ประกาศรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันเริ่มแสดงความคิดเห็น วันสุดท้่ายที่แสดงความคิดเห็น แสดงรายละเอียด
1  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,950,000.00   e-bidding  21/01/2565   26/01/2565 ดูรายละเอียด
2  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 5 รายการ 64,000,000.00   e-bidding  19/01/2565   24/01/2565 ดูรายละเอียด
3  ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 5 รายการ 31,600,000.00   e-bidding  11/01/2565   14/01/2565 ดูรายละเอียด
4  จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต้นท์5,600,000.00   e-bidding  07/01/2565   12/01/2565 ดูรายละเอียด
5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่สอร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ำและงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก16,100,000.00   e-bidding  06/01/2565   11/01/2565 ดูรายละเอียด
6  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29,100,000.00   e-bidding  20/12/2564   23/12/2564 ดูรายละเอียด
7  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00   e-bidding  09/12/2564   15/12/2564 ดูรายละเอียด
8  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 11 เครื่อง13,200,000.00   e-bidding  07/12/2564   13/12/2564 ดูรายละเอียด
9  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29,100,000.00   e-bidding  26/11/2564   01/12/2564 ดูรายละเอียด
10  ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,062,875.00   e-bidding  24/11/2564   29/11/2564 ดูรายละเอียด
11  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,700,000.00   e-bidding  24/11/2564   29/11/2564 ดูรายละเอียด
12  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,700,000.00   e-bidding  02/11/2564   05/11/2564 ดูรายละเอียด
13  ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000KVA พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกอบบ9,500,000.00   e-bidding  20/10/2564   26/10/2564 ดูรายละเอียด
14  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Access Point สำหรับอาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 4 จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,650,000.00   e-bidding  15/10/2564   02/11/2564 ดูรายละเอียด
15  ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID TAG) จำนวน 30,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)660,000.00   e-bidding  15/10/2564   29/10/2564 ดูรายละเอียด
16  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00   e-bidding  18/10/2564   04/11/2564 ดูรายละเอียด
17  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการและวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด16,550,000.00   e-bidding  18/10/2564   21/10/2564 ดูรายละเอียด
18  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  07/10/2564   12/10/2564 ดูรายละเอียด
19  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,865,000.00   e-bidding  08/09/2564   13/09/2564 ดูรายละเอียด
20  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,420,000.00   e-bidding  08/09/2564   13/09/2564 ดูรายละเอียด
21  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17,100,000.00   e-bidding  06/09/2564   09/09/2564 ดูรายละเอียด
22  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  30/08/2564   02/09/2564 ดูรายละเอียด
23  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,040,000.00   e-bidding  13/08/2564   24/08/2564 ดูรายละเอียด
24  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์17,100,000.00   e-bidding  11/08/2564   17/08/2564 ดูรายละเอียด
25  ประกาศประกวดราคาจัดเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ระยะที่219,800,000.00   e-bidding  23/06/2564   28/06/2564 ดูรายละเอียด
26  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,500,000.00   e-bidding  17/05/2564   20/05/2564 ดูรายละเอียด
27  ร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ระยะที่ 2 วิธีe-bidding19,800,000.00   e-bidding  06/05/2564   12/05/2564 ดูรายละเอียด
28  ร่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลั0.00   e-market     ดูรายละเอียด
29  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำฝน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,819,000.00   e-bidding  19/04/2564   22/04/2564 ดูรายละเอียด
30  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ หอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 7,10,11 และ 1316,000,000.00   e-bidding  07/04/2564   16/04/2564 ดูรายละเอียด
31  ประกวดราคาระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ2,3 และ 4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,226,920.00   e-bidding  30/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
32  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ 2, 3,4 จำนวน 1 ระบบ 3,226,920.00   e-bidding  11/03/2564   16/03/2564 ดูรายละเอียด
33  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ3,160,000.00   e-bidding  10/03/2564   15/03/2564 ดูรายละเอียด
34  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) ขนาดจุ 13 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน และขนาดจุ 22 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รวมทั้งสิ้น 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ32,400,000.00   e-bidding  03/03/2564   08/03/2564 ดูรายละเอียด
35  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 12,000,000.00   e-bidding  11/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
36  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,400,000.00   e-bidding  05/02/2564   10/02/2564 ดูรายละเอียด
37  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  26/01/2564   29/01/2564 ดูรายละเอียด
38  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 240,000,000.00   e-bidding  20/01/2564   25/01/2564 ดูรายละเอียด
39  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 163,520,000.00   e-bidding  19/01/2564   22/01/2564 ดูรายละเอียด
40  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่ายและติดตั้งเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่2 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,400,000.00   e-bidding     ดูรายละเอียด
41  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 13,800,000.00   e-bidding  05/01/2564   08/01/2564 ดูรายละเอียด
42  ประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาจำนวน4รายการ3,395,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
43  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 81,600,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
44  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,000,000.00   e-bidding  22/12/2563   25/12/2563 ดูรายละเอียด
45  ประกาศซื้อชุดครุภัณฑ์ด้านเครื่องกล จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,694,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/12/2563 ดูรายละเอียด
46  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 12,200,000.00   e-bidding  14/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
47  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  09/12/2563   16/12/2563 ดูรายละเอียด
48  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถสวัสดิการ รถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (รถบัสปรับอากาศ) รับ-ส่งบุคลากร 60 เดือน จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,352,000.00   e-bidding  16/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
49  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ22,719,000.00   e-bidding  16/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
50  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 9 รายการ 81,600,000.00   e-bidding  11/11/2563   16/11/2563 ดูรายละเอียด
51  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ 117,990,000.00   e-bidding  30/10/2563   04/11/2563 ดูรายละเอียด
52  ประกวดราคาจัดซื้อหัวเกย์ซักชั่นชนิด 2 ระบบ จำนวน 118 ชุด ด้วยวิธี e-bidding3,044,400.00   e-bidding  22/10/2563   28/10/2563 ดูรายละเอียด
53  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 11 รายการ16,588.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
54  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานจักษุวิทยา จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)32,000,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
55  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู) จำนวน 11 รายการ 16,588,000.00   e-market  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
56  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 215,600,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
57  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
58  ปรับปรุงสนามกีฬากลาง29,955,000.00   e-bidding  21/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
59  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา19,500,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
60  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานซักรีด22,367,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
61  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน 15 รายการ68,065,000.00   e-bidding  20/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
62  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ22,719,000.00   e-bidding  19/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  19/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
64  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  16/10/2563   21/10/2563 ดูรายละเอียด
65  ร่างประกาศประกาวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 โครงการ15,600,000.00   e-bidding  12/10/2563   16/10/2563 ดูรายละเอียด
66  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  08/10/2563   14/10/2563 ดูรายละเอียด
67  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,057,000.00   e-bidding  07/10/2563   12/10/2563 ดูรายละเอียด
68  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  07/10/2563   12/10/2563 ดูรายละเอียด
69  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50,000,000.00   e-bidding  25/09/2563   30/09/2563 ดูรายละเอียด
70  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 320,600,000.00   e-bidding  24/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
71  ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อาคาร20,600,000.00   e-bidding  24/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
72  ประกวดราคาซื้อชุดยูนิตทำฟัน จำนวน 24 ชุด5,200,000.00   e-bidding  14/08/2563   19/08/2563 ดูรายละเอียด
73  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบบริหารงานบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000.00   e-bidding  13/08/2563   18/08/2563 ดูรายละเอียด
74  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)6,400,000.00   e-bidding  10/08/2563   14/08/2563 ดูรายละเอียด
75  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  10/08/2563   14/08/2563 ดูรายละเอียด
76  ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 163,520,000.00   e-bidding  06/08/2563   11/08/2563 ดูรายละเอียด
77  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักบุคคลากร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,782,560.00   e-bidding  04/08/2563   07/08/2563 ดูรายละเอียด
78  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 221,400,000.00   e-bidding  04/08/2563   07/08/2563 ดูรายละเอียด
79  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1,3 และ 73,780,000.00   e-bidding  13/07/2563   16/07/2563 ดูรายละเอียด
80  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบครัวสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 งาน20,300,000.00   e-bidding  04/06/2563   08/06/2563 ดูรายละเอียด
81  (ร่าง) จ้างตกแต่งห้องประชุม 250 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8,100,000.00   e-bidding  07/05/2563   13/05/2563 ดูรายละเอียด
82  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 2,3,4 (หอพักนักศึกษาหญิง) จำนวน 3 อาคารและอาคารลักษณานิเวศ 5 (หอพักนักศึกษาชาย) จำนวน 1 อาคาร17,000,000.00   e-bidding  30/04/2563   07/05/2563 ดูรายละเอียด
83  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25,600,000.00   e-bidding  29/04/2563   05/05/2563 ดูรายละเอียด
84  ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,701,218.00   e-bidding  22/04/2563   27/04/2563 ดูรายละเอียด
85  ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,800,211.00   e-bidding  17/04/2563   22/04/2563 ดูรายละเอียด
86  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2114,000,000.00   e-bidding  14/04/2563   17/04/2563 ดูรายละเอียด
87  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  13/04/2563   16/04/2563 ดูรายละเอียด
88  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,354,382.00   e-bidding  31/03/2563   03/04/2563 ดูรายละเอียด
89  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการชุด7,100,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
90  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการชุด7,100,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
91  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)950,000,000.00   e-bidding  25/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
92  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ (e-bidding)4,465,000.00   e-bidding  13/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
93  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)3,600,000.00   e-bidding  12/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
94  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,050,000.00   e-bidding  11/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
95  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  11/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
96  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)114,000,000.00   e-bidding  09/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
97  จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 1 (หอพักนักศึกษา) 4,380,000.00   e-bidding  26/02/2563   02/03/2563 ดูรายละเอียด
98  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายทอดภาพแบบติดเพดาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,200,000.00   e-bidding  21/02/2563   26/02/2563 ดูรายละเอียด
99  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,000,000.00   e-bidding  20/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
100  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,200,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
101  ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
102  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
103  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
104  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง5,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   24/02/2563 ดูรายละเอียด
105  ประกวดราคาจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดกล้องแบบคมชัดสูงสุด จำนวน 1 ชุด e-bidding4,950,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
106  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายรังสีวิทยาจำนวน3รายการด้วยวิธีe-bidding17,410,000.00   e-bidding  18/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
107  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์135,000,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
108  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  07/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
109  ประกวดราคาจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 135,000,000.00   e-bidding  06/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
110  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์950,000,000.00   e-bidding  03/02/2563   06/02/2563 ดูรายละเอียด
111  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์5,186,000.00   e-bidding  30/01/2563   05/02/2563 ดูรายละเอียด
112  ประกวดราคาจ้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  28/01/2563   31/01/2563 ดูรายละเอียด
113  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  22/01/2563   27/01/2563 ดูรายละเอียด
114  ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)3,600,000.00   e-bidding  16/01/2563   21/01/2563 ดูรายละเอียด
115  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)950,000,000.00   e-bidding  15/01/2563   20/01/2563 ดูรายละเอียด
116  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
117  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายพัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์135,000,000.00   e-bidding  08/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
118  ประกวดราคาซื้อระบบโสตฯ งบปี637,358,400.00   e-bidding  07/01/2563   10/01/2563 ดูรายละเอียด
119  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  06/01/2563   09/01/2563 ดูรายละเอียด
120  ประกวดราคาซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางในพิพิธภัณฑ์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  27/12/2562   06/01/2563 ดูรายละเอียด
121  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)166,999,028.75   e-bidding  19/12/2562   24/12/2562 ดูรายละเอียด
122  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดสัตว์และเครื่องมือศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด 3,790,000.00   e-bidding  13/12/2562   18/12/2562 ดูรายละเอียด
123  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
124  จ้างปรับปรุงครัวสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,700,000.00   e-bidding  12/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
125  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding6,000,000.00   e-bidding  03/12/2562   09/12/2562 ดูรายละเอียด
126  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28,837,300.00   e-bidding  14/11/2562   19/11/2562 ดูรายละเอียด
127  จัดซื้อหุ่นจำลองทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding3,432,000.00   e-bidding  18/10/2562   24/10/2562 ดูรายละเอียด
128  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์3,500,000.00   e-bidding  15/10/2562   18/10/2562 ดูรายละเอียด
129  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200,000.00   e-bidding  08/10/2562   11/10/2562 ดูรายละเอียด
130  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยลักษณ์5,860,000.00   e-bidding  25/09/2562   30/09/2562 ดูรายละเอียด
131  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) 4,500,000.00   e-bidding  30/09/2562   03/10/2562 ดูรายละเอียด
132  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   e-bidding  24/09/2562   27/09/2562 ดูรายละเอียด
133  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/09/2562   11/09/2562 ดูรายละเอียด
134  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน4,500,000.00   e-bidding  04/09/2562   09/09/2562 ดูรายละเอียด
135  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  02/09/2562   05/09/2562 ดูรายละเอียด
136  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
137  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์4,500,000.00   e-bidding  09/08/2562   15/08/2562 ดูรายละเอียด
138  ประกวดราคาเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  06/08/2562   09/08/2562 ดูรายละเอียด
139  เช่าพร้อมติดตั้งงานปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED วิธี e-bidding18,000,000.00   e-bidding  26/07/2562   01/08/2562 ดูรายละเอียด
140  จ้างก่อสร้างอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 9,450,000.00   e-bidding  18/07/2562   23/07/2562 ดูรายละเอียด
141  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  29/04/2562   02/05/2562 ดูรายละเอียด
142  จ้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง) ครั้งที่ 217,000,000.00   e-bidding  26/04/2562   01/05/2562 ดูรายละเอียด
143  0.00   e-market     ดูรายละเอียด
144  ประกวดราคาซื้อฟูกนอน จำนวน 1756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
145  ประกวดราคาซื้อฟูกนอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1,756 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,512,000.00   e-bidding  11/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
146  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,620,004.00   e-bidding  07/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
147  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
148  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  06/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
149  จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์17,000,000.00   e-bidding  28/02/2562   05/03/2562 ดูรายละเอียด
150  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28,620,004.00   e-market  06/02/2562   11/02/2562 ดูรายละเอียด
151  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  29/01/2562   01/02/2562 ดูรายละเอียด
152  ประกวดราคาซ ื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
153  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  28/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
154  ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ2,380,000.00   e-bidding  08/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
155  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
156  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 7 รายการ2,915,429.00   e-bidding  28/12/2561   04/01/2562 ดูรายละเอียด
157  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 54,661,300.00   e-bidding  25/12/2561   28/12/2561 ดูรายละเอียด
158  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  24/12/2561   27/12/2561 ดูรายละเอียด
159  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการปรับปรุ่งใหม่ศูนย์เครื่องมืฯ 16 ระบบ จำนวน 1 ชุด14,487,500.00   e-bidding  19/12/2561   24/12/2561 ดูรายละเอียด
160  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,500,000.00   e-bidding  18/12/2561   21/12/2561 ดูรายละเอียด
161  จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา12,075,200.00   e-bidding  13/12/2561   18/12/2561 ดูรายละเอียด
162  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ระยะที่ 2) จำนวน 5 อาคารพร้องานบริเวณภายนอก 41,250,000.00   e-bidding  11/12/2561   14/12/2561 ดูรายละเอียด
163  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  04/12/2561   11/12/2561 ดูรายละเอียด
164  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 5 รายการ2,313,000.00   e-bidding  23/11/2561   28/11/2561 ดูรายละเอียด
165  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,200,000.00   e-bidding  13/11/2561   16/11/2561 ดูรายละเอียด
166  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบก้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 354,661,300.00   e-bidding  09/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
167  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding2,313,000.00   e-bidding  07/11/2561   12/11/2561 ดูรายละเอียด
168  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  05/11/2561   08/11/2561 ดูรายละเอียด
169  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)54,661,300.00   e-bidding  26/10/2561   31/10/2561 ดูรายละเอียด
170  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
171  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
172  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ 25,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   26/10/2561 ดูรายละเอียด
173  ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด2,410,000.00   e-bidding  19/10/2561   25/10/2561 ดูรายละเอียด
174  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
175  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมราง0.00   e-market     ดูรายละเอียด
176  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมนางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   e-bidding  17/10/2561   22/10/2561 ดูรายละเอียด
177  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)54,661,300.00   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
178  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)19,928,302.28   e-bidding  16/10/2561   19/10/2561 ดูรายละเอียด
179  เครื่องปั่นตะกอน จำนวน 1 ชุด3,585,000.00   e-bidding  10/10/2561   16/10/2561 ดูรายละเอียด
180  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
181  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)7,412,400.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
182  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา14,000,000.00   e-bidding  08/10/2561   11/10/2561 ดูรายละเอียด
183  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 350,000,000.00   e-bidding  02/10/2561   05/10/2561 ดูรายละเอียด
184  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3,820,000.00   e-bidding  01/10/2561   04/10/2561 ดูรายละเอียด
185  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์41,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   28/09/2561 ดูรายละเอียด
186  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 350,000,000.00   e-bidding  24/09/2561   27/09/2561 ดูรายละเอียด
187  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์44,940,000.00   e-bidding  17/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
188  ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเพทมหานคร จำนวน 1 ระบบ3,200,000.00   e-bidding  11/09/2561   14/09/2561 ดูรายละเอียด
189  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด 2,260,000.00   e-bidding  31/08/2561   05/09/2561 ดูรายละเอียด
190  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพีงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS) ครั้งที่ 244,940,000.00   e-bidding  23/08/2561   28/08/2561 ดูรายละเอียด
191  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด2,260,000.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
192  ประกวดราคาซื้อเครื่องแมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง25,041,100.00   e-bidding  26/07/2561   02/08/2561 ดูรายละเอียด
193  ประกวดาคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)44,940,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/08/2561 ดูรายละเอียด
194  ประกวดราคาซื้อระบบสารเสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 28,520,000.00   e-bidding  25/07/2561   01/07/2562 ดูรายละเอียด
195  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 1)48,750,000.00   e-bidding  17/07/2561   20/07/2561 ดูรายละเอียด
196  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ 99,240,000.00   e-bidding  07/06/2561   12/06/2561 ดูรายละเอียด
197  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 3)16,745,000.00   e-bidding  06/06/2561   11/06/2561 ดูรายละเอียด
198  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,840,000.00   e-bidding  01/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
199  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ครั้งที่ 2)16,745,000.00   e-bidding  10/05/2561   16/05/2561 ดูรายละเอียด
200  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 6 ห้อง พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้อง4,400,000.00   e-bidding  08/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
201  ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืน 11,700,000.00   e-bidding  17/04/2561   20/04/2561 ดูรายละเอียด
202  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 180,379,300.00   e-bidding  03/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
203  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ)6,136,000.00   e-bidding  19/03/2561   22/03/2561 ดูรายละเอียด
204  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,745,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
205  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
206  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  07/03/2561   12/03/2561 ดูรายละเอียด
207  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 2,052,650.00   e-bidding  26/02/2561   02/03/2561 ดูรายละเอียด
208  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24,200,000.00   e-bidding  22/02/2561   27/02/2561 ดูรายละเอียด
209  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  30/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
210  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
211  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  29/01/2561   01/02/2561 ดูรายละเอียด
212  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) ด้วยวิธ10,460,000.00   e-bidding  24/01/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
213  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,728,000.00   e-bidding  09/01/2561   12/01/2561 ดูรายละเอียด
214  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์5,128,000.00   e-bidding  08/01/2561   11/01/2561 ดูรายละเอียด
215  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
216  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ จำนวน 1 ระบบ2,150,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
217  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  27/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
218  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2,016,000.00   e-bidding  26/12/2560   29/12/2560 ดูรายละเอียด
219  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด) 10,460,000.00   e-bidding  21/12/2560   27/12/2560 ดูรายละเอียด
220  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop PC 104 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ Notebook 5 เครื่อง)2,650,000.00   e-bidding  18/12/2560   21/12/2560 ดูรายละเอียด
221  จ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวม 2,770,000.00   e-bidding  14/12/2560   19/12/2560 ดูรายละเอียด
222  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
223  ประกวดราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน จำนวน 4 เครื่อง2,400,000.00   e-bidding  13/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
224  ร่างประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ2,040,000.00   e-bidding  29/11/2560   06/12/2560 ดูรายละเอียด
225  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน สถาบันภาษา ชั้น 1 และชั้น 2(ส่วนหน้า)อาคารวิชาการ53,598,000.00   e-bidding  22/11/2560   27/11/2560 ดูรายละเอียด
226  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 19,866,000.00   e-bidding  06/11/2560   22/11/2560 ดูรายละเอียด
227  ประกาศร่างประกวด ราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ 11,642,900.00   e-bidding  27/10/2560   02/11/2560 ดูรายละเอียด
228  ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง/ซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์38,444,724.00   e-bidding  31/10/2560   03/11/2560 ดูรายละเอียด
229  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง3,300,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
230  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
231  ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่น3,100,000.00   e-bidding  04/10/2560   09/10/2560 ดูรายละเอียด
232  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกาศ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6180,379,300.00   e-bidding  19/09/2560   22/09/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ