@ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อวัสดุถาวรภายในขอบเขตในขอบเขตที่รับมอบอำนาจ @