ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลผู้จ่ายเงิน
ชื่อ-สกุล ผู้จ่ายเงิน
ตำแหน่ง
รายการที่ขอเบิก
วันที่พิมพ์
สถานที่สั่งพิมพ์
# วันที่จ่ายเงินรายละเอียดรายการจำนวนเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.