รายงานผลการจัดซื้อตามวันที่บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ // - //
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ PR เลขที่ PO วันที่เลือก เลขที่สัญญา วันที่สัญญา ผลการวิเคราะห์ จนท.พัสดุที่ซื้อ/จ้าง