ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน
หน่วยงานที่ได้ซื้อหรือจ้าง
      ชื่อหน่วยงาน :
      โทรศัพท์(ภายใน) : Fax no. :
      ที่ ศธ : วันที่ :
      ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
รายงานต่อ :
      เรียน
       รายการที่ซื้อหรือจ้าง :
      เพื่อใช้ในงาน :
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น : บาท
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ (กรณีที่ซื้อหรือจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท กรรมการตรวจรับคนเดียวก็ได้)
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อเลขานุการ : ทำหน้าที่
ชื่อผู้ซื้อผู้จ้าง
      ชื่อผู้ซื้อ/ผู้จ้าง :
ป้อน segment (ถ้าทราบ)
      FUND จ่ายงบ : แหล่งเงินทุน (แหล่งเงินภายในหรือภายนอก หน่วยงานทั่วๆไปเงินภายในใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I ถ้าเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ นานาชาติ หรือเงินสนับสนุนจากภายนอก ใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย E)
      FUND CENTER : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามที่ส่วนแผนงานจัดสรรไว้
      FUNCTIONAL AREA : กิจกรรมย่อย (แผนกิจกรรมที่ระบุว่าหน่วยงานใดใช้งบอะไร)
      COMMITMENT ITEM : หมวดรายจ่าย (หมวดค่าใช้จ่ายว่าเป็นประเภทใด เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ฯลฯ)
ป้อนเลขอ้างอิง (จากแบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ)
      ป้อนเลขอ้างอิง :