   213,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส แอนด์ เมดิคอล จำกัด บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส แอนด์ เมดิคอล จำกัด-213,500 บาท บริษัท เอ็นพี เซอร์วิส แอนด์ เมดิคอล จำกัด 213,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000409 8020000754 06/07/2564 06/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
294 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 4,900.00   4,900.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง-4,900 บาท โรงพิมพ์วัฒนาบล็อก และตรายาง 4,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000437 8020000762 12/07/2564 12/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
295 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 4,500.00   4,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-4,499.94 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 4,499.94   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000612 8020001059 28/09/2564 28/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
296 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 12,294.30   12,294.30   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด-12,294.30 บาท บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด 12,294.30   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000611 8020001057 28/09/2564 28/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
297 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 20,350.00   20,350.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์-20,350 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุโทรทัศน์ 20,350.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000610 8020001058 23/09/2564 27/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
298 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 4,000.00   4,000.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์วัฒนาบล๊อก และตรายาง โรงพิมพ์วัฒนาบล๊อก และตรายาง-4,000 บาท โรงพิมพ์วัฒนาบล๊อก และตรายาง 4,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000593 8020001047 21/09/2564 22/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
299 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 5,850.00   5,850.00   เฉพาะเจาะจง บ้านป้ายไปรท์พริ้นติ้ง บ้านป้ายไปรท์พริ้นติ้ง-5,850 บาท บ้านป้ายไปรท์พริ้นติ้ง 5,850.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000586 8020001025 15/09/2564 15/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
300 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 14,910.00   14,910.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์-14,910 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 14,910.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000570 8020000983 14/09/2564 14/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
301 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 64,712.00   64,712.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนานาพาณิชย์ ร้านนานาพาณิชย์-64,712 บาท ร้านนานาพาณิชย์ 64,712.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000613 8020000105 22/09/2564 23/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
302 กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 รายการ 3,000.00   3,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 2.บริษัท เอ็มจี เมด จำกัด 1.บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด-3,000 บาท 2.บริษัท เอ็มจี เมด จำกัด-4,500 บาท บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด 3,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000606 8020000105 22/09/2564 23/09/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
303 ฟิล์มยืด 1,253.00   1,253.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)-1,253 บาท บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 1,253.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000454 8020000783 22/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
304 ก้านสัมผัสตาเพื่อวัดความดันตา จำนวน 10 กล่อง 40,000.00   40,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด-40,000 บาท บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 40,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000456 8020000786 29/07/2564 30/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
305 ไวนิลติดโครงไม้ จำนวน 2 รายการ 3,200.00   3,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเคปริ้นติ้ง ร้านเคปริ้นติ้ง-3,200 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 3,200.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000455 8020000787 29/07/2564 29/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
306 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 3,103.00   3,103.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เน็ตเวอร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เน็ตเวอร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง-3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เน็ตเวอร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 3,103.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000457 8020000788 30/07/2564 31/07/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
307 ป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์พร้อมติดตั้ง 2,500.00   2,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเคปริ้นติ้ง ร้านเคปริ้นติ้ง-2,500 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 2,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000458 8020000814 03/08/2564 04/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
308 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ 50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด-50,000 บาท บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 50,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000469 8020000815 03/08/2564 05/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
309 อุปกรณ์ดึงกระดูก จำนวน 1 ชุด 9,000.00   9,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 2.ร้านUT Medical 3.บริษัท เซฟเฮลท์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต-9,000 บาท 2.ร้านUT Medical-13,000 บาท 3.บริษัท เซฟเฮลท์ จำกัด-18,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 9,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2020000470 8020000816 03/08/2564 04/08/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
310 ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุม 7 รายการ 2,947.00   2,947.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-2,947 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 2,947.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000096 8020000070 12/11/2563 12/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
311 ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์เทอร์มอลไม่พิมพ์ จำนวน 100,000 ดวง 17,000.00   17,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค-17,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 17,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000128 8020000165 08/12/2563 09/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
312 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 รายการ 46,000.00   46,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 1.บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด-46,000 บาท บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด 46,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000131 8020000166 08/12/2563 08/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
313 ซื้อโซ่ จำนวน 1 รายการ 405.00   405.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเอกภัณฑ์ 1.ร้านเอกภัณฑ์-405 บาท ร้านเอกภัณฑ์- 405.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000133 8020000167 09/12/2563 09/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
314 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 24 รายการ 29,430.00   26,430.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน พีวีโฮม เฟอร์นิเจอร์ 1.ร้าน พีวีโฮม เฟอร์นิเจอร์-26,430 บาท ร้าน พีวีโฮม เฟอร์นิเจอร์ 26,430.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000130 8020000168 09/12/2563 09/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 10.19 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
315 ซื้อปกรายงานผลตรวจสุขภาพ จำนวน 1,000 ใบ 7,000.00   6,750.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 1.บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด-6,750 บาท บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 6,750.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000157 8020000199 24/12/2563 25/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 3.57 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
316 ซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 15 ใบ 4,800.00   4,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-4,800 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 4,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000198 8020000258 26/01/2564 26/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
317 ซื้อชุดเสื้อกางเกงปฏิบัติงาน จำนวน 40 ชุด 31,650.00   31,650.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด 1.บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด-31,650 บาท บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จำกัด 31,650.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000201 8020000258 28/01/2564 28/01/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 21,540.00   21,540.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านสยามอิงค์ 1.ร้านสยามอิงค์-21,540 บาท ร้านสยามอิงค์ 21,540.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000080 8020000020 03/11/2563 04/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
319 ซื้อซองจดหมาย จำนวน 16 แพค 2,544.00   2,544.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-2,544 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 2,544.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000098 8020000060 11/11/2563 13/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
320 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 29,237.00   29,237.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-29,237 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 29,237.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000095 8020000069 12/11/2563 13/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
321 ซื้อหลอดฮาโลเจน จำนวน 4 หลอด 1,920.00   1,920.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ทีอิเลคทริค 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ทีอิเลคทริค-1,920 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ ทีอิเลคทริค 1,920.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000093 8020000073 26/11/2563 26/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
322 ปริ้นสติกเกอร์ ติดโฟม 2,940.00   2,940.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง 1.ร้านเคปริ้นติ้ง-2,940 บาท ร้านเคปริ้นติ้ง 2,940.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000112 8020000079 17/11/2563 18/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
323 จ้างตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา จำนวน 1 รายการ 1,900.00   1,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอสแอนด์พีไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป จำกัด 1.บริษัท เอสแอนด์พีไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป จำกัด-1,900 บาท บริษัท เอสแอนด์พีไดแอ๊กโนสติก กรุ๊ป จำกัด 1,900.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000115 8020000108 26/11/2563 26/11/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,344.00   2,344.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์-2,344 บาท ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 2,344.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2020000117 8020000126 01/12/2563 02/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
325 ซ่อมแซมเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดนาโน 1 เครื่อง 98,707.50   98,707.50   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย-98,707.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย 98,707.50   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000012 8010000211 17/11/2563 19/12/2563 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
326 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ บาร์โค้ด 0000131816 302,863.50   302,863.50   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 1.บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด-302,863.50 บาท บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 302,863.50   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000031 27/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
327 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคาร 1,2 1 งาน 354,000.00   354,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย และ ถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2.บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด 3.บริษัท มิสเตอร์ ป๊อป คลีนนิ่ง จำกัด 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย และ ถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด-354,000 บาท 2.บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด-372,360 บาท 3.บริษัท มิสเตอร์ ป๊อป คลีนนิ่ง จำกัด-ไม่เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย และ ถลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 354,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2130000055 28/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
328 จ้างซ่อมเครื่อวปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 9,095.00   9,095.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด- 48,738.50 บาท บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด 48,738.50   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000033 8010000628 23/06/2564 ต่ำกว่างบประมาณ -435.88 % ต่ำกว่าราคากลาง -435.88 %
329 ซื้อชุดโต๊ะผ่าตัด 8 ชุด 178,000.00   177,962.40   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านเวทแอนนี่มอล์ล 2.กรุงเทพ ด็อก กรูมมิ่ง 3.ร้านสิทธิพรวัสดุภัณฑ์ 4.บริษัท สเต็ปวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1.ร้านเวทแอนนี่มอล์ล-174,403.15 บาท 2.กรุงเทพ ด็อก กรูมมิ่ง-312,000 บาท 3.ร้านสิทธิพรวัสดุภัณฑ์-231,120 บาท 4.บริษัท สเต็ปวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-199,600 บาท ร้านเวทแอนนี่มอล์ล 174,403.15   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000042 8010000629 26/10/2564 06/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 2.02 % ต่ำกว่าราคากลาง 2 %
330 ซื้อไมโครโฟนห้องประชุม 1 รายการ 67,000.00   66,100.00   เฉพาะเจาะจง 1.เมืองคอนอิเล็คทรอนิคส์ 2.ร้านลุงเริญ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐการ การพิมพ์ 1.เมืองคอนอิเล็คทรอนิคส์-66,100 บาท 2.ร้านลุงเริญ-69,437 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐการ การพิมพ์-72,720 บาท เมืองคอนอิเล็คทรอนิคส์ 66,100.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000043 26/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.34 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
331 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 149,000.00   149,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-138,600 บาท 2.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด-139,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี-146,000 บาท บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 138,600.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2480000016 8010000632 27/10/2564 04/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 6.98 % ต่ำกว่าราคากลาง 6.98 %
332 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 1 งาน 304,251.00   304,251.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 1.บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด-295,123.47 บาท บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 295,123.47   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000032 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3 % ต่ำกว่าราคากลาง 3 %
333 ซื้อลิฟท์โดยสาร 2 ชุด 3,000,000.00   2,850,000.00   e-bidding 1.บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด 3.บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ จำกัด 4.บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด 5.บริษัท วอสอัฟ จำกัด 6.บริษัท ดีทรัสส์ กรุ๊ป จำกัด 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอน สตรัคชั่น 1.บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด (SMEs)-1,780,000 บาท 2.บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ จำกัด (SMEs)-1,989,000 บาท 3.บริษัท ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด-2,850,000 บาท 4.บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด (SMEs)-ไม่ผ่านการตรวจสอบ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด 1,780,000.00   SMEs 2130000054 21/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 40.67 % ต่ำกว่าราคากลาง 37.54 %
334 ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 414,300.00   409,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 2.บริษัท ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด-400,000 บาท 2.บริษัท ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-ไม่ผ่านการคัดเลือก บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 400,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2240000009 16/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.45 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.39 %
335 ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินมีหลังคาบริเวณอาคารเรียนรวม6ถึงอาคารเรียนรวม7 240,000.00   240,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์1982 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์-238,073 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์1982-254,803.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์ 238,073.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000148 8080000085 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.8 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.8 %
336 ซื้อแผ่นเมทัลชีท, ครอบสันเมทัลชีท, สกรูยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีท 102,175.00   102,175.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิตติภูมิ เมทัลชีท จำกัด 2.บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด 1.บริษัท กิตติภูมิ เมทัลชีท จำกัด-91,651.50 บาท 2.บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด-111,367 บาท บริษัท กิตติภูมิ เมทัลชีท จำกัด 91,651.50   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000147 8080000086 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 10.3 % ต่ำกว่าราคากลาง 10.3 %
337 ซื้อเชิงชายไม้สังเคราะห์ , ใบตัดเหล็ก 8,947.00   8,947.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 1.บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด-8,947 บาท บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 8,947.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2080000147 8080000087 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
338 ซื้อระบบบันทึกและนำเสนอการเรียนการสอน Online ในห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 6 1,239,000.00   1,239,000.00   e-bidding 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 3.บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด 4.บริษัท โปร เอวี จำกัด 1.บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SMEs)-1,200,000 บาท 2.บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จำกัด-1,230,000 บาท บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,200,000.00   SMEs 2100000041 19/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.15 % ต่ำกว่าราคากลาง 3.15 %
339 ซื้อชุดโต๊ะผ่าซากสัตว์ใหญ่ 1 ชุด 80,000.00   71,690.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พี.ที.สเตนเลส(1998) จำกัด 2.บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด 1.บริษัท พี.ที.สเตนเลส(1998) จำกัด-71,690 บาท 2.บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด-80,000 บาท บริษัท พี.ที.สเตนเลส(1998) จำกัด 71,690.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2150000041 8010000622 19/10/2564 27/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 10.39 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
340 ซื้อชุดดูดจ่ายสารละลาย p20/p200/p1000 14 ชุด 322,070.00   322,070.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 2.บริษัท เคมีเคิลเฮ้าท์แอนด์แล็บอินทรูเม้นท์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอน แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 1.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด-322,070 บาท 2.บริษัท เคมีเคิลเฮ้าท์แอนด์แล็บอินทรูเม้นท์ จำกัด-374,500 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์-322,070 (ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 322,070.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2050000230 8010000621 15/10/2564 27/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
341 ซื้อเครื่องซักผ้า/อบผ้า 1 เครื่อง 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครดี.ซี จำกัด 1.บริษัท นครดี.ซี จำกัด-39,990 บาท บริษัท นครดี.ซี จำกัด 39,990.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2240000014 8010000617 18/10/2564 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 11.13 % ต่ำกว่าราคากลาง 11.13 %
342 ซื้อกล้องวงจรปิด Closed Circuit Television 4 ตัว 35,000.00   34,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 2.บริษัท สยาม ฟูคูโร่ จำกัด 3.บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด-34,000 บาท 2.บริษัท สยาม ฟูคูโร่ จำกัด-37,343 บาท 3.บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด-38,600 บาท บริษัท วาย.ทู คอมเทค จำกัด 34,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2460000014 8010000618 18/10/2564 21/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 2.86 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
343 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง 8,000.00   7,998.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 2.บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด 3.บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด 1.บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด-7,990 บาท 2.บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด-10,593 บาท 3.บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด-19,260 บาท บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด 7,990.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2240000016 8010000615 14/10/2564 15/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.13 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.1 %
344 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง 111,066.00   111,066.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิพนธ์ โซลูชั่น ไพรไวด์ จำกัด 1.บริษัท นิพนธ์ โซลูชั่น ไพรไวด์ จำกัด-111,066 บาท บริษัท นิพนธ์ โซลูชั่น ไพรไวด์ จำกัด 111,066.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2010000030 15/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 136,000.00   136,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-135,020 บาท 2.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด-138,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 135,020.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2440000012 8010000616 14/10/2564 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.72 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.72 %
346 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8 1,290,000.00   1,290,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (SMEs) 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์นำชัย 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ที เค อินดัสเตรียล 4.บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด (SMEs) 5.บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (SMEs)-1,126,700 บาท 2.บริษัท เพิ่มพรการก่อสร้าง จำกัด (SMEs)- ไม่ผ่านคุณสมบัติตาม TOR บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 1,126,700.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000234 14/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 12.66 % ต่ำกว่าราคากลาง 12.66 %
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 รายการ 6,408,000.00   6,408,000.00   e-bidding 1.บริษัท เอเอ็นเอส คอนโทรล โซลูชัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 4.บริษัท เอ็ม 16 จำกัด 5.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี-6,320,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 6,320,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2440000008 14/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.37 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.37 %
348 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำและงานเคาน์เตอร์ส่วนต้อนรับส่วนหน้า 2 รายการ 286,500.00   286,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 2.บริษัท มาคตางค์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเฟอร์นิเจอร์ 1.บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด-286,000 บาท บริษัท เอียด เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 286,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2330000009 8010000614 11/10/2564 15/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.17 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.17 %
349 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 17,100,000.00   17,100,000.00   e-bidding 1.บริษัท คลีน แอร์ โปรดักท์ จำกัด 2.บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูเคอร์ อิเล็คตริก แอนด์ คอนสตรัคชั่น 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 5.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 6.บริษัท เมก้า ซีวิล จำกัด 7.บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด 8.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จำกัด 1.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด (SMEs)-15,372,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018-ไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค 3.บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จำกัด-ไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 15,372,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2050000211 8010000675 11/10/2564 152/2564 04/11/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 10.11 % ต่ำกว่าราคากลาง 10.11 %
350 ซื้อแผ่นหลังคาเมทัลชีส,สกรูยึดแผ่นหลังคา 37,821.25   37,821.25   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กิตติภูมิ เมทัลชีท จำกัด 2.บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด 1.บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด-37,821.25 บาท 2.บริษัท กิตติภูมิ เมทัลชีท จำกัด-45,765 บาท บริษัท สิชล เม็ททัลชีท จำกัด 37,821.25   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000146 8080000081 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
351 ซื้อเหล็กท่อดำ , Wire Mesh 13,340.00   13,340.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์ 1.บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด-13,340 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์-13,850 บาท บริษัท ยุ่ยล้งนคร จำกัด 13,340.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000146 8080000082 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
352 ื้ซื้อคอนกรีตรูปทรงกระบอก 28,169.00   28,169.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 1.บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด-28,169 บาท บริษัท นครทวดทองคอนกรีต จำกัด 28,169.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2080000146 8080000083 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
353 ซื้อสีน้ำมันเคลือบเงา สีม่วงเข้ม, สีรองพื้นกันสนิม 6,270.00   6,270.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์-6,270 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไทยศิลป์ 6,270.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2080000146 8080000084 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
354 ซื้อตู้กรองน้ำดื่มร้อน-เย็นพร้อมอุปกรณ์ 19 ชุด 303,900.00   303,900.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซ่า เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2.บริษัท เอสเทอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซ่า เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง-303,000 บาท 2.บริษัท เอสเทอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-326,720 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น วาย ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง-371,290 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซ่า เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (สาขาหาดใหญ่) 303,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2080000137 8010000613 12/10/2564 16/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.3 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.3 %
355 ซื้อระบบดิจิทัลสนับสนุนรายการผลิตวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ 1 ระบบ 1,455,000.00   1,455,000.00   e-bidding 1.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 2.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัทเอ็ม 16 จำกัด 1.บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด-1,450,000 บาท 2.บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 3.บริษัท เอ็ม 16 จำกัด-ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,450,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว 2440000007 8010000650 08/10/2564 150/2564 26/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.34 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.34 %
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 47,100.00   47,100.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด -46,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-47,000 บาท 3.บริษัท เน็กซ์สตรีม จำกัด-47,100 บาท บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 46,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2440000011 8010000610 11/10/2564 15/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 2.34 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.34 %
357 ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 80,700.00   80,700.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 3.Cyberguard 1.บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด-77,800 บาท 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด-80,500 บาท 3.Cyberguard-80,699 บาท บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 77,800.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2240000013 8010000608 11/10/2564 15/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 3.59 % ต่ำกว่าราคากลาง 3.59 %
358 ซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 คัน 604,000.00   604,000.00   e-bidding 1.บริษัท คูโบต้าอยุธยา(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด 2.หจก.เอนกสินธ์ยนต์ 1.บริษัท คูโบต้าอยุธยา(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด-560,000 บาท บริษัท คูโบต้าอยุธยา(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด 560,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2030000029 8010000626 08/10/2564 149/2564 11/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 7.28 % ต่ำกว่าราคากลาง 7.28 %
359 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 6 รายการ 451,000.00   451,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2.หจก.ป2 วัสดุก่อสร้าง 3.ร้านพีวีโฮม เฟอร์นิเจอร์ 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์-440,500 บาท ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 440,500.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2440000006 8010000607 07/10/2564 12/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 2.33 % ต่ำกว่าราคากลาง 2.33 %
360 จ้างทำเข็มกลัดทองคำเชิดชูเกียรติ 43 ชิ้น 182,750.00   182,750.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด์ จำกัด 1.บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด์ จำกัด-182,750 บาท บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด์ จำกัด 182,750.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2270000012 8010000605 04/10/2564 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
361 จ้างเหมาบริการกำจัดมด แมลงสาบและปลวก 1 งาน 18,000.00   12,840.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 2.บริษัท วินส์ ยู จำกัด 3.บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด 1.บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด-12,840 บาท 2.บริษัท วินส์ ยู จำกัด-30,000 บาท 3.บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด-64,200 บาท บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด 12,840.00   ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่ต่ำที่สุด 2460000015 8460000002 04/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 28.67 % ต่ำกว่าราคากลาง 0 %
362 ซื้อตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 3 ตู้ 33,000.00   28,500.00   เฉพาะเจาะจง 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 1.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์-28,050 บาท ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 28,050.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2360000002 8010000606 05/10/2564 10/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 15 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.58 %
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 600,000.00   600,000.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 3.บริษัท ออสก้าร์ เทคโนโลยี จำกัด 4.บริษัท โอ.อี.เทค จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี-598,000 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์-599,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 598,000.00   SMEs 2190000023 8010000677 01/10/2564 151/2564 20/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 0.33 % ต่ำกว่าราคากลาง 0.33 %
364 จ้างซ่อมห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 งาน 178,400.00   178,300.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น-175,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเจอาร์ คอนสตรัคชั่น 175,000.00   ตรงตามข้อกำหนดและมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว 2260000019 8010000624 04/10/2564 25/10/2564 ต่ำกว่างบประมาณ 1.91 % ต่ำกว่าราคากลาง 1.85 %