รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 ชุดดูดสารละลายพร้อมขวดเก็บ จำนวน 1 ชุด 60,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท กิบไทย จำกัด 2.บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท กิบไทย จำกัด-60,000 บาท 2.บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด-86,175.66 บาท บริษัท กิบไทย จำกัด 59,500.00   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน/ราคาต่ำสุด
2 จัดทำโล่ที่ระลึกมอบแก่ผู้มีอุปการะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ 150,410.00   150,410.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หกกรกรณาธิการ (666) หาดใหญ่ 2.บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จำกัด 3.บริษัท แนค สปอต จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หกกรกรณาธิการ (666) หาดใหญ่-183,350 บาท 2.บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จำกัด-150,410 บาท 3.บริษัท แนค สปอต จำกัด-169,595 บาท บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จำกัด 150,410.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
3 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลังที่ 2) 5,500,000.00   5,500,000.00   e-Auction 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้มเกลี้ยงก่อสร้าง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีสัมพันธ์ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติบโต 168 ก่อสร้าง 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเณรการโยธา 8. บริษัท บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นครวิศวกรรม 11.บริษัท เค เอส เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส้มเกลี้ยงก่อสร้าง-5,000,000 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์ คอนสตรั๊คชั่น- 5,390,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง- 5,350,000 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง - 5,137,000 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติบโต 168 ก่อสร้าง- 5,000,000 บาท 6. บริษัท บิ๊กโอธุรกิจ จำกัด-5,455,000 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ - 4,690,000 บาท 8.บริษัท เค เอส เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - 5,080,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 4,690,000.00   ราคาต่ำสุด
4 จัดทำหินเรียงยาแนวและต่อเชื่อมทางจักรยานทางเท้าบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้ามหาวิทยาลัย 340,200.00   340,125.48   เฉพาะเจาะจง 1. หจก.พลหาญคอนสตรัคชั่น 2.หจก.ธีรดนย์ คอนสตรัคชั่น 3. หจก.นครก่อกิจเจริญ 1. หจก.พลหาญคอนสตรัคชั่น - 340,000 บาท 2.หจก.ธีรดนย์ คอนสตรัคชั่น - 360,720.07 บาท 3. หจก.นครก่อกิจเจริญ - 374,014.32 บาท หจก.พลหาญคอนสตรัคชั่น 340,000.00   ราคาต่ำสุด
5 กระเป๋าเป้ จำนวน 150 ใบ 31,297.50   31,297.50   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด-31,297.50 บาท บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด 31,297.50   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
6 จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 1,800,000.00   1,800,000.00   คัดเลือก เชิญ 3 ราย 1.บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด 2.บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด 3. ร้านเวทแอนนี่มอล์ล รายเดียว คือ ร้านเวทแอนนี่มอล์ล เสนอราคา 1,800,000 บาท ร้านเวทแอนนี่มอล์ล 1,800,000.00   เสนอราคาถูกต้องตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
7 ซื้อชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด 80,000.00   79,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์ ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์ ร้านมีดีเฟอร์นิเจอร์ 78,000.00   ราคาต่ำสุด
8 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 13,000.00   13,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด-13,000 บาท บริษัท เมิร์จคอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด 13,000.00   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
9 เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 220,000.00   211,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด-166,000 บาท 2.บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด-224,700 บาท บริษัท เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค จำกัด 166,000.00   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
10 เครื่องบดละเอียดขนาดขนาดเล็ก 6 หม้อบด 116,700.00   101,650.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด-100,000 บาท บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด 100,000.00   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
11 ตู้แช่เก็บสารตัวอย่าง 4 องศา แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ 30,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท นครดี.ซี.จำกัด-27,490 บาท 2.บริษัท เทนไซส์ จำกัด-35,000 บาท บริษัท นครดี.ซี.จำกัด 27,490.00   ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
12 ชุดถ่ายทอดเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด 1,890,000.00   1,870,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 1.บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด-1,800,000 บาท บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 1,800,000.00   ตามวีธีเจาะจง (ค)/เกณฑ์ราคา
13 จ้างก่อสร้างอาคารประสานชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ 380,000.00   380,000.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีเว็บดี จำกัด 1.บริษัท มีเว็บดี จำกัด-380,000 บาท บริษัท มีเว็บดี จำกัด 380,000.00   เสนอราคารายเดียวที่อยู่ในวงเงิน
14 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง 920,000.00   920,000.00   e-bidding จำนวน 4 ราย 1.บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 2.บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย)จำกัด 3.ซีทีอาร์333 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัดแ ก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย) จำนวน 4 ราย คือ 1.บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด-596,000 บาท 2.บริษัท โซอา เมดดิคอลเทค (ประเทศไทย)จำกัด-880,000 บาท 3.ซีทีอาร์333-699,500 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย)-720,000 บาท บริษัท กีสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 596,000.00   คะแนนรวมสูงสุด
15 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล (Flow table) จำนวน 1 ชุด 900,000.00   879,900.00   e-bidding 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง 2.บริษัท บอสเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง-895,000 บาท 2.บริษัท บอสเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด-898,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง 875,000.00   ราคาต่ำสุดและผ่านสเปค

หน้า: 1 / 20  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End