รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ PR เลขที่ PO วันที่เลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา ผลการวิเคราะห์