ระบบบันทึกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1
รายงานขอซื้อขอจ้าง (ระเบียบข้อ 22)
หน่วยงานที่จะซื้อหรือจ้าง
      ชื่อหน่วยงาน :
      โทรศัพท์(ภายใน) : Fax no. :
      ที่ ศธ : วันที่ :
      ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
นำเสนอต่อ : (ดูวงเงินตามคำสั่งที่ได้รับสั่งมอบอำนาจ)
      เรียน
รายละเอียดที่จะซื้อหรือจ้าง
      ชื่อรายการ :
      จำนวนรายการ : รายการ
      ราคากลาง : บาท
      วงเงินงบประมาณ : บาท
      เหตุผลและความจำเป็นที่จะซื้อหรือจ้าง :
      จำนวนเอกสารแนบขอบเขตงานหรือ spec :แผ่น
      กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ :
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ (กรณีที่ซื้อหรือจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะเสนอกรรมการคนเดียวก็ได้)
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
      ชื่อกรรมการ : ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน
      ชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน : ดำแหน่ง
      เบอร์ติดต่อภายใน :