โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโปรแกรม
            สืบเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ ไม่สามารถอ่านค่าแปลผลการตรวจสุขภาพประจำปีของตนเองได้
เนื่องจากไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับแพทย์ที่ทำการตรวจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอธิบายผลการ
ตรวจในแต่ละค่าให้กับทุกคนได้อย่างละเอียด ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนาจึงได้จัดทำโปรแกรมเพื่อเป็นเครื่องมือหรือ
ตัวช่วยที่ทำให้ทุกท่านสามารถอ่านค่าแปลผลการตรวจด้วยตัวเองได้ในเบื้องต้น     ผู้พัฒนาได้ใช้หนังสือ
"คู่มือแปลผลตรวจเลือด" ซึ่งเขียนโดย พลเอกประสาร เปรมะสกุล  เป็นแนวทางในการศึกษาเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงช่วงระดับปกติของแต่ละค่า และสิ่งที่อาจบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพจากค่าที่ตรวจได้
จึงได้พัฒนา "โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น" ขึ้น
            อนึ่ง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็น
สิ่งยืนยันหรือบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ประกอบกับช่วงค่าปกติในแต่ละค่าของ Lab ใน
แต่ละโรงพยาบาลอาจมีค่าที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนั้นหากผลการอ่านวิเคราะห์ที่ได้ในเบื้องต้นได้แสดง
ค่าหนึ่งค่าใดเบี่ยงเบนไปจากระดับปกติ ก็อย่าเพิ่งกังวลใจ แต่ขอให้นำผล Lab ที่ได้จากโรงพยาบาลพบแพทย์
เพื่อรับคำอธิบายอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแพทย์อาจวินิจฉัยให้ตรวจซ้ำหรือตรวจเพิ่มเติมต่อไป
            ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้นที่ทำขึ้นใน
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอยู่บ้างไม่มากก็น้อย และขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั่วกันทุกคน
พิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์