ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
ลำดับที่ ชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันยื่นเอกสาร วันคัดเลือก แสดงรายละเอียด
1  ประกวดราคาซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ส่วนอาคารสถานที่ (จำนว 99 รายการ)1,854,810.00   e-bidding  10/03/2564   11/03/2564 ดูรายละเอียด
2  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ ส่วนอาคารสถานที่จำนวน108 รายการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,965.00   e-bidding  12/03/2564   15/03/2564 ดูรายละเอียด
3  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี 81,365,000.00   e-bidding  09/03/2564   10/03/2564 ดูรายละเอียด
4  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม 12,000,000.00   e-bidding  11/03/2564   12/03/2564 ดูรายละเอียด
5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม 12,000,000.00   e-market     ดูรายละเอียด
6  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม 12,000,000.00   e-bidding     ดูรายละเอียด
7  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)163,520,000.00   e-bidding  19/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
8  ประกวดราคาเช่าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 163,520,000.00   e-bidding  19/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
9  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 3 รายการ7,400,000.00   e-bidding  08/03/2564   09/03/2564 ดูรายละเอียด
10  งานจ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1,640,000.00   e-bidding  23/02/2564   24/02/2564 ดูรายละเอียด
11  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,400,000.00   e-bidding  02/03/2564   04/03/2564 ดูรายละเอียด
12  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน2ราการ วิธี e-bidding2,600,000.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
13  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิส์ (e-bidding)1,322,400.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
14  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิส์ (e-bidding)1,322,400.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
15  ประกวดราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ916,240.00   e-bidding  18/02/2564   22/02/2564 ดูรายละเอียด
16  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,005,000.00   e-bidding  15/02/2564   16/02/2564 ดูรายละเอียด
17  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน 1,005,000.00   e-bidding  15/02/2564   16/02/2564 ดูรายละเอียด
18  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง 540,000.00   e-bidding  10/02/2564   11/02/2564 ดูรายละเอียด
19  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  18/02/2564   19/02/2564 ดูรายละเอียด
20  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  18/02/2564   19/02/2564 ดูรายละเอียด
21  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ ส่วนอาคารสถานที่จำนวน108 รายการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,965.00   e-bidding  15/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
22  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2,380,000.00   e-bidding  09/02/2564   11/01/2564 ดูรายละเอียด
23  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่ายและติดตั้งเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 รายการ3,400,000.00   e-bidding  03/02/2564   04/02/2564 ดูรายละเอียด
24  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ246,000,000.00   e-bidding  25/02/2564   01/03/2564 ดูรายละเอียด
25  ประกวดราคาซื้อตู้เย็นและตู้แช่ จำนวน 4 รายการ 3,344,000.00   e-bidding  01/02/2564   02/02/2564 ดูรายละเอียด
26  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย) จำนวน 9 รายการ 81,600,000.00   e-bidding  18/02/2564   22/02/2564 ดูรายละเอียด
27  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารวิชาการ 4 จำนวน 22 รายการด้วยวิธี e-bidding1,000,000.00   e-bidding  01/02/2564   03/02/2564 ดูรายละเอียด
28  ประกวดราคาระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมอาคารวิชาการ4 จำนวน1ระบบ ด้วยวิธีe-bidding1,000,000.00   e-bidding  27/01/2564   29/01/2564 ดูรายละเอียด
29  ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,656,600.00   e-bidding  25/01/2564   27/01/2564 ดูรายละเอียด
30  ปรับปรุงห้องวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ2,900,000.00   e-bidding  21/01/2564   22/01/2564 ดูรายละเอียด
31  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 13,800,000.00   e-bidding  01/02/2564   02/02/2564 ดูรายละเอียด
32  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,280,000.00   e-bidding  18/01/2564   19/01/2564 ดูรายละเอียด
33  ประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาจำนวน4รายการ3,395,000.00   e-bidding  15/01/2564   18/01/2564 ดูรายละเอียด
34  ประกวดราคาเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,000,000.00   e-bidding  18/01/2564   20/01/2564 ดูรายละเอียด
35  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ด้านเครื่องกล จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) 13,694,000.00   e-bidding  18/12/2563   19/01/2564 ดูรายละเอียด
36  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  05/01/2564   07/01/2564 ดูรายละเอียด
37  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 12,200,000.00   e-bidding  11/01/2564   12/01/2564 ดูรายละเอียด
38  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง 540,000.00   e-bidding  29/12/2563   30/12/2563 ดูรายละเอียด
39  ประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)818,100.00   e-bidding  28/12/2563   29/12/2563 ดูรายละเอียด
40  ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  23/12/2563   24/12/2563 ดูรายละเอียด
41  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ998,480.00   e-bidding  09/12/2563   15/12/2563 ดูรายละเอียด
42  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด1,322,400.00   e-bidding  07/12/2563   08/12/2563 ดูรายละเอียด
43  จัดซื้อสารเคมีเพิ่มค่า PH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 50 % จำนวน 54,000 กิโลกรัม 398,000.00   เฉพาะเจาะจง  26/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
44  รายงานขอซื้อขอจ้าง ผลิต ถ่ายทำและออกอากาศสกู๊ปโทรทัศน์ ความยาว 5 นาที จำนวน 2 ตอน 171,200.00   เฉพาะเจาะจง  26/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
45  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 11 รายการ16,588,000.00   e-bidding  25/12/2563   30/12/2563 ดูรายละเอียด
46  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคลังวัสดุคลังกลาง (วัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ)1,139,400.00   e-bidding  14/12/2563   16/12/2563 ดูรายละเอียด
47  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,719,000.00   e-bidding  15/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
48  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถสวัสดิการ รถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (รถบัสปรับอากาศ) รับ-ส่งบุคลากร 60 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,352,000.00   e-bidding  15/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
49  ประกวดราคาซื้อสมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,275,000.00   e-bidding  03/12/2563   04/12/2563 ดูรายละเอียด
50  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน 2,211,000.00   e-bidding  27/11/2563   01/12/2563 ดูรายละเอียด
51  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง540,000.00   e-bidding  26/11/2563   30/11/2563 ดูรายละเอียด
52  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายและผ้าห่มลมร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,975,000.00   e-bidding  23/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
53  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2,500,000.00   e-bidding  23/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
54  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การสอนสำหรับเทคโนโลยี เภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,427,000.00   e-bidding  18/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
55  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ 117,990,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/12/2563 ดูรายละเอียด
56  ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117,990,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
57  ปรับปรุงสนามกีฬากลาง29,955,000.00   e-bidding  18/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
58  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา LED จำนวน 15 กล้อง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 10 กล้อง1,425,000.00   e-bidding  11/11/2563   12/11/2563 ดูรายละเอียด
59  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  26/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
60  จัดซื้อหัวเกย์ซักชั่น ชนิด 2 ระบบ จำนวน 118 ชุด ด้วยวิธี e-bidding3,044,400.00   e-bidding  25/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
61  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 9 รายการ32,000,000.00   e-bidding  27/11/2563   01/12/2563 ดูรายละเอียด
62  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานซักรีด22,367,000.00   e-bidding  17/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดและติดตามการทำงานขอสัญญาณชีพ จำนวน 15 รายการ68,065,000.00   e-bidding  03/12/2563   07/12/2563 ดูรายละเอียด
64  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,500,000.00   e-bidding  16/11/2563   17/11/2563 ดูรายละเอียด
65  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,600,000.00   e-bidding  17/11/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
66  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  13/11/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
67  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  13/11/2563   18/10/2563 ดูรายละเอียด
68  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  22/10/2563   04/11/2563 ดูรายละเอียด
69  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  06/11/2563   10/11/2563 ดูรายละเอียด
70  ประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด จำนวน1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding700,000.00   e-bidding  09/11/2563   10/11/2563 ดูรายละเอียด
71  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,057,000.00   e-bidding  03/11/2563   05/10/2563 ดูรายละเอียด
72  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  22/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
73  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50,000,000.00   e-bidding  21/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
74  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(มูลฝอยติดเชื้อ)ดีเซล ขนาดธรรมดาตอนเดียว จำนวน 1 คัน วิธี e-bidding695,000.00   e-bidding  07/10/2563   08/10/2563 ดูรายละเอียด
75  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุพื้นที่พักผ่อนอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81,455,000.00   e-bidding  05/10/2563   06/10/2563 ดูรายละเอียด
76  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหน่วยประสานมหาวิทยาวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ 880,800.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
77  ประกวดราคาจัดซื้อคลิปเด็กอ่อน จำนวน34 ชุด โดยวิธี e-bidding544,000.00   e-bidding  18/09/2563   21/09/2563 ดูรายละเอียด
78  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 320,600,000.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
79  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 20,600,000.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
80  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยและหลังคาคลุม ถนนรอบนอกด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา1,720,000.00   e-bidding  10/09/2563   11/09/2563 ดูรายละเอียด
81  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารบริหารและอาคารวิชาการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,949,800.00   e-bidding  09/09/2563   10/09/2563 ดูรายละเอียด
82  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน 150 ตัว 600,000.00   e-bidding  11/09/2563   15/09/2563 ดูรายละเอียด
83  ติดตั้งระบบไฟฟ้าฟ้าสำรอง ขนาด 125 KVA อาคารเรียนรวม 11,138,000.00   e-bidding  31/08/2563   01/09/2563 ดูรายละเอียด
84  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)835,000.00   e-bidding  01/09/2563   02/09/2563 ดูรายละเอียด
85  ประกวดราคาซื้อคุรภัณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับงานบริหารงานบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000.00   e-bidding  03/09/2563   08/09/2563 ดูรายละเอียด
86  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  31/08/2563   01/09/2563 ดูรายละเอียด
87  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกทางสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด 6,250,000.00   e-bidding  02/09/2563   08/09/2563 ดูรายละเอียด
88  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)6,400,000.00   e-bidding  01/09/2563   03/09/2563 ดูรายละเอียด
89  ประกวดราคาโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)163,520,000.00   e-bidding  11/09/2563   21/09/2563 ดูรายละเอียด
90  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 221,400,000.00   e-bidding  01/09/2563   02/09/2563 ดูรายละเอียด
91  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักบุคคลากร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,782,560.00   e-bidding  27/08/2563   31/08/2563 ดูรายละเอียด
92  ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  24/08/2563   25/08/2563 ดูรายละเอียด
93  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน 150 ตัว 600,000.00   e-bidding  25/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
94  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1,3 และ 73,780,000.00   e-bidding  30/07/2563   31/07/2563 ดูรายละเอียด
95  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System LIS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,150,000.00   e-bidding  22/07/2563   23/07/2563 ดูรายละเอียด
96  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 150 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,800,000.00   e-bidding  30/06/2563   01/07/2563 ดูรายละเอียด
97  ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX1,100,000.00   e-bidding  24/06/2563   25/06/2563 ดูรายละเอียด
98  จ้างปรับปรุงบ้านพักศูนย์สมาร์ทฟาร์ม2,000,000.00   e-bidding  19/06/2563   22/06/2563 ดูรายละเอียด
99  ประกวดราคาจ้างงานระบบครัวสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง20,300,000.00   e-bidding  26/06/2563   29/06/2563 ดูรายละเอียด
100  ประกวดราคาซื้อระบบประกาศกลุ่มอาคารเรียนรวม 1 ,3 ,4 ,5 และ 7600,000.00   e-bidding  15/06/2563   16/06/2563 ดูรายละเอียด
101  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกโภชนาการ จำนวน 26 รายการ17,796,300.00   e-bidding  17/06/2563   19/06/2563 ดูรายละเอียด
102  จ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 22,150,000.00   e-bidding  27/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
103  ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 31,400,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
104  ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 7 1,400,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
105  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,400,000.00   e-bidding  27/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
106  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2,800,000.00   e-bidding  26/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
107  ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,701,218.00   e-bidding  04/06/2563   08/06/2563 ดูรายละเอียด
108  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25,670,600.00   e-bidding  05/06/2563   09/06/2563 ดูรายละเอียด
109  ตกแต่งห้องประชุม 250 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8,100,000.00   e-bidding  02/06/2563   04/06/2563 ดูรายละเอียด
110  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 2,3,4 (หอพักนักศึกษาหญิง) จำนวน 3 อาคารและอาคารลักษณานิเวศ 5 (หอพักนักศึกษาชาย) จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,000,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
111  จ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ2,150,000.00   e-bidding  08/05/2563   12/05/2563 ดูรายละเอียด
112  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม557,464.65   e-bidding  07/05/2563   08/05/2563 ดูรายละเอียด
113  ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,800,211.00   e-bidding  18/05/2563   20/05/2563 ดูรายละเอียด
114  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)114,000,000.00   e-bidding  28/05/2563   04/06/2563 ดูรายละเอียด
115  ประกาศซื้อเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  07/05/2563   08/05/2563 ดูรายละเอียด
116  ประกวดราคาจ้าก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์950,000,000.00   e-bidding  25/05/2563   27/05/2563 ดูรายละเอียด
117  ประกวดราคาซื้อรถลากไฟฟ้าแบบยืนขับ จำนวน 1 ชุด1,048,600.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
118  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,354,382.00   e-bidding  24/04/2563   28/04/2563 ดูรายละเอียด
119  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) ครั้งที่ 28,000,000.00   e-bidding  21/04/2563   23/04/2563 ดูรายละเอียด
120  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ7,100,000.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
121  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม503,000.00   e-bidding  13/04/2563   14/04/2563 ดูรายละเอียด
122  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายรังสีวิทยา จำนวน 2 รายการ 10,220,000.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
123  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2,960,000.00   e-bidding  13/04/2563   14/04/2563 ดูรายละเอียด
124  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ4,465,000.00   e-bidding  10/04/2563   13/04/2563 ดูรายละเอียด
125  ซื้อพร้อมติดตั้งไส้กรองเครื่องกรองน้ำ แบบ RO 1 และ 2 ประจำอาคารทำการ จำนวน 1 โครงการ225,750.00   เฉพาะเจาะจง  18/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
126  ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ความดัน จำนวน 1 ชุด 670,000.00   e-bidding  02/04/2563   03/04/2563 ดูรายละเอียด
127  ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 1,236,900.00   e-bidding  16/04/2563   17/04/2563 ดูรายละเอียด
128  ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด1,631,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
129  ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน 2 เครื่อง 800,000.00   e-bidding  26/03/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
130  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดใหญ่จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 1,500,000.00   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
131  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,050,000.00   e-bidding  07/04/2563   09/04/2563 ดูรายละเอียด
132  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 เตียง 1,600,000.00   e-bidding  23/03/2563   24/03/2563 ดูรายละเอียด
133  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมันหลังคลอด จำนวน 10 ชุด677,000.00   e-bidding  24/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
134  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด (2 รายการ)1,225,000.00   e-bidding  24/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
135  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  02/04/2563   07/04/2563 ดูรายละเอียด
136  ประกวดราคาซื้อรถลากไฟฟ้าแบบขับยืน และรถยกสูงระบบไฟฟ้าแบบขับยืน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,048,600.00   e-bidding  31/03/2563   02/04/2563 ดูรายละเอียด
137  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 51,026,879.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
138  จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 1 (หอพักนักศึกษาหญิง) 4,380,000.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
139  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,622,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
140  ประกวดราคาซื้อถังดองและชุดอุปกรณ์ยกซาก จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,444,500.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
141  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 3,100,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
142  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 7รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,535,800.00   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
143  ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)2,675,000.00   e-bidding  27/03/2563   31/03/2563 ดูรายละเอียด
144  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายทอดภาพแบบติดเพดาน จำนวน 1 ชุด 6,200,000.00   e-bidding  27/03/2563   31/03/2563 ดูรายละเอียด
145  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,750,000.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
146  ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง2,550,000.00   e-bidding  24/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
147  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,000,000.00   e-bidding  24/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
148  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมันหลังคลอด จำนวน 10 ชุด677,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
149  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,200,000.00   e-bidding  20/03/2563   23/03/2563 ดูรายละเอียด
150  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,000,000.00   e-bidding  20/03/2563   23/03/2563 ดูรายละเอียด
151  ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,000,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
152  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
153  ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคโลหิต จำนวน 1 ชุด2,889,000.00   e-bidding  05/03/2563   06/03/2563 ดูรายละเอียด
154  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดใหญ่จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 1,500,000.00   e-bidding  10/03/2563   11/03/2563 ดูรายละเอียด
155  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดเล็ก จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 720,000.00   e-bidding  10/03/2563   11/03/2563 ดูรายละเอียด
156  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รังสีวิทยา จำนวน3 รายการ โดยวิธี e-bidding17,410,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
157  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอด จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,386,000.00   e-bidding  06/03/2563   09/03/2563 ดูรายละเอียด
158  ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump) 1,569,600.00   e-bidding  04/03/2563   05/03/2563 ดูรายละเอียด
159  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
160  จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด600,000.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
161  ประกวดราคาจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดกล้องแบบคมชัดสูงสุด จำนวน 1 ชุด e-bidding4,950,000.00   e-bidding  23/03/2563   24/03/2563 ดูรายละเอียด
162  ประกวดราคาซื้อระบบเตรียมหลอดเลือดฯ4,300,000.00   e-bidding  11/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
163  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  09/03/2563   10/03/2563 ดูรายละเอียด
164  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  09/03/2563   10/03/2563 ดูรายละเอียด
165  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,549,037.00   e-bidding  27/02/2563   28/02/2563 ดูรายละเอียด
166  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดเล็ก งบปี633,000,000.00   e-bidding  26/02/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
167  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์135,000,000.00   e-bidding  17/02/2563   19/03/2563 ดูรายละเอียด
168  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง วิธี e-bidding3,000,000.00   e-bidding  26/02/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
169  ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์600,000.00   e-bidding  24/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
170  ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะผ่าซากและเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 8 ชุด โดยวิธี e-bidding968,000.00   e-bidding  25/02/2563   26/02/2563 ดูรายละเอียด
171  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 51,026,879.00   e-bidding  20/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
172  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 รายการ อาคารวิชาการ 5 925,096.00   e-bidding  18/02/2563   19/02/2563 ดูรายละเอียด
173  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  11/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
174  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,186,000.00   e-bidding  24/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
175  ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 เครื่อง710,000.00   e-bidding  05/03/2563   06/03/2563 ดูรายละเอียด
176  ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์2,675,000.00   e-bidding  19/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
177  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,000,000.00   e-bidding  18/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
178  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 81,474,450.00   e-bidding  19/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
179  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด2,963,900.00   e-bidding  17/02/2563   18/02/2563 ดูรายละเอียด
180  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด2,262,000.00   e-bidding  21/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
181  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ997,410.00   e-bidding  11/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
182  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27 รายการ 1,375,330.00   e-bidding  07/02/2563   11/02/2563 ดูรายละเอียด
183  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  17/02/2563   18/02/2563 ดูรายละเอียด
184  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ0.00   e-market     ดูรายละเอียด
185  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะฯ จำนวน 1 ชุด (6 รายการ)2,776,400.00   e-bidding  11/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
186  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 1 จำนวน 9 รายการ 1,548,000.00   e-bidding  05/02/2563   07/02/2563 ดูรายละเอียด
187  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตจำนวน1เครื่องด้วยวิธีe-bidding1,710,000.00   e-bidding  05/02/2563   06/02/2563 ดูรายละเอียด
188  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง 2,400,000.00   e-bidding  05/02/2563   07/02/2563 ดูรายละเอียด
189  ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคโลหิต จำนวน 1 ชุด2,889,000.00   e-bidding  12/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
190  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่าตามแนวนอนหรือแนวดิ่ง จำนวน 2 ตู้642,000.00   e-bidding  07/02/2563   11/02/2563 ดูรายละเอียด
191  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาโรงพยาบาลรศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
192  ประกวดราคาซื้อระบบโสตฯ สำหรับห้องเรียน Smart Cassrom ระยะที่2 งบปี637,358,400.00   e-bidding  04/02/2563   05/02/2563 ดูรายละเอียด
193  ประกวดราคาจัดซื้อกรงหนูเม้าส์ชนิดโพลีซัลโฟนพร้อมชัันวาง จำนวน 2 ชุด วิธี e-bidding684,800.00   e-bidding  29/01/2563   30/01/2563 ดูรายละเอียด
194  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา48,777,000.00   e-bidding  31/01/2563   03/02/2563 ดูรายละเอียด
195  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  13/02/2563   14/02/2563 ดูรายละเอียด
196  ประกวดราคาซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางในพิพิธภัณฑ์พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,300,000.00   e-bidding  22/01/2563   23/01/2563 ดูรายละเอียด
197  ประกวดราคาซื้อชุดตู้ดูแลสัตว์ป่วยวิกฤติ จำนวน 1 ชุด 1,380,000.00   e-bidding  23/01/2563   24/01/2563 ดูรายละเอียด
198  ประกวดราคาจ้างงานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  17/01/2563   20/01/2563 ดูรายละเอียด
199  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด660,000.00   e-bidding  21/01/2563   22/01/2563 ดูรายละเอียด
200  จัดซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซนต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding1,023,000.00   e-bidding  20/01/2563   21/01/2563 ดูรายละเอียด
201  ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 เครื่อง710,000.00   e-bidding  22/01/2563   23/01/2563 ดูรายละเอียด
202  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)611,800.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
203  ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง 1,700,000.00   e-bidding  13/01/2563   16/01/2563 ดูรายละเอียด
204  ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนภายในและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง1,550,000.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
205  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2 ตำนวน 1 ตู้780,000.00   e-bidding  14/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
206  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด1,895,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
207  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 3 รายการ640,000.00   e-bidding  13/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
208  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพเหมือนจริง1,400,000.00   e-bidding  16/01/2563   17/01/2563 ดูรายละเอียด
209  ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)510,000.00   e-bidding  13/01/2563   16/01/2563 ดูรายละเอียด
210  ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมสภาวะการทำงานในสภาวะออกซิเจนต่ำ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  13/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
211  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อสารภายในอาคารธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,997,900.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
212  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แทปเล็ต จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,124,500.00   e-bidding  13/01/2563   17/01/2563 ดูรายละเอียด
213  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)166,999,028.75   e-bidding  29/01/2563   30/01/2563 ดูรายละเอียด
214  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง2,500,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
215  ประกวดราคาจัดซื้อตู้แช่เยือกแข็ง-150 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด โดยวิธี e-bidding1,800,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
216  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด1,895,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
217  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
218  ประกวดราคาซื้อระบบบริการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  03/01/2563   06/01/2563 ดูรายละเอียด
219  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,226,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
220  ประกวดราคาซื้อระบบบริการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  03/01/2563   06/01/2563 ดูรายละเอียด
221  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดสัตว์และเครื่องมือศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,790,000.00   e-bidding  04/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
222  ปรับปรุงครัวสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,700,000.00   e-bidding  26/12/2562   27/12/2562 ดูรายละเอียด
223  ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอล จำนวน5 เครื่อง วิธี e-bidding6,000,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
224  ซื้อกรงหนูเม้าส์ ชนิดโพลีซัลโฟนพร้อมชั้นวาง จำนวน 2ชุด วิธีประกวดราคา e-bidding684,800.00   e-bidding  25/12/2562   26/12/2562 ดูรายละเอียด
225  ประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด650,000.00   e-bidding  16/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
226  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding650,000.00   e-bidding  18/12/2562   19/12/2562 ดูรายละเอียด
227  ซื้อเครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ1,300,000.00   e-bidding  02/12/2562   03/12/2562 ดูรายละเอียด
228  ประกวดราคาซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เดียง3,800,000.00   e-bidding  13/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
229  ซื้อตู้บ่มควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์860,000.00   e-bidding  11/12/2562   12/12/2562 ดูรายละเอียด
230  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกรักษาทางกายภาพบำบัดจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding850,000.00   e-bidding  11/12/2562   12/12/2562 ดูรายละเอียด
231  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รายการ28,837,300.00   e-bidding  13/12/2562   16/12/2562 ดูรายละเอียด
232  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ600,000.00   e-bidding  29/11/2562   02/12/2562 ดูรายละเอียด
233  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,028,000.00   e-bidding  02/12/2562   03/12/2562 ดูรายละเอียด
234  ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)538,900.00   e-bidding  02/12/2562   04/12/2562 ดูรายละเอียด
235  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานจำนวน1ชุด3รายการโดยวิธี e-bidding1,386,500.00   e-bidding  26/11/2562   27/11/2562 ดูรายละเอียด
236  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำนวน 2 ตู้900,000.00   e-bidding  20/11/2562   21/11/2562 ดูรายละเอียด
237  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 642,000.00   e-bidding  20/11/2562   21/11/2562 ดูรายละเอียด
238  จัดซื้อหุ่นจำลองทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding3,311,000.00   e-bidding  07/11/2562   08/11/2562 ดูรายละเอียด
239  ซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง3,800,000.00   e-bidding  11/11/2562   12/11/2562 ดูรายละเอียด
240  ซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง3,800,000.00   e-bidding  11/11/2562   12/11/2562 ดูรายละเอียด
241  จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกรักษาทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีe-bidding850,000.00   e-bidding  13/11/2562   14/10/2562 ดูรายละเอียด
242  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)834,600.00   e-bidding  31/10/2562   01/11/2562 ดูรายละเอียด
243  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,500,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
244  ซื้อเครื่องออกกำลังกายชนิดลู่วิ่ง จำนวน 2 ชุด900,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
245  ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 538,900.00   e-bidding  30/10/2562   31/10/2562 ดูรายละเอียด
246  ซื้อเครื่องวัดอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง จำนวน 6 เครื่อง 642,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
247  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200,000.00   e-bidding  19/11/2562   20/11/2562 ดูรายละเอียด
248  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200.00   e-bidding  19/11/2562   20/11/2562 ดูรายละเอียด
249  ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 500,776.00   e-bidding  25/10/2562   28/10/2562 ดูรายละเอียด
250  ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ฉลากเขียว จำนวน 1 รายการ 552,000.00   e-market  22/10/2562   24/10/2562 ดูรายละเอียด
251  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมแม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ e-bidding1,500,000.00   e-bidding  21/10/2562   22/10/2562 ดูรายละเอียด
252  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) จำนวน ๑ คัน4,500,000.00   e-bidding  16/10/2562   17/10/2562 ดูรายละเอียด
253  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยลักษณ์5,860,000.00   e-bidding  22/10/2562   25/10/2562 ดูรายละเอียด
254  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัฒกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 679,000.00   e-bidding  15/10/2562   16/10/2562 ดูรายละเอียด
255  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   e-bidding  17/10/2562   18/10/2562 ดูรายละเอียด
256  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  02/10/2562   03/10/2562 ดูรายละเอียด
257  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จำนวน 19 รายการ730,000.00   e-bidding  17/09/2562   20/09/2562 ดูรายละเอียด
258  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  24/09/2562   25/09/2562 ดูรายละเอียด
259  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,200,000.00   e-bidding  19/09/2562   20/09/2562 ดูรายละเอียด
260  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 990,000.00   e-bidding  18/09/2562   19/09/2562 ดูรายละเอียด
261  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,500,000.00   e-bidding  16/09/2562   17/09/2562 ดูรายละเอียด
262  จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีe-bidding1,340,000.00   e-bidding  11/09/2562   12/09/2562 ดูรายละเอียด
263  ประกวดราคาซื้อตู้วางรองเท้า จำนวน 1,280 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,216,000.00   e-bidding  04/09/2562   05/09/2562 ดูรายละเอียด
264  จ้างเหมาบริการยานพาหนะ41,200,000.00   e-bidding  16/09/2562   17/09/2562 ดูรายละเอียด
265  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง(ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวลัยตุมปัง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 600,000.00   e-bidding  29/08/2562   30/08/2562 ดูรายละเอียด
266  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีe-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/09/2562   10/09/2562 ดูรายละเอียด
267  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีe-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/09/2562   10/09/2562 ดูรายละเอียด
268  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   e-bidding  27/08/2562   28/08/2562 ดูรายละเอียด
269  ประกวดราคาซื้อตู้วางรองเท้า จำนวน 1,280 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,216,000.00   e-bidding  26/08/2562   27/08/2562 ดูรายละเอียด
270  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1,058,000.00   e-bidding  13/08/2562   14/08/2562 ดูรายละเอียด
271  จ้างก่อสร้างอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 10,000,000.00   e-bidding  09/08/2562   13/08/2562 ดูรายละเอียด
272  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกันซึมดาดฟ้า หอพักนักศึกษา จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,500,000.00   e-bidding  30/07/2562   31/07/2562 ดูรายละเอียด
273  จ้างเหมาบริการยานพาหนะ40,585,000.00   e-bidding  01/08/2562   02/08/2562 ดูรายละเอียด
274  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน 600,000.00   e-bidding  04/07/2562   05/07/2562 ดูรายละเอียด
275  จ้างปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร A อาคารศูนย์อาหารกลางคืน900,000.00   e-bidding  21/06/2562   24/06/2562 ดูรายละเอียด
276  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน 1,190,000.00   e-bidding  20/06/2562   21/06/2562 ดูรายละเอียด
277  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ 1,222,919.00   e-bidding  19/06/2562   20/06/2562 ดูรายละเอียด
278  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  05/06/2562   06/06/2562 ดูรายละเอียด
279  จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามในประชากรทั่วไป จำนวน1รายการ771,250.00   e-bidding  29/05/2562   30/05/2562 ดูรายละเอียด
280  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
281  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
282  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
283  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20,400,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
284  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  04/04/2562   05/04/2562 ดูรายละเอียด
285  ประกวดราคาซื้อฟูกนอน ขนาด 3.5 ฟุต3,512,000.00   e-bidding  28/03/2562   29/03/2562 ดูรายละเอียด
286  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  03/04/2562   04/04/2562 ดูรายละเอียด
287  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,620,004.00   e-bidding  02/04/2562   03/04/2562 ดูรายละเอียด
288  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  22/03/2562   25/03/2562 ดูรายละเอียด
289  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28,620,004.00   e-bidding  07/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
290  เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุมจำนวน1ชุดและเครื่องวัดคุณภาพน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด1,410,000.00   e-bidding  13/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
291  ปรับปรุงระบบย้ายแนวจำหน่ายไฟฟ้าทางเชื่อมศูนย์การแพทย์ 822,896.30   e-bidding  13/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
292  ปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซนสีฟ้า 1,480,000.00   e-bidding  08/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
293  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง 742,600.00   e-bidding  08/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
294  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ726,000.00   e-bidding  05/03/2562   06/03/2562 ดูรายละเอียด
295  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง724,600.00   e-bidding  04/03/2562   05/03/2562 ดูรายละเอียด
296  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม จำนวน 18 เครื่อง542,000.00   e-bidding  21/02/2562   22/02/2562 ดูรายละเอียด
297  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  15/02/2562   18/02/2562 ดูรายละเอียด
298  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเตมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  11/02/2562   12/02/2562 ดูรายละเอียด
299  จัดซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุดและเครื่องวัดคุณภาพน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน1ชุด1,410,000.00   e-bidding  07/02/2562   08/02/2562 ดูรายละเอียด
300  จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว1,100,000.00   e-bidding  30/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
301  ประกวดราคาจ้างงานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,380,000.00   e-bidding  28/01/2562   29/01/2562 ดูรายละเอียด
302  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 62,000,000.00   e-bidding  18/01/2562   21/01/2562 ดูรายละเอียด
303  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   e-bidding  31/01/2562   01/02/2562 ดูรายละเอียด
304  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 2)50,450,000.00   e-bidding  30/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
305  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
306  ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด784,290.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
307  ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด784,290.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
308  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการปรัปปรุงใหม่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด (16 ระบบ)14,487,500.00   e-bidding  22/01/2562   23/01/2562 ดูรายละเอียด
309  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำในสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00   e-bidding  09/01/2562   10/01/2562 ดูรายละเอียด
310  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา12,075,200.00   e-bidding  14/01/2562   15/01/2562 ดูรายละเอียด
311  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,500,000.00   e-bidding  14/01/2562   15/01/2562 ดูรายละเอียด
312  กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน42 ตัว โดยวิธี e-bidding1,995,000.00   e-bidding  09/01/2562   10/01/2562 ดูรายละเอียด
313  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์710,000.00   e-bidding  08/01/2562   09/01/2562 ดูรายละเอียด
314  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์688,200.00   e-bidding  07/01/2562   08/01/2562 ดูรายละเอียด
315  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงาฯ จำนวน 1 งาน (124 แผ่น)798,000.00   e-bidding  26/12/2561   27/12/2561 ดูรายละเอียด
316  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 6 รายการ1,536,290.00   e-bidding  19/12/2561   21/12/2561 ดูรายละเอียด
317  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)674,000.00   e-bidding  17/12/2561   18/12/2561 ดูรายละเอียด
318  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 5 รายการ2,313,000.00   e-bidding  19/12/2561   20/12/2561 ดูรายละเอียด
319  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  13/12/2561   17/12/2561 ดูรายละเอียด
320  ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์848,000.00   e-bidding  11/12/2561   12/12/2561 ดูรายละเอียด
321  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,200,000.00   e-bidding  29/11/2561   30/11/2561 ดูรายละเอียด
322  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์54,661,300.00   e-bidding  18/12/2562   21/12/2561 ดูรายละเอียด
323  ซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการจำนวน1 ชุดวิธี e-bidding2,313,000.00   e-bidding  28/11/2561   29/11/2561 ดูรายละเอียด
324  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 1,900,000.00   e-bidding  27/11/2561   28/11/2561 ดูรายละเอียด
325  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ)10,200,000.00   e-bidding  30/11/2561   03/12/2561 ดูรายละเอียด
326  ประกวดราคาซื้อศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   e-bidding  12/11/2561   29/11/2561 ดูรายละเอียด
327  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวทด์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงา จำนวน 1 งาน (124แผ่น)798,000.00   e-bidding  16/11/2561   19/11/2561 ดูรายละเอียด
328  เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน1 ชุด1,300,000.00   e-bidding  31/10/2561   15/11/2561 ดูรายละเอียด
329  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 25,000,000.00   e-bidding  21/11/2561   22/11/2561 ดูรายละเอียด
330  ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด2,410,000.00   e-bidding  07/11/2561   08/11/2561 ดูรายละเอียด
331  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,982,302.28   e-bidding  13/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
332  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)674,000.00   e-bidding  01/11/2562   02/11/2561 ดูรายละเอียด
333  ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา14,000,000.00   e-bidding  14/11/2561   15/11/2561 ดูรายละเอียด
334  การซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์700,000.00   e-market  29/10/2561   30/10/2561 ดูรายละเอียด
335  การซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์7,000,000.00   e-market     ดูรายละเอียด
336  เครื่องปั่นตะกอน จำนวน 1 ชุด3,585,000.00   e-bidding  01/11/2561   02/11/2561 ดูรายละเอียด
337  ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการ พร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์1,086,000.00   e-bidding  02/11/2561   06/11/2561 ดูรายละเอียด
338  ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ535,400.00   e-bidding  26/10/2561   29/10/2561 ดูรายละเอียด
339  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  31/10/2561   02/11/2561 ดูรายละเอียด
340  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด7,412,400.00   e-bidding  02/11/2561   05/11/2561 ดูรายละเอียด
341  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 350,000,000.00   e-bidding  13/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
342  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3,820,000.00   e-bidding  16/10/2561   17/10/2561 ดูรายละเอียด
343  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์41,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   24/10/2561 ดูรายละเอียด
344  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและชัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)44,940,000.00   e-bidding  11/10/2561   12/10/2561 ดูรายละเอียด
345  ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,200,000.00   e-bidding  01/10/2561   02/10/2561 ดูรายละเอียด
346  เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน1 ชุด1,300,000.00   e-bidding  01/10/2561   02/10/2561 ดูรายละเอียด
347  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Woriking Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์2,000,000.00   e-bidding  26/09/2561   27/09/2561 ดูรายละเอียด
348  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด (จำนวน 3 รายการ)2,260,000.00   e-bidding  21/09/2561   24/09/2561 ดูรายละเอียด
349  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ950,000.00   e-bidding  25/09/2561   26/09/2561 ดูรายละเอียด
350  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด1,900,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
351  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
352  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
353  ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1ตู้642,000.00   e-bidding  17/09/2561   18/09/2561 ดูรายละเอียด
354  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ628,000.00   e-bidding  11/09/2561   12/09/2561 ดูรายละเอียด
355  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังบรรยาย 360 ตัว700,000.00   e-bidding  06/09/2561   07/09/2561 ดูรายละเอียด
356  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น798,813.00   e-bidding  05/09/2561   06/09/2561 ดูรายละเอียด
357  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ998,800.00   e-bidding  10/09/2561   11/09/2561 ดูรายละเอียด
358  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง1,100,000.00   e-bidding  03/09/2561   04/09/2561 ดูรายละเอียด
359  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกร์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน1 ระบบ780,000.00   e-bidding  29/08/2561   30/08/2561 ดูรายละเอียด
360  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ780,000.00   e-bidding  29/08/2561   30/08/2561 ดูรายละเอียด
361  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด995,300.00   e-bidding  03/09/2561   06/09/2561 ดูรายละเอียด
362  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   e-bidding  31/08/2561   03/09/2561 ดูรายละเอียด
363  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 552,750.00   e-bidding  30/08/2561   31/08/2561 ดูรายละเอียด
364  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง690,000.00   e-bidding  23/08/2561   24/08/2561 ดูรายละเอียด
365  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวิศกรรมำฟฟ้า จำนวน 1 ชุด575,000.00   e-bidding  22/08/2561   23/08/2561 ดูรายละเอียด
366  ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ530,000.00   e-bidding  22/08/2561   23/08/2561 ดูรายละเอียด
367  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนรซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   e-bidding  30/08/2561   31/08/2561 ดูรายละเอียด
368  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด2,260,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
369  ซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด จำนวน 1 รายการ 998,400.00   e-bidding  15/08/2561   16/08/2561 ดูรายละเอียด
370  ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
371  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ2,000,000.00   e-bidding  20/08/2561   21/08/2561 ดูรายละเอียด
372  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,520,000.00   e-bidding  23/08/2561   24/08/2561 ดูรายละเอียด
373  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  15/08/2561   16/08/2561 ดูรายละเอียด
374  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน1ชุด1,323,000.00   e-bidding  17/08/2561   20/08/2561 ดูรายละเอียด
375  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง690,000.00   e-bidding  03/08/2561   06/08/2561 ดูรายละเอียด
376  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 1)48,750,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
377  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด1,065,000.00   e-bidding  19/07/2561   23/07/2561 ดูรายละเอียด
378  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   e-bidding  20/07/2561   23/07/2561 ดูรายละเอียด
379  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด990,000.00   e-bidding  11/07/2561   13/07/2561 ดูรายละเอียด
380  ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ1,000,000.00   e-bidding  02/07/2561   03/07/2561 ดูรายละเอียด
381  ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมฯและการออกแบบโซน ฺB ชั้น 3674,000.00   e-bidding  06/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
382  ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่99,240,000.00   e-bidding  16/07/2561   17/07/2561 ดูรายละเอียด
383  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   e-bidding  03/07/2562   04/07/2561 ดูรายละเอียด
384  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งหัองพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์2,840,000.00   e-bidding  25/06/2561   26/06/2561 ดูรายละเอียด
385  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด990,000.00   e-bidding  15/06/2561   20/06/2561 ดูรายละเอียด
386  ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ530,000.00   e-bidding  20/06/2561   21/06/2561 ดูรายละเอียด
387  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 2,052,650.00   e-bidding  13/06/2561   14/06/2561 ดูรายละเอียด
388  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center)687,000.00   e-bidding  13/06/2561   15/06/2561 ดูรายละเอียด
389  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโซน B สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด674,000.00   e-bidding  06/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
390  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ1,073,000.00   e-bidding  17/05/2561   18/05/2561 ดูรายละเอียด
391  จัดซื้อวัสดุเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   คัดเลือก  11/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
392  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,489,940.00   e-bidding  09/05/2561   10/05/2561 ดูรายละเอียด
393  ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืน 11,700,000.00   e-bidding  15/05/2561   16/05/2561 ดูรายละเอียด
394  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 27 ห้อง2,910,000.00   e-bidding  27/04/2561   30/04/2561 ดูรายละเอียด
395  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,881,200.00   e-bidding  26/04/2561   27/04/2561 ดูรายละเอียด
396  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,077,400.00   e-bidding  27/04/2561   30/04/2561 ดูรายละเอียด
397  ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ675,887.28   e-bidding  24/04/2561   25/04/2561 ดูรายละเอียด
398  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)180,379,300.00   e-bidding  14/05/2561   15/05/2561 ดูรายละเอียด
399  จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง461,520.00   เฉพาะเจาะจง     ดูรายละเอียด
400  ก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า538,000.00   e-bidding  10/04/2561   11/04/2561 ดูรายละเอียด
401  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,138,000.00   e-market  17/04/2561   18/04/2561 ดูรายละเอียด
402  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   e-bidding  20/03/2561   21/03/2561 ดูรายละเอียด
403  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย700,000.00   e-bidding  03/04/2561   04/04/2561 ดูรายละเอียด
404  ประกวดราคาซื้อโตีะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ)802,500.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
405  ประกวดราคาซื้อโตีะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ)802,500.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
406  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
407  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
408  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
409  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวิทยาลัยนานาชาติ675,887.28   e-bidding  26/03/2561   27/03/2561 ดูรายละเอียด
410  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ จำนวน 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด)10,460,000.00   e-bidding  05/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
411  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ จำนวน 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด)10,460,000.00   e-market  05/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
412  จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี2561107,000.00   เฉพาะเจาะจง  13/03/2561   13/03/2561 ดูรายละเอียด
413  จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี2561107,000.00   เฉพาะเจาะจง  13/03/2561   13/03/2561 ดูรายละเอียด
414  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,498,470.00   e-bidding  19/03/2561   20/03/2561 ดูรายละเอียด
415  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)793,317.36   e-bidding  20/03/2561   21/03/2561 ดูรายละเอียด
416  ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส (Freezer - 80 C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  16/03/2561   19/03/2561 ดูรายละเอียด
417  ประกวดราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ662.00   e-bidding  21/03/2561   22/03/2561 ดูรายละเอียด
418  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,192,000.00   e-bidding  20/03/2561   21/02/2561 ดูรายละเอียด
419  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟสและเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ )825,000.00   e-bidding  05/03/2561   06/03/2561 ดูรายละเอียด
420  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)1,250,500.00   e-market  02/03/2561   05/03/2561 ดูรายละเอียด
421  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  28/02/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
422  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดใช้กระบอกฉีดยาและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ)700,000.00   e-bidding  19/02/2561   20/02/2561 ดูรายละเอียด
423  ประกวดราคาจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 13,425 แพ็ค ขนาดบรรจุแพ็คละ 12 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2537,000.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
424  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ (ปรกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบ เก้าอี้เขียนแบบ และพัดลมติดผนัง)2,512.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
425  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 ระบบ (ประกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบ เก้าอี้เขียนแบบ พัดลมติดผนัง)2,512.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
426  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,128,000.00   e-bidding  20/02/2561   21/02/2561 ดูรายละเอียด
427  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด 560,000.00   e-bidding  07/02/2561   08/02/2561 ดูรายละเอียด
428  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดใช้กระบอกฉีดยาและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ)700,000.00   e-bidding  29/01/2561   30/01/2561 ดูรายละเอียด
429  จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2,052,650.00   e-bidding  25/01/2561   26/01/2561 ดูรายละเอียด
430  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   e-bidding  25/01/2561   26/01/2561 ดูรายละเอียด
431  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,728,000.00   e-bidding  23/01/2561   24/01/2561 ดูรายละเอียด
432  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) 5,128,000.00   e-bidding  29/01/2561   30/01/2561 ดูรายละเอียด
433  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ปฎิบัติการ จำนวน 230 ตัว644,000.00   e-bidding  22/01/2561   23/01/2561 ดูรายละเอียด
434  ตู้ติดตั้งระบบศูนย์บริการประชาชนฯ208,000.00   เฉพาะเจาะจง     09/01/2561 ดูรายละเอียด
435  ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี852,000.00   e-bidding  22/01/2561   23/01/2561 ดูรายละเอียด
436  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  19/01/2561   22/01/2561 ดูรายละเอียด
437  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ2,150,000.00   e-bidding  26/01/2561   29/01/2561 ดูรายละเอียด
438  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 2,150,000.00   e-bidding  26/01/2561   29/01/2561 ดูรายละเอียด
439  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ2,375,000.00   e-bidding  16/01/2561   17/01/2561 ดูรายละเอียด
440  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง จำนวน 7 รายการ1,342,552.50   e-bidding  15/01/2561   16/01/2561 ดูรายละเอียด
441  จัดจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถ บริเวณอาคารเรียนรวม2,770,000.00   e-bidding  04/01/2561   05/01/2561 ดูรายละเอียด
442  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (Desktop PC 104 เครื่อง, Notebook 5 เครื่อง2,650,000.00   e-bidding  12/01/2561   15/01/2561 ดูรายละเอียด
443  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง ครั้งที่ 2 1,436,000.00   e-bidding  29/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
444  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,436,000.00   e-bidding  29/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
445  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม2,400,000.00   e-bidding  27/12/2560   28/12/2560 ดูรายละเอียด
446  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (ฺBiological Safety Cabinet Class II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,400,000.00   e-bidding  28/12/2560   29/12/2560 ดูรายละเอียด
447  ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)624,000.00   e-bidding  21/12/2560   22/12/2560 ดูรายละเอียด
448  ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน3,100,000.00   e-bidding  18/12/2560   19/12/2560 ดูรายละเอียด
449  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,040,000.00   e-bidding  21/12/2560   22/12/2560 ดูรายละเอียด
450  ประกวดราคาซื้อกรงโมดูล่าแบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์810,000.00   e-bidding  20/12/2560   21/12/2560 ดูรายละเอียด
451  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง1,436,000.00   e-bidding  15/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
452  ประกวดราคาซื้อระบบลิฟต์1,800,000.00   e-bidding  13/12/2560   14/12/2560 ดูรายละเอียด
453  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,642,900.00   e-bidding  20/11/2561   21/12/2560 ดูรายละเอียด
454  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน สถาบันภาษา ชั้น 1และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 53,598,000.00   e-bidding  12/12/2560   13/12/2560 ดูรายละเอียด
455  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,532,767.80   e-bidding  07/12/2560   08/12/2560 ดูรายละเอียด
456  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสอัฒจรรย์สนามกีฬากลางและสระว่ายน้ำ571,808.00   e-bidding  06/12/2560   07/12/2560 ดูรายละเอียด
457  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,866,000.00   e-bidding  15/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
458  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ990,000.00   e-bidding  06/12/2560   07/12/2560 ดูรายละเอียด
459  ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,400,000.00   e-bidding  08/12/2560   12/12/2560 ดูรายละเอียด
460  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 900,000.00   e-bidding  04/12/2560   06/12/2560 ดูรายละเอียด
461  ประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำกัด (e-bidding)900,000.00   e-bidding  07/12/2560   08/12/2560 ดูรายละเอียด
462  ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอดแอลอีดี852,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
463  ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด1,890,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
464  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง จำนวน1 ชุด860,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
465  0.00   e-market     ดูรายละเอียด
466  ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง662,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
467  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบำบัดลู่วิ่งใต้น้ำ จำนวน 1 ชุด870,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
468  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า จำนวน 1 ชุด1,840,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
469  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิืจืตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,600,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
470  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,890,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
471  ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง750,000.00   e-bidding  21/11/2560   22/11/2560 ดูรายละเอียด
472  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 4 ชุด 920,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
473  กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด810,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
474  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Willness Center) 774,850.00   e-bidding  15/11/2560   16/11/2560 ดูรายละเอียด
475  จัดซื้อกรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์เล็ก จำนวน 4 ชุด752,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
476  ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา672,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
477  ประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์38,444,724.00   e-bidding  24/11/2560   27/11/2560 ดูรายละเอียด
478  ประกวดราคาซื้อโต๊ะผ่าวินิจฉัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์900,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
479  ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)568,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
480  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบโต๊ะการไหล (Flow Table) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
481  เครื่องพิมพ์ UV 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม (ครั้งที่ 2)730,000.00   e-bidding  14/11/2560   15/11/2560 ดูรายละเอียด
482  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ จำนวน 1 ชุด 1,880,000.00   e-bidding  13/11/2560   14/11/2560 ดูรายละเอียด
483  ประกาศประวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,880,000.00   e-bidding  10/11/2560   13/11/2560 ดูรายละเอียด
484  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,800,000.00   e-bidding  10/11/2560   13/11/2560 ดูรายละเอียด
485  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สารสนเทศศาสตร์ฯ 1,200,000.00   e-bidding  06/11/2560   07/11/2560 ดูรายละเอียด
486  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตสื่อการศึกษา จำนวน 1 ระบบ773,000.00   e-bidding  06/11/2560   07/11/2560 ดูรายละเอียด
487  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน1,700,000.00   e-bidding  14/11/2560   15/11/2560 ดูรายละเอียด
488  ประกวดราคาซื้อระบบตัดต่อภาพยนต์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
489  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
490  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
491  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
492  ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส571,808.00   e-bidding  30/10/2560   31/10/2560 ดูรายละเอียด
493  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง3,300,000.00   e-bidding  08/11/2560   09/11/2560 ดูรายละเอียด
494  ประกาศซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน3,100,000.00   e-bidding  13/11/2560   14/11/2560 ดูรายละเอียด
495  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   e-bidding  25/10/2560   27/10/2560 ดูรายละเอียด
496  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ(ดีเซลล์) 1 ตัน555,000.00   e-bidding  20/10/2560   24/10/2560 ดูรายละเอียด
497  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
498  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์ชุดยก จำนวน 1 เครื่อง 600,000.00   e-bidding  24/10/2560   30/10/2560 ดูรายละเอียด
499  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนน้ำตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,532,767.80   e-bidding  18/10/2560   19/10/2560 ดูรายละเอียด
500  ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ UV 3 มิิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม730,000.00   e-bidding  10/10/2561   11/10/2560 ดูรายละเอียด
501  ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา590,850.00   ขายทอดตลาด  16/10/2560   16/10/2560 ดูรายละเอียด
502  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,906,000.00   e-bidding  09/10/2560   10/10/2560 ดูรายละเอียด
503  ประกวดราคาจ้างเทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)938,426.00   e-bidding  05/10/2560   06/10/2560 ดูรายละเอียด
504  ตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก4,150,000.00   e-bidding  02/10/2560   03/10/2560 ดูรายละเอียด
505  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัตการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  11/09/2560   12/09/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ