คำขอเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
ข้อมูลผู้ขอยืมสวัสดิการคอมพิวเตอร์
            ชื่อผู้ขอยืม  
            ตำแหน่ง  
            สังกัด  
            สถานภาพการทำงาน  พนักงานประจำ   พนักงานสัญญาจ้าง  
            ปัจจุบันอยู่ที่  เลขที่        หมู่ที่       ถนน    
 ตำบล        อำเภอ    
 จังหวัด  
            ชื่อคู่สมรสผู้ขอยืม(ถ้ามี)  
หัวหน้าหน่วยงาน-ผู้ให้คำรับรอง
            ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  
ข้อมูลผู้ค้ำประกัน
            ชื่อผู้ค้ำประกัน  
            ตำแหน่ง  
            สังกัด  
            ชื่อคู่สมรสผู้ค้ำฯ(ถ้ามี)  
วัตถุประสงค์ และจำนวนที่ขอยืม
            วัตถุประสงค์ที่ขอยืมเพื่อ  
            จำนวนเงินที่ขอยืม  บาท  
            ขอผ่อนชำระเดือนละ  บาท  ต้องผ่อนทั้งหมด   งวด (ต้องไม่เกิน 36 งวด)  
            งวดที่   งวดละ   บาท  
            และงวดที่   งวดละ   บาท  
พยานในสัญญายืมเงินของ-ผู้ขอยืม
            ชื่อพยานของ -(ผู้ขอยืม)- คนที่ 1  
            ชื่อพยานของ- (ผู้ขอยืม)- คนที่ 2
พยานในหนังสือยืนยอมของคู่สมรสของ - (ผู้ขอยืม และผู้ค้ำประกัน)
1. พยานของ-(คู่สมรส-ของผู้ขอยืม)
            1.1) สถานที่ลงนามหนังสือยินยอม-คู่สมรส(ผู้ขอยืม)  
            1.2) ชื่อพยานของ-(คู่สมรส-ของผู้ขอยืม) -คนที่ 1  
            1.3) ชื่อพยานของ-(คู่สมรส-ของผู้ขอยืม) -คนที่ 2  
2. พยานของ-(คู่สมรส-ของผู้ค้ำประกัน)
            1.1) สถานที่ลงนามหนังสือยินยอม-คู่สมรส(ผู้ค้ำฯ)  
            1.2) ชื่อพยานของ-(คู่สมรส-ของผู้ค้ำฯ)  
ธนาคาร
ต้องการให้จ่ายเข้าธนาคาร    กรุงไทย   ออมสิน