Drop Down Menu
@ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ @
๑. ข้อมูลผู้สมัคร
    คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รหัสเงินเดือน
หมายเหตุ :  ในช่องที่กรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิด ให้กรอกตัวเลขติดกันโดยไม่ต้องป้อนเครื่องหมายคั่น (ป้อนวันด้วยเลข 2 หลัก เดือนด้วยเลข 2 หลัก และปีด้วยเลข 4 หลัก ต่อเนื่องติดต่อกัน) ตัวอย่างเช่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ให้ป้อนเป็น 06072555 เป็นต้น
   วัน/เดือน/ปีเกิด  เลขที่บัตรประชาชน  
๒. อัตราเงินสะสมที่ประสงค์ให้หักเข้ากองทุน
    ร้อยละ 3 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 4 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 6 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 7 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 8 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 9 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 11 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 12 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 13 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 14 ของเงินเดือน
    ร้อยละ 15 ของเงินเดือน
๓. นโยบายการลงทุน ที่ประสงค์จะเลือก
          
     1.  ตราสารหนี้ระยะสั้น ภาครัฐสถาบันการเงิน   
     2.  ตราสารหนี้ 100 %
     3.  ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10   
     4.  ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25   
     5.  ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกินร้อยละ 25   
     6.  ตราสารทุน 100%   
     7.  หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เม้นต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 100%   
     8.  หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 100%   
     9.  เลือกสัดส่วนเอง (DIY) ดังข้างล่าง (สัดส่วนรวมกันต้องครบ 100% )                                          สัดส่วนคงเหลือ  %
                (9.1)  ตราสารทุน                                                                                 สัดส่วน  %  
                (9.2)  หน่วยลงทุนในต่างประเทศ                                                        สัดส่วน  %  
                (9.3)  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโกลบอลอินคัม                                     สัดส่วน  %  
                (9.4)  หน่วยลงทุนกองทุนรวมดัชนี SET50                                         สัดส่วน  %  
                (9.5)  หน่วยลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                 สัดส่วน  %  
                          และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ผู้รับประโยชน์ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) มอบให้แก่ใครบ้าง ในสัดส่วนใด
    เงื่อนไขการจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์
        จ่ายตามสัดส่วนที่ระบุข้างล่าง   จ่ายตามลำดับก่อนหลัง (เช่น หากลำดับที่ 1 เสียชีวิต ให้คนที่ 2 แทน เป็นต้น)

รวมสัดส่วน :