คำค้น รหัสรายการพัสดุ คชจ.พัสดุ ไม่ใช่พัสดุ
ขอแต่งตั้ง กำหนด Spec/Tor ระเบียบข้อ 21
รายงานขอซื้อ/จ้าง ระเบียบข้อ 22
รายงาน พ.7 ในอำนาจหน่วยงาน รายงาน พ.7-1 เกินอำนาจหน่วยงาน
จำหน่ายพัสดุ ออกจากทะเบียน ระเบียบข้อ 214
คำนวณ ค่าขนย้ายพัสดุ