รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานโปรตีนและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงานดีเอ็นเอ จำนวน 2 รายการ 166,500.00   166,500.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 2.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 1.บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 2.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด 166,492.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 530,000.00   530,000.00   สอบราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 510,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
3 เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 26,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด 3.บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด 3.บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 25,680.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
4 จ้างซ่อมแซมบ้านพักอาคารวลัยนิวาส 8 บ้านเลขที่ 814 55,514.26   0.00   ตกลงราคา 1.นายปาน ศรีนะคช 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 1.นายปาน ศรีนะคช 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 54,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
5 ชุดทดลองการกำทอนในเส้นลวด จำนวน 2 ชุด 100,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 100,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
6 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง 350,000.00   347,750.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 346,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
7 เครื่องบรรจุชนิดมือโยก จำนวน 1 เครื่อง 15,000.00   0.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ 15,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
8 งานบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ 1,700,000.00   1,699,994.60   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ บี วิศวกรรม 2.บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง 2.บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,695,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
9 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือภูมิทัศน์ จำนวน 14 รายการ 56,800.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 2.ร้านท่าหินการเกษตร 1.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 2.ร้านท่าหินการเกษตร ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 56,800.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
10 วัสดุสำหรับงานภูมิทัศน์ จำนวน 6 รายการ 75,580.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้านท่าหินการเกษตร 2.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 1.ร้านท่าหินการเกษตร 2.ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 71,980.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
11 ชุดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 199,940.00   199,940.00   ตกลงราคา 1.บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 1.บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 195,076.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
12 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโถง ด้านหน้าอาคารวิชาการ 7 94,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.นายนพดล เพ็ชรโยธา 2.นายพิเชษฐ์ หวันโส๊ะ 1.นายนพดล เพ็ชรโยธา 2.นายพิเชษฐ์ หวันโส๊ะ นายพิเชษฐ์ หวันโส๊ะ 73,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
13 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 109,140.00   109,140.00   ตกลงราคา บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด 109,140.00   เฉพาะแหล่งที่มา
14 วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับงานทำความสะอาดประจำเดือน 2560 99,651.40   0.00   ตกลงราคา ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ ร้านไทยบุรีภัณฑ์ 44,894.20   เฉพาะแหล่งที่มา
15 วัสดุ 28 รายการ 141,650.00   141,650.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพทยภัณฑ์ 2.บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพทยภัณฑ์ 2.บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 141,650.00   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 1 / 17  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End