คำค้น รหัสรายการพัสดุ คชจ.พัสดุ ไม่ใช่พัสดุ

ขอโอนย้ายทรัพย์สิน ย้ายที่ตั้งใหม่ จำหน่ายพัสดุ ออกจากทะเบียนระเบียบข้อ 214
คำนวณ ค่าขนย้ายพัสดุ