มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำให้มีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณหรือออกจากงาน

ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ

ใช้ในกรณีที่โดยสภาพปกติวิสัย ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย หรือใช้ประกอบหลักฐานใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ หรือรายการที่มหาวิทยาอนุญาตเหมาจ่ายได้

ใช้ในกรณีเบิกเงินสดย่อยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว

มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานประจำและลูกจ้างประจำ

มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการให้กู้ยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทดสอบความเข้าใจด้วยตัวเอง

แจ้งข้อมูลรายการหักลดหย่อนภาษี เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงความเป็นจริง

ช่วยอ่านแปลผลการตรวจเลือดและปัสสาวะเบื้องต้น

ช่วยคำนวณการผ่อนเงินกับธนาคาร

ช่วยคำนวณการผ่อนรถกับไฟแนนซ์

โปรแกรมเงินสำรองจ่ายสำหรับหน่วยงาน

โปรแกรมควบคุมใบเสร็จรับเงิน-ทั่วไป

โปรแกรมควบคุมใบเสร็จรับเงิน-ฟาร์ม

โปรแกรมควบคุมใบเสร็จรับเงิน-ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

โปรแกรมบันทึกการโอนสิทธิ

โปรแกรมรับบริจาคกองทุนศูนย์การแพทย์

โปรแกรมช่วยงานด้านธุรการ

โปรแกรมเงินรับฝาก

การเคลื่อนไหวของกองทุน