Drop Down Menu
@ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ @
๑. ข้อมูลผู้สมัคร
    คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รหัสเงินเดือน
หมายเหตุ :  ในช่องที่กรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคั่น (ป้อนวันด้วยเลข 2 หลัก เดือนด้วยเลข 2 หลัก และปีด้วยเลข 4 หลัก ต่อเนื่องติดต่อกัน) ตัวอย่างเช่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ให้ป้อนเป็น 06072555 เป็นต้น
   วัน/เดือน/ปีเกิด  เลขที่บัตรประชาชน  
๒. อัตราเงินสะสมที่ประสงค์ให้หักเข้ากองทุน
    ร้อยละ 3 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 4 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 6 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 7 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 8 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 9 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 11 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 12 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 13 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 14 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 15 ของเงินเดือน
๓. นโยบายการลงทุน ที่ประสงค์จะเลือก
         ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
     1.  ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐสถาบันการเงิน    0.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
     2.  ตราสารหนี้ 100 %    0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
     3.  ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10    0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
     4.  ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25    0.70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
     5.  ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25    0.70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
     6.  ตราสารทุน 100%    0.70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) + 5-20% of Profits Sharing
๔. ผู้รับประโยชน์ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) มอบให้แก่ใครบ้าง ในสัดส่วนใด
    เงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์
        จ่ายตามสัดส่วนที่ระบุข้างล่าง   จ่ายตามลำดับก่อนหลัง (เช่น หากลำดับที่ 1 เสียชีวิต ให้คนที่ 2 แทน เป็นต้น)

รวมสัดส่วน :