รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 7,138,500.00   7,138,500.00   e-Auction 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า 2.บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด 3.บริษัท บ้านฟ้าประทาน คอนสตรัคชั่น จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอนันต์ 5.บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด 6.บริษัท พริษ จำกัด 7.บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด 8.บริษัท สกายไลท์ เทคโนโลยี อินแตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9.บริษัท ซีวิค บีเดีย จำกัด 10.บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด 11.บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด 12.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 13.บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด 14.บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด 1.บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด 2.บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด 6,950,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
2 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟแวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 รายการ 1,000,000.00   1,000,000.00   สอบราคา บริษัทระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด บริษัทระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด บริษัทระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด 925,000.00   ผ่านการพิจารณารายเดียว
3 งานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน้ต จำนวน 1 ระบบ 3,000.00   0.00   พิเศษ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 1,913,160.00   เสนอรายละเอียดตรงตามที่กำหนดและไม่เกินงบ
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 530,000.00   530,000.00   สอบราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 510,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
5 เครื่องกวนผสมสารละลายพร้อมให้ความร้อน จำนวน 2 เครื่อง 68,400.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด 68,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
6 จ้างปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน B 99,900.00   0.00   ตกลงราคา 0.00  
7 เครื่องแก้ว 43 รายการ 338,385.19   338,385.19   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 2.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 2.บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 114,293.49   ราคาที่ต่ำที่สุด
8 เครื่องแก้ว 43 รายการ 338,385.19   338,385.19   ตกลงราคา 1.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 1.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 8,560.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
9 เครื่องแก้ว 43 รายการ 338,385.19   338,385.19   ตกลงราคา 1.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด 1.บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 3.บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส 92,394.50   ราคาที่ต่ำที่สุด
10 สารเคมี 24 รายการ 188,103.96   188,103.96   ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 6,607.00   เฉพาะแหล่งที่มา
11 บริการตรวจรับคุณภาพอากาศเสียจากปล่องระบายมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 ชุด 111,633.10   111,633.10   ตกลงราคา 1.บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 2.บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 3.สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด 2.บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 3.สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 111,633.10   ราคาที่ต่ำที่สุด
12 จ้างเหมาบริการกำจัดมด แมลง และปลวกในสำนักงาน 18,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด 12,840.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
13 จ้างพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 6,000 ชุด 57,000.00   0.00   ตกลงราคา โรงพิมพ์ อักษรการพิมพ์ โรงพิมพ์ อักษรการพิมพ์ โรงพิมพ์ อักษรการพิมพ์ 57,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
14 จ้าง Clipping ข่าว ในรูปแบบซีดี-รอม รายปี 8,988.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 8,988.00   เฉพาะแหล่งที่มา
15 จัดซื้อท่อบรรจุพร้อมคลอรีนเหลว จำนวน 2 รายการ 218,280.00   218,280.00   ตกลงราคา บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 218,280.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด

หน้า: 1 / 31  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End