ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)
ลำดับที่ ชื่อโครงการวงเงินงบประมาณวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันยื่นเอกสาร วันคัดเลือก แสดงรายละเอียด
1  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง อาคารบริหาร (ส่วนขยาย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,000,000.00   e-bidding  17/10/2566   19/10/2566 ดูรายละเอียด
2  ประกวดราคาจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 2 ตู้ วิธีe-bidding760,000.00   e-bidding  05/10/2566   09/10/2566 ดูรายละเอียด
3  ประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์นับจำนวนเซลล์ จำนวน2 เครื่อง วิธีe-bidding700,000.00   e-bidding  05/10/2566   09/10/2566 ดูรายละเอียด
4  ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์บนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00   e-bidding  09/10/2566   17/10/2566 ดูรายละเอียด
5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณร้านค้าชุมชน โรงอาหารช่อประดู่ (e-bidding)2,319,000.00   e-bidding  29/09/2566   02/10/2566 ดูรายละเอียด
6  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างถมดินด้านทิศตะวันออกของสนามกีฬาตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,500,000.00   e-bidding  02/10/2566   03/10/2566 ดูรายละเอียด
7  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกสันหลังผ่านกล้อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด (e-bidding)14,500,000.00   e-bidding  06/10/2566   12/10/2566 ดูรายละเอียด
8  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  19/09/2566   20/09/2566 ดูรายละเอียด
9  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)832,032.00   e-bidding  20/09/2566   21/09/2566 ดูรายละเอียด
10  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19,200,000.00   e-bidding  28/09/2566   02/10/2566 ดูรายละเอียด
11  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมอาคารบริหาร จำนวน ๘ รายการ 3,270,776.00   e-bidding  20/09/2566   22/09/2566 ดูรายละเอียด
12  ประกวดราคาจัดซื้อคอนกรีตเพื่อก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายตุมปัง-ปลักจอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 500ลบ.ม. วิธี e-bidding1,050,000.00   e-bidding  19/09/2566   21/09/2566 ดูรายละเอียด
13  ประกวดราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์นับจำนวนเซลล์ จำนวน2 เครื่อง วิธีe-bidding700,000.00   e-bidding  15/09/2566   19/09/2566 ดูรายละเอียด
14  ประกวดราคาจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 2 ตู้ วิธีe-bidding760,000.00   e-bidding  15/09/2566   19/09/2566 ดูรายละเอียด
15  ประกวดราคาซื้อค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ IBM SPSS และซอฟต์แวร์ GraphPad จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,094,000.00   e-bidding  18/09/2566   19/09/2566 ดูรายละเอียด
16  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาลานจอดรถศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)123,500,000.00   e-bidding  29/09/2566   04/10/2566 ดูรายละเอียด
17  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00   e-bidding  06/09/2566   11/09/2566 ดูรายละเอียด
18  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศโรงงานผลิตยา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,530,000.00   e-bidding  07/09/2566   12/09/2566 ดูรายละเอียด
19  ประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2750,000.00   e-bidding  05/09/2566   06/09/2566 ดูรายละเอียด
20  ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  04/09/2566   05/09/2566 ดูรายละเอียด
21  ประกวดราคาเช่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา อาคารหอพักลักษณานิเวศ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,700,000.00   e-bidding  30/08/2566   04/09/2566 ดูรายละเอียด
22  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด 7,000,000.00   e-bidding  25/08/2566   29/08/2566 ดูรายละเอียด
23  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างหัวกรอ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding560,000.00   e-bidding  18/08/2566   22/08/2566 ดูรายละเอียด
24  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี จำนวน 1 ระบบ6,753,800.00   e-bidding  25/08/2566   29/08/2566 ดูรายละเอียด
25  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)860,000.00   e-bidding  04/08/2566   07/08/2566 ดูรายละเอียด
26  ประกวดราคาจ้างโครงการพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ งานนิทรรศการหุ่นจำลองชาติพันธุ์มานิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)869,000.00   e-bidding  09/08/2566   10/08/2566 ดูรายละเอียด
27  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00   e-bidding  09/08/2566   10/08/2566 ดูรายละเอียด
28  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากสะพานวัดคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,150,000.00   e-bidding  12/07/2566   13/07/2566 ดูรายละเอียด
29  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,400,000.00   e-bidding  11/07/2566   12/07/2566 ดูรายละเอียด
30  จ้างซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรวลัยนิวาส จำนวน 4 หลัง 1,060,000.00   e-bidding  07/07/2566   10/07/2566 ดูรายละเอียด
31  ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง3,500,000.00   e-bidding  06/07/2566   07/07/2566 ดูรายละเอียด
32  ประกวดราคาซื้อ แท็บแล็ต จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00   e-bidding  30/06/2566   07/07/2566 ดูรายละเอียด
33  จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  27/06/2566   28/06/2566 ดูรายละเอียด
34  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องตรวจคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,810,000.00   e-bidding  23/06/2566   26/06/2566 ดูรายละเอียด
35  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Co-Working Space อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,910,000.00   e-bidding  19/06/2566   20/06/2566 ดูรายละเอียด
36  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา8,050,000.00   e-bidding  27/06/2566   27/06/2566 ดูรายละเอียด
37  ประกวดราคาเช่าเหมาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ พัดลม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และบูธมาตรฐานสำหรับจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  12/06/2566   13/06/2566 ดูรายละเอียด
38  จ้างก่อสร้างห้องตรวจสุขภาพ (Check Up) 1,880,000.00   e-bidding  08/06/2566   09/06/2566 ดูรายละเอียด
39  ประกววดราคาเช่าโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์116,303,600.00   e-bidding  29/06/2566   04/07/2566 ดูรายละเอียด
40  ประกวดราคาเช่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา อาคารหอพักลักษณานิเวศ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00   e-bidding  29/05/2566   31/05/2566 ดูรายละเอียด
41  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)596,200.00   e-bidding  10/05/2566   11/05/2566 ดูรายละเอียด
42  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)700,000.00   e-bidding  11/05/2566   12/05/2566 ดูรายละเอียด
43  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  27/04/2566   28/04/2566 ดูรายละเอียด
44  จ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)25,500,000.00   e-bidding  28/04/2566   01/05/2566 ดูรายละเอียด
45  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ระยะที่ 23,276,000.00   e-bidding  24/04/2566   25/04/2566 ดูรายละเอียด
46  จ้างก่อสร้างห้องตรวจสุขภาพ (Check Up) 1,880,000.00   e-bidding  12/04/2566   18/04/2566 ดูรายละเอียด
47  จ้างก่อสร้างห้องตรวจสุขภาพ (Check Up) 1,880,000.00   e-bidding  12/04/2566   18/04/2566 ดูรายละเอียด
48  ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าแบบเหล็ก จำนวน 400 ตู้ และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน 400 ตัว หอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,360,000.00   e-bidding  07/04/2566   11/04/2566 ดูรายละเอียด
49  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)700,000.00   e-bidding  04/04/2566   05/04/2566 ดูรายละเอียด
50  ประกวดราคาจัดซื้อตู้เสื้อผ้าแบบเหล็กและโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน1 โครงการ วิธี e-bidding2,008,000.00   e-bidding  07/04/2566   11/04/2566 ดูรายละเอียด
51  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  04/04/2566   05/04/2566 ดูรายละเอียด
52  จ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน)25,500,000.00   e-bidding  20/04/2566   21/04/2566 ดูรายละเอียด
53  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,400,000.00   e-bidding  31/03/2566   03/04/2566 ดูรายละเอียด
54  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อมอาคารสระว่ายน้ำและปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์16,100,000.00   e-bidding  12/04/2566   19/04/2566 ดูรายละเอียด
55  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานก่อสร้างอาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  12/04/2566   19/04/2566 ดูรายละเอียด
56  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)700,000.00   e-bidding  05/04/2566   07/04/2566 ดูรายละเอียด
57  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดกระโหลกชนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  28/03/2566   29/03/2566 ดูรายละเอียด
58  ประกวดราคาซื้อระบบสนันสนุนการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding900,000.00   e-bidding  29/03/2566   31/03/2566 ดูรายละเอียด
59  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (งานก่อสร้างถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000.00   e-bidding  30/03/2566   31/03/2566 ดูรายละเอียด
60  ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานถมดินงานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) 590,000.00   e-bidding  24/03/2566   27/03/2566 ดูรายละเอียด
61  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 12,270,000.00   e-bidding  28/03/2566   30/03/2566 ดูรายละเอียด
62  ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,719,600.00   e-bidding  24/03/2566   27/03/2566 ดูรายละเอียด
63  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากบริษัทไซคอน-บ้านปลักจอก มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,700,000.00   e-bidding  24/03/2566   28/03/2566 ดูรายละเอียด
64  ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก จำนวน 271 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,897,000.00   e-bidding  14/03/2566   15/03/2566 ดูรายละเอียด
65  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปรับเทียบการไหลของอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,064,000.00   e-bidding  03/03/2566   08/03/2566 ดูรายละเอียด
66  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ำชลประทาน-สถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,600,000.00   e-bidding  03/03/2566   07/03/2566 ดูรายละเอียด
67  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบริการทำความสะอาดและบริการที่วไป จำนวน 22 รายการ2,623,840.00   e-bidding  01/03/2566   03/02/2566 ดูรายละเอียด
68  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์19,000,000.00   e-bidding  07/03/2566   09/03/2566 ดูรายละเอียด
69  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่แปลงสวนไผ่-สะพานคลองเกียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,750,000.00   e-bidding  24/02/2566   27/02/2566 ดูรายละเอียด
70  ประกวดราราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 งาน 7,469,782.63   e-bidding  27/02/2566   02/03/2566 ดูรายละเอียด
71  ประกวดราคาจัดซื้อระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนแทนต์และสื่อ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding900,000.00   e-bidding  20/02/2566   22/02/2566 ดูรายละเอียด
72  ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออก จำนวน 271 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,897,000.00   e-bidding  17/02/2566   24/02/2566 ดูรายละเอียด
73  ประกวดราคาซื้อเครื่องยูวีซีสำหรับฆ่าเชื้อโรค แบบติดผนัง จำนวน 103 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,213,600.00   e-bidding  17/02/2566   23/02/2566 ดูรายละเอียด
74  ประกวดราคาซื้อเครื่องยูวีซีสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,081,500.00   e-bidding  17/02/2566   20/02/2566 ดูรายละเอียด
75  ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อาหารทางสายยาง จำนวน 12 เครื่อง513,600.00   e-bidding  17/02/2566   21/02/2566 ดูรายละเอียด
76  จ้างปรับปรุงห้อง Study Room ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 5,670,000.00   e-bidding  14/02/2566   15/02/2566 ดูรายละเอียด
77  ประกวดราคาซื้อพัสดุทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550,000.00   e-bidding  16/02/2566   20/02/2566 ดูรายละเอียด
78  ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง 900,000.00   e-bidding  27/02/2566   10/02/2566 ดูรายละเอียด
79  ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบบริหารจัดการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับระยะเวลา 5 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,469,782.63   e-bidding  10/02/2566   16/02/2566 ดูรายละเอียด
80  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26,149,300.00   e-bidding  14/02/2566   17/02/2566 ดูรายละเอียด
81  ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 รายการ 5,719,600.00   e-bidding  10/02/2566   17/02/2566 ดูรายละเอียด
82  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,400,000.00   e-bidding  13/02/2566   15/02/2566 ดูรายละเอียด
83  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,019,100.00   e-bidding  07/02/2567   08/02/2566 ดูรายละเอียด
84  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกต่างๆ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,133,200.00   e-bidding  31/01/2566   02/02/2566 ดูรายละเอียด
85  โครงการประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% จำนวน 54,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  27/01/2566   31/01/2566 ดูรายละเอียด
86  ประกวดราคาซื้อ ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,417,600.00   e-bidding  25/01/2566   27/01/2566 ดูรายละเอียด
87  ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขโต ชนิดแห้ง (เม็ด) จำนวน 1,760 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,010,240.00   e-bidding  24/01/2566   25/01/2566 ดูรายละเอียด
88  ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขโต ชนิดแห้ง (เม็ด) จำนวน 1,760 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,010,240.00   e-bidding  24/01/2566   25/01/2566 ดูรายละเอียด
89  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปรับเทียบการไหลของอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,064,000.00   e-bidding  24/01/2566   25/01/2566 ดูรายละเอียด
90  ประกวดราคาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  19/01/2566   20/01/2566 ดูรายละเอียด
91  ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  09/01/2566   10/01/2566 ดูรายละเอียด
92  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการปรับปรงุหอพักนักศึกษา WU RESIDENCE อาคาร A และอาคาร B จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,660,000.00   e-bidding  18/01/2566   19/01/2566 ดูรายละเอียด
93  จ้างก่อสร้างอาคาร WU RESIDENCE C 127,000,000.00   e-bidding  06/02/2566   07/02/2566 ดูรายละเอียด
94  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิจัยระดับก้าวหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์40,000,000.00   e-bidding  19/01/2566   23/01/2566 ดูรายละเอียด
95  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการถ่ายภาพและบันทึกระดับจุลกายวิภาค จำนวน 3 รายการ27,000,000.00   e-bidding  19/01/2566   25/01/2566 ดูรายละเอียด
96  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจพร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกแบบรวมเครื่อง จำนวน 42 รายการ 7,253,275.00   e-bidding  16/01/2566   18/01/2566 ดูรายละเอียด
97  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 1 ชุด1,310,000.00   e-bidding  09/01/2566   10/01/2566 ดูรายละเอียด
98  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือออกกำลังกาย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,797,400.00   e-bidding  13/01/2566   17/01/2566 ดูรายละเอียด
99  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Machine weight) จำนวน 1 ชุด2,560,000.00   e-bidding  05/01/2566   10/01/2566 ดูรายละเอียด
100  ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 3,000 kn พร้อมชุดสอบเทียบแรงกด จำนวน 5 รายการ 2,089,700.00   e-bidding  03/01/2566   05/01/2566 ดูรายละเอียด
101  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  03/01/2566   05/01/2566 ดูรายละเอียด
102  ประกวดราคาซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 62 เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 930,000.00   e-bidding  29/12/2565   04/01/2566 ดูรายละเอียด
103  ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg film coated tablet จำนวน 200,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)500,000.00   e-bidding  03/01/2566   05/01/2566 ดูรายละเอียด
104  ประกวดราคาซื้อวัสดุคงคลัง งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 63 รายการ839,075.00   e-bidding  27/12/2565   28/12/2565 ดูรายละเอียด
105  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน5รายการวิธีe-bidding13,850,600.00   e-bidding  12/01/2566   17/01/2566 ดูรายละเอียด
106  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกห้องผ่าตัดจำนวน2รายการด้วยวิธี e-bidding9,002,000.00   e-bidding  09/01/2566   11/01/2566 ดูรายละเอียด
107  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะขับของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติจำนวน14 เครื่องด้วยวิธีe-bidding5,880,000.00   e-bidding  09/01/2566   11/01/2566 ดูรายละเอียด
108  ประกวดราคาซื้อยา Dextran 70 0.1% + Hypromellose 0.3% ophthalmic solution 0.8 ml unit dose จำนวน 11,700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,392,300.00   e-bidding  03/01/2566   05/01/2566 ดูรายละเอียด
109  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,124,300.00   e-bidding  27/12/2565   28/12/2565 ดูรายละเอียด
110  ประกวดราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์พื้นฐานในการเตรียมตัวอย่าง จำนวน4 รายการ วิธี e-bidding2,513,600.00   e-bidding  27/12/2565   29/12/2565 ดูรายละเอียด
111  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานในการเตรียมตัวอย่างจำนวน4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding2,513,600.00   e-bidding  27/12/2565   29/12/2565 ดูรายละเอียด
112  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกต่างๆ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,133,200.00   e-bidding  03/01/2566   05/01/2566 ดูรายละเอียด
113  ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพิ่มค่า pH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 50% จำนวน 34,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)540,600.00   e-bidding  23/12/2565   26/12/2565 ดูรายละเอียด
114  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดทางด้านชีวภาพ จำนวน 3 รายการ1,789,700.00   e-bidding  22/12/2565   26/12/2565 ดูรายละเอียด
115  ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ 510,000.00   e-bidding  23/12/2565   27/12/2565 ดูรายละเอียด
116  ประกวดราคาจัดซื้อชุดสกัดสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding1,694,800.00   e-bidding  19/12/2565   21/12/2565 ดูรายละเอียด
117  ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขโต ชนิดแห้ง (เม็ด) จำนวน 1,760 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,010,240.00   e-bidding  06/01/2566   10/01/2566 ดูรายละเอียด
118  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิศวกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  21/12/2565   22/12/2565 ดูรายละเอียด
119  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทางชีวกลศาสตร์และสมรรถนะทางกีฬา จำนวน 1 ชุด998,000.00   e-bidding  21/12/2565   23/12/2565 ดูรายละเอียด
120  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือถ่างแผลสำหรับดึงเปิดช่องท้องการผ่าตัดใหญ่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  22/12/2565   23/12/2565 ดูรายละเอียด
121  ประกวดราคาซื้อชุดวิสัญญีทางสัตวแพทย์และเครื่องมือตรวจสุขภาพสัตว์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,529,000.00   e-bidding  26/12/2565   28/12/2565 ดูรายละเอียด
122  ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำเชื้อแช่แข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  04/01/2566   06/01/2566 ดูรายละเอียด
123  งานจ้างปรับปรุงหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร12,000,000.00   e-bidding  28/12/2565   29/12/2565 ดูรายละเอียด
124  ประกวดราคาซื้อเครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ (Fractional CO๒ Laser) จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ 2.1,800,000.00   e-bidding  15/12/2565   16/12/2565 ดูรายละเอียด
125  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  19/12/2565   20/12/2565 ดูรายละเอียด
126  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,000,000.00   e-bidding  26/12/2565   28/12/2565 ดูรายละเอียด
127  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,224,000.00   e-bidding  26/12/2565   27/12/2565 ดูรายละเอียด
128  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นด้วยการปั่นเหวี่ยงในสภาวะสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  09/12/2565   15/12/2565 ดูรายละเอียด
129  ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นสมองและร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,000,000.00   e-bidding  13/12/2565   14/12/2565 ดูรายละเอียด
130  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์60,000,000.00   e-bidding  04/01/2566   06/01/2566 ดูรายละเอียด
131  ประกวดราคาชุดตู้เย็นและตู้แช่แข็งจำนวน2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,274,500.00   e-bidding  13/12/2565   15/12/2565 ดูรายละเอียด
132  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,304,000.00   e-bidding  09/12/2565   15/12/2565 ดูรายละเอียด
133  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต่อมนัำเหลืองส่วนคอพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน1ชุด ด้วยวิธี e-bidding1,194,100.00   e-bidding  16/12/2565   20/12/2565 ดูรายละเอียด
134  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดลมสำหรับผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)748,200.00   e-bidding  16/12/2565   20/12/2565 ดูรายละเอียด
135  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดกล่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)903,500.00   e-bidding  16/12/2565   20/12/2565 ดูรายละเอียด
136  ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 16 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,422,400.00   e-bidding  15/12/2565   19/12/2565 ดูรายละเอียด
137  ประกวดราคาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  07/12/2565   08/12/2565 ดูรายละเอียด
138  ประกวดราคาจ้างซ่อมและตรวจสอบบำรุงระบบควบคุมสภาพแวดล้อม HVAC จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 550,000.00   e-bidding  14/12/2565   16/12/2565 ดูรายละเอียด
139  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำคันดินปรับระดับเพื่อเป็นคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม จากสะพานบ้านคลองดิน-ทิศใต้ของที่พักบุคลากร-แปลงสวนไผ่2,190,000.00   e-bidding  09/12/2565   13/12/2565 ดูรายละเอียด
140  ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอตาและตรวจวิเคราะห์หลอดเลือดจอประสาทตาด้วยการฉีดสารเรืองแสงระบบเลเซอร์สแกน แบบสเว็ป ซอร์ซ โอซีที (Swept Source OCT) จำนวน 1 เครื่อง1,000,000.00   e-bidding  13/12/2565   16/12/2565 ดูรายละเอียด
141  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้านดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ จำนวน 3ระบบ ด้วยวิธีe-bidding900,000.00   e-bidding  02/12/2565   08/12/2565 ดูรายละเอียด
142  ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00   e-bidding  13/12/2565   15/12/2565 ดูรายละเอียด
143  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,026,100.00   e-bidding  07/12/2565   09/12/2565 ดูรายละเอียด
144  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวัดมุมและระดับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,524,000.00   e-bidding  22/11/2565   24/11/2565 ดูรายละเอียด
145  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวัดมุมและระดับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,524,000.00   e-bidding  22/11/2565   24/11/2565 ดูรายละเอียด
146  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติทางการปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,143,300.00   e-bidding  09/12/2565   13/12/2565 ดูรายละเอียด
147  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมระบบเสียงและจอภาพสำหรับห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 ชุดวิธี e-bidding1,119,006.00   e-bidding  25/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
148  ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,616,800.00   e-bidding  28/11/2565   02/12/2565 ดูรายละเอียด
149  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปรับเทียบการไหลของอากาศ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,064,000.00   e-bidding  02/12/2565   06/12/2565 ดูรายละเอียด
150  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 4 รายการ6,898,600.00   e-bidding  25/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
151  ง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปรับเทียบการไหลของอากาศ จำ นวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,064,000.00   e-bidding  02/12/2565   03/12/2565 ดูรายละเอียด
152  ประกวดราคาซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 22 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)536,800.00   e-bidding  01/12/2565   06/12/2565 ดูรายละเอียด
153  ประกวดราคาซื้อชุดหุ้นฝึกจำลองการคลอด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,968,000.00   e-bidding  25/11/2565   28/11/2565 ดูรายละเอียด
154  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง1,900,000.00   e-bidding  25/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
155  ประกวดราคาซื้อตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีนแบบ 2 บานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาสก์ฟุต จำนวน 6 ตู้1,800,000.00   e-bidding  25/11/2565   28/11/2565 ดูรายละเอียด
156  ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน คลังวัสดุกลาง ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 70 รายการ691,380.00   e-bidding  22/11/2565   24/11/2565 ดูรายละเอียด
157  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการฆ่าเชื้อเพื่อรักษาทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,200,000.00   e-bidding  01/12/2565   06/12/2565 ดูรายละเอียด
158  ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงจมูกความละเอียดสูงสี่เค ไอซีจี (4K ICG) ตัวเลือก 2 High End รองรับการฉีดสาร ICG พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e6,979,300.00   e-bidding  25/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
159  ประกวดราคาซื้อเครืองกัดและเครื่องกลึงด้านวิศวกรรม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,710,500.00   e-bidding  17/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
160  ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า จำนวน 2 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,719,600.00   e-bidding  30/11/2565   06/12/2565 ดูรายละเอียด
161  ประกวดราคาซื้อเครื่องยูวีซีสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบติดผนัง จำนวน 103 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,213,600.00   e-bidding  17/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
162  ประกวดราคาซื้อเครื่องยูวีซีสำหรับฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,081,500.00   e-bidding  17/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
163  ประกวดราคาซื้อชุดวิสัญญีทางสัตวแพทย์และเครื่องมือตรวจสุขภาพสัตว์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,529,000.00   e-bidding  23/11/2565   25/11/2565 ดูรายละเอียด
164  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนขนาด 70 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และห้องเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์ จำนวน 6 ห้อง อาคาร B6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ระบบ719,200.00   e-bidding  18/11/2565   21/11/2565 ดูรายละเอียด
165  ประกวดราคาซื้อเตาหลุมไฟฟ้า จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,680,000.00   e-bidding  15/11/2565   17/11/2565 ดูรายละเอียด
166  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดอาหารสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ 1,139,000.00   e-bidding  25/11/2565   28/11/2565 ดูรายละเอียด
167  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องวัดมุมและระดับ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,524,000.00   e-bidding  22/11/2565   24/11/2565 ดูรายละเอียด
168  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตเกมสามมิติและการผลิตสื่อ Mixed reality จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,555,300.00   e-bidding  22/11/2565   23/11/2565 ดูรายละเอียด
169  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด1,492,700.00   e-bidding  18/11/2565   22/11/2565 ดูรายละเอียด
170  ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคความผิดปกติของเม็ดสี ริ้วรอย หลุมสิวและลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,000,000.00   e-bidding  22/11/2565   25/11/2565 ดูรายละเอียด
171  ประกวดราคาซื้อชุดการเตรียมตัวอย่างและชุดตรวจวัดสำหรับงานวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)996,200.00   e-bidding  14/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
172  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดสกัดสมุนไพร จำนวน 1ชุด ด้วยวิธี e-bidding1,694,800.00   e-bidding  18/11/2565   23/11/2565 ดูรายละเอียด
173  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้า สนามฟุตบอล ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา700,000.00   e-bidding  15/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
174  จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่จากซอย 8 ถึงสะพานคลองเกียบ5,000,000.00   e-bidding  11/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
175  ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดหลอดเลือดขนาดเล็ก (Micro vascular) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)507,000.00   e-bidding  23/11/2565   24/11/2565 ดูรายละเอียด
176  ประกวดราคาซื้อรถเข็นพร้อมคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 14 คัน6,160,000.00   e-bidding  02/11/2565   30/11/2565 ดูรายละเอียด
177  ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มขนาดเล็ก พร้อมชุดรับภาพแบบแฟลทพาแนลขนาดกำลัง 50 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,000,000.00   e-bidding  21/11/2565   23/11/2565 ดูรายละเอียด
178  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิศวกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  25/11/2565   29/11/2565 ดูรายละเอียด
179  ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำเชื้อแช่แข็ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  14/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
180  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  08/11/2565   10/11/2565 ดูรายละเอียด
181  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองและศึกษาทางด้านของแข็งของเหลวและไอ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10,750,000.00   e-bidding  18/11/2565   23/11/2565 ดูรายละเอียด
182  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 3 รายการ10,820,000.00   e-bidding  18/11/2565   22/11/2565 ดูรายละเอียด
183  ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,040,000.00   e-bidding  17/11/2565   21/11/2565 ดูรายละเอียด
184  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองด้านกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,960,800.00   e-bidding  09/11/2565   11/11/2565 ดูรายละเอียด
185  ประกวดราคาซื้อชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,243,000.00   e-bidding  15/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
186  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารวิชาการ 7 จำนวน 3 ระบบ และระบบภาพและเสียงห้องประชุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ2,265,400.00   e-bidding  15/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
187  ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพขนาด 4,000 Ansilumens WXGA จำนวน 62 เครื่อง 2,418,000.00   e-bidding  17/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
188  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายการพยาบาล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,065,000.00   e-bidding  17/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
189  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์พร้อมจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว จำนวน 2 ชุด 1,200,000.00   e-bidding  08/11/2565   10/11/2565 ดูรายละเอียด
190  ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ 510,000.00   e-bidding  09/11/2565   10/11/2565 ดูรายละเอียด
191  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสตูดิโอนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,075,000.00   e-bidding  15/11/2565   17/11/2565 ดูรายละเอียด
192  ประกวดราคาซื้อ ยา Atorvastatin 40 mg film coated tablet จำนวน 350,000 เม็ด861,000.00   e-bidding  02/11/2565   03/11/2565 ดูรายละเอียด
193  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,980,000.00   e-bidding  09/11/2565   11/11/2565 ดูรายละเอียด
194  ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยบแรงดันไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,450,000.00   e-bidding  16/11/2565   18/11/2565 ดูรายละเอียด
195  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,573,800.00   e-bidding  15/11/2565   17/11/2565 ดูรายละเอียด
196  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 3 รายการ 1,531,200.00   e-bidding  02/11/2565   04/11/2565 ดูรายละเอียด
197  ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 3000 kn พร้อมชุดสอบเทียบแรงกด จำนวน 5 รายการ2,089,700.00   e-bidding  15/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
198  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 2,001,000.00   e-bidding  01/11/2565   02/11/2565 ดูรายละเอียด
199  ประกวดราคาซื้อเครื่องแฟรคชั่นนัล คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์ (Fractional CO๒ Laser) จำนวน ๑ เครื่อง 1,800,000.00   e-bidding  14/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
200  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการถ่ายภาพเอกซเรย์และสแกนภาพในช่องปาก จำนวน 3 รายการ6,050,000.00   e-bidding  07/11/2565   09/11/2565 ดูรายละเอียด
201  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ26,310,000.00   e-bidding  11/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
202  ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสัก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  11/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
203  ประกวดราคาซื้อชุดแขวนเลนส์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,100,000.00   e-bidding  09/11/2565   10/11/2565 ดูรายละเอียด
204  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถนนวงแหวนรอบนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,500,000.00   e-bidding  14/11/2565   16/11/2565 ดูรายละเอียด
205  ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภมิต่ำ -80 องศาเซลเซียสแบบยืนขนาดไม่ต่ำกว่า 330 ลิตร จำนวน 1 ตู้ (e-bidding)700,000.00   e-bidding  03/11/2565   07/11/2565 ดูรายละเอียด
206  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน (TGA) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,800,000.00   e-bidding  31/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
207  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 ชุด2,500,000.00   e-bidding  27/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
208  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบแรงอัดดินแบบสามแกนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน2 รายการ วิธี e-bidding1,605,000.00   e-bidding  11/11/2565   15/11/2565 ดูรายละเอียด
209  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานในการเตรียมตัวอย่าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding3,245,600.00   e-bidding  02/11/2565   04/11/2565 ดูรายละเอียด
210  ประกวดราคาจ้างซ่อมและตรวจสอบบำรุงระบบควบคุมสภาพแวดล้อม HVAC จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)550,000.00   e-bidding  27/10/2565   31/10/2565 ดูรายละเอียด
211  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดกล่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)903,500.00   e-bidding  10/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
212  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดลมสำหรับผู้ใหญ่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)748,200.00   e-bidding  10/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
213  ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องกรองอากาศและไอสารเคมี จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  10/11/2565   14/11/2565 ดูรายละเอียด
214  ประกวดราคาซื้อระบบทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,240,200.00   e-bidding  26/10/2565   28/10/2565 ดูรายละเอียด
215  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตด้านทิศตะวันตกพื้นที่ฟาร์ม (แปลง4)2,300,000.00   e-bidding  03/11/2565   04/11/2565 ดูรายละเอียด
216  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจตา ตรวจหู จำนวน 24 ชุด552,000.00   e-bidding  04/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
217  ประกวดราคาซื้อโคมไฟสำหรับทำหรับทำหัตถการ จำนวน 8 เครื่อง2,400,000.00   e-bidding  04/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
218  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิด 2 ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด1,650,000.00   e-bidding  04/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
219  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแบบ Full EP พร้อมโปรแกรม Single Fiber และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 2,800,000.00   e-bidding  04/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
220  ประกวดราคาซื้อกล้องสอ่งตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญยาณภาพระบบ 3 ชิฟ(3 Chip Full HD) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด2,200,000.00   e-bidding  04/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
221  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดัมป์ 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000.00   e-bidding  25/10/2565   27/10/2565 ดูรายละเอียด
222  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน น้ำหนัก ส่วนสูง อุณหภูมิ พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)780,000.00   e-bidding  03/11/2565   07/11/2565 ดูรายละเอียด
223  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดเสียงในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน2รายการด้วยวิธี e-bidding1,865,000.00   e-bidding  27/10/2565   31/10/2565 ดูรายละเอียด
224  ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,704,300.00   e-bidding  28/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
225  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,000,000.00   e-bidding  02/11/2565   04/11/2565 ดูรายละเอียด
226  ประกวดราคาซื้อเครื่องปอดหัวใจเทียม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,000,000.00   e-bidding  07/11/2565   08/11/2565 ดูรายละเอียด
227  จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน1งาน754,350.00   เฉพาะเจาะจง  03/10/2565   04/10/2565 ดูรายละเอียด
228  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ชุด 3,372,500.00   e-bidding  08/11/2565   10/11/2565 ดูรายละเอียด
229  ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเสมหะแบบมีระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)940,000.00   e-bidding  31/10/2565   02/11/2565 ดูรายละเอียด
230  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,950,000.00   e-bidding  28/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
231  ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องกัดและเครื่องกลึงด้านวิศวกรรม จำนวน 3 รายการ 4,710,500.00   e-bidding  19/10/2565   21/10/2565 ดูรายละเอียด
232  ประกวดราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มแบบ 2 ชั้น ประตูหน้าทำด้วยกระจก จำนวน 1 ตู้950,000.00   e-bidding  01/11/2565   02/11/2565 ดูรายละเอียด
233  ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องตรวจผลงานและห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,462,100.00   e-bidding  01/11/2565   04/11/2565 ดูรายละเอียด
234  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยหลักการคายแสง จำนวน1 เครื่อง วิธี e-bidding4,000,000.00   e-bidding  19/10/2565   21/10/2565 ดูรายละเอียด
235  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทแบบไลล่าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  10/10/2565   12/10/2565 ดูรายละเอียด
236  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding545,000.00   e-bidding  21/10/2565   26/10/2565 ดูรายละเอียด
237  ประกวดราคาจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนขนาด24ที่นั้ง จำนวน4ระบบและระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด40ที่นั่งจำนวน1ระบบและขนาด10ที่นั่งจำนวน3ระบบ วิธีe-bidding2,934,200.00   e-bidding  31/10/2565   02/11/2565 ดูรายละเอียด
238  ประกวดราคาซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 62 เสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 930,000.00   e-bidding  10/10/2565   12/10/2565 ดูรายละเอียด
239  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและวินิจฉัยการได้ยิน จำนวน 1 ชุด650,000.00   e-bidding  07/10/2565   10/10/2565 ดูรายละเอียด
240  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยหลักการคายแสง จำนวน1 เครื่อง วิธี e-bidding4,000,000.00   e-bidding  19/10/2565   21/10/2565 ดูรายละเอียด
241  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนขนาด 70 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และห้องเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์ จำนวน 6 ห้อง อาคาร B6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 ระบบ 719,200.00   e-bidding  04/10/2565   05/10/2565 ดูรายละเอียด
242  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นด้วยการปั่นเหวี่ยงในสภาวะสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  06/10/2565   10/10/2565 ดูรายละเอียด
243  ประกวดราคาซื้อรถเข็นนั่งผู้ป่วย ชนิดพับได้ จำนวน 61 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)591,700.00   e-bidding  07/10/2565   10/10/2565 ดูรายละเอียด
244  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัตโนมัติสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด สารน้ำในร่างกายและเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพและหาความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 7,000,000.00   e-bidding  25/10/2565   31/10/2565 ดูรายละเอียด
245  ประกวดราคาซื้อชุดหูฟังทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1,217,500.00   e-bidding  18/10/2565   20/10/2565 ดูรายละเอียด
246  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจัดเก็บโมโนนิวเคลียร์เซลล์ แบบอัตโนมัติ จำนวน1 เครื่อง วิธีe-bidding3,000,000.00   e-bidding  07/10/2565   11/10/2565 ดูรายละเอียด
247  ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,124,300.00   e-bidding  10/10/2565   11/10/2565 ดูรายละเอียด
248  ประกวดราคาซื้อระบบสตูดิโอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00   e-bidding  28/10/2565   31/10/2565 ดูรายละเอียด
249  ประกวดราคาซื้อปั๊มดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)760,000.00   e-bidding  05/10/2565   07/10/2565 ดูรายละเอียด
250  ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุกลาง 16,190,000.00   e-bidding  21/10/2565   25/10/2565 ดูรายละเอียด
251  ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์แผนกนิติเวชวิทยา จำนวน 3 รายการ 18,000,000.00   e-bidding  28/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
252  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำประปา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 70,000,000.00   e-bidding  28/10/2565   01/11/2565 ดูรายละเอียด
253  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง9,000,000.00   e-bidding  01/11/2565   03/11/2565 ดูรายละเอียด
254  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2รายการ ด้วยวิธี e-bidding2,400,000.00   e-bidding  30/09/2565   03/10/2565 ดูรายละเอียด
255  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสารละลายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ1,579,000.00   e-bidding  10/10/2565   12/10/2565 ดูรายละเอียด
256  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแขนกลชนิดควบคุมสองแขนจำนวน1 ชุด วิธี e-bidding2,700,000.00   e-bidding  03/10/2565   05/10/2565 ดูรายละเอียด
257  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,276,800.00   e-bidding  29/09/2565   03/10/2565 ดูรายละเอียด
258  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding1,170,580.00   e-bidding  30/09/2565   04/10/2565 ดูรายละเอียด
259  เครื่องเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้นอัตโนมัติพร้อมตู้เก็บเลือด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด3,000,000.00   e-bidding  26/09/2565   28/09/2565 ดูรายละเอียด
260  ประกวดราคาซื้ื้อครุภัณฑ์แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีe-bidding2,400,000.00   e-bidding  29/09/2565   03/10/2565 ดูรายละเอียด
261  รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดตู้แช่เย็นและแช่แข็ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)689,900.00   e-bidding  21/09/2565   22/09/2565 ดูรายละเอียด
262  ประกวดราคาซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID TAG) จำนวน 64,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,510,000.00   e-bidding  23/09/2565   26/09/2565 ดูรายละเอียด
263  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,175,000.00   e-bidding  26/09/2565   27/09/2565 ดูรายละเอียด
264  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือรักษาด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,080,000.00   e-bidding  15/09/2565   19/09/2565 ดูรายละเอียด
265  ประกวดราคาซื้อชุดหูฟังทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ1,217,500.00   e-bidding  12/09/2565   13/09/2565 ดูรายละเอียด
266  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)762,700.00   e-bidding  08/09/2565   09/09/2565 ดูรายละเอียด
267  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง CES MEDIA ROOM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)576,000.00   e-bidding  05/09/2565   06/09/2565 ดูรายละเอียด
268  ประกวดราคาซื้อชุดบอร์ดอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด2,877,800.00   e-bidding  30/08/2565   01/09/2565 ดูรายละเอียด
269  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง1,200,000.00   e-bidding  29/08/2565   01/09/2565 ดูรายละเอียด
270  ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  26/08/2565   29/08/2565 ดูรายละเอียด
271  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผลิตและบรรจุยาสมุนไพร จำนวน1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding1,314,770.00   e-bidding  17/08/2565   19/08/2565 ดูรายละเอียด
272  ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)783,000.00   e-bidding  05/08/2565   08/08/2565 ดูรายละเอียด
273  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)44,550,000.00   e-bidding  09/08/2565   15/07/2565 ดูรายละเอียด
274  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 2 เครื่อง10,300,000.00   e-bidding  08/07/2565   12/07/2565 ดูรายละเอียด
275  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินปรับระดับบริเวณทิศเหนือของพื้นที่หอพัก WU Residence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,997,000.00   e-bidding  06/07/2565   08/07/2565 ดูรายละเอียด
276  ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2500 ml. จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)920,000.00   e-bidding  04/07/2565   06/07/2565 ดูรายละเอียด
277  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัยทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด14,980,000.00   e-bidding  20/06/2565   22/06/2565 ดูรายละเอียด
278  ประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)696,000.00   e-bidding  14/06/2565   15/06/2565 ดูรายละเอียด
279  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงระยะที่ 2 ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอ50,000,000.00   e-bidding  06/07/2565   08/07/2565 ดูรายละเอียด
280  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงงานนิติเวชศาสตร์ รายการชุดเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด55,000,000.00   e-bidding  20/06/2565   22/06/2565 ดูรายละเอียด
281  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" (งานตกแต่งและจัดนิทรรศการภายในอาคาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14,000,000.00   e-bidding  16/06/2565   20/06/2566 ดูรายละเอียด
282  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมวิชาการ 9 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  01/06/2565   06/06/2565 ดูรายละเอียด
283  ประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% และสารเคมีเพิ่มค่า pH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซค์ชนิดสารละลาย 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)980,820.00   e-bidding  31/05/2565   02/06/2565 ดูรายละเอียด
284  ประกวดราคาเช่าเช่าเหมาติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ พัดลม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ำประปา แผ่นพื้นและบูธมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,200,000.00   e-bidding  30/05/2565   31/05/2565 ดูรายละเอียด
285  ประกวดราคาซื้อรายการชุดเครื่องมือแพทย์สำหรับการทำหัตถการ จำนวน 3 รายการ 580,000.00   e-bidding  25/05/2565   27/05/2565 ดูรายละเอียด
286  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์(กลุ่มงานนิติเวช)รายการครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าผ่าตัดแอลดีดีแบบติดตั้งเพดานชนิด 3 โคม พร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (HD Camera) และจอแสดงผล จำนวน 1 ชุด4,500,000.00   e-bidding  25/05/2565   27/05/2565 ดูรายละเอียด
287  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์(กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์)รายการอุปกรณ์ประกอบห้องผ่าชันสูตร จำนวน 1 ชุด4,815,000.00   e-bidding  25/05/2565   27/05/2565 ดูรายละเอียด
288  ประกวดราคาซื้อชุดระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าชันสุตรขั้นสุงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณ จำนวน 1 ชุด 5,350,000.00   e-bidding  30/05/2565   02/06/2565 ดูรายละเอียด
289  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์(ครุภัณฑ์กลุ่มงานนิติเวช)ชุดระบบการแพทย์ทางไกล จำนวน 1 ชุด5,100,000.00   e-bidding  30/05/2565   01/06/2565 ดูรายละเอียด
290  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะแบบ Basic จำนวน 7 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒.2,154,800.00   e-bidding  05/05/2565   06/05/2565 ดูรายละเอียด
291  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ3,060,000.00   e-bidding  20/04/2565   21/04/2565 ดูรายละเอียด
292  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จัดซื้องบบริจาคชุดที่ 3 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,410,000.00   e-bidding  18/04/2565   19/04/2565 ดูรายละเอียด
293  ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,470,000.00   e-bidding  05/04/2565   07/04/2565 ดูรายละเอียด
294  ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)40,000,000.00   e-bidding  29/03/2565   31/03/2565 ดูรายละเอียด
295  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการชีวินทรีย์เกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,130,000.00   e-bidding  25/03/2565   28/03/2565 ดูรายละเอียด
296  ประกวดราคาซื้อโคมไฟสำหรับทำหัตถการ จำนวน 2 ชุด600,000.00   e-bidding  23/03/2565   24/03/2565 ดูรายละเอียด
297  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานนิติเวช จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 64,000,000.00   e-bidding  01/04/2565   07/04/2565 ดูรายละเอียด
298  จ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 99,000,000.00   e-bidding  01/03/2565   14/03/2565 ดูรายละเอียด
299  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์) ครั้งที่ 25,600,000.00   e-bidding  07/03/2565   08/03/2565 ดูรายละเอียด
300  งานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างสวนสะสมพันธุ์ไผ่และโรงเรือนเพาะชำ) 11,850,000.00   e-bidding  16/03/2566   17/03/2565 ดูรายละเอียด
301  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,000,000.00   e-bidding  09/03/2565   10/03/2565 ดูรายละเอียด
302  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด4,070,300.00   e-bidding  07/03/2565   09/03/2565 ดูรายละเอียด
303  งานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างโรงเรือนกล้วยไม้) 10,000,000.00   e-bidding  03/03/2565   04/03/2565 ดูรายละเอียด
304  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเข็นพร้อมสื่ออิเล็กโทรนิกสำหรับแพทย์ Round ward จำนวน4 คัน วิธีe-bidding1,560,000.00   e-bidding  11/02/2565   15/02/2565 ดูรายละเอียด
305  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์24,950,000.00   e-bidding  15/02/2565   18/02/2565 ดูรายละเอียด
306  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 11 รายการ862,420.00   e-bidding  28/01/2565   31/01/2565 ดูรายละเอียด
307  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 5 รายการ 31,600,000.00   e-bidding  04/02/2565   10/02/2565 ดูรายละเอียด
308  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบเชื่อมโยงการเรียนรู้และสาธารณูปโภค สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (งานก่อสร้างห้องน้ำ โรงอาหารและไฟฟ้าแสงสว่างลานกางเต็นท์)5,600,000.00   e-bidding  02/02/2565   03/02/2565 ดูรายละเอียด
309  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)640,000.00   e-bidding  24/01/2565   26/01/2565 ดูรายละเอียด
310  ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมระบบเสียงและจอภาพสำหรับห้องประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,119,100.00   e-bidding  24/01/2565   26/01/2565 ดูรายละเอียด
311  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระฝึกซ้อม อาคารสระว่ายน้ำและงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก16,100,000.00   e-bidding  01/02/2565   03/02/2565 ดูรายละเอียด
312  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.00   e-bidding  21/01/2565   24/01/2565 ดูรายละเอียด
313  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  20/01/2565   24/01/2565 ดูรายละเอียด
314  ประกวดราคาจัดซื้อชุดโต๊ะหุ่นปฏิบัติการพร้อมหุ่นและศีรษะทางทันตกรรม จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,280,000.00   e-bidding  18/01/2565   20/01/2565 ดูรายละเอียด
315  รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาซื้อรถเข็นสำหรับฉีดยาให้สารน้ำ (IV cart) จำนวน 21 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)840,000.00   e-bidding  19/01/2565   20/01/2565 ดูรายละเอียด
316  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  12/01/2565   14/01/2565 ดูรายละเอียด
317  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์กีฬาและสุขภาพ (งานก่อสร้างสนามแบดมินตัน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29,100,000.00   e-bidding  20/01/2565   21/01/2565 ดูรายละเอียด
318  ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมต่อเครือข่ายการจัดการคลิกนิก จนำวน 1 ระบบ1,093,600.00   e-bidding  12/01/2565   14/01/2565 ดูรายละเอียด
319  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานคอนกรีตลานจอดรถอาคารเรียนรวม 6 จำนวน 1ระบบ จำนวน 16รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding839,000.00   e-bidding  11/01/2565   13/01/2565 ดูรายละเอียด
320  ประกวดราคาจัดซื้อชุดโต๊ะหุ่นปฏิบัติการพร้อมหุ่นและศีรษะทางทันตกรรม จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,280,000.00   e-bidding  29/12/2564   05/01/2565 ดูรายละเอียด
321  ประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% และสารเคมีเพิ่มค่า pH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,135,800.00   e-bidding  27/12/2564   29/12/2564 ดูรายละเอียด
322  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00   e-bidding  05/01/2565   11/01/2565 ดูรายละเอียด
323  ครุภัณฑ์กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2 รายการ14,280,000.00   e-bidding  07/01/2565   11/01/2565 ดูรายละเอียด
324  ประกวดราคาวื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 11 เครื่อง13,200,000.00   e-bidding  07/01/2565   11/01/2565 ดูรายละเอียด
325  ประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% และสารเคมีเพิ่มค่า pH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 50% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,135,800.00   e-bidding  22/12/2564   24/12/2564 ดูรายละเอียด
326  ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการสมาร์ทสตูดิโอความคมชัดสูงสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ สื่อดิจิทัลวิดีโอขนาดย่อม จำนวน 1 ระบบ 2,910,000.00   e-bidding  20/12/2564   22/12/2564 ดูรายละเอียด
327  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสตูดิโอ ส่วนสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์8,700,000.00   e-bidding  20/12/2564   22/12/2564 ดูรายละเอียด
328  ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ระยะเวลา ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,062,875.00   e-bidding  17/12/2564   21/12/2564 ดูรายละเอียด
329  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องควบคุมระบบเสียงและไมโครโฟนสำหรับห้องเรียน จำนวน 6 ชุด1,388,700.00   e-bidding  07/12/2564   13/12/2564 ดูรายละเอียด
330  ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.00   e-bidding  03/12/2564   07/12/2564 ดูรายละเอียด
331  ประกวดราคาซื้อชุดบอร์ดอัจฉริยะ Smart Board สำหรับห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,488,000.00   e-bidding  02/12/2564   03/12/2564 ดูรายละเอียด
332  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ AD๑๔๐๓ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒.544,700.00   e-bidding  29/11/2564   30/11/2564 ดูรายละเอียด
333  ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมอาคารวิชาการ1 จำนวน 1ระบบ ด้วยวิธี e-bidding1,240,000.00   e-bidding  26/11/2564   30/11/2564 ดูรายละเอียด
334  ประกาศประกวดราคาจัดซืัอครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิชาการ 1จำนวน9รายการ ด้วยวิธี e-bidding722,000.00   e-bidding  30/11/2564   03/12/2564 ดูรายละเอียด
335  ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,200,000.00   e-bidding  24/11/2564   25/11/2564 ดูรายละเอียด
336  ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1000KVA พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (e-bidding)9,500,000.00   e-bidding  30/11/2564   02/12/2564 ดูรายละเอียด
337  ประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์ฝ่ายการพยาบาล(หอผู้ป่วยพิเศษ) จำนวน2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding3,240,000.00   e-bidding  23/11/2564   25/11/2564 ดูรายละเอียด
338  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จำนวน 26 รายการ1,814,000.00   e-bidding  30/11/2564   01/12/2564 ดูรายละเอียด
339  ประกวดราคาซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)550,000.00   e-bidding  16/11/2564   18/11/2564 ดูรายละเอียด
340  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,306,000.00   e-bidding  10/11/2564   11/11/2564 ดูรายละเอียด
341  ประกาศประกวดราคาชุดทดลองปฏิกรณ์จลพลศาสตร์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,701,300.00   e-bidding  09/11/2564   11/11/2564 ดูรายละเอียด
342  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,306,000.00   e-bidding  10/11/2564   11/11/2564 ดูรายละเอียด
343  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองหอทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,177,000.00   e-bidding  04/11/2564   05/11/2564 ดูรายละเอียด
344  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการและวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จำนวน 1 ชุด16,550,000.00   e-bidding  15/11/2564   17/11/2564 ดูรายละเอียด
345  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ AD1403 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)544,700.00   e-bidding  01/11/2564   02/11/2564 ดูรายละเอียด
346  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  03/11/2564   05/11/2564 ดูรายละเอียด
347  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,865,000.00   e-bidding  27/10/2564   29/10/2564 ดูรายละเอียด
348  ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกและนำเสนอการเรียนการสอน Online ในห้องเรียนอัจฉริยะอาคารเรียนรวม 6 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,239,000.00   e-bidding  14/10/2564   15/10/2564 ดูรายละเอียด
349  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 1,290,000.00   e-bidding  11/10/2564   12/10/2564 ดูรายละเอียด
350  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ 1,290,000.00   e-bidding  11/10/2564   12/10/2564 ดูรายละเอียด
351  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00   e-bidding  18/10/2564   21/10/2564 ดูรายละเอียด
352  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน พร้อมผานดันดิน เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)604,000.00   e-bidding  05/10/2564   07/10/2564 ดูรายละเอียด
353  ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ชุด3,000,000.00   e-bidding  05/10/2564   08/10/2564 ดูรายละเอียด
354  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด4,070,300.00   e-bidding  01/10/2564   04/10/2564 ดูรายละเอียด
355  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  28/09/2564   29/09/2564 ดูรายละเอียด
356  ประกาศประกวดราคซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 520 ตู้และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็กจำนวน 430 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding4,784,000.00   e-bidding  23/09/2564   27/09/2564 ดูรายละเอียด
357  ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา จำนวน 1 ระบบ1,164,000.00   e-bidding  27/09/2564   28/09/2564 ดูรายละเอียด
358  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 717,100,000.00   e-bidding  01/10/2564   07/10/2564 ดูรายละเอียด
359  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,408,000.00   e-bidding  28/09/2564   29/09/2564 ดูรายละเอียด
360  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง734,000.00   e-bidding  20/09/2564   21/09/2564 ดูรายละเอียด
361  ประกวดราคาซื้อระบบดิจิทัลสนับสนุนการผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ1,455,000.00   e-bidding  14/09/2564   15/09/2564 ดูรายละเอียด
362  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองหอทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,177,000.00   e-bidding  17/09/2564   20/09/2564 ดูรายละเอียด
363  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,200,000.00   e-bidding  16/09/2564   17/09/2564 ดูรายละเอียด
364  ประกาศประกวดราคาชุดทดลองปฏิกรณ์จลพลศาสตร์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,701,300.00   e-bidding  15/09/2564   17/09/2564 ดูรายละเอียด
365  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์11,200,000.00   e-bidding  22/09/2564   27/09/2564 ดูรายละเอียด
366  ประกาศประกวดราคาจัดซื้ัอเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding2,140,000.00   e-bidding  13/09/2564   17/09/2564 ดูรายละเอียด
367  ประกาศประกวดราคาจัดซื้ัอเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงจำนวน1ชุดด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding3,300,000.00   e-bidding  09/09/2564   13/09/2564 ดูรายละเอียด
368  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบวิชั่น จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  08/09/2564   09/09/2564 ดูรายละเอียด
369  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด4,070,300.00   e-bidding  08/09/2564   10/09/2564 ดูรายละเอียด
370  ปรับปรุงห้องวิศวกรรมโยธา6,000,000.00   e-bidding  13/09/2564   14/09/2564 ดูรายละเอียด
371  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 2 และ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,800,000.00   e-bidding  09/09/2564   10/09/2564 ดูรายละเอียด
372  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  06/09/2564   07/09/2564 ดูรายละเอียด
373  ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด909,500.00   e-bidding  03/09/2564   06/09/2564 ดูรายละเอียด
374  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองทำความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,177,000.00   e-bidding  01/09/2564   03/09/2564 ดูรายละเอียด
375  ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 2) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 9,925,000.00   e-bidding  08/09/2564   09/09/2564 ดูรายละเอียด
376  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,900,000.00   e-bidding  02/09/2564   03/09/2564 ดูรายละเอียด
377  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ติดอาคารชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,156,201.00   e-bidding  01/09/2564   03/09/2564 ดูรายละเอียด
378  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ติดอาคารชันสูตรโรคสัตว์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,156,201.00   e-bidding  01/09/2564   03/09/2564 ดูรายละเอียด
379  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรและรถของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานปรับปรุงอาคารสำนักงานส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,200,000.00   e-bidding  03/09/2564   06/09/2564 ดูรายละเอียด
380  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2,530,000.00   e-bidding  27/08/2564   30/08/2564 ดูรายละเอียด
381  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00   e-bidding  31/08/2564   01/09/2564 ดูรายละเอียด
382  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  30/08/2564   31/08/2564 ดูรายละเอียด
383  ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)835,000.00   e-bidding  27/08/2564   31/08/2564 ดูรายละเอียด
384  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00   e-bidding  23/08/2564   24/08/2564 ดูรายละเอียด
385  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร วลัยนิวาส 8, 9 และ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)832,000.00   e-bidding  06/08/2564   09/08/2564 ดูรายละเอียด
386  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 32,800,000.00   e-bidding  30/07/2564   02/08/2564 ดูรายละเอียด
387  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพแสงเอกซเรย์กะโหลกศีรษะแบบดิจิตอลสามมิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  03/08/2564   06/08/2564 ดูรายละเอียด
388  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  29/07/2564   30/07/2564 ดูรายละเอียด
389  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลทางทันตกรรม จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)640,000.00   e-bidding  23/07/2564   29/07/2564 ดูรายละเอียด
390  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดทำระบบ CES SYSTEM จำนวน 7 รายการ 6,500,000.00   e-bidding  21/07/2564   22/07/2564 ดูรายละเอียด
391  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 22,800,000.00   e-bidding  14/07/2564   15/07/2564 ดูรายละเอียด
392  ประกาศประกวดราคาจัดเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังาน LED ระยะที่219,800,000.00   e-bidding  21/07/2564   23/07/2564 ดูรายละเอียด
393  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,800,000.00   e-bidding  05/07/2564   06/07/2564 ดูรายละเอียด
394  ปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา อาคารลักษณานเิวศ 4 และ 52,400,000.00   e-bidding  25/06/2564   28/06/2564 ดูรายละเอียด
395  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,200,000.00   e-bidding  28/06/2564   02/07/2564 ดูรายละเอียด
396  ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนุปกรณ์สำหรับห้องประชุมสัมมนา300 และ150ที่นั่งอาคารเรียนรวม 1,3,5 และ7 จำนวน 2รายการวิธี e-bidding2,358,360.00   e-bidding  08/06/2564   10/06/2564 ดูรายละเอียด
397  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Virtualize Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  07/06/2564   08/06/2564 ดูรายละเอียด
398  ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพสำหรับห้องประชุม ห้องอบรม E-Testing จำนวน 4 รายการ11,052,200.00   e-bidding  02/06/2564   04/06/2564 ดูรายละเอียด
399  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,500,000.00   e-bidding  11/06/2564   15/06/2564 ดูรายละเอียด
400  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ในการเรียน Active Learning จำนวน 2 รายการ2,379,050.00   e-bidding  28/05/2564   01/06/2564 ดูรายละเอียด
401  ประกวดราคาซื้อเครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วนและเครื่องถ่ายทอดความสัมพันธ์ขากรรไกรและใบหน้า จำนวน 10 ชุด650,000.00   e-bidding  28/05/2564   01/06/2564 ดูรายละเอียด
402  ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนสารกรองน้ำภายในบ่อกรองโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)829,800.00   e-bidding  31/05/2564   01/06/2564 ดูรายละเอียด
403  ประกาศขายแบบจัดซื้อตู้แช่จัดเก็บเซลล์และเนื้อเยื่อช่องปาก-80องศาเซลเซียล จำนวน1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์960,000.00   e-bidding  31/05/2564   02/06/2564 ดูรายละเอียด
404  ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการพร้อมหุ่นและศรีษะทางทันตกรรม จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 3,800,000.00   e-bidding  27/05/2564   31/05/2564 ดูรายละเอียด
405  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ3,400,000.00   e-bidding  12/05/2565   13/05/2564 ดูรายละเอียด
406  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 23 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)843,700.00   e-bidding  07/05/2564   11/05/2564 ดูรายละเอียด
407  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานเครื่องสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำฝน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22,819,000.00   e-bidding  14/05/2564   18/05/2564 ดูรายละเอียด
408  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 7,10,11 และ 1316,000,000.00   e-bidding  07/05/2564   12/05/2564 ดูรายละเอียด
409  ประกวดราคาระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม อาคารวิชาการ2,3 และ 4 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,226,920.00   e-bidding  21/04/2564   22/04/2564 ดูรายละเอียด
410  ประกวดราคาจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กจำนวน 600ตู้และโต๊ะอ่านหนังสือแบบเหล็ก จำนวน600 ตัว รวม 1200 ตัว ด้วยวิธี e-bidding4,800,000.00   e-bidding  22/04/2564   26/04/2564 ดูรายละเอียด
411  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ3,160,000.00   e-bidding  31/03/2564   01/04/2564 ดูรายละเอียด
412  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,400,000.00   e-bidding  01/04/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
413  เช่าบริหารระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักบุคลากร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ระบบ1,886,400.00   e-bidding  30/03/2564   31/03/2564 ดูรายละเอียด
414  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิชาการ 2,3,4 จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,648,100.00   e-bidding  25/03/2564   26/03/2564 ดูรายละเอียด
415  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) ขนาดจุ 13 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน และขนาดจุ 22 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน รวมทั้งสิ้น 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ32,400,000.00   e-bidding  26/03/2564   30/03/2564 ดูรายละเอียด
416  ประกวดราคาซื้อจักรยานปั่นขา (Leg ergometer) จำนวน 2 เครื่อง798,000.00   e-bidding  15/03/2564   16/03/2564 ดูรายละเอียด
417  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายและผ้าห่มลมร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,975,000.00   e-bidding  15/03/2564   16/03/2564 ดูรายละเอียด
418  ประกวดราคาซื้อสมาร์ททีวี ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,275,000.00   e-bidding  15/03/2564   16/03/2564 ดูรายละเอียด
419  ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตแนวเขตรั้ว ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (สายคลองวังแร่) 1,000,000.00   e-bidding  16/03/2564   18/03/2564 ดูรายละเอียด
420  ประกวดราคาซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ส่วนอาคารสถานที่ (จำนว 99 รายการ)1,854,810.00   e-bidding  10/03/2564   11/03/2564 ดูรายละเอียด
421  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ ส่วนอาคารสถานที่จำนวน108 รายการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,965.00   e-bidding  12/03/2564   15/03/2564 ดูรายละเอียด
422  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี 81,365,000.00   e-bidding  09/03/2564   10/03/2564 ดูรายละเอียด
423  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลในร่ม 12,000,000.00   e-bidding  11/03/2564   12/03/2564 ดูรายละเอียด
424  ประกวดราคาเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)163,520,000.00   e-bidding  19/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
425  ประกวดราคาเช่าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 163,520,000.00   e-bidding  19/03/2564   02/04/2564 ดูรายละเอียด
426  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 3 รายการ7,400,000.00   e-bidding  08/03/2564   09/03/2564 ดูรายละเอียด
427  งานจ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1,640,000.00   e-bidding  23/02/2564   24/02/2564 ดูรายละเอียด
428  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,400,000.00   e-bidding  02/03/2564   04/03/2564 ดูรายละเอียด
429  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน2ราการ วิธี e-bidding2,600,000.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
430  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิส์ (e-bidding)1,322,400.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
431  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิส์ (e-bidding)1,322,400.00   e-bidding  16/02/2564   18/02/2564 ดูรายละเอียด
432  ประกวดราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ916,240.00   e-bidding  18/02/2564   22/02/2564 ดูรายละเอียด
433  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,005,000.00   e-bidding  15/02/2564   16/02/2564 ดูรายละเอียด
434  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน 1,005,000.00   e-bidding  15/02/2564   16/02/2564 ดูรายละเอียด
435  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง 540,000.00   e-bidding  10/02/2564   11/02/2564 ดูรายละเอียด
436  ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  18/02/2564   19/02/2564 ดูรายละเอียด
437  ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการพยาบาลจำนวน1ชุด3รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,425,000.00   e-bidding  18/02/2564   19/02/2564 ดูรายละเอียด
438  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ ส่วนอาคารสถานที่จำนวน108 รายการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์984,965.00   e-bidding  15/02/2564   17/02/2564 ดูรายละเอียด
439  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นแนวเขตพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2,380,000.00   e-bidding  09/02/2564   11/01/2564 ดูรายละเอียด
440  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์และระบบเครือข่ายและติดตั้งเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 จำนวน 1 รายการ3,400,000.00   e-bidding  03/02/2564   04/02/2564 ดูรายละเอียด
441  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ246,000,000.00   e-bidding  25/02/2564   01/03/2564 ดูรายละเอียด
442  ประกวดราคาซื้อตู้เย็นและตู้แช่ จำนวน 4 รายการ 3,344,000.00   e-bidding  01/02/2564   02/02/2564 ดูรายละเอียด
443  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเตียงและรถเข็นผู้ป่วย) จำนวน 9 รายการ 81,600,000.00   e-bidding  18/02/2564   22/02/2564 ดูรายละเอียด
444  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารวิชาการ 4 จำนวน 22 รายการด้วยวิธี e-bidding1,000,000.00   e-bidding  01/02/2564   03/02/2564 ดูรายละเอียด
445  ประกวดราคาระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมอาคารวิชาการ4 จำนวน1ระบบ ด้วยวิธีe-bidding1,000,000.00   e-bidding  27/01/2564   29/01/2564 ดูรายละเอียด
446  ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,656,600.00   e-bidding  25/01/2564   27/01/2564 ดูรายละเอียด
447  ปรับปรุงห้องวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ2,900,000.00   e-bidding  21/01/2564   22/01/2564 ดูรายละเอียด
448  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 13,800,000.00   e-bidding  01/02/2564   02/02/2564 ดูรายละเอียด
449  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,280,000.00   e-bidding  18/01/2564   19/01/2564 ดูรายละเอียด
450  ประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์ศูนย์การแพทย์ฯงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาล ต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาจำนวน4รายการ3,395,000.00   e-bidding  15/01/2564   18/01/2564 ดูรายละเอียด
451  ประกวดราคาเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,000,000.00   e-bidding  18/01/2564   20/01/2564 ดูรายละเอียด
452  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ด้านเครื่องกล จำนวน 1 ชุด (14 รายการ) 13,694,000.00   e-bidding  18/12/2563   19/01/2564 ดูรายละเอียด
453  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  05/01/2564   07/01/2564 ดูรายละเอียด
454  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 12,200,000.00   e-bidding  11/01/2564   12/01/2564 ดูรายละเอียด
455  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง 540,000.00   e-bidding  29/12/2563   30/12/2563 ดูรายละเอียด
456  ประกวดราคาซื้อสารเคมีช่วยตกตะกอน Poly Aluminum Chloride (PAC) ชนิดผง 30% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)818,100.00   e-bidding  28/12/2563   29/12/2563 ดูรายละเอียด
457  ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  23/12/2563   24/12/2563 ดูรายละเอียด
458  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 5 รายการ998,480.00   e-bidding  09/12/2563   15/12/2563 ดูรายละเอียด
459  ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 6 ชุด1,322,400.00   e-bidding  07/12/2563   08/12/2563 ดูรายละเอียด
460  จัดซื้อสารเคมีเพิ่มค่า PH ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดสารละลาย 50 % จำนวน 54,000 กิโลกรัม 398,000.00   เฉพาะเจาะจง  26/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
461  รายงานขอซื้อขอจ้าง ผลิต ถ่ายทำและออกอากาศสกู๊ปโทรทัศน์ ความยาว 5 นาที จำนวน 2 ตอน 171,200.00   เฉพาะเจาะจง  26/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
462  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 11 รายการ16,588,000.00   e-bidding  25/12/2563   30/12/2563 ดูรายละเอียด
463  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคลังวัสดุคลังกลาง (วัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ)1,139,400.00   e-bidding  14/12/2563   16/12/2563 ดูรายละเอียด
464  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มเครื่องช่วยหายใจและหัตถการพยาบาล) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22,719,000.00   e-bidding  15/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
465  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถสวัสดิการ รถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (รถบัสปรับอากาศ) รับ-ส่งบุคลากร 60 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,352,000.00   e-bidding  15/12/2563   17/12/2563 ดูรายละเอียด
466  ประกวดราคาซื้อสมาร์ททีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,275,000.00   e-bidding  03/12/2563   04/12/2563 ดูรายละเอียด
467  ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน 2,211,000.00   e-bidding  27/11/2563   01/12/2563 ดูรายละเอียด
468  ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดลมป้องกันหลอดเลือดดำบริเวณขาอุดตัน จำนวน 6 เครื่อง540,000.00   e-bidding  26/11/2563   30/11/2563 ดูรายละเอียด
469  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายและผ้าห่มลมร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3,975,000.00   e-bidding  23/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
470  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2,500,000.00   e-bidding  23/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
471  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การสอนสำหรับเทคโนโลยี เภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,427,000.00   e-bidding  18/11/2563   24/11/2563 ดูรายละเอียด
472  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ 117,990,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/12/2563 ดูรายละเอียด
473  ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ครุภัณฑ์กลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117,990,000.00   e-bidding  15/12/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
474  ปรับปรุงสนามกีฬากลาง29,955,000.00   e-bidding  18/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
475  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา LED จำนวน 15 กล้อง และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 10 กล้อง1,425,000.00   e-bidding  11/11/2563   12/11/2563 ดูรายละเอียด
476  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มงานเครื่องจ่ายยาและรถเข็นจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 3รายการ วิธีe-bidding44,800,000.00   e-bidding  26/10/2563   27/10/2563 ดูรายละเอียด
477  จัดซื้อหัวเกย์ซักชั่น ชนิด 2 ระบบ จำนวน 118 ชุด ด้วยวิธี e-bidding3,044,400.00   e-bidding  25/11/2563   26/11/2563 ดูรายละเอียด
478  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(กลุ่มงานจักษุวิทยา) จำนวน 9 รายการ32,000,000.00   e-bidding  27/11/2563   01/12/2563 ดูรายละเอียด
479  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานซักรีด22,367,000.00   e-bidding  17/11/2563   23/11/2563 ดูรายละเอียด
480  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มเครื่องวัดและติดตามการทำงานขอสัญญาณชีพ จำนวน 15 รายการ68,065,000.00   e-bidding  03/12/2563   07/12/2563 ดูรายละเอียด
481  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์ สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,500,000.00   e-bidding  16/11/2563   17/11/2563 ดูรายละเอียด
482  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,600,000.00   e-bidding  17/11/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
483  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  13/11/2563   18/11/2563 ดูรายละเอียด
484  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กลุ่มทารกแรกคลอด) จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)38,560,000.00   e-bidding  13/11/2563   18/10/2563 ดูรายละเอียด
485  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การแพทย์กลุมงานโสต ศอ นาสิก จำนวน4ราการ วิธี e-bidding4,300,000.00   e-bidding  22/10/2563   04/11/2563 ดูรายละเอียด
486  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,250,000.00   e-bidding  06/11/2563   10/11/2563 ดูรายละเอียด
487  ประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด จำนวน1 ระบบ ด้วยวิธี e-bidding700,000.00   e-bidding  09/11/2563   10/11/2563 ดูรายละเอียด
488  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25,057,000.00   e-bidding  03/11/2563   05/10/2563 ดูรายละเอียด
489  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)600,000.00   e-bidding  22/10/2563   26/10/2563 ดูรายละเอียด
490  ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50,000,000.00   e-bidding  21/10/2563   22/10/2563 ดูรายละเอียด
491  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ(มูลฝอยติดเชื้อ)ดีเซล ขนาดธรรมดาตอนเดียว จำนวน 1 คัน วิธี e-bidding695,000.00   e-bidding  07/10/2563   08/10/2563 ดูรายละเอียด
492  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุพื้นที่พักผ่อนอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81,455,000.00   e-bidding  05/10/2563   06/10/2563 ดูรายละเอียด
493  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานหน่วยประสานมหาวิทยาวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ 880,800.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
494  ประกวดราคาจัดซื้อคลิปเด็กอ่อน จำนวน34 ชุด โดยวิธี e-bidding544,000.00   e-bidding  18/09/2563   21/09/2563 ดูรายละเอียด
495  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 320,600,000.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
496  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 20,600,000.00   e-bidding  22/09/2563   23/09/2563 ดูรายละเอียด
497  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยและหลังคาคลุม ถนนรอบนอกด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา1,720,000.00   e-bidding  10/09/2563   11/09/2563 ดูรายละเอียด
498  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารบริหารและอาคารวิชาการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,949,800.00   e-bidding  09/09/2563   10/09/2563 ดูรายละเอียด
499  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน 150 ตัว 600,000.00   e-bidding  11/09/2563   15/09/2563 ดูรายละเอียด
500  ติดตั้งระบบไฟฟ้าฟ้าสำรอง ขนาด 125 KVA อาคารเรียนรวม 11,138,000.00   e-bidding  31/08/2563   01/09/2563 ดูรายละเอียด
501  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)835,000.00   e-bidding  01/09/2563   02/09/2563 ดูรายละเอียด
502  ประกวดราคาซื้อคุรภัณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งสำหรับงานบริหารงานบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,500,000.00   e-bidding  03/09/2563   08/09/2563 ดูรายละเอียด
503  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  31/08/2563   01/09/2563 ดูรายละเอียด
504  ประกวดราคาซื้อชุดบันทึกทางสรีรวิทยา จำนวน 5 ชุด 6,250,000.00   e-bidding  02/09/2563   08/09/2563 ดูรายละเอียด
505  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)6,400,000.00   e-bidding  01/09/2563   03/09/2563 ดูรายละเอียด
506  ประกวดราคาโครงการเช่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)163,520,000.00   e-bidding  11/09/2563   21/09/2563 ดูรายละเอียด
507  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 221,400,000.00   e-bidding  01/09/2563   02/09/2563 ดูรายละเอียด
508  ประกวดราคาเช่างานบริการระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มบ้านพักบุคคลากร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8,782,560.00   e-bidding  27/08/2563   31/08/2563 ดูรายละเอียด
509  ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)800,000.00   e-bidding  24/08/2563   25/08/2563 ดูรายละเอียด
510  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน 150 ตัว 600,000.00   e-bidding  25/08/2563   27/08/2563 ดูรายละเอียด
511  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1,3 และ 73,780,000.00   e-bidding  30/07/2563   31/07/2563 ดูรายละเอียด
512  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System LIS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,150,000.00   e-bidding  22/07/2563   23/07/2563 ดูรายละเอียด
513  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 150 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,800,000.00   e-bidding  30/06/2563   01/07/2563 ดูรายละเอียด
514  ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX1,100,000.00   e-bidding  24/06/2563   25/06/2563 ดูรายละเอียด
515  จ้างปรับปรุงบ้านพักศูนย์สมาร์ทฟาร์ม2,000,000.00   e-bidding  19/06/2563   22/06/2563 ดูรายละเอียด
516  ประกวดราคาจ้างงานระบบครัวสาธิตพร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง20,300,000.00   e-bidding  26/06/2563   29/06/2563 ดูรายละเอียด
517  ประกวดราคาซื้อระบบประกาศกลุ่มอาคารเรียนรวม 1 ,3 ,4 ,5 และ 7600,000.00   e-bidding  15/06/2563   16/06/2563 ดูรายละเอียด
518  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกโภชนาการ จำนวน 26 รายการ17,796,300.00   e-bidding  17/06/2563   19/06/2563 ดูรายละเอียด
519  จ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ครั้งที่ 22,150,000.00   e-bidding  27/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
520  ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 31,400,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
521  ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 7 1,400,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
522  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,400,000.00   e-bidding  27/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
523  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องเรียน 300 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2,800,000.00   e-bidding  26/05/2563   28/05/2563 ดูรายละเอียด
524  ประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,701,218.00   e-bidding  04/06/2563   08/06/2563 ดูรายละเอียด
525  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25,670,600.00   e-bidding  05/06/2563   09/06/2563 ดูรายละเอียด
526  ตกแต่งห้องประชุม 250 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8,100,000.00   e-bidding  02/06/2563   04/06/2563 ดูรายละเอียด
527  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 2,3,4 (หอพักนักศึกษาหญิง) จำนวน 3 อาคารและอาคารลักษณานิเวศ 5 (หอพักนักศึกษาชาย) จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,000,000.00   e-bidding  28/05/2563   29/05/2563 ดูรายละเอียด
528  จ้างถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ2,150,000.00   e-bidding  08/05/2563   12/05/2563 ดูรายละเอียด
529  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบปั๊มสูบน้ำและระบบควบคุม557,464.65   e-bidding  07/05/2563   08/05/2563 ดูรายละเอียด
530  ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาคาร 1 และอาคารวิทยาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์37,800,211.00   e-bidding  18/05/2563   20/05/2563 ดูรายละเอียด
531  ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)114,000,000.00   e-bidding  28/05/2563   04/06/2563 ดูรายละเอียด
532  ประกาศซื้อเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  07/05/2563   08/05/2563 ดูรายละเอียด
533  ประกวดราคาจ้าก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์950,000,000.00   e-bidding  25/05/2563   27/05/2563 ดูรายละเอียด
534  ประกวดราคาซื้อรถลากไฟฟ้าแบบยืนขับ จำนวน 1 ชุด1,048,600.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
535  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9,354,382.00   e-bidding  24/04/2563   28/04/2563 ดูรายละเอียด
536  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) ครั้งที่ 28,000,000.00   e-bidding  21/04/2563   23/04/2563 ดูรายละเอียด
537  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ7,100,000.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
538  ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม503,000.00   e-bidding  13/04/2563   14/04/2563 ดูรายละเอียด
539  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายรังสีวิทยา จำนวน 2 รายการ 10,220,000.00   e-bidding  20/04/2563   21/04/2563 ดูรายละเอียด
540  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2,960,000.00   e-bidding  13/04/2563   14/04/2563 ดูรายละเอียด
541  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกนิติเวช จำนวน 3 รายการ4,465,000.00   e-bidding  10/04/2563   13/04/2563 ดูรายละเอียด
542  ซื้อพร้อมติดตั้งไส้กรองเครื่องกรองน้ำ แบบ RO 1 และ 2 ประจำอาคารทำการ จำนวน 1 โครงการ225,750.00   เฉพาะเจาะจง  18/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
543  ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ความดัน จำนวน 1 ชุด 670,000.00   e-bidding  02/04/2563   03/04/2563 ดูรายละเอียด
544  ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 1,236,900.00   e-bidding  16/04/2563   17/04/2563 ดูรายละเอียด
545  ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด1,631,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
546  ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน 2 เครื่อง 800,000.00   e-bidding  26/03/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
547  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดใหญ่จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 1,500,000.00   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
548  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,050,000.00   e-bidding  07/04/2563   09/04/2563 ดูรายละเอียด
549  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตา จำนวน 1 เตียง 1,600,000.00   e-bidding  23/03/2563   24/03/2563 ดูรายละเอียด
550  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมันหลังคลอด จำนวน 10 ชุด677,000.00   e-bidding  24/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
551  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด (2 รายการ)1,225,000.00   e-bidding  24/03/2563   25/03/2563 ดูรายละเอียด
552  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  02/04/2563   07/04/2563 ดูรายละเอียด
553  ประกวดราคาซื้อรถลากไฟฟ้าแบบขับยืน และรถยกสูงระบบไฟฟ้าแบบขับยืน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,048,600.00   e-bidding  31/03/2563   02/04/2563 ดูรายละเอียด
554  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 51,026,879.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
555  จ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารลักษณานิเวศ 1 (หอพักนักศึกษาหญิง) 4,380,000.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
556  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,622,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
557  ประกวดราคาซื้อถังดองและชุดอุปกรณ์ยกซาก จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,444,500.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
558  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 3,100,000.00   e-bidding  27/03/2563   30/03/2563 ดูรายละเอียด
559  ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 7รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,535,800.00   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
560  ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)2,675,000.00   e-bidding  27/03/2563   31/03/2563 ดูรายละเอียด
561  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายทอดภาพแบบติดเพดาน จำนวน 1 ชุด 6,200,000.00   e-bidding  27/03/2563   31/03/2563 ดูรายละเอียด
562  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,750,000.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
563  ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง2,550,000.00   e-bidding  24/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
564  ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,000,000.00   e-bidding  24/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
565  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมันหลังคลอด จำนวน 10 ชุด677,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
566  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,200,000.00   e-bidding  20/03/2563   23/03/2563 ดูรายละเอียด
567  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,000,000.00   e-bidding  20/03/2563   23/03/2563 ดูรายละเอียด
568  ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14,000,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
569  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,400,000.00   e-bidding  17/03/2563   18/03/2563 ดูรายละเอียด
570  ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคโลหิต จำนวน 1 ชุด2,889,000.00   e-bidding  05/03/2563   06/03/2563 ดูรายละเอียด
571  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดใหญ่จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 1,500,000.00   e-bidding  10/03/2563   11/03/2563 ดูรายละเอียด
572  ประกวดราคาจัดซื้อชุดผ่าตัดทางด้านออร์โธปิดิคส์ขนาดเล็ก จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีe-bidding 720,000.00   e-bidding  10/03/2563   11/03/2563 ดูรายละเอียด
573  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รังสีวิทยา จำนวน3 รายการ โดยวิธี e-bidding17,410,000.00   e-bidding  16/03/2563   17/03/2563 ดูรายละเอียด
574  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอด จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,386,000.00   e-bidding  06/03/2563   09/03/2563 ดูรายละเอียด
575  ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump) 1,569,600.00   e-bidding  04/03/2563   05/03/2563 ดูรายละเอียด
576  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  25/03/2563   26/03/2563 ดูรายละเอียด
577  จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด600,000.00   e-bidding  13/03/2563   16/03/2563 ดูรายละเอียด
578  ประกวดราคาจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดกล้องแบบคมชัดสูงสุด จำนวน 1 ชุด e-bidding4,950,000.00   e-bidding  23/03/2563   24/03/2563 ดูรายละเอียด
579  ประกวดราคาซื้อระบบเตรียมหลอดเลือดฯ4,300,000.00   e-bidding  11/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
580  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  09/03/2563   10/03/2563 ดูรายละเอียด
581  ประกวดราคาซื้อชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ6,250,000.00   e-bidding  09/03/2563   10/03/2563 ดูรายละเอียด
582  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,549,037.00   e-bidding  27/02/2563   28/02/2563 ดูรายละเอียด
583  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดสำหรับงานผ่าตัดเล็ก งบปี633,000,000.00   e-bidding  26/02/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
584  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำพื้นที่หน่วยจ่ายวัสดุกลาง (CSSD) พร้อมครุภัณฑ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์135,000,000.00   e-bidding  17/02/2563   19/03/2563 ดูรายละเอียด
585  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง วิธี e-bidding3,000,000.00   e-bidding  26/02/2563   27/02/2563 ดูรายละเอียด
586  ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์600,000.00   e-bidding  24/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
587  ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะผ่าซากและเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 8 ชุด โดยวิธี e-bidding968,000.00   e-bidding  25/02/2563   26/02/2563 ดูรายละเอียด
588  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 51,026,879.00   e-bidding  20/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
589  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 รายการ อาคารวิชาการ 5 925,096.00   e-bidding  18/02/2563   19/02/2563 ดูรายละเอียด
590  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  11/03/2563   12/03/2563 ดูรายละเอียด
591  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,186,000.00   e-bidding  24/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
592  ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 เครื่อง710,000.00   e-bidding  05/03/2563   06/03/2563 ดูรายละเอียด
593  ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์2,675,000.00   e-bidding  19/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
594  ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 4 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,000,000.00   e-bidding  18/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
595  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ วิชาการ 81,474,450.00   e-bidding  19/02/2563   20/02/2563 ดูรายละเอียด
596  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด2,963,900.00   e-bidding  17/02/2563   18/02/2563 ดูรายละเอียด
597  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด2,262,000.00   e-bidding  21/02/2563   25/02/2563 ดูรายละเอียด
598  ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ997,410.00   e-bidding  11/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
599  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27 รายการ 1,375,330.00   e-bidding  07/02/2563   11/02/2563 ดูรายละเอียด
600  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  17/02/2563   18/02/2563 ดูรายละเอียด
601  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะฯ จำนวน 1 ชุด (6 รายการ)2,776,400.00   e-bidding  11/02/2563   12/02/2563 ดูรายละเอียด
602  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางทันตกรรม 1 จำนวน 9 รายการ 1,548,000.00   e-bidding  05/02/2563   07/02/2563 ดูรายละเอียด
603  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตจำนวน1เครื่องด้วยวิธีe-bidding1,710,000.00   e-bidding  05/02/2563   06/02/2563 ดูรายละเอียด
604  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง 2,400,000.00   e-bidding  05/02/2563   07/02/2563 ดูรายละเอียด
605  ประกวดราคาซื้อชุดรับบริจาคโลหิต จำนวน 1 ชุด2,889,000.00   e-bidding  12/02/2563   13/02/2563 ดูรายละเอียด
606  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อชนิดลมเป่าตามแนวนอนหรือแนวดิ่ง จำนวน 2 ตู้642,000.00   e-bidding  07/02/2563   11/02/2563 ดูรายละเอียด
607  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาโรงพยาบาลรศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 950,000,000.00   e-bidding  19/02/2563   21/02/2563 ดูรายละเอียด
608  ประกวดราคาซื้อระบบโสตฯ สำหรับห้องเรียน Smart Cassrom ระยะที่2 งบปี637,358,400.00   e-bidding  04/02/2563   05/02/2563 ดูรายละเอียด
609  ประกวดราคาจัดซื้อกรงหนูเม้าส์ชนิดโพลีซัลโฟนพร้อมชัันวาง จำนวน 2 ชุด วิธี e-bidding684,800.00   e-bidding  29/01/2563   30/01/2563 ดูรายละเอียด
610  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา48,777,000.00   e-bidding  31/01/2563   03/02/2563 ดูรายละเอียด
611  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)77,219,580.76   e-bidding  13/02/2563   14/02/2563 ดูรายละเอียด
612  ประกวดราคาซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางในพิพิธภัณฑ์พร้อมระบบและอุปกรณ์ประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,300,000.00   e-bidding  22/01/2563   23/01/2563 ดูรายละเอียด
613  ประกวดราคาซื้อชุดตู้ดูแลสัตว์ป่วยวิกฤติ จำนวน 1 ชุด 1,380,000.00   e-bidding  23/01/2563   24/01/2563 ดูรายละเอียด
614  ประกวดราคาจ้างงานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00   e-bidding  17/01/2563   20/01/2563 ดูรายละเอียด
615  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด660,000.00   e-bidding  21/01/2563   22/01/2563 ดูรายละเอียด
616  จัดซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซนต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding1,023,000.00   e-bidding  20/01/2563   21/01/2563 ดูรายละเอียด
617  ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 1 เครื่อง710,000.00   e-bidding  22/01/2563   23/01/2563 ดูรายละเอียด
618  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทางทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)611,800.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
619  ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง 1,700,000.00   e-bidding  13/01/2563   16/01/2563 ดูรายละเอียด
620  ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนภายในและบันทึกภาพในช่องปาก 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง1,550,000.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
621  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2 ตำนวน 1 ตู้780,000.00   e-bidding  14/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
622  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด1,895,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
623  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 3 รายการ640,000.00   e-bidding  13/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
624  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพเหมือนจริง1,400,000.00   e-bidding  16/01/2563   17/01/2563 ดูรายละเอียด
625  ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)510,000.00   e-bidding  13/01/2563   16/01/2563 ดูรายละเอียด
626  ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมสภาวะการทำงานในสภาวะออกซิเจนต่ำ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00   e-bidding  13/01/2563   15/01/2563 ดูรายละเอียด
627  ประกวดราคาซื้อระบบสื่อสารภายในอาคารธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,997,900.00   e-bidding  10/01/2563   14/01/2563 ดูรายละเอียด
628  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แทปเล็ต จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,124,500.00   e-bidding  13/01/2563   17/01/2563 ดูรายละเอียด
629  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)166,999,028.75   e-bidding  29/01/2563   30/01/2563 ดูรายละเอียด
630  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง2,500,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
631  ประกวดราคาจัดซื้อตู้แช่เยือกแข็ง-150 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด โดยวิธี e-bidding1,800,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
632  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 ชุด1,895,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
633  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทำความเย็น จำนวน 3 รายการ3,555,600.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
634  ประกวดราคาซื้อระบบบริการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  03/01/2563   06/01/2563 ดูรายละเอียด
635  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,226,000.00   e-bidding  10/01/2563   13/01/2563 ดูรายละเอียด
636  ประกวดราคาซื้อระบบบริการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,000,000.00   e-bidding  03/01/2563   06/01/2563 ดูรายละเอียด
637  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัดสัตว์และเครื่องมือศัลยกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,790,000.00   e-bidding  04/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
638  ปรับปรุงครัวสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,700,000.00   e-bidding  26/12/2562   27/12/2562 ดูรายละเอียด
639  ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอล จำนวน5 เครื่อง วิธี e-bidding6,000,000.00   e-bidding  06/01/2563   07/01/2563 ดูรายละเอียด
640  ซื้อกรงหนูเม้าส์ ชนิดโพลีซัลโฟนพร้อมชั้นวาง จำนวน 2ชุด วิธีประกวดราคา e-bidding684,800.00   e-bidding  25/12/2562   26/12/2562 ดูรายละเอียด
641  ประกวดราคาซื้อตู้ชีวนิรภัย จำนวน 1 ชุด650,000.00   e-bidding  16/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
642  ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิจำนวน1รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding650,000.00   e-bidding  18/12/2562   19/12/2562 ดูรายละเอียด
643  ซื้อเครื่องย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ1,300,000.00   e-bidding  02/12/2562   03/12/2562 ดูรายละเอียด
644  ประกวดราคาซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เดียง3,800,000.00   e-bidding  13/12/2562   17/12/2562 ดูรายละเอียด
645  ซื้อตู้บ่มควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์860,000.00   e-bidding  11/12/2562   12/12/2562 ดูรายละเอียด
646  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกรักษาทางกายภาพบำบัดจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding850,000.00   e-bidding  11/12/2562   12/12/2562 ดูรายละเอียด
647  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 รายการ28,837,300.00   e-bidding  13/12/2562   16/12/2562 ดูรายละเอียด
648  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ600,000.00   e-bidding  29/11/2562   02/12/2562 ดูรายละเอียด
649  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด (จำนวน 2 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,028,000.00   e-bidding  02/12/2562   03/12/2562 ดูรายละเอียด
650  ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)538,900.00   e-bidding  02/12/2562   04/12/2562 ดูรายละเอียด
651  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานจำนวน1ชุด3รายการโดยวิธี e-bidding1,386,500.00   e-bidding  26/11/2562   27/11/2562 ดูรายละเอียด
652  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำนวน 2 ตู้900,000.00   e-bidding  20/11/2562   21/11/2562 ดูรายละเอียด
653  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 642,000.00   e-bidding  20/11/2562   21/11/2562 ดูรายละเอียด
654  จัดซื้อหุ่นจำลองทางการพยาบาล จำนวน 1 ชุด 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding3,311,000.00   e-bidding  07/11/2562   08/11/2562 ดูรายละเอียด
655  ซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง3,800,000.00   e-bidding  11/11/2562   12/11/2562 ดูรายละเอียด
656  ซื้อเตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง3,800,000.00   e-bidding  11/11/2562   12/11/2562 ดูรายละเอียด
657  จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลึกรักษาทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีe-bidding850,000.00   e-bidding  13/11/2562   14/10/2562 ดูรายละเอียด
658  ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)834,600.00   e-bidding  31/10/2562   01/11/2562 ดูรายละเอียด
659  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,500,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
660  ซื้อเครื่องออกกำลังกายชนิดลู่วิ่ง จำนวน 2 ชุด900,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
661  ซื้อเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 538,900.00   e-bidding  30/10/2562   31/10/2562 ดูรายละเอียด
662  ซื้อเครื่องวัดอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง จำนวน 6 เครื่อง 642,000.00   e-bidding  04/11/2562   05/11/2562 ดูรายละเอียด
663  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200,000.00   e-bidding  19/11/2562   20/11/2562 ดูรายละเอียด
664  จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารวิทยาคาร 1 และวิทยาคาร 3 128,200.00   e-bidding  19/11/2562   20/11/2562 ดูรายละเอียด
665  ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 500,776.00   e-bidding  25/10/2562   28/10/2562 ดูรายละเอียด
666  ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร ฉลากเขียว จำนวน 1 รายการ 552,000.00   e-bidding  22/10/2562   24/10/2562 ดูรายละเอียด
667  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมแม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ e-bidding1,500,000.00   e-bidding  21/10/2562   22/10/2562 ดูรายละเอียด
668  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) จำนวน ๑ คัน4,500,000.00   e-bidding  16/10/2562   17/10/2562 ดูรายละเอียด
669  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยลักษณ์5,860,000.00   e-bidding  22/10/2562   25/10/2562 ดูรายละเอียด
670  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัฒกรรมสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 679,000.00   e-bidding  15/10/2562   16/10/2562 ดูรายละเอียด
671  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์กิจการนานาชาติและส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,540,000.00   e-bidding  17/10/2562   18/10/2562 ดูรายละเอียด
672  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง49,000,000.00   e-bidding  02/10/2562   03/10/2562 ดูรายละเอียด
673  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จำนวน 19 รายการ730,000.00   e-bidding  17/09/2562   20/09/2562 ดูรายละเอียด
674  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU-HRMS) 8,000,000.00   e-bidding  24/09/2562   25/09/2562 ดูรายละเอียด
675  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,200,000.00   e-bidding  19/09/2562   20/09/2562 ดูรายละเอียด
676  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 55 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 990,000.00   e-bidding  18/09/2562   19/09/2562 ดูรายละเอียด
677  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,500,000.00   e-bidding  16/09/2562   17/09/2562 ดูรายละเอียด
678  จัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือพร้อมระบบติดตั้งประตูเข้าออก จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีe-bidding1,340,000.00   e-bidding  11/09/2562   12/09/2562 ดูรายละเอียด
679  ประกวดราคาซื้อตู้วางรองเท้า จำนวน 1,280 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,216,000.00   e-bidding  04/09/2562   05/09/2562 ดูรายละเอียด
680  จ้างเหมาบริการยานพาหนะ41,200,000.00   e-bidding  16/09/2562   17/09/2562 ดูรายละเอียด
681  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง(ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยวลัยตุมปัง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 600,000.00   e-bidding  29/08/2562   30/08/2562 ดูรายละเอียด
682  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีe-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/09/2562   10/09/2562 ดูรายละเอียด
683  ประกวดราคาจ้างเช่าพร้อมติดตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังานในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีe-bidding18,000,000.00   e-bidding  09/09/2562   10/09/2562 ดูรายละเอียด
684  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณกลุ่มหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,500,000.00   e-bidding  27/08/2562   28/08/2562 ดูรายละเอียด
685  ประกวดราคาซื้อตู้วางรองเท้า จำนวน 1,280 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,216,000.00   e-bidding  26/08/2562   27/08/2562 ดูรายละเอียด
686  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1,058,000.00   e-bidding  13/08/2562   14/08/2562 ดูรายละเอียด
687  จ้างก่อสร้างอาคารวิชาการ 5 (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 10,000,000.00   e-bidding  09/08/2562   13/08/2562 ดูรายละเอียด
688  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกันซึมดาดฟ้า หอพักนักศึกษา จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,500,000.00   e-bidding  30/07/2562   31/07/2562 ดูรายละเอียด
689  จ้างเหมาบริการยานพาหนะ40,585,000.00   e-bidding  01/08/2562   02/08/2562 ดูรายละเอียด
690  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน 600,000.00   e-bidding  04/07/2562   05/07/2562 ดูรายละเอียด
691  จ้างปรับปรุงห้องละหมาด อาคาร A อาคารศูนย์อาหารกลางคืน900,000.00   e-bidding  21/06/2562   24/06/2562 ดูรายละเอียด
692  จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศูนย์อาหารกลางคืน 1,190,000.00   e-bidding  20/06/2562   21/06/2562 ดูรายละเอียด
693  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ 1,222,919.00   e-bidding  19/06/2562   20/06/2562 ดูรายละเอียด
694  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,000,000.00   e-bidding  05/06/2562   06/06/2562 ดูรายละเอียด
695  จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามในประชากรทั่วไป จำนวน1รายการ771,250.00   e-bidding  29/05/2562   30/05/2562 ดูรายละเอียด
696  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
697  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
698  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
699  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20,400,000.00   e-bidding  27/05/2562   28/05/2562 ดูรายละเอียด
700  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  04/04/2562   05/04/2562 ดูรายละเอียด
701  ประกวดราคาซื้อฟูกนอน ขนาด 3.5 ฟุต3,512,000.00   e-bidding  28/03/2562   29/03/2562 ดูรายละเอียด
702  จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (64 ห้อง)17,000,000.00   e-bidding  03/04/2562   04/04/2562 ดูรายละเอียด
703  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,620,004.00   e-bidding  02/04/2562   03/04/2562 ดูรายละเอียด
704  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  22/03/2562   25/03/2562 ดูรายละเอียด
705  ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28,620,004.00   e-bidding  07/03/2562   12/03/2562 ดูรายละเอียด
706  เครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุมจำนวน1ชุดและเครื่องวัดคุณภาพน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด1,410,000.00   e-bidding  13/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
707  ปรับปรุงระบบย้ายแนวจำหน่ายไฟฟ้าทางเชื่อมศูนย์การแพทย์ 822,896.30   e-bidding  13/03/2562   14/03/2562 ดูรายละเอียด
708  ปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาปริญญาเอก อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซนสีฟ้า 1,480,000.00   e-bidding  08/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
709  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง 742,600.00   e-bidding  08/03/2562   11/03/2562 ดูรายละเอียด
710  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ726,000.00   e-bidding  05/03/2562   06/03/2562 ดูรายละเอียด
711  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง สำหรับบ้านพักรับรอง724,600.00   e-bidding  04/03/2562   05/03/2562 ดูรายละเอียด
712  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและตู้ควบคุม จำนวน 18 เครื่อง542,000.00   e-bidding  21/02/2562   22/02/2562 ดูรายละเอียด
713  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ชุด3,300,000.00   e-bidding  15/02/2562   18/02/2562 ดูรายละเอียด
714  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยและเตมีภัณฑ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 รายการ2,591,610.00   e-bidding  11/02/2562   12/02/2562 ดูรายละเอียด
715  จัดซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุดและเครื่องวัดคุณภาพน้ำพร้อมชุดควบคุม จำนวน1ชุด1,410,000.00   e-bidding  07/02/2562   08/02/2562 ดูรายละเอียด
716  จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนหลอดทดลองขนาดเล็ก จำนวน 10 ตัว1,100,000.00   e-bidding  30/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
717  ประกวดราคาจ้างงานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2,380,000.00   e-bidding  28/01/2562   29/01/2562 ดูรายละเอียด
718  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Working Space อาคารวิชาการ 62,000,000.00   e-bidding  18/01/2562   21/01/2562 ดูรายละเอียด
719  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ 54,661,300.00   e-bidding  31/01/2562   01/02/2562 ดูรายละเอียด
720  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 2)50,450,000.00   e-bidding  30/01/2562   31/01/2562 ดูรายละเอียด
721  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,000,000.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
722  ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด784,290.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
723  ประกวดราคาซื้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด784,290.00   e-bidding  10/01/2562   11/01/2562 ดูรายละเอียด
724  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการปรัปปรุงใหม่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด (16 ระบบ)14,487,500.00   e-bidding  22/01/2562   23/01/2562 ดูรายละเอียด
725  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำในสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00   e-bidding  09/01/2562   10/01/2562 ดูรายละเอียด
726  จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา12,075,200.00   e-bidding  14/01/2562   15/01/2562 ดูรายละเอียด
727  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,500,000.00   e-bidding  14/01/2562   15/01/2562 ดูรายละเอียด
728  กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน42 ตัว โดยวิธี e-bidding1,995,000.00   e-bidding  09/01/2562   10/01/2562 ดูรายละเอียด
729  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์710,000.00   e-bidding  08/01/2562   09/01/2562 ดูรายละเอียด
730  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์688,200.00   e-bidding  07/01/2562   08/01/2562 ดูรายละเอียด
731  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงาฯ จำนวน 1 งาน (124 แผ่น)798,000.00   e-bidding  26/12/2561   27/12/2561 ดูรายละเอียด
732  ประกวดราคาซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง จำนวน 6 รายการ1,536,290.00   e-bidding  19/12/2561   21/12/2561 ดูรายละเอียด
733  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)674,000.00   e-bidding  17/12/2561   18/12/2561 ดูรายละเอียด
734  ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 5 รายการ2,313,000.00   e-bidding  19/12/2561   20/12/2561 ดูรายละเอียด
735  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  13/12/2561   17/12/2561 ดูรายละเอียด
736  ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์848,000.00   e-bidding  11/12/2561   12/12/2561 ดูรายละเอียด
737  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 140 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,200,000.00   e-bidding  29/11/2561   30/11/2561 ดูรายละเอียด
738  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมจัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์54,661,300.00   e-bidding  18/12/2562   21/12/2561 ดูรายละเอียด
739  ซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการจำนวน1 ชุดวิธี e-bidding2,313,000.00   e-bidding  28/11/2561   29/11/2561 ดูรายละเอียด
740  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 1,900,000.00   e-bidding  27/11/2561   28/11/2561 ดูรายละเอียด
741  ประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ)10,200,000.00   e-bidding  30/11/2561   03/12/2561 ดูรายละเอียด
742  ประกวดราคาซื้อศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานพร้อมรางเลื่อน จำนวน 1 รายการ 10,200,000.00   e-bidding  12/11/2561   29/11/2561 ดูรายละเอียด
743  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวทด์บอร์ด ชนิดกึ่งไร้เงา จำนวน 1 งาน (124แผ่น)798,000.00   e-bidding  16/11/2561   19/11/2561 ดูรายละเอียด
744  เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน1 ชุด1,300,000.00   e-bidding  31/10/2561   15/11/2561 ดูรายละเอียด
745  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 25,000,000.00   e-bidding  21/11/2561   22/11/2561 ดูรายละเอียด
746  ชุดดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด2,410,000.00   e-bidding  07/11/2561   08/11/2561 ดูรายละเอียด
747  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,982,302.28   e-bidding  13/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
748  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โซน B ชั้น 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)674,000.00   e-bidding  01/11/2562   02/11/2561 ดูรายละเอียด
749  ประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา14,000,000.00   e-bidding  14/11/2561   15/11/2561 ดูรายละเอียด
750  การซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์700,000.00   e-market  29/10/2561   30/10/2561 ดูรายละเอียด
751  การซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์7,000,000.00   e-market     ดูรายละเอียด
752  เครื่องปั่นตะกอน จำนวน 1 ชุด3,585,000.00   e-bidding  01/11/2561   02/11/2561 ดูรายละเอียด
753  ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก จำนวน 19 รายการ และสารควบคุมคุณภาพเคมีคลินิก จำนวน 1 รายการ พร้อมให้บริการเครื่องตรวจวิเคราะห์1,086,000.00   e-bidding  02/11/2561   06/11/2561 ดูรายละเอียด
754  ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ535,400.00   e-bidding  26/10/2561   29/10/2561 ดูรายละเอียด
755  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน1,900,000.00   e-bidding  31/10/2561   02/11/2561 ดูรายละเอียด
756  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด7,412,400.00   e-bidding  02/11/2561   05/11/2561 ดูรายละเอียด
757  จ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 350,000,000.00   e-bidding  13/11/2561   14/11/2561 ดูรายละเอียด
758  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3,820,000.00   e-bidding  16/10/2561   17/10/2561 ดูรายละเอียด
759  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์41,000,000.00   e-bidding  22/10/2561   24/10/2561 ดูรายละเอียด
760  ประกวดราคาซื้อระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและชัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายลักษณะสามมิติ (MIS)44,940,000.00   e-bidding  11/10/2561   12/10/2561 ดูรายละเอียด
761  ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Classroom สำหรับห้องบรรยาย 1 และ 2 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,200,000.00   e-bidding  01/10/2561   02/10/2561 ดูรายละเอียด
762  เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง จำนวน1 ชุด1,300,000.00   e-bidding  01/10/2561   02/10/2561 ดูรายละเอียด
763  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนิทรรศการ Co-Woriking Space อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์2,000,000.00   e-bidding  26/09/2561   27/09/2561 ดูรายละเอียด
764  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด (จำนวน 3 รายการ)2,260,000.00   e-bidding  21/09/2561   24/09/2561 ดูรายละเอียด
765  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง IT Co-Working Spacing ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ950,000.00   e-bidding  25/09/2561   26/09/2561 ดูรายละเอียด
766  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด จำนวน 1 ชุด1,900,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
767  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
768  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  19/09/2561   20/09/2561 ดูรายละเอียด
769  ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1ตู้642,000.00   e-bidding  17/09/2561   18/09/2561 ดูรายละเอียด
770  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ628,000.00   e-bidding  11/09/2561   12/09/2561 ดูรายละเอียด
771  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังบรรยาย 360 ตัว700,000.00   e-bidding  06/09/2561   07/09/2561 ดูรายละเอียด
772  ประกวดราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด ชนิดไร้เงา จำนวน 153 แผ่น798,813.00   e-bidding  05/09/2561   06/09/2561 ดูรายละเอียด
773  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 5 รายการ998,800.00   e-bidding  10/09/2561   11/09/2561 ดูรายละเอียด
774  ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 44 เครื่อง1,100,000.00   e-bidding  03/09/2561   04/09/2561 ดูรายละเอียด
775  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกร์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน1 ระบบ780,000.00   e-bidding  29/08/2561   30/08/2561 ดูรายละเอียด
776  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ780,000.00   e-bidding  29/08/2561   30/08/2561 ดูรายละเอียด
777  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โมเลกุล จำนวน 1 ชุด995,300.00   e-bidding  03/09/2561   06/09/2561 ดูรายละเอียด
778  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล 600,000.00   e-bidding  31/08/2561   03/09/2561 ดูรายละเอียด
779  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 552,750.00   e-bidding  30/08/2561   31/08/2561 ดูรายละเอียด
780  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง690,000.00   e-bidding  23/08/2561   24/08/2561 ดูรายละเอียด
781  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวิศกรรมำฟฟ้า จำนวน 1 ชุด575,000.00   e-bidding  22/08/2561   23/08/2561 ดูรายละเอียด
782  ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ530,000.00   e-bidding  22/08/2561   23/08/2561 ดูรายละเอียด
783  ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนรซ์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 25,041,100.00   e-bidding  30/08/2561   31/08/2561 ดูรายละเอียด
784  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือรักษาเฉพาะทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 ชุด2,260,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
785  ซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด จำนวน 1 รายการ 998,400.00   e-bidding  15/08/2561   16/08/2561 ดูรายละเอียด
786  ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพชนิดเต็มตัว จำนวน 1 ชุด 570,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
787  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ2,000,000.00   e-bidding  20/08/2561   21/08/2561 ดูรายละเอียด
788  ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28,520,000.00   e-bidding  23/08/2561   24/08/2561 ดูรายละเอียด
789  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 ชุด610,000.00   e-bidding  15/08/2561   16/08/2561 ดูรายละเอียด
790  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ จำนวน1ชุด1,323,000.00   e-bidding  17/08/2561   20/08/2561 ดูรายละเอียด
791  ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง690,000.00   e-bidding  03/08/2561   06/08/2561 ดูรายละเอียด
792  จ้างก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ระยะที่ 1)48,750,000.00   e-bidding  16/08/2561   17/08/2561 ดูรายละเอียด
793  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด1,065,000.00   e-bidding  19/07/2561   23/07/2561 ดูรายละเอียด
794  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1,700,000.00   e-bidding  20/07/2561   23/07/2561 ดูรายละเอียด
795  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด990,000.00   e-bidding  11/07/2561   13/07/2561 ดูรายละเอียด
796  ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ1,000,000.00   e-bidding  02/07/2561   03/07/2561 ดูรายละเอียด
797  ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมฯและการออกแบบโซน ฺB ชั้น 3674,000.00   e-bidding  06/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
798  ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่99,240,000.00   e-bidding  16/07/2561   17/07/2561 ดูรายละเอียด
799  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 16,745,000.00   e-bidding  03/07/2562   04/07/2561 ดูรายละเอียด
800  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งหัองพักผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์2,840,000.00   e-bidding  25/06/2561   26/06/2561 ดูรายละเอียด
801  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด990,000.00   e-bidding  15/06/2561   20/06/2561 ดูรายละเอียด
802  ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลางและโปรแกรมประยุกต์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ530,000.00   e-bidding  20/06/2561   21/06/2561 ดูรายละเอียด
803  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 2,052,650.00   e-bidding  13/06/2561   14/06/2561 ดูรายละเอียด
804  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Wellness Center)687,000.00   e-bidding  13/06/2561   15/06/2561 ดูรายละเอียด
805  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบโซน B สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 ชุด674,000.00   e-bidding  06/06/2561   07/06/2561 ดูรายละเอียด
806  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ1,073,000.00   e-bidding  17/05/2561   18/05/2561 ดูรายละเอียด
807  จัดซื้อวัสดุเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   คัดเลือก  11/05/2561   11/05/2561 ดูรายละเอียด
808  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,489,940.00   e-bidding  09/05/2561   10/05/2561 ดูรายละเอียด
809  ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืน 11,700,000.00   e-bidding  15/05/2561   16/05/2561 ดูรายละเอียด
810  ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 27 ห้อง2,910,000.00   e-bidding  27/04/2561   30/04/2561 ดูรายละเอียด
811  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,881,200.00   e-bidding  26/04/2561   27/04/2561 ดูรายละเอียด
812  ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,077,400.00   e-bidding  27/04/2561   30/04/2561 ดูรายละเอียด
813  ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ675,887.28   e-bidding  24/04/2561   25/04/2561 ดูรายละเอียด
814  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)180,379,300.00   e-bidding  14/05/2561   15/05/2561 ดูรายละเอียด
815  จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง461,520.00   เฉพาะเจาะจง     ดูรายละเอียด
816  ก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้า538,000.00   e-bidding  10/04/2561   11/04/2561 ดูรายละเอียด
817  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสวัสดิการรถยนต์โดยสาร 8 ล้อ (ปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,138,000.00   e-bidding  17/04/2561   18/04/2561 ดูรายละเอียด
818  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,200,000.00   e-bidding  20/03/2561   21/03/2561 ดูรายละเอียด
819  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย700,000.00   e-bidding  03/04/2561   04/04/2561 ดูรายละเอียด
820  ประกวดราคาซื้อโตีะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ)802,500.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
821  ประกวดราคาซื้อโตีะม้านั่งพื้นไม้โครงสแตนเลส (โต๊ะอ่านหนังสือ)802,500.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
822  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
823  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
824  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์563,000.00   e-bidding  27/03/2561   28/03/2561 ดูรายละเอียด
825  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวิทยาลัยนานาชาติ675,887.28   e-bidding  26/03/2561   27/03/2561 ดูรายละเอียด
826  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ จำนวน 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด)10,460,000.00   e-bidding  05/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
827  ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ 125 ตัว กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ จำนวน 20 ตัว กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด)10,460,000.00   e-bidding  05/04/2561   09/04/2561 ดูรายละเอียด
828  จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี2561107,000.00   เฉพาะเจาะจง  13/03/2561   13/03/2561 ดูรายละเอียด
829  จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี2561107,000.00   เฉพาะเจาะจง  13/03/2561   13/03/2561 ดูรายละเอียด
830  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,498,470.00   e-bidding  19/03/2561   20/03/2561 ดูรายละเอียด
831  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)793,317.36   e-bidding  20/03/2561   21/03/2561 ดูรายละเอียด
832  ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส (Freezer - 80 C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  16/03/2561   19/03/2561 ดูรายละเอียด
833  ประกวดราคาโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ662.00   e-bidding  21/03/2561   22/03/2561 ดูรายละเอียด
834  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 24,192,000.00   e-bidding  20/03/2561   21/02/2561 ดูรายละเอียด
835  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ 2 เฟสและเครื่องควบคุมติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ชนิดเคลื่อนย้ายได้ )825,000.00   e-bidding  05/03/2561   06/03/2561 ดูรายละเอียด
836  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)1,250,500.00   e-market  02/03/2561   05/03/2561 ดูรายละเอียด
837  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,800,000.00   e-bidding  28/02/2561   02/02/2561 ดูรายละเอียด
838  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดใช้กระบอกฉีดยาและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ)700,000.00   e-bidding  19/02/2561   20/02/2561 ดูรายละเอียด
839  ประกวดราคาจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 13,425 แพ็ค ขนาดบรรจุแพ็คละ 12 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2537,000.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
840  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ (ปรกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบ เก้าอี้เขียนแบบ และพัดลมติดผนัง)2,512.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
841  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 ระบบ (ประกอบด้วยโต๊ะเขียนแบบ เก้าอี้เขียนแบบ พัดลมติดผนัง)2,512.00   e-bidding  13/02/2561   14/02/2561 ดูรายละเอียด
842  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,128,000.00   e-bidding  20/02/2561   21/02/2561 ดูรายละเอียด
843  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด 560,000.00   e-bidding  07/02/2561   08/02/2561 ดูรายละเอียด
844  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายชนิดใช้กระบอกฉีดยาและเครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ)700,000.00   e-bidding  29/01/2561   30/01/2561 ดูรายละเอียด
845  จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2,052,650.00   e-bidding  25/01/2561   26/01/2561 ดูรายละเอียด
846  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ 1,532,767.80   e-bidding  25/01/2561   26/01/2561 ดูรายละเอียด
847  ประกวดราคาเช่างานบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,728,000.00   e-bidding  23/01/2561   24/01/2561 ดูรายละเอียด
848  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรอง (บ้านพักรับรอง) 5,128,000.00   e-bidding  29/01/2561   30/01/2561 ดูรายละเอียด
849  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ปฎิบัติการ จำนวน 230 ตัว644,000.00   e-bidding  22/01/2561   23/01/2561 ดูรายละเอียด
850  ตู้ติดตั้งระบบศูนย์บริการประชาชนฯ208,000.00   เฉพาะเจาะจง     09/01/2561 ดูรายละเอียด
851  ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบติดเพดาน ชนิดหลอดแอลอีดี852,000.00   e-bidding  22/01/2561   23/01/2561 ดูรายละเอียด
852  ประกวดราคาซื้อระบบปฎิบัติการ จำนวน 2 รายการ2,512,000.00   e-bidding  19/01/2561   22/01/2561 ดูรายละเอียด
853  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ2,150,000.00   e-bidding  26/01/2561   29/01/2561 ดูรายละเอียด
854  ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการ การออกอากาศ 2,150,000.00   e-bidding  26/01/2561   29/01/2561 ดูรายละเอียด
855  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ2,375,000.00   e-bidding  16/01/2561   17/01/2561 ดูรายละเอียด
856  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง จำนวน 7 รายการ1,342,552.50   e-bidding  15/01/2561   16/01/2561 ดูรายละเอียด
857  จัดจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถ บริเวณอาคารเรียนรวม2,770,000.00   e-bidding  04/01/2561   05/01/2561 ดูรายละเอียด
858  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (Desktop PC 104 เครื่อง, Notebook 5 เครื่อง2,650,000.00   e-bidding  12/01/2561   15/01/2561 ดูรายละเอียด
859  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง ครั้งที่ 2 1,436,000.00   e-bidding  29/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
860  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,436,000.00   e-bidding  29/12/2560   03/01/2561 ดูรายละเอียด
861  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกันสาดอาคารเรียนรวม2,400,000.00   e-bidding  27/12/2560   28/12/2560 ดูรายละเอียด
862  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (ฺBiological Safety Cabinet Class II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2,400,000.00   e-bidding  28/12/2560   29/12/2560 ดูรายละเอียด
863  ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)624,000.00   e-bidding  21/12/2560   22/12/2560 ดูรายละเอียด
864  ประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน3,100,000.00   e-bidding  18/12/2560   19/12/2560 ดูรายละเอียด
865  ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนการสอนทางไกล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2,040,000.00   e-bidding  21/12/2560   22/12/2560 ดูรายละเอียด
866  ประกวดราคาซื้อกรงโมดูล่าแบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์810,000.00   e-bidding  20/12/2560   21/12/2560 ดูรายละเอียด
867  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรอง แบบหลายตัวอย่าง1,436,000.00   e-bidding  15/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
868  ประกวดราคาซื้อระบบลิฟต์1,800,000.00   e-bidding  13/12/2560   14/12/2560 ดูรายละเอียด
869  ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยรังสีเอ็กซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,642,900.00   e-bidding  20/11/2561   21/12/2560 ดูรายละเอียด
870  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายใน สถาบันภาษา ชั้น 1และชั้น 2 (ส่วนหน้า) อาคารวิชาการ 53,598,000.00   e-bidding  12/12/2560   13/12/2560 ดูรายละเอียด
871  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำน้ำตกหินเทียมที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,532,767.80   e-bidding  07/12/2560   08/12/2560 ดูรายละเอียด
872  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสอัฒจรรย์สนามกีฬากลางและสระว่ายน้ำ571,808.00   e-bidding  06/12/2560   07/12/2560 ดูรายละเอียด
873  จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,866,000.00   e-bidding  15/12/2560   18/12/2560 ดูรายละเอียด
874  ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ990,000.00   e-bidding  06/12/2560   07/12/2560 ดูรายละเอียด
875  ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,400,000.00   e-bidding  08/12/2560   12/12/2560 ดูรายละเอียด
876  ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจมวลกระดูกชนิดเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 900,000.00   e-bidding  04/12/2560   06/12/2560 ดูรายละเอียด
877  ประกวดราคาซื้อ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำกัด (e-bidding)900,000.00   e-bidding  07/12/2560   08/12/2560 ดูรายละเอียด
878  ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด โคมคู่แบบติดเพดานชนิดหลอดแอลอีดี852,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
879  ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด1,890,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
880  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบำบัดเลเซอร์กำลังสูง จำนวน1 ชุด860,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
881  ประกวดราคาซื้อโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง662,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
882  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือบำบัดลู่วิ่งใต้น้ำ จำนวน 1 ชุด870,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
883  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเข่า จำนวน 1 ชุด1,840,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
884  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซเรย์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิืจืตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,600,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
885  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,890,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
886  ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ระบบปิด จำนวน 1 เครื่อง750,000.00   e-bidding  21/11/2560   22/11/2560 ดูรายละเอียด
887  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 4 ชุด 920,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
888  กรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด810,000.00   e-bidding  20/11/2560   21/11/2560 ดูรายละเอียด
889  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา (Willness Center) 774,850.00   e-bidding  15/11/2560   16/11/2560 ดูรายละเอียด
890  จัดซื้อกรงโมดูลาแบบคอนโดไซส์เล็ก จำนวน 4 ชุด752,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
891  ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา672,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
892  ประกวดราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์38,444,724.00   e-bidding  24/11/2560   27/11/2560 ดูรายละเอียด
893  ประกวดราคาซื้อโต๊ะผ่าวินิจฉัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์900,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
894  ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)568,000.00   e-bidding  16/11/2560   17/11/2560 ดูรายละเอียด
895  ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบโต๊ะการไหล (Flow Table) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)900,000.00   e-bidding  17/11/2560   20/11/2560 ดูรายละเอียด
896  เครื่องพิมพ์ UV 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม (ครั้งที่ 2)730,000.00   e-bidding  14/11/2560   15/11/2560 ดูรายละเอียด
897  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ จำนวน 1 ชุด 1,880,000.00   e-bidding  13/11/2560   14/11/2560 ดูรายละเอียด
898  ประกาศประวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,880,000.00   e-bidding  10/11/2560   13/11/2560 ดูรายละเอียด
899  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,800,000.00   e-bidding  10/11/2560   13/11/2560 ดูรายละเอียด
900  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สารสนเทศศาสตร์ฯ 1,200,000.00   e-bidding  06/11/2560   07/11/2560 ดูรายละเอียด
901  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตสื่อการศึกษา จำนวน 1 ระบบ773,000.00   e-bidding  06/11/2560   07/11/2560 ดูรายละเอียด
902  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน1,700,000.00   e-bidding  14/11/2560   15/11/2560 ดูรายละเอียด
903  ประกวดราคาซื้อระบบตัดต่อภาพยนต์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
904  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
905  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
906  ระบบตัดต่อภาพยนตร์ จำนวน 4 ระบบ1,450,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
907  ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส571,808.00   e-bidding  30/10/2560   31/10/2560 ดูรายละเอียด
908  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง3,300,000.00   e-bidding  08/11/2560   09/11/2560 ดูรายละเอียด
909  ประกาศซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน3,100,000.00   e-bidding  13/11/2560   14/11/2560 ดูรายละเอียด
910  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องกลและสุขาภิบาล จำนวน 112 รายการ 793,317.36   e-bidding  25/10/2560   27/10/2560 ดูรายละเอียด
911  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ(ดีเซลล์) 1 ตัน555,000.00   e-bidding  20/10/2560   24/10/2560 ดูรายละเอียด
912  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ2,375,000.00   e-bidding  03/11/2560   06/11/2560 ดูรายละเอียด
913  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 3 ยก ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์ชุดยก จำนวน 1 เครื่อง 600,000.00   e-bidding  24/10/2560   30/10/2560 ดูรายละเอียด
914  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนน้ำตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1,532,767.80   e-bidding  18/10/2560   19/10/2560 ดูรายละเอียด
915  ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ UV 3 มิิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม730,000.00   e-bidding  10/10/2561   11/10/2560 ดูรายละเอียด
916  ประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพารา590,850.00   ขายทอดตลาด  16/10/2560   16/10/2560 ดูรายละเอียด
917  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิชาการ 5 เป็นสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,906,000.00   e-bidding  09/10/2560   10/10/2560 ดูรายละเอียด
918  ประกวดราคาจ้างเทคอนกรีตลานจอดรถและลานกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)938,426.00   e-bidding  05/10/2560   06/10/2560 ดูรายละเอียด
919  ตกแต่งภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก4,150,000.00   e-bidding  02/10/2560   03/10/2560 ดูรายละเอียด
920  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย อาคารปฏิบัตการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,300,000.00   e-bidding  11/09/2560   12/09/2560 ดูรายละเอียด
สิ้นสุดการประกาศ