@ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ @  
@ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 @  
ลำดับที่ ชิื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
1 สร้างหุ่นมโนราห์พร้อมติดตั้ง 450,000.00   09/2560
2 เทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม 938,426.00   09/2560
3 ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำ 400,488.00   09/2560
4 ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1,200,000.00   09/2560
5 กั้นผนังห้องด้วย partition ห้อง 113 และห้อง 124 156,434.00   09/2560
6 วัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอน และให้บริการประจำสนาม 390,386.00   09/2560
7 ปรับปรุงมุ้งลวดหอพักลักษณานิเวศ 7 มีสภาพชำรุด 195,000.00   09/2560
8 วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงดรงเรียน Green House จำนวน 3 รายการ 120,696.00   09/2560
9 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 131,743.75   09/2560
10 ต้นขี้เหล็กอเมริกัน 135,000.00   09/2560
11 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   09/2560
12 เครื่องพิมพ์ UV 3 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม 730,000.00   09/2560
13 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 ml รูปทรงขวดโบว์ลิ่ง 537,000.00   09/2560
14 เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 3,300,000.00   08/2560
15 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 900,000.00   09/2560
16 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   09/2560
17 โต๊ะผ่าตรวจวินิจฉัยโรค 900,000.00   09/2560
18 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด 1,880,000.00   09/2560
19 เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1,800,000.00   09/2560
20 เครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับสัตว์ 1,880,000.00   09/2560
21 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 920,000.00   09/2560
22 กรงโมดูลลาแบบคอนโดไซส์เล็ก 752,000.00   09/2560
23 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   09/2560
24 กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ 810,000.00   09/2560
25 เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด 760,000.00   09/2560
26 เครื่องมือบำบัดลู่วิ่งในน้ำ 870,000.00   09/2560
27 เครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง 860,000.00   09/2560
28 โคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอด 852,000.00   09/2560
29 เครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล 1,620,000.00   09/2560
30 เครื่องมือผ่าตัดกระดูก 1,890,000.00   09/2560
31 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   09/2560
32 เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อเยือกแข็ง 1,890,000.00   09/2560
33 โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ 662,000.00   09/2560
34 เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้่อ 568,000.00   09/2560
35 ค่าตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก 4,150,000.00   09/2560
36 เครื่องวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อสุจิสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3,600,000.00   09/2560
37 ปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน 2,906,100.00   09/2560
38 กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดช่องท้อง Endoscopic 1,880,000.00   09/2560
39 ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 1,890,000.00   09/2560
40 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้องสำหรับสัตว์ 1,890,000.00   09/2560
41 ชุดตรวจสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ 950,000.00   09/2560
42 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   09/2560
43 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล 793,317.36   09/2560
44 เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยว 11,642,900.00   09/2560
45 ตู้แช่ -80 900,000.00   09/2560
46 เครื่องตรวจมวลกระดูก 900,000.00   09/2560
47 ชุดสไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพื้นฐาน 624,000.00   09/2560
48 เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สาร 1,605,000.00   09/2560
49 สไลด์ชิ้นเนื้อพยาธิ 1,000,000.00   09/2560
50 เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด 540,000.00   09/2560
51 รถตักหน้าขุดหลัง 3,300,000.00   09/2560
52 กล้องส่องตรวจสำหรับสัตว์เล็กชนิดไฟเบอร์ออปติก 1,880,000.00   09/2560
53 สัญญาบริการเครื่องแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูง เครื่องแมสสเปกโตรสโคปี 640,000.00   09/2560
54 รถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน 3,100,000.00   09/2560
55 ระบบตัดต่อภาพยนต์ 1,450,000.00   10/2560
56 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 600,000.00   10/2560
57 ระบบปรับอากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ 1,200,000.00   10/2560
58 รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1,700,000.00   10/2560
59 ก่อสร้างสวนน้ำตก 1,546,600.00   10/2560
60 ชุดปั๊มรดน้ำสนามหญ้าแรงดันสูง 535,000.00   10/2560
61 เก้าอี้ปฏิบัติการ 644,000.00   10/2560
62 จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,913,211.00   10/2560
63 ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน 1,256,000.00   12/2560
64 ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม 1,256,000.00   12/2560
65 ตู้ปลอดเชื้อ 2,400,000.00   12/2560
66 ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง 900,000.00   11/2560
67 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 3,000,000.00   12/2560
68 ชุดระเหยสุญญกาศแบบหมุนชนิดแนวนอน 650,000.00   11/2560
69 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 1,560,000.00   12/2560
70 ชุดปฎิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 560,000.00   11/2560
71 หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ 579,600.00   11/2560
72 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 589,200.00   11/2560
73 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง 1,350,000.00   12/2560
74 เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง 1,436,000.00   12/2560
75 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   11/2560
76 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 1,800,000.00   12/2560
77 หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ 960,000.00   11/2560
78 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1,400,000.00   12/2560
79 ตู้เก็บสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
80 ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ 1,400,000.00   12/2560
81 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 2,700,000.00   12/2560
82 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,052,650.00   12/2560
83 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 2,040,000.00   12/2560
84 ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000.00   11/2560
85 ระบบเสียงและภาพ สำหรับห้องประชุม 600,000.00   11/2560
86 ระบบลิฟท์ 1,800,000.00   12/2560
87 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอน 870,000.00   11/2560
88 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500.00   11/2560
89 ปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน 10,000,000.00   12/2560
90 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,250,000.00   12/2560
91 อาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และส่วนกิจการนักศึกษา 40,000,000.00   12/2560
92 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   10/2560
93 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 38,444,724.00   10/2560
94 วัสดุ 125 รายการ 737,228.81   11/2560
95 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 774,840.00   11/2560
96 เครื่องตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1,520,000.00   11/2560
97 หลักสูตรการอบรม หลักสูตรที่ 1 Teaching and Leaning in higher education 1,437,000.00   11/2560
98 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปี 0.00  
99 จ้างที่ปรึกษากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 1,078,560.00   11/2560
100 จ้างทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   11/2560
101 ตกแต่งภายในสถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 5 3,598,000.00   11/2560
102 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย) 700,000.00   11/2560
103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600,000.00   11/2560
104 หุ่นจำลอง 8 รายการ 624,000.00   11/2560
105 อาหารสัตว์น้ำ 779,366.00   11/2560
106 Normal histological glass slides 624,000.00   12/2560
107 สร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   12/2560
108 ติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม 2,400,000.00   12/2560
109 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC สำหรับการเรียนการสอน 104 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง 2,650,000.00   12/2560
110 โต๊ะปฏิบัติการ 644,000.00   12/2560
111 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง) 825,000.00   12/2560
112 รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 2,375,000.00   12/2560
113 กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอร์โอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล) 10,460,000.00   12/2560
114 ระบบปฏิบัติการ 2 รายการ (ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม และระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน) 2,512,000.00   12/2560
115 ระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 1 ระบบ 2,150,000.00   12/2560
116 ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง 7 รายการ 1,342,552.50   12/2560
117 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
118 การต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ 915,450.00   01/2561
119 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,728,000.00   01/2561
120 ทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   01/2561
121 ปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ 1,498,470.00   01/2561
122 โต๊ะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ) 802,500.00   02/2561
123 ปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,128,000.00   01/2561
124 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ 1,250,500.00   02/2561
125 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 1,386,000.00   02/2561
126 จ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   02/2561
127 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   02/2561
128 โคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี 852,000.00   02/2561
129 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 675,887.28   03/2561
130 จ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) 6,138,000.00   03/2561
131 ชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า 1,840,000.00   03/2561
132 ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 563,000.00   03/2561
133 บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 700,000.00   03/2561
134 เส้นทางเดินรถไฟฟ้า 538,000.00   03/2561
135 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ Basic Smart Classroom จำนวน 27 ห้อง 2,910,000.00   04/2561
136 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,881,200.00   04/2561
137 ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 1,077,400.00   04/2561
138 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบมีกระจก 341,094.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก 259,528.50) 600,623.10   04/2561
139 ระบบแม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 599,200.00   04/2561
140 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   04/2561
141 ศูนย์อาหารกลางคืน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11,700,000.00   04/2561
142 วัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   04/2561
143 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,073,000.00   04/2561
144 เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 990,000.00   04/2561
145 ถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ 2,000,000.00   04/2561
146 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด 674,000.00   05/2561
147 งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,400,000.00   05/2561
148 ปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 2,840,000.00   05/2561
149 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center) 687,000.00   06/2561
150 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 530,000.00   06/2561
151 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   06/2561
152 บอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายชื่อ 1,231,000.00   06/2561
153 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า 1,600,000.00   06/2561
154 บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ SCOPUS 1,136,000.00   06/2561
155 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 รายการ 571,200.00   06/2561
156 ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความยาว 90 นาที จำนวน 1 ตอน 1,000,000.00   06/2561
157 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 3,658,000.00   07/2561
158 ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   07/2561
159 เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   07/2561
160 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง 1,300,000.00   07/2561
161 ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7 จำนวน 1 ระบบ 1,998,700.00   07/2561
162 ชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 7,412,400.00   07/2561
163 กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 1,323,000.00   07/2561
164 ชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด 1,065,000.00   07/2561
165 ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   07/2561
166 ตู้เย็นเก็บเลือด 642,000.00   07/2561
167 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด 610,000.00   07/2561
168 ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 1 48,750,000.00   07/2561
169 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด 995,300.00   07/2561
170 หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   07/2561
171 เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00   07/2561
172 ชุดฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 575,000.00   07/2561
173 รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 690,000.00   07/2561
174 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ 28,520,000.00   07/2561
175 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) 44,940,000.00   07/2561
176 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 2,000,000.00   08/2561
177 กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น 798,813.00   08/2561
178 เก้าอี้ฟังบรรยาย 685,800.00   08/2561
179 ระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉระ 530,000.00   08/2561
180 งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   08/2561
181 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสต (โครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล) จำนวน 5 รายการ 998,800.00   08/2561
182 ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 552,750.00   08/2561
183 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง 1,100,000.00   08/2561
184 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 780,000.00   08/2561