คำขอกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
ข้อมูลผู้ขอกู้สวัสดิการคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้ขอกู้                      
ตำแหน่ง                       
สังกัด                           
สถานภาพการทำงาน    พนักงานประจำ   พนักงานสัญญาจ้าง
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่             หมู่ที่       ถนน  
ตำบล           อำเภอ       จังหวัด  
ชื่อคู่สมรสผู้ขอกู้(ถ้ามี)     
ข้อมูลผู้ค้ำประกัน
ชื่อผู้ค้ำประกัน                
ตำแหน่ง                       
สังกัด                           
ชื่อคู่สมรสผู้ค้ำฯ(ถ้ามี)     
วัตถุประสงค์ และจำนวนที่ขอกู้
     วัตถุประสงค์ที่ขอกู้เพื่อ 
     จำนวนเงินที่ขอกู้           บาท
     ขอผ่อนชำระเดือนละ      บาท  ต้องผ่อนทั้งหมด   งวด
                                 งวดที่     งวดละ   บาท
                            และงวดที่     งวดละ   บาท
การลงนามในสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกัน
    ชื่อพยานคนที่ 1            
    ชื่อพยานคนที่ 2            
การลงนามของคู่สมรส
1. ชื่อพยานของคู่สมรสของผู้กู้
    สถานที่ลงนามของคู่สมรสของผู้กู้  
    ชื่อพยานคนที่ 1            
    ชื่อพยานคนที่ 2            
2. ชื่อพยานของคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
    สถานที่ลงนามของคู่สมรสของผู้ค้ำฯ  
    ชื่อพยานคนที่ 1            
ธนาคาร
ต้องการให้จ่ายเช็คของธนาคาร    กรุงไทย   ออมสิน