ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1

เรียน    ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานทุกท่าน

             ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือเวียนตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกต่อการทำงาน ส่วนพัสดุ จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการสืบค้นดังกล่าว