รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
1 เครื่องวัดสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง 220,000.00   220,000.00   ตกลงราคา บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด 219,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
2 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟขนาด 6KVA จำนวน 4 เครื่อง 125,640.00   125,640.00   ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 125,640.00   เฉพาะแหล่งที่มา
3 จ้างซอมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 69,314.60   0.00   ตกลงราคา บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด 69,314.60   เฉพาะแหล่งที่มา (บริษัทผู้ขาย)
4 อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 54,000.00   53,928.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท ไอทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 53,928.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
5 อ่างควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 รายการ 378,000.00   370,755.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 370,755.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหลุม (Water bath) จำนวน 3 เครื่อง 210,000.00   181,814.40   ตกลงราคา 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 1.บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 2.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด 168,846.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
7 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 8 เครื่อง 412,800.00   351,200.00   ตกลงราคา บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 351,200.00   คุณภาพ
8 เครื่องตีฟันไม้แบบเพลาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 250,000.00   246,100.00   ตกลงราคา 1.บริษัท พนาซ่า จำกัด 2.บริษัท ชัยแสง คาร์ไบด์ จำกัด 1.บริษัท พนาซ่า จำกัด 2.บริษัท ชัยแสง คาร์ไบด์ จำกัด บริษัท พนาซ่า จำกัด 246,100.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
9 ระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน 1,382,700.00   1,375,000.00   สอบราคา บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด 1,250,000.00   ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว
10 เครื่องตรวจวิเคราะห์ลานสายตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 1,900,000.00   1,900,000.00   สอบราคา 1.บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1.บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด 2.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 1,880,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
11 งานปรับปรุงลานพลาซ่า อาคารไทยบุรี 7,177,200.00   7,177,200.00   e-Auction 1.บริษัท โชตินคร การโยธา จำกัด 2.บริษัท พริษ จำกัด 3.บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ 8.บริษัท ปานฟ้าประทาน คอนสตรัคชั่น จำกัด 1.บริษัท โชตินคร การโยธา จำกัด 2.บริษัท พริษ จำกัด 3.บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ บริษัท โชตินคร การโยธา จำกัด 7,100,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 456,900.00   456,900.00   ตกลงราคา 1.บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 398,990.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
13 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge บาร์โค้ด 0000114222 93,699.90   0.00   ตกลงราคา บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 93,699.90   เฉพาะแหล่งที่มา (บริษัทผู้ขาย)
14 เครื่องระเหยสารเคมีภายใต้สูญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง 900,000.00   900,000.00   สอบราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 774,680.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
15 ตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 6 ตู้ 205,800.00   171,000.00   ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ 2.บริษัท นครดี.ซี. จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลนคร 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ 2.บริษัท นครดี.ซี. จำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิทยุ-โทรทัศน์ 171,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 1 / 11  First Previous [ ๑ ] [ ๒] [ ๓] [ ๔] ...Next End