แบบประเมิน ความเข้าใจเบื้องต้น

1. เงินยืมทดรองจ่าย ไม่ได้มีไว้ เพื่อกรณีใด

  ก. เดินทางไปประชุม
  ข. สวัสดิการเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
  ค. การฝึกอบรมภายนอก
  ง. ค่าใช้จ่ายโครงการของมหาวิทยาลัย
2. เงินยืมทดรองจ่าย ต้องคืนให้แล้วเสร็จ เมื่อใด
  ก. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันยืม
  ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันยืม และไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ
  ค. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นภารกิจ
  ง. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นภารกิจ และไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ
3. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ "เงินสำรองจ่าย"

  ก. ให้ยืม/เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท
  ข. เมื่อยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายแล้วจะได้รับเงินภายในวันนั้นเสมอ
  ค. จ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนแล้วค่อยเบิกคืนจากเงินสำรองจ่ายได้
  ง. ต้องคืนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันยืม

4. ข้อใด ไม่ใช่หลักฐานการใช้จ่าย

  ก. ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด
  ข. ใบรับรองแทนใบเสร็จ
  ค. ใบสำคัญรับเงิน
  ง. ใบแจ้งหนี้

5. การจ่ายเงินประเภทใดที่ ไม่สามารถใช้ "ใบรับรองแทนใบเสร็จ" ได้

  ก. ค่า TAXI
  ข. ค่าที่พักเหมาจ่าย
  ค. ค่าใช้จ่ายที่โดยสภาพผู้รับเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ได้
  ง. ค่าซื้อของในตลาดสด

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ "เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

  ก. พนักงานส่ง "เงินสะสม" ในอัตราตั้งแต่ 4 - 8%
  ข. มหาวิทยาลัยส่ง "เงินสมทบ" เข้ากองทุนในอัตรารายละ 8%
  ค. เมื่อมีสภาพเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำจะเป็นสมาชิกกองทุนโดยอัตโนมัติ
  ง. เปลี่ยนแปลงอัตราสะสมได้ปีละ 1 ครั้งก่อนสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี

7. เมื่อทำงานครบ 8 ปีแล้วพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยไม่ได้กระทำผิด จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในอัตราใด

  ก. ไม่ได้รับเลย
  ข. 50%
  ค. 75%
  ง. 100%

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการยืมเงินสวัสดิการเพื่อ "จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"

  ก. ยืมเงินได้ไม่เกินคนละ 70,000 บาท
  ข. ผ่อนไม่เกิน 36 งวดหรือไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาที่เหลืออยู่
  ค. เงินเหลือจากการจัดซื้อไม่ต้องคืนเพราะทำสัญญาไปแล้ว
  ง. ไม่มีดอกเบี้ย

9. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไปโดยที่มหาวิทยาลัยได้ จัด/เลี้ยงอาหารให้แล้ว 2 มื้อแล้วจะเบิกได้ในอัตราใด

  ก. เบิกได้ 1/3
  ข. เบิกได้ 2/3
  ค. เบิกได้ทั้งจำนวน
  ง. เบิกไม่ได้เลย

10. ข้อใดไม่เป็นข้อห้ามสำหรับการเบิก กรณีการใช้และได้รับอนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงาน

  ก. ค่าผ่านทาง /ค่าทางด่วน/ ค่าที่จอดรถ
  ข. ค่า BTS / ค่า TAXI
  ค. ค่าจ้างพนักงานขับรถ
  ง. ค่าเบี้ยเลี้ยง