ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผู้ขอเบิก  (ป้อนเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 5 รายการ)
ชื่อ- สกุลผู้ขอเบิก
ตำแหน่ง
สังกัด
เบอร์ติดต่อภายใน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
สถานภาพการทำงาน
เบิกค่ารักษาพยาบาลของ
   ข้าพเจ้า
        1) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        2) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        3) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        4) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึง่วันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
   คู่สมรส ชื่อ  อาชีพ ทำงานที่
        1) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        2) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        3) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        4) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
   บุตรคนที่ 1 ชื่อ  เกิดเมื่อ กรณีที่ 1กรณีที่ 2
        1) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงแต่วันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        2) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        3) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        4) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงแต่วันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
   บุตรคนที่ 2 ชื่อ  เกิดเมื่อ  กรณีที่ 1กรณีที่ 2
        1) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        2) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        3) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        4) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
   บุตรคนที่ 3 ชื่อ  เกิดเมื่อ  กรณีที่ 1กรณีที่ 2
        1) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        2) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        3) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
        4) ป่วยเป็น   รับการรักษาที่ 
      เป็นสถานพยาบาล       ถึงวันที่  
      ตามใบเสร็จ เล่มที่   เลขที่   ลงวันที่   จำนวนเงิน 
หมายเหตุ :
  กรณีที่ 1 = ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  กรณีที่ 2 = บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
                   ที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองและอายุไม่เกิน 25 ปี
จำนวนหลักฐาน
    ใบเสร็จที่แนบทั้งหมด จำนวน  ฉบับ
รายการที่ขอเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
    ขอเบิกจากมหาวิทยาลัยตาม  
คำรับรองของผู้เบิก
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัว
ข้าพเจ้าขอรับเงิน-สวัสดิการเป็น
     เงินสด (ด้วยตัวเอง)
     เช็คธนาคารออมสิน เลขที่บัญชีของข้าพเจ้า
     เช็คธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชีของข้าพเจ้า