Drop Down Menu
@ ขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ @
๑. ข้อมูลสมาชิก
    คำนำหน้า   ชื่อ   นามสกุล   รหัสเงินเดือน 
หมายเหตุ :  ในช่องที่กรอกข้อมูลประเภทวันที่ ให้กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคั่น (ป้อนวันด้วยเลข 2 หลัก เดือนด้วยเลข 2 หลัก และปีด้วยเลข 4 หลัก ต่อเนื่องติดต่อกัน) ตัวอย่างเช่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ให้ป้อนเป็น 06072555 เป็นต้น
    หน่วยงานปัจจุบัน  เลขที่บัตรประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด  
    เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่  ส่งเงินงวดสุดท้ายวันที่     วันที่เริ่มทำงาน  
๒. สาเหตุการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
     ลาออกจากงาน
     ลาออกกองทุน โดยไม่ลาออกจากงาน
     เกษียณอายุ เอกสารแนบ : หนังสือรับรองการเกษียณอายุ , สำเนาบัตรประชาชน
     ทุพพลภาพ เอกสารแนบ หนังสือรับรองแพทย์
     เสียชีวิต เอกสารแนบ : สำเนาใบมรณะบัตร , หนังสือแจ้งผู้รับประโยชน์(ต้นฉบับ) , สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์
     โอนย้ายไปกองทุนอื่น
     อื่น ๆ
๓. วันที่ต้องการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
     
๔. วิธีการขอรับเงิน
     วิธีการขอรับเงิน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
     สั่งจ่ายเช็คระบุชื่อสมาชิก (A/C Payee Only)
     โอนเข้าบัญชีสมาชิก เอกสารแนบ : สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อสมาชิก
     โอนเข้าบัญชีผู้รับประโยชน์(เฉพาะกรณีสมาชิกเสียชีวิต) เอกสารแนบ : สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้รับประโยชน์
     สั่งจ่ายเช็คโอนย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ซึ่งจดทะเบียนแล้วเพื่อการโอนย้าย
     อื่น ๆ โดย