รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนชนิดมือถือ จำนวน 2 ชุด 40,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 40,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
2 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 500,000.00   5,500,000.00   คัดเลือก 1.บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด 1.บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 2.บริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 5,300,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
3 ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 1,500,000.00   1,500,000.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 2.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 3.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด 4.บริษัท โปร เอ วี จำกัด 5.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอเซาท์ 4.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 1,245,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
4 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ 850,000.00   899,000.00   สอบราคา บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 848,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
5 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา สมญาการเกษตร สมญาการเกษตร สมญาการเกษตร 11,930.00   เฉพาะแหล่งที่มา
6 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา ร้านป้าแดงดินเผา ร้านป้าแดงดินเผา ร้านป้าแดงดินเผา 12,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
7 วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร จำนวน 10 รายการ 36,200.00   0.00   ตกลงราคา ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์ 6,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
8 เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นพร้อมติดตั้งหอพักลักษณานิเวศ 1,3,4 และ5 100,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้าน เจ.บี.เครื่องกรองน้ำ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 1.ร้าน เจ.บี.เครื่องกรองน้ำ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 87,600.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
9 เครื่องฉายสัญญาณภาพ จำนวน 2 เครื่อง 143,700.00   143,700.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท โปร เอวี จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 143,700.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
10 ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 รายชื่อ 57,751.20   0.00   ตกลงราคา บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 57,751.20   เฉพาะแหล่งที่มา
11 ผ้าม่านสำหรับห้อง E-Testing 146,750.00   146,750.00   ตกลงราคา 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ 1.ร้านชุติมาการช่าง 2.ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 3.ร้านวังม่านดีไซน์ ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน 146,750.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
12 ตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 รายชื่อ 36,972.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 36,972.00   เฉพาะแหล่งที่มา
13 วัสดุ จำนวน 2 รายการ 288,000.00   267,072.00   ตกลงราคา 1.บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์เจริญทรัพย์ 1.บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์เจริญทรัพย์ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด 267,072.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
14 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำแปลงข้าวโพด 386,869.00   386,869.00   ตกลงราคา 1.ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม 2.นายสวาท วัชรกาฬ 3.นายสังเวช เชาวลิต 4.นายอำนวย คงทน 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัยก่อสร้าง 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคทรัพย์การโยธา 1.ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม 2.นายสวาท วัชรกาฬ 3.นายสังเวช เชาวลิต 4.นายอำนวย คงทน 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดนำชัยก่อสร้าง 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคทรัพย์การโยธา นายสวาท วัชรกาฬ 315,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
15 วัสดุงานประปา จำนวน 25 รายการ 499,852.50   499,852.50   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ่ยล้งนคร 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 3.บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เฟิร์ท จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีฯ 19,478.71   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 1 / 36  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End