การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ
            ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐุ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดในเรื่องนี้ โดยสรุปไว้ดังนี้
ข้อ ๒๑๔ การตรวจสอบ เมื่อปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ                 หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้อธิการบดีสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้
ข้อ ๒๑๕ การจำหน่ายพัสดุ พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไปจะสิ้นเปลือง                 มาก ให้เสนอต่ออธิการบดี สั่งการให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
              (๑) ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ทั่วไป   ใช้สำหรับการขายพัสดุครั้งหนึ่งหรือรวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐                      บาท โดยเจรจาตกลงราคากัน
              (๒) ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-ให้แก่หน่วยงานของรัฐ   ใช้ในกรณีขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ                      โดยเจรจาตกลงราคากัน
              (๓) ขายโดยวิธีทอดตลาด   ให้มีผู้ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนประกาศขายทอดตลาด โดยพิจารณา
                     ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือ ราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
                     ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
              (๔) แลกเปลี่ยน   ให้ดำเนินการตามข้อ ๙๖ - ๑๐๐ ตามระเบียบ
              (๕) โอน  ให้หน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗)         
                      แห่งประมวลรัษฎากร
              (๖) การแปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                  
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้นำส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ส่วนพัสดุ            
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์