@ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ @  
@ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 @  
ลำดับที่ ชิื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1 สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560
2 เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
3 ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
4 ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
5 กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
6 วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
7 ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
8 วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
9 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
10 ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
11 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
12 เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
13 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
14 เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
15 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
16 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
17 โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
18 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
19 เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
20 เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
21 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
22 กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
23 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
24 กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
25 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
26 เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
27 เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
28 โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
29 เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
30 เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
31 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
32 เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
33 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
34 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
35 ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
36 เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
37 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
38 กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
39 ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
40 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
41 ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
42 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
43 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
44 เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
45 ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
46 เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
47 ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
48 เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
49 สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
50 เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
51 รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
52 กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
53 สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
54 รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
55 ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
56 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
57 ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
58 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
59 ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
60 ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
61 เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
62 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
63 ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
64 ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
65 ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
66 ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
67 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
68 ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
69 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
70 ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
71 หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
72 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
73 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
74 เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
75 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
76 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
77 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
78 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
79 ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
80 ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
81 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
82 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
83 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
84 ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
85 ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
86 ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
87 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
88 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
89 ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
90 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
91 อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
92 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
93 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
94 วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
95 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
96 เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
97 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
98 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
99 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
100 จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
101 ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
102 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
104 หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
105 อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
106 Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
107 สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
108 ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
109 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
110 โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
111 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
112 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
113 กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
114 ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
115 ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
116 ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
117 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
118 การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
119 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
120 ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
121 ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
122 โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
123 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
124 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
125 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561