@ บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ @  
ชิื่อโครงการ
งบประมาณโครงการ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี) ** บันทึกเป็น mm/yyyy