พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อวัสดุถาวรภายในขอบเขตในขอบเขตที่รับมอยอำนาจ

แจ้งการจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียน

โปรแกรมช่วยคำนวณค่าขนย้ายพัสดุ

แบบสอบถามประเมินควมพึงพอใจส่วนพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์

ระบบบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานของส่วนราชการต่าง ๆจากกรมบัญชีกลาง

ระบบเบิกพัสดุออนไลน์ e-Inventory

ระบบประกาศราคากลาง

ระบบสืบค้นสัญญา e-Contract

ระบบแจ้งซ่อมพัสดุออนไลน์ e-Service

หนังสือตรวจสอบ-->หลักประกันซองกับธนาคาร

หนังสือส่งคืน-->หลักประกันสัญญา--> ให้กับคู่สัญญา

บันทุกข้อมูลพัสดุ พ.7 และ พ.7-1