แบบแจ้งรายการเพื่อคำนวณการหักลดหย่อนได้การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
I ผู้มีเงินได้
ประจำปีภาษี  
ชื่อ- สกุล  
ตำแหน่ง   
สังกัด      
เบอร์ติดต่อภายใน 
เลขบัตรประชาชน 
อายุในปีภาษี
       อายุต่ำกว่า 65 ปี
       อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ได้รับยกเว้นเงินได้ในการคำนวณภาษี 190,000 บาท)
II ที่อยู่
ที่อยู่เลขที่    หมู่ที่     ตรอก/ซอย  
ถนน       ตำบล/แขวง     อำเภอ/เขต  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์  
๑. สถานภาพการสมรส หักลดหย่อนได้   บาท
      โสด
      สมรส คู่สมรส มีเงินได้
      สมรส คู่สมรส ไม่มีเงินได้
      หม้าย ,หย่า
๒. บุตร หักลดหย่อนได้   บาท
    1. บุตรที่ยังไม่ศึกษา   คน      จำนวนเงินที่ได้รับหักลดหย่อนได้  บาท
    2. บุตรที่กำลังศึกษา   คน      จำนวนเงินที่ได้รับหักลดหย่อนได้  บาท
๓. ค่าอุปการะเลี้ยงดู หักลดหย่อนได้   บาท
    ๑. บิดา/มารดาของตนเอง  
            บิดา     มารดา (มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30.000 บาท หักลดหย่อนได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท)
    ๒. บิดา/มารดาของคู่สมรส  (กรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้)
            บิดา     มารดา
๔. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักลดหย่อนได้   บาท
    ๑. บิดา/มารดาของตนเอง  (หักได้ไม่เกินคนละ 15,000 บาท)
            บิดา     มารดา
    ๒. บิดา/มารดาของคู่สมรส  (กรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้หักได้ไม่เกิน 10,000 บาท)
            บิดา     มารดา
๕. ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในปีภาษี หักลดหย่อนได้   บาท
    ๑. ของตนเอง    จำนวนเงิน   (หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
    ๒. ของคู่สมรส   จำนวนเงิน  (กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้ หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
๖. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักลดหย่อนได้   บาท
       จำนวนเงิน   (เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ทั้งปี เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
๗. ค่าซื้อหน่วยลงทุน (RMF) /เงินสะสมกองทุนรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้   บาท
       จำนวนเงิน   (หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ทั้งปี เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกอง RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
๘. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักลดหย่อนได้   บาท
       จำนวนเงิน   (หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)
๙. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หักลดหย่อนได้   บาท
*ดอกเบี้ยของผู้กู้(ไม่รวมของคู่สมรส)ที่จ่ายให้สถาบันการเงินรวม  (ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
๑o. เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล หักลดหย่อนได้   บาท
       จำนวนเงิน   (ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินรายได้หลังหักค่าหักลดหย่อน)
๑๑. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา หักลดหย่อนได้   บาท
       จำนวนเงิน   (หักได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่าย แต่ไม่เกิน 10% ของเงินรายได้หลังหักค่าหักลดหย่อน)