รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
91 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ 21,600.00   0.00   ตกลงราคา 1. ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2. บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด 1. ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 2. บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 21,000.00   ราคาที่ต่ำสุด
92 ครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ (การผลิตรายการโทรทัศน์โครงการ Walailak Channel) 444,850.00   444,850.00   ตกลงราคา 1. บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2. บริษัท นิวชีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด 1. บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2. บริษัท นิวชีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 444,850.00   ราคาที่ต่ำสุด และอื่น ๆ (ผู้ใช้งานคัดเลื
93 เครื่องรับโทรศัพท์ (รองรับระบบการให้บริการระบบโทรศัพท์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 600,000.00   599,842.00   สอบราคา 1. บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2. บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. บริษัท บีริช เอเชีย จำกัด 1. บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 2. บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 598,000.00   เสนอรายละเอียดตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแ
94 จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ (ในการผลิตรายการโทรทัศน์โครงการ Walailak Channel) 44,940.00   0.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2.บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)จำกัด 3.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005)จำกัด 1.บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 2.บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย)จำกัด 3.บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005)จำกัด บริษัท จิตติโอเอ จำกัด 44,940.00   ราคาที่ต่ำสุด
95 พัฒนาการจัดทำประวัติย่อเพื่อการสมัครงานของนักศึกษาออนไลน์ 10,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.นายภัทรพล พ่วงบางโพ 2.นายสาวิทย์ โสสนุย 1.นายภัทรพล พ่วงบางโพ 2.นายสาวิทย์ โสสนุย นายสาวิทย์ โสสนุย 10,000.00   ราคาต่ำสุด และหน่วยงานผู้ขอซื้อได้หาใบเส
96 เว็บไซต์บัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑฺตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง 20,000.00   0.00   ตกลงราคา 1.นายศรายุทธ ผิวเผือก 2.นายปกิต สุริยไพบูลย์วัฒนา 1.นายศรายุทธ ผิวเผือก 2.นายปกิต สุริยไพบูลย์วัฒนา นายปกิต สุริยไพบูลย์วัฒนา 20,000.00   ราคาต่ำสุด และหน่วยงานผู้ขอซื้อได้หาใบเส
97 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 300,000.00   300,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 299,000.00   ราคาอยู่ในงบประมาณและไม่เกินราคากลาง
98 ระบบสแกนลายนิ้วมือ 122,000.00   94,160.00   เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อีลิท ซอฟต์เทค จำกัด 2. บริษัท ยูเนี่ยน ซิสเต็ม จำกัด บริษัท อีลิท ซอฟต์เทค จำกัด 90,415.00   ราคาต่ำสุด
99 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมหุ่นสาธิตการคลอด(หุ่นแม่ ทารก) 47,000.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด 47,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา
100 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   963,000.00   สอบราคา 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 3.บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 4.บริษัท แอนนาไลท์ติเคิล แล็บไซน์ จำกัด 1.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2.บริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด ยกเลิกการจัดหา 0.00   ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
101 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดปฎิบัติการเข้าหัวตัดต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ชุด 900,000.00   900,000.00   สอบราคา 1.บริษัท ไทร์โกนอล จำกัด 2.บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด 3.บริษัท เคเอสเซาท์เทริ็น จำกัด 1.บริษัท ไทร์โกนอล จำกัด 2.บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด บริษัท แมริโกลด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด 746,860.00   ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว
102 เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 110 ชุด 297,000.00   253,000.00   ตกลงราคา 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2.บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด 3.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 1.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2.บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด 3.ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 253,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
103 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น(Shotwave diathermy) 42,800.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด 42,800.00   เฉพาะแหล่งที่มา
104 ซื้อพัสดุ จำนวน 7 รายการ 99,300.00   0.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 99,300.00   การส่งมอบที่ดีที่สุด
105 ซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ 219,741.00   219,741.00   ตกลงราคา บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 216,483.99   การส่งมอบที่ดีที่สุด

หน้า: 7 / 46  First Previous ... [ ๔] [ ๕] [ ๖] [ ๗ ] [ ๘] [ ๙] [ ๑๐] ...Next End