@ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ @  
@ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง @  
ลำดับที่ ชิื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1 งานโครงการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าทางเชื่อมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 822,896.30   03/2562
2 เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม (Current meter electromagnetic type) จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ พร้อมชุดควบคุม (Multi-parameter Quality Profiler System) จำนวน 1 ชุด 1,410,000.00   03/2562
3 ปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ (64 ห้อง) 17,000,000.00   03/2562
4 ปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซนสีฟ้า จำนวน 1 โครงการ 1,480,000.00   03/2562
5 ฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง 2,512,000.00   03/2562
6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ 726,000.00   02/2562
7 ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง จำนวน 1 ระบบ 742,600.00   02/2562
8 ออกแบบตกแต่งภายใน อาคารวิทยาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคารวิทยาคาร 3 ชั้น 1 ถึงชั้น 4 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,000,000.00   02/2562
9 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 18 เครื่อง 542,000.00   02/2562
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28,620,004.00   02/2562
11 ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ 2,591,610.00   01/2562
12 current meter (Electromagnetic type) เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุดและ Multiparameter Water Quality Profiler System เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด 1,409,190.00   01/2562
13 ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   01/2562
14 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microcentrifuge) จำนวน 10 ตัว 1,100,000.00   01/2562
15 ที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร B ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร C ชั้น 3 และชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,600,000.00   01/2562
16 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ 2,380,000.00   01/2562
17 ห้องนิทรรศการ CO Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2,000,000.00   01/2561
18 ก่อสร้างห้องน้ำในสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน 750,000.00   12/2561
19 ซุ้มประตูทางเข้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ 4,000,000.00   12/2561
20 ฐานข้อมูลออนไลน์ UPToDate Anywhere จำนวน 1 ฐาน 997,832.00   12/2561
21 ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2,915,429.00   12/2561
22 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด2กระบอกตา จำนวน 42 ตัว 1,995,000.00   12/2561
23 กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย 21 รายการ) 784,290.00   12/2561
24 ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร 12,500,000.00   12/2561
25 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุงใหม่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี จำนวน 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด 14,487,500.00   12/2561
26 ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 710,000.00   12/2561
27 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ 688,200.00   12/2561
28 พัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 6 รายการ 1,536,290.00   12/2561
29 จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12,075,200.00   12/2561
30 ควบคุมงานจัดทำห้องผ่าตัดและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 675,000.00   12/2561
31 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   11/2561
32 สิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน 848,000.00   11/2561
33 ที่ปรึกษากฏหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 780,000.00   11/2561
34 ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้อมงานบริเวณภายนอก 50,450,000.00   11/2561
35 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง 2,200,000.00   11/2561
36 กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงา ห้องเรียน Smart Classroom อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน 798,000.00   11/2561
37 ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 2,313,000.00   11/2561
38 ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด 2,410,000.00   10/2561
39 อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19,982,302.28   10/2561
40 รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 1,900,000.00   10/2561
41 ห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   10/2561
42 ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   10/2561
43 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ 1,086,000.00   10/2561
44 เครื่องปั่นตกตะกอน 3,585,000.00   10/2561
45 ผู้ควบคุมงานการก่อสร้างอาคารพิพิทธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา 14,000,000.00   10/2561
46 วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายกาาร 535,400.00   10/2561
47 วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายกาาร 700,000.00   10/2561
48 ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,820,000.00   10/2561
49 เครื่องวัดความเข้มแสง 1,800,000.00   10/2561
50 เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   09/2561
51 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   09/2561
52 ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 41,000,000.00   09/2561
53 ปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2,000,000.00   09/2561
54 ปรับปรุงพื้นที่โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน 599,900.00   09/2561
55 ปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 950,000.00   09/2561
56 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 3,200,000.00   09/2561
57 เก้าอี้ฟังบรรยาย 700,000.00   08/2561
58 ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 628,000.00   08/2561
59 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 780,000.00   08/2561
60 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง 1,100,000.00   08/2561
61 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 552,750.00   08/2561
62 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสต (โครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล) จำนวน 5 รายการ 998,800.00   08/2561
63 งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   08/2561
64 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉระ 530,000.00   08/2561
65 เก้าอี้ฟังบรรยาย 685,800.00   08/2561
66 กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น 798,813.00   08/2561
67 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 2,000,000.00   08/2561
68 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) 44,940,000.00   07/2561
69 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 28,520,000.00   07/2561
70 รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 690,000.00   07/2561
71 ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 575,000.00   07/2561
72 เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00   07/2561
73 หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   07/2561
74 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด 995,300.00   07/2561
75 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,750,000.00   07/2561
76 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด 610,000.00   07/2561
77 ตู้เย็นเก็บเลือด 642,000.00   07/2561
78 ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   07/2561
79 ชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด 1,065,000.00   07/2561
80 กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,323,000.00   07/2561
81 ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 7,412,400.00   07/2561
82 ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 จำนวน 1 ระบบ 1,998,700.00   07/2561
83 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1,300,000.00   07/2561
84 เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   07/2561
85 ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   07/2561
86 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 3,658,000.00   07/2561
87 ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความยาว 90 นาที จำนวน 1 ตอน 1,000,000.00   06/2561
88 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รายการ 571,200.00   06/2561
89 บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ SCOPUS 1,136,000.00   06/2561
90 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า 1,600,000.00   06/2561
91 บอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,231,000.00   06/2561
92 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   06/2561
93 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 530,000.00   06/2561
94 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 687,000.00   06/2561
95 ปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 2,840,000.00   05/2561
96 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   05/2561
97 งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,400,000.00   05/2561
98 ถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ 2,000,000.00   04/2561
99 เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 990,000.00   04/2561
100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,073,000.00   04/2561
101 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   04/2561
102 ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11,700,000.00   04/2561
103 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   04/2561
104 ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 599,200.00   04/2561
105 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมีกระจก 341,094.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก 259,528.50) 600,623.10   04/2561
106 ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,077,400.00   04/2561
107 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,881,200.00   04/2561
108 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Basic Smart Classroom จำนวน 27 ห้อง 2,910,000.00   04/2561
109 เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 538,000.00   03/2561
110 บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 700,000.00   03/2561
111 ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 563,000.00   03/2561
112 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   03/2561
113 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 6,138,000.00   03/2561
114 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 675,887.28   03/2561
115 โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี 852,000.00   02/2561
116 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   02/2561
117 จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   02/2561
118 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561
119 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
120 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
121 โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
122 ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
123 ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
124 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
125 การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
126 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
127 ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
128 ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
129 ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
130 กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
131 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
132 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
133 โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
134 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
135 ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
136 สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
137 Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
138 อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
139 หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
141 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
142 ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
143 จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
144 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
145 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
146 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
147 เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
148 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
149 วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
150 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
151 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
152 อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
153 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
154 ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
155 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
156 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
157 ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
158 ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
159 ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
160 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
161 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
162 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
163 ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
164 ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
165 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
166 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
167 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
168 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
169 เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
170 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
171 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
172 หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
173 ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
174 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
175 ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
176 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
177 ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
178 ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
179 ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
180 ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
181 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
182 เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
183 ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
184 ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
185 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
186 ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
187 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
188 ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
189 รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
190 สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
191 กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
192 รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
193 เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
194 สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
195 เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
196 ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
197 เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
198 ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
199 เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
200 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
201 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
202 ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
203 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
204 ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
205 กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
206 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
207 เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
208 ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
209 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
210 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
211 เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
212 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
213 เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
214 เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
215 โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
216 เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
217 เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
218 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
219 กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
220 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
221 กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
222 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
223 เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
224 เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
225 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
226 โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
227 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
228 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
229 เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
230 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
231 เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
232 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
233 ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
234 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
235 วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
236 ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
237 วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
238 กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
239 ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
240 ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
241 เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
242 สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560