รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแ0ต่วันที่ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
# ชื่อรายการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการซื้อ/จ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
91 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ซองและแบบฟอร์มต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ 154,265.00   154,265.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทม์ พร้ินติ้ง จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 บริษัท ไทม์ พร้ินติ้ง จำกัด 153,690.00   ราคาต่ำสุด
92 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ห้องเย็นอาคารเครื่องมือวิทย์ฯ8 82,800.00   82,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 82,800.00   เฉพาะแหล่งที่มา
93 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิ CO2 Incubator รุ่น Heracell 150 67,597.25   67,597.25   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จำกัด 67,597.25   เฉพาะแหล่งที่มา
94 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 444,287.54   444,287.54   ตกลงราคา 1.บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด 430,958.91   เฉพาะแหล่งที่มา
95 เครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 162,000.00   162,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โซอา เมดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โซอา เมดิคอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด 162,000.00   ราคาต่ำสุด
96 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส 900,000.00   900,000.00   e-bidding 8 ราย 1.หจก.เอ็น.วาย.อาร์ 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 3.บจก.จรัญเอสโซซิเอสท์ 4.บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 5.บจก.ธเนศพัฒนา 6.บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 7.บจก.ฟังก์ชัน เทค 8.บจก.ดับเบิ้ล ยูพีเค ซัพพลาย แอนด เซอร์วิส 2 ราย 1.หจก.เอ็น.วาย.อาร์ 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาตามรายละเอียดที่กำหนด 0.00   -
97 ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ 990,000.00   963,000.00   e-bidding จำนวน 4 รายการ 1.บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอท 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 3.บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 4.บจก.เคโมไซด์ (ประเทศไทย) จำนวน 3 ราย 1.บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอท 2.บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 3.บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 649,000.00   ราคาต่ำสุดและผ่านสเปค
98 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเคลื่อนที่ 900,000.00   900,000.00   e-bidding จำนวน 2 ราย 1.บจก. บีเจซี เฮสท์แคร์ 2.บจก. บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จำนวน 2 ราย 1.บจก. บีเจซี เฮสท์แคร์ 2.บจก. บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย บจก. บีเจซี เฮสท์แคร์ 870,000.00   ตรงสเปคที่กำหนด
99 เครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง 175,000.00   174,410.00   เฉพาะเจาะจง 1. บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 2. บจก.จิตติ โอเอ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 155,000.00   ราคาต่ำสุด
100 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (เครื่องรับสัญญาณ) 160,500.00   160,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 144,450.00   บริษัทผู้ขาย (เฉพาะแหล่งที่มา)
101 เก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1,180 ตัว 3,300,000.00   3,056.00   e-bidding 1.บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996)จำกัด 2.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอรเรชั่น จำกัด 3.บริษัท ดับบลิวเอสเฟอร์นิเจอร์แอนด์ ดีไซน์ 4.บริษัท ไฉไล เทรดดิ้ง จำกัด 5.มีดี เฟอร์นิเจอร์ บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง(1996)จำกัด 3,000,000.00   เกณฑ์ราคา
102 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา 672,000.00   655,000.00   e-bidding 1. บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2. บริษัท สเปซเมต จำกัด 3. บริษัท ฮิสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4. บริษัท ฟังก์ชัน เทค จำกัด บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 615,000.00   ราคาต่ำสุด
103 ซื้อชุดวินิจฉัยทางทันตกรรม จำนวน 1 ชุด 11,000.00   11,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 11,000.00   ส่งมอบดีที่สุด
104 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (Notebook 4 เครื่อง Printer 4 เครื่อง) 141,900.00   141,960.00   เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 132,080.00   เกณฑ์ราคา
105 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 900VA 12 เครื่อง 78,000.00   74,538.00   เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด 2.บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 67,080.00   ราคาที่ต่ำที่สุด

หน้า: 7 / 15  First Previous ... [ ๔] [ ๕] [ ๖] [ ๗ ] [ ๘] [ ๙] [ ๑๐] ...Next End