ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันเริ่มแสดงความคิดเห็น วันสุดท้่ายที่แสดงความคิดเห็น แสดงรายละเอียด
1  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,000,000.00   e-bidding  20/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
2  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,200,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
3  ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
4  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
6  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง5,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
7  ประกวดราคาจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดกล้องแบบคมชัดสูงสุด จำนวน 1 ชุด e-bidding4,950,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
8  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายรังสีวิทยาจำนวน3รายการด้วยวิธีe-bidding17,410,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
9  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์135,000,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
10  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
11  ประกวดราคาจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 135,000,000.00   e-bidding  06/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
12  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์950,000,000.00   e-bidding  03/02/2563   06/02/2563 ดูรายละเอียด
13  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,186,000.00   e-bidding  30/01/2563   05/02/2563 ดูรายละเอียด
14  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  28/01/2563   31/01/2563 ดูรายละเอียด
15  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  22/01/2563   27/01/2563 ดูรายละเอียด
16  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)3,600,000.00   e-bidding  16/01/2563   21/01/2563 ดูรายละเอียด
17  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)950,000,000.00   e-bidding  15/01/2563   20/01/2563 ดูรายละเอียด
18  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
19  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายพัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
20  ประกวดราคาซื้อระบบโสตฯ งบปี637,358,400.00   e-bidding  07/01/2563   10/01/2563 ดูรายละเอียด
21  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  06/01/2563   09/01/2563 ดูรายละเอียด
22  ประกวดราคาซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางในพิพิธภัณฑ์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  27/12/2562   06/01/2563 ดูรายละเอียด
23  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)166,999,028.75   e-bidding  19/12/2562   24/12/2562 ดูรายละเอียด
24  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดสัตว์และเครื่องมือศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 3,790,000.00   e-bidding  13/12/2562   18/12/2562 ดูรายละเอียด
25  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
26  จ้างปรับปรุงครัวสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,700,000.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
27  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding6,000,000.00   e-bidding  03/12/2562   09/12/2562 ดูรายละเอียด
28  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,837,300.00   e-bidding  14/11/2562   19/11/2562 ดูรายละเอียด
29  จัดซื้อหุ่นจำลองทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding3,432,000.00   e-bidding  18/10/2562   24/10/2562 ดูรายละเอียด
30  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์3,500,000.00   e-bidding  15/10/2562   18/10/2562 ดูรายละเอียด
31  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200,000.00   e-bidding  08/10/2562   11/10/2562 ดูรายละเอียด
32  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยลักษณ์5,860,000.00   e-bidding  25/09/2562   30/09/2562 ดูรายละเอียด
33  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) 4,500,000.00   e-bidding  30/09/2562   03/10/2562 ดูรายละเอียด
34  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   e-bidding  24/09/2562   27/09/2562 ดูรายละเอียด
35  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/09/2562   11/09/2562 ดูรายละเอียด
36  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน4,500,000.00   e-bidding  04/09/2562   09/09/2562 ดูรายละเอียด
37  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  02/09/2562   05/09/2562 ดูรายละเอียด
38  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
39  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,500,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
40  ประกวดราคาเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/08/2562   09/08/2562 ดูรายละเอียด
41  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  26/07/2562   01/08/2562 ดูรายละเอียด
42  จ้างก่อสร้างอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 9,450,000.00   e-bidding  18/07/2562   23/07/2562 ดูรายละเอียด
43  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  29/04/2562   02/05/2562 ดูรายละเอียด
44  จ้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง) ครั้งที่ 217,000,000.00   e-bidding  26/04/2562   01/05/2562 ดูรายละเอียด
45  0.00   e-market     ดูรายละเอียด
46  ประกวดราคาซื้อฟูกนอน จำนวน 1756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
47  ประกวดราคาซื้อฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
48  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,620,004.00   e-bidding  07/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
49  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
50  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
51  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์17,000,000.00   e-bidding  28/02/2562   05/03/2562 ดูรายละเอียด
52  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28,620,004.00   e-market  06/02/2562   11/02/2562 ดูรายละเอียด
53  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  29/01/2562   01/02/2562 ดูรายละเอียด
54  ประกวดราคาซ ื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
55  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
56  ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ2,380,000.00   e-bidding  08/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
57  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
58  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
59  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 54,661,300.00   e-bidding  25/12/2561   28/12/2561 ดูรายละเอียด
60  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  24/12/2561   27/12/2561 ดูรายละเอียด
61  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุ่งใหม่ศูนย์เครื่องมืฯ 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด14,487,500.00   e-bidding  19/12/2561   24/12/2561 ดูรายละเอียด
62  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,500,000.00   e-bidding  18/12/2561   21/12/2561 ดูรายละเอียด
63  จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา12,075,200.00   e-bidding  13/12/2561   18/12/2561 ดูรายละเอียด
64  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้องานบริเวณภายนอก 41,250,000.00   e-bidding  11/12/2561   14/12/2561 ดูรายละเอียด
65  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  04/12/2561   11/12/2561 ดูรายละเอียด
66  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 5 รายการ2,313,000.00   e-bidding  23/11/2561   28/11/2561 ดูรายละเอียด
67  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,200,000.00   e-bidding  13/11/2561   16/11/2561 ดูรายละเอียด
68  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบก้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 354,661,300.00   e-bidding  09/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
69  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding2,313,000.00   e-bidding  07/11/2561   12/11/2561 ดูรายละเอียด
70  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  05/11/2561   08/11/2561 ดูรายละเอียด
71  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)54,661,300.00   e-bidding  26/10/2561   31/10/2561 ดูรายละเอียด
72  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
73  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
74  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
75  ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด2,410,000.00   e-bidding  19/10/2561   25/10/2561 ดูรายละเอียด
76  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
77  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมราง0.00   e-market     ดูรายละเอียด
78  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมนางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
79  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)54,661,300.00   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
80  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)19,928,302.28   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
81  เครื่องปั่นตะกอน จำนวน 1 ชุด3,585,000.00   e-bidding  10/10/2561   16/10/2561 ดูรายละเอียด
82  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
83  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
84  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา14,000,000.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
85  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 350,000,000.00   e-bidding  02/10/2561   05/10/2561 ดูรายละเอียด
86  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3,820,000.00   e-bidding  01/10/2561   04/10/2561 ดูรายละเอียด
87  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์41,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   28/09/2561 ดูรายละเอียด
88  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   27/09/2561 ดูรายละเอียด
89  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์44,940,000.00   e-bidding  17/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
90  ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเพทมหานคร จำนวน 1 ระบบ3,200,000.00   e-bidding  11/09/2561   14/09/2561 ดูรายละเอียด
91  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   e-bidding  31/08/2561   05/09/2561 ดูรายละเอียด
92  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพีงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ครั้งที่ 244,940,000.00   e-bidding  23/08/2561   28/08/2561 ดูรายละเอียด
93  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด2,260,000.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
94  ประกวดราคาซื้อเครื่องแมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง25,041,100.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
95  ประกวดาคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)44,940,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/08/2561 ดูรายละเอียด
96  ประกวดราคาซื้อระบบสารเสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 28,520,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/07/2562 ดูรายละเอียด
97  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 1)48,750,000.00   e-bidding  17/07/2561   20/07/2561 ดูรายละเอียด
98  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   e-bidding  07/06/2561   12/06/2561 ดูรายละเอียด
99  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 3)16,745,000.00   e-bidding  06/06/2561   11/06/2561 ดูรายละเอียด
100  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,840,000.00   e-bidding  01/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
101  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ครั้งที่ 2)16,745,000.00   e-bidding  10/05/2561   16/05/2561 ดูรายละเอียด
102  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง4,400,000.00   e-bidding  08/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
103  ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืน 11,700,000.00   e-bidding  17/04/2561   20/04/2561 ดูรายละเอียด
104  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   e-bidding  03/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
105  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ)6,136,000.00   e-bidding  19/03/2561   22/03/2561 ดูรายละเอียด
106  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,745,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
107  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
108  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
109  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 2,052,650.00   e-bidding  26/02/2561   02/03/2561 ดูรายละเอียด
110  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24,200,000.00   e-bidding  22/02/2561   27/02/2561 ดูรายละเอียด
111  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  30/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
112  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
113  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
114  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  24/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
115  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,728,000.00   e-bidding  09/01/2561   12/01/2561 ดูรายละเอียด
116  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  08/01/2561   11/01/2561 ดูรายละเอียด
117  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
118  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ จำนวน 1 ระบบ2,150,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
119  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
120  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,016,000.00   e-bidding  26/12/2560   29/12/2560 ดูรายละเอียด
121  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) 10,460,000.00   e-bidding  21/12/2560   27/12/2560 ดูรายละเอียด
122  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC 104 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง)2,650,000.00   e-bidding  18/12/2560   21/12/2560 ดูรายละเอียด
123  จ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   e-bidding  14/12/2560   19/12/2560 ดูรายละเอียด
124  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
125  ประกวดราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน จำนวน 4 เครื่อง2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
126  ร่างประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ2,040,000.00   e-bidding  29/11/2560   06/12/2560 ดูรายละเอียด
127  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน สถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2(ส่วนหน้า)อาคารวิชาการ53,598,000.00   e-bidding  22/11/2560   27/11/2560 ดูรายละเอียด
128  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   e-bidding  06/11/2560   22/11/2560 ดูรายละเอียด
129  ประกาศร่างประกวด ราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ 11,642,900.00   e-bidding  27/10/2560   02/11/2560 ดูรายละเอียด
130  ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง/ซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์38,444,724.00   e-bidding  31/10/2560   03/11/2560 ดูรายละเอียด
131  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง3,300,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
132  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
133  ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น3,100,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
134  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกาศ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6180,379,300.00   e-bidding  19/09/2560   22/09/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ