@ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ @  
@ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง @  
ลำดับที่ ชิื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1 วัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ฉลากเขียว จำนวน 1 รายการ 552,000.00   10/2562
2 วัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 500,776.00   10/2562
3 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 20 รายการ พร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,887,840.00   10/2562
4 วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ 500,776.00   10/2562
5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม) 552,000.00   10/2562
6 เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1,500,000.00   10/2562
7 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารสหกิจศึกษา จำนวน 1 ระบบ 1,300,000.00   09/2562
8 ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงรายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 3,500,000.00   09/2562
9 งานตกแต่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัฒกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 679,000.00   09/2562
10 งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อาคาร 128,200,000.00   09/2562
11 เช่าอาคารสำนักงานศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 จำนวน 1 รายการ 2,383,149.60   09/2562
12 ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,860,000.00   09/2562
13 ปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   09/2562
14 เช่าอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 794,383.20   09/2562
15 งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อาคาร 128,000,000.00   09/2562
16 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 55 ชุด 990,000.00   09/2562
17 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00   09/2562
18 ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ 2,200,000.00   09/2562
19 รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) จำนวน 1 คัน 4,500,000.00   09/2562
20 เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 1 ระบบ 1,340,000.00   08/2562
21 เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 44 เครื่อง 1,340,000.00   08/2562
22 กล้องวงจรปิด จำนวน 92 ตัว 1,495,000.00   08/2562
23 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   08/2562
24 ชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลส 1,134,000.00  
25 โครงการปรับผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง (ก่อสร้างถนนซอยวลัยตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 600,000.00   08/2562
26 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,200,000.00   08/2562
27 ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จำนวน 19 รายการ 730,040.00   08/2562
28 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 1,3,7 จำนวน 16 ห้องและห้องบรรยาย 10 ที่นั่ง 1 ห้อง 780,000.00   08/2562
29 ตู้วางรองเท้า จำนวน 1280 ตู้ 1,216,000.00   08/2562
30 ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   08/2562
31 ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   08/2562
32 เช่าอาคารธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2และชั้น 3 และวิทยาคาร 3 ชั้น 1 ถึงชั้น 4 290,583,108.00   08/2562
33 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1,058,000.00   07/2562
34 เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 49,000.00   07/2562
35 เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED 18,000,000.00   07/2562
36 เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับดำเนินกิจการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 540,000.00   07/2562
37 เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับดำเนินกิจการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 540,000.00   07/2562
38 เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED 18,000,000.00   07/2562
39 เช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 49,000,000.00   07/2562
40 กันซึมดาดฟ้าหอพักนักศึกษา จำนวน 8 อาคาร 2,500,000.00   07/2562
41 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10,000,000.00   07/2562
42 สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงเครื่องแมสสเปกโตรสโปปี (LC-MS/MS) 905,541.00   06/2562
43 ติดตั้งตาข่ายกันนก ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 600,000.00   06/2562
44 บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล SCOPUS จำนวน 1 ฐาน 1,200,000.00   06/2562
45 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 40,585,000.00   06/2562
46 สไลด์แก้วถาวรทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อทางการสัตว์แพทย์ จำนวน 16 ชุด 512,000.00   06/2562
47 ตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,200,000.00   06/2562
48 ปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร A ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 900,000.00   06/2562
49 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ 7 จำนวน 4 ระบบ 1,716,066.00   06/2562
50 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ 1,222,919.00   06/2562
51 สไลด์แก้วถาวร จำนวน 2 รายการ 1,104,000.00   05/2562
52 ปรับปรุงอาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000,000.00   05/2562
53 เก็บข้อมูลแบบสอบถามในประชากรทั่วไป จำนวน 1 รายการ 771,250.00   05/2562
54 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 20,400,000.00   04/2562
55 รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   03/2562
56 งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าทางเชื่อมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 822,896.30   03/2562
57 เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม (Current meter electromagnetic type) จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ พร้อมชุดควบคุม (Multi-parameter Quality Profiler System) จำนวน 1 ชุด 1,410,000.00   03/2562
58 ปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ (64 ห้อง) 17,000,000.00   03/2562
59 ปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซนสีฟ้า จำนวน 1 โครงการ 1,480,000.00   03/2562
60 ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง 2,512,000.00   03/2562
61 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ 726,000.00   02/2562
62 ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง จำนวน 1 ระบบ 742,600.00   02/2562
63 ออกแบบตกแต่งภายใน อาคารวิทยาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคารวิทยาคาร 3 ชั้น 1 ถึงชั้น 4 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,000,000.00   02/2562
64 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 18 เครื่อง 542,000.00   02/2562
65 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28,620,004.00   02/2562
66 ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ 2,591,610.00   01/2562
67 current meter (Electromagnetic type) เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุดและ Multiparameter Water Quality Profiler System เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด 1,409,190.00   01/2562
68 ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   01/2562
69 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microcentrifuge) จำนวน 10 ตัว 1,100,000.00   01/2562
70 ที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร B ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร C ชั้น 3 และชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,600,000.00   01/2562
71 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 2,380,000.00   01/2562
72 ห้องนิทรรศการ CO Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2,000,000.00   01/2561
73 ก่อสร้างห้องน้ำในสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน 750,000.00   12/2561
74 ซุ้มประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 4,000,000.00   12/2561
75 ฐานข้อมูลออนไลน์ UPToDate Anywhere จำนวน 1 ฐาน 997,832.00   12/2561
76 ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,915,429.00   12/2561
77 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2กระบอกตา จำนวน 42 ตัว 1,995,000.00   12/2561
78 กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 21 รายการ) 784,290.00   12/2561
79 ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   12/2561
80 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุงใหม่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี จำนวน 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด 14,487,500.00   12/2561
81 ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 710,000.00   12/2561
82 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 688,200.00   12/2561
83 พัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 6 รายการ 1,536,290.00   12/2561
84 จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12,075,200.00   12/2561
85 ควบคุมงานจัดทำห้องผ่าตัดและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 675,000.00   12/2561
86 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   11/2561
87 สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน 848,000.00   11/2561
88 ที่ปรึกษากฏหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 780,000.00   11/2561
89 ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้อมงานบริเวณภายนอก 50,450,000.00   11/2561
90 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง 2,200,000.00   11/2561
91 กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงา ห้องเรียน Smart Classroom อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน 798,000.00   11/2561
92 ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 2,313,000.00   11/2561
93 ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด 2,410,000.00   10/2561
94 อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19,982,302.28   10/2561
95 รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   10/2561
96 ห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   10/2561
97 ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   10/2561
98 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,086,000.00   10/2561
99 เครื่องปั่นตกตะกอน 3,585,000.00   10/2561
100 ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารพิพิทธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา 14,000,000.00   10/2561
101 วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายกาาร 535,400.00   10/2561
102 วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายกาาร 700,000.00   10/2561
103 ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,820,000.00   10/2561
104 เครื่องวัดความเข้มแสง 1,800,000.00   10/2561
105 เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   09/2561
106 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   09/2561
107 ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,000,000.00   09/2561
108 ปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2,000,000.00   09/2561
109 ปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน 599,900.00   09/2561
110 ปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 950,000.00   09/2561
111 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 3,200,000.00   09/2561
112 เก้าอี้ฟังบรรยาย 700,000.00   08/2561
113 ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 628,000.00   08/2561
114 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 780,000.00   08/2561
115 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง 1,100,000.00   08/2561
116 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 552,750.00   08/2561
117 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสต (โครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล) จำนวน 5 รายการ 998,800.00   08/2561
118 งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   08/2561
119 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉระ 530,000.00   08/2561
120 เก้าอี้ฟังบรรยาย 685,800.00   08/2561
121 กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น 798,813.00   08/2561
122 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 2,000,000.00   08/2561
123 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) 44,940,000.00   07/2561
124 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 28,520,000.00   07/2561
125 รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 690,000.00   07/2561
126 ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 575,000.00   07/2561
127 เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00   07/2561
128 หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   07/2561
129 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด 995,300.00   07/2561
130 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,750,000.00   07/2561
131 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด 610,000.00   07/2561
132 ตู้เย็นเก็บเลือด 642,000.00   07/2561
133 ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   07/2561
134 ชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด 1,065,000.00   07/2561
135 กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,323,000.00   07/2561
136 ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 7,412,400.00   07/2561
137 ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 จำนวน 1 ระบบ 1,998,700.00   07/2561
138 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1,300,000.00   07/2561
139 เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   07/2561
140 ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   07/2561
141 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 3,658,000.00   07/2561
142 ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความยาว 90 นาที จำนวน 1 ตอน 1,000,000.00   06/2561
143 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รายการ 571,200.00   06/2561
144 บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ SCOPUS 1,136,000.00   06/2561
145 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า 1,600,000.00   06/2561
146 บอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,231,000.00   06/2561
147 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   06/2561
148 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 530,000.00   06/2561
149 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 687,000.00   06/2561
150 ปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 2,840,000.00   05/2561
151 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   05/2561
152 งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,400,000.00   05/2561
153 ถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ 2,000,000.00   04/2561
154 เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 990,000.00   04/2561
155 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,073,000.00   04/2561
156 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   04/2561
157 ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11,700,000.00   04/2561
158 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   04/2561
159 ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 599,200.00   04/2561
160 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมีกระจก 341,094.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก 259,528.50) 600,623.10   04/2561
161 ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,077,400.00   04/2561
162 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,881,200.00   04/2561
163 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Basic Smart Classroom จำนวน 27 ห้อง 2,910,000.00   04/2561
164 เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 538,000.00   03/2561
165 บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 700,000.00   03/2561
166 ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 563,000.00   03/2561
167 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   03/2561
168 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 6,138,000.00   03/2561
169 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 675,887.28   03/2561
170 โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี 852,000.00   02/2561
171 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   02/2561
172 จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   02/2561
173 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561
174 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
175 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
176 โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
177 ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
178 ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
179 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
180 การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
181 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
182 ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
183 ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
184 ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
185 กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
186 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
187 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
188 โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
189 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
190 ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
191 สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
192 Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
193 อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
194 หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
195 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
196 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
197 ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
198 จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
199 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
200 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
201 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
202 เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
203 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
204 วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
205 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
206 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
207 อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
208 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
209 ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
210 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
211 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
212 ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
213 ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
214 ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
215 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
216 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
217 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
218 ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
219 ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
220 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
221 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
222 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
223 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
224 เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
225 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
226 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
227 หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
228 ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
229 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
230 ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
231 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
232 ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
233 ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
234 ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
235 ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
236 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
237 เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
238 ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
239 ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
240 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
241 ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
242 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
243 ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
244 รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
245 สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
246 กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
247 รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
248 เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
249 สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
250 เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
251 ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
252 เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
253 ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
254 เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
255 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
256 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
257 ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
258 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
259 ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
260 กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
261 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
262 เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
263 ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
264 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
265 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
266 เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
267 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
268 เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
269 เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
270 โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
271 เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
272 เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
273 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
274 กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
275 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
276 กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
277 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
278 เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
279 เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
280 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
281 โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
282 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
283 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
284 เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
285 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
286 เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
287 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
288 ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
289 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
290 วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
291 ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
292 วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
293 กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
294 ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
295 ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
296 เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
297 สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560