รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
91 ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณา จำนวน 1 ชุด 7,500,000.00   7,500,000.00   e-Auction 1.บริษัท ซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 2.บริษัท เอส เอส เอส ไอทีบีซิเนส โซลูชั่น จำกัด 3.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด 5.บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 6.บริษัท แอลเอ็มเอสอินสทรูเม็นท์ จำกัด 1.บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 3.บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด 5,380,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
92 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ All in one จำนวน 1 เครื่อง 14,900.00   0.00   ตกลงราคา 1.ร้านที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ชอฟ แอนด์ ไอที เซอร์วิส 2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด 1.ร้านที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ชอฟ แอนด์ ไอที เซอร์วิส 2.บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 3.บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด ร้านที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ชอฟ แอนด์ ไอที เซอร์วิส 14,900.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
93 กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวน 1 รายการ 120,000.00   103,970.00   ตกลงราคา 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร 3.บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ 1.บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 2.ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร 3.บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 103,880.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
94 งานบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล 400,000.00   399,966.00   ตกลงราคา 1.บริษัท มินท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 1.บริษัท มินท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 389,266.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
95 จ้างก่อสร้างห้องซักผ้า กลุ่มอาคารลักษณานิเวศ 1,853,000.00   1,853,000.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.อาร์.คอนสตรั๊คชั่น 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลหาญคอนสตรัคชั่น 4.บริษัท เอส.เค.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.อัมรินทร์ ก่อสร้าง 6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ 8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม 9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สงวนก่อสร้าง 10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ บี วิศวกรรม 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าหินธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรหม ก่อสร้าง 1,845,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
96 เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมาสเปกโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3,907,300.00   3,900,000.20   e-Auction 1.บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 2.บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีฟายน์ จำกัด 3.บริษัท คลาริตัส จำกัด 4.บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 2.บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีฟายน์ จำกัด 3.บริษัท คลาริตัส จำกัด 4.บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 2,412,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
97 ระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน 1 ระบบ 2,800,000.00   2,800,000.00   e-Auction 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น จำกัด 1.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2.บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2,760,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
98 ระบบสารสนเทศบุคคล จำนวน 1 ชุด(เหลื่อมปี) 500,000.00   486,000.00   สอบราคา บริษัท โปรแกรมดี จำกัด บริษัท โปรแกรมดี จำกัด บริษัท โปรแกรมดี จำกัด 470,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียว
99 ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 237,021.00   237,021.00   ตกลงราคา 1.นายจุมพล เปาะทองคำ 2.ร้าน พี.เจ.เทเลคอม แอนด์ ไลท์ติ้ง 1.นายจุมพล เปาะทองคำ 2.ร้าน พี.เจ.เทเลคอม แอนด์ ไลท์ติ้ง ร้าน พี.เจ.เทเลคอม แอนด์ ไลท์ติ้ง 190,000.00   ราคาต่ำสุด
100 ชุดโต๊ะปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อพร้อมดูดไอสารพิษ จำนวน 1 ชุด 760,000.00   760,000.00   สอบราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 700,000.00   เสนอราคาเพียงรายเดียว
101 ปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล จำนวน 1 รายการ 2,200,000.00   2,200,000.00   e-Auction 1.บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด 2.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 1.บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด 2.บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 2,025,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
102 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคเขตร้อน 1,039,300.00   1,039,300.00   สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรักคอนสตรั๊คชั่น (2006) 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.อัมรินทร์ก่อสร้าง 3.บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สงวนก่อสร้าง บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 987,000.00   ยื่นซองเพียงรายเดียว
103 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 340,000.00   112,328.60   ตกลงราคา บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด 153,256.10   เฉพาะแหล่งที่มา
104 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 821,100.00   0.00   สอบราคา 1.บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 2.บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 3.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 4.บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จำกัด 5.บริษัท กิบไทย จำกัด 1.บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จำกัด 2.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด บริษัท จรัญแอสโซซิเอทส์ จำกัด 710,000.00   ราคาที่ต่ำที่สุด
105 ตู้เย็น 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ 320,000.00   300,000.00   ตกลงราคา บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด 300,000.00   เฉพาะแหล่งที่มา

หน้า: 7 / 40  First Previous ... [ ๔] [ ๕] [ ๖] [ ๗ ] [ ๘] [ ๙] [ ๑๐] ...Next End