ใบสำคัญรับเงิน
ข้อมูลผู้รับเงิน
ชื่อผู้รับเงินโทรศัพท์
อยู่บ้านเลขที่
ชื่อผู้จ่ายเงินโทรศัพท์
วันที่ และสถานที่พิมพ์
วันที่พิมพ์
สถานที่สั่งพิมพ์
รายละเอียด รายการ
# รายละเอียดรายการจำนวนเงิน
1.
2.
3.
4.
5.